Book section Open Access

Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders

Perkowska, Magdalena


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6595686</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Perkowska, Magdalena</creatorName>
   <givenName>Magdalena</givenName>
   <familyName>Perkowska</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-30</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6595686</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6595685</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Pursuant to Art. 31 (1) of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, a person who has&amp;nbsp;crossed a border illegally should not be liable to punishment if:&lt;br&gt;
&amp;bull; is a refugee within the meaning of the Convention;&lt;br&gt;
&amp;bull; arrives directly from a territory where his or her life or freedom is threatened;&lt;br&gt;
&amp;bull; reports promptly to the authorities and provides credible reasons for his or her unlawful entry or stay&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["W. Cie\u015blak, M. Roma\u0144czuk-Gr\u0105cka (eds.) (2022). In dubio pro humanitate. Olsztyn: UWM Publishing House.", "M. Grzybowski (eds.) (2008). Prawo Konstytucyjne [Constitutional law]. Bia\u0142ystok: Temida2.", "I. Rzepli\u0144ska (2007). 'Karnoprawne problemy polityk towarzysz\u0105cych swobodnemu przep\u0142ywowi os\u00f3b \u2013 aspekty praktyczne'[ Criminal law issues in policies related to free movement of persons: Practical aspects]. In: W. Czapli\u0144ski, A. Wr\u00f3bel (eds.). Wsp\u00f3\u0142praca s\u0105dowa w sprawach cywilnych i karnych [Judicial cooperation in civil and criminal matters]. Warsaw: C.H. Beck.", "M. Perkowska (2015). 'Problem nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby ubiegaj\u0105ce si\u0119 o nadanie statusu uchod\u017acy' [The problem of illegal border crossings by asylum seekers]. In: W. P\u0142ywaczewski, M. Ilnicki (eds.). Uchod\u017acy- nowe wyzwania dla bezpiecze\u0144stwa europejskiego na tle standard\u00f3w praw cz\u0142owieka [Refugees: New challenges for European security in the context of human rights ], Olsztyn: UWM Publishing House.", "B. Wierzbicki (1993). Sytuacja prawna uchod\u017acy w systemie mi\u0119dzynarodowej ochrony praw cz\u0142owieka [The legal status of the refugee in the system of international protection of human rights]. Bia\u0142ystok: Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennikarzy AG-Red.", "B. Wierzbicki (1993). Uchod\u017acy w prawie mi\u0119dzynarodowym [Refugees in international law]. Warsaw: PWN.", "B. Miko\u0142ajczyk (2004). Osoby ubiegaj\u0105ce si\u0119 o status uchod\u017acy: ich prawa i standardy traktowania [Asylum- seekers: their rights and standards of treatment]. Katowice: Publishing House of Silesian University."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
6
10
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 1010
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 66
Unique downloads 1010

Share

Cite as