Book section Open Access

Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?

Półtorak, Małgorzata


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6595377</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Półtorak, Małgorzata</creatorName>
   <givenName>Małgorzata</givenName>
   <familyName>Półtorak</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-07-30</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="BookChapter"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6595377</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6595376</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;According to the international law that is binding for Poland, EU law and domestic law, an application&amp;nbsp;for international protection cannot be refused. Pursuant to Art. 56 (2) of the Polish Constitution, a foreigner&amp;nbsp;who seeks protection in the Republic of Poland from persecution may be granted refugee status in&amp;nbsp;accordance with international agreements binding the Republic of Poland. Art. 24 of the Act on granting&amp;nbsp;protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland of 13 June 2003 states that an application for international protection shall be submitted to the Head&amp;nbsp;of the Office through the commanding officer of the Border Guard division or the commanding officer&amp;nbsp;of the Border Guard post.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["J. Chlebny (ed.) (2020). Prawo o cudzoziemcach. Komentarz [Law on Foreigners: Commentary]. Warsaw: C.H. Beck.", "W. Chr\u00f3\u015bcielewski, R. Hauser, J. Chlebny (2019). 'Realizacja prawa do wszcz\u0119cia post\u0119powania w sprawie o udzielenie ochrony mi\u0119dzynarodowej podczas przekraczania granicy' [Exercise of the right to initiate an international protection procedure when crossing a border]. In: J. Korczak, K. Sobieralski (eds.). Jednostka wobec w\u0142adczej ingerencji organ\u00f3w administracji publicznej. Ksi\u0119ga Jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak [An individual in the face of interference from public administration bodies: Jubilee Book dedicated to Professor Barbara Adamiak]. Wroc\u0142aw: Presscom, pp. 65\u201379.", "P. D\u0105browski (2019). 'Niedopuszczalno\u015b\u0107 odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyja\u015bnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wol\u0119 ubiegania si\u0119 o ochron\u0119 mi\u0119dzynarodow\u0105. Glosa do wyroku Naczelnego S\u0105du Administracyjnego z dnia 20 wrze\u015bnia 2018 r., II OSK 1025/18' [ Commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 20 September 2018, II OSK 1025/18 ]. Orzecznictwo S\u0105d\u00f3w Polskich 3."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
19
17
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1717
Data volume 2.7 MB2.7 MB
Unique views 1818
Unique downloads 1616

Share

Cite as