Book section Open Access

The legality and permissibility of push-back policies (forcing people back over a border) and assessment of the attempts to legalise it in Poland

Baranowska, Grażyna

Push-backs are an illegal international practice of forcing migrants back to the country from which they crossed the border (usually irregularly) without giving them an opportunity to apply for refugee status and without launching other administrative procedures against them, including return procedures. Usually border guards who are engaged in pushback operations ‘do not hear’ the wish to apply for international protection, so they do not receive such applications.

 • Push-back, https://www.ecchr.eu/en/glossary/push-back/.

 • W. Klaus, The Porous Border Woven with Prejudices and Economic Interests. Polish Border Admission Practices in the Time of COVID-19, Social Sciences 2021 10, https://www.mdpi.com/2076-0760/10/11/4.

 • M.J. Alpes, S. Tunaboylu, I. van Liempt, Human Rights Violations by Design: EU-Turkey Statement Prioritises Returns from Greece Over Access to Asylum, Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute 2017, https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/48904/RSCAS_PB_2017_29_MPC.pdf?sequence=1.

 • Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców dnia 28 lipca 1951 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517, https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf.

 • Wyrok ETPCz z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce, 40503/17, 42902/17 i 43643/17, HUDOC.

 • Wyrok ETPCz z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie D. A. i inni przeciwko Polsce, sprawa nr 51246/17, ECLI:CE:ECHR:2021:0708JUD005124617.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej tzw. dyrektywa proceduralna, Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013 r., s. 60–95, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich tzw. dyrektywa powrotowa, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r., s. 98–107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. L 77 z 23.03.2016 r., s. 1–55, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=PL.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Dz.U. z 2021 r., poz. 1536, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001536/O/D20211536.pdf.

 • Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Dz.U. z 2020 r., poz. 435, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000435/O/D20200435.pdf.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Dz.U z 2020 r., poz. 435, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/czasowe-zawieszenie-lub-ograniczenie-ruchu-granicznego-na-okreslonych-18969935.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, Dz.U. z 2021 r., poz. 1536, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001536/O/D20211536.pdf.

 • Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf.

 • M. Półtorak, Czy można odmówić przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową i kiedy uznaje się go za złożony?, w: W. Klaus (red.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warszawa 2022, s. 5–7.

51
31
views
downloads
All versions This version
Views 5151
Downloads 3131
Data volume 4.4 MB4.4 MB
Unique views 4444
Unique downloads 3030

Share

Cite as