Book section Open Access

Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders

Perkowska, Magdalena


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595686">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6595686</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595686"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Perkowska, Magdalena</foaf:name>
    <foaf:givenName>Magdalena</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Perkowska</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-05-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6595686"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6595686</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595685"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Pursuant to Art. 31 (1) of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, a person who has&amp;nbsp;crossed a border illegally should not be liable to punishment if:&lt;br&gt; &amp;bull; is a refugee within the meaning of the Convention;&lt;br&gt; &amp;bull; arrives directly from a territory where his or her life or freedom is threatened;&lt;br&gt; &amp;bull; reports promptly to the authorities and provides credible reasons for his or her unlawful entry or stay&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["W. Cie\u015blak, M. Roma\u0144czuk-Gr\u0105cka (eds.) (2022). In dubio pro humanitate. Olsztyn: UWM Publishing House.", "M. Grzybowski (eds.) (2008). Prawo Konstytucyjne [Constitutional law]. Bia\u0142ystok: Temida2.", "I. Rzepli\u0144ska (2007). 'Karnoprawne problemy polityk towarzysz\u0105cych swobodnemu przep\u0142ywowi os\u00f3b \u2013 aspekty praktyczne'[ Criminal law issues in policies related to free movement of persons: Practical aspects]. In: W. Czapli\u0144ski, A. Wr\u00f3bel (eds.). Wsp\u00f3\u0142praca s\u0105dowa w sprawach cywilnych i karnych [Judicial cooperation in civil and criminal matters]. Warsaw: C.H. Beck.", "M. Perkowska (2015). 'Problem nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby ubiegaj\u0105ce si\u0119 o nadanie statusu uchod\u017acy' [The problem of illegal border crossings by asylum seekers]. In: W. P\u0142ywaczewski, M. Ilnicki (eds.). Uchod\u017acy- nowe wyzwania dla bezpiecze\u0144stwa europejskiego na tle standard\u00f3w praw cz\u0142owieka [Refugees: New challenges for European security in the context of human rights ], Olsztyn: UWM Publishing House.", "B. Wierzbicki (1993). Sytuacja prawna uchod\u017acy w systemie mi\u0119dzynarodowej ochrony praw cz\u0142owieka [The legal status of the refugee in the system of international protection of human rights]. Bia\u0142ystok: Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennikarzy AG-Red.", "B. Wierzbicki (1993). Uchod\u017acy w prawie mi\u0119dzynarodowym [Refugees in international law]. Warsaw: PWN.", "B. Miko\u0142ajczyk (2004). Osoby ubiegaj\u0105ce si\u0119 o status uchod\u017acy: ich prawa i standardy traktowania [Asylum- seekers: their rights and standards of treatment]. Katowice: Publishing House of Silesian University."]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595686"/>
    <dcat:byteSize>165600</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6595686/files/Perkowska M., Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
6
10
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 1010
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 66
Unique downloads 1010

Share

Cite as