Book section Open Access

Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?

Półtorak, Małgorzata


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595377">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6595377</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595377"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Półtorak, Małgorzata</foaf:name>
    <foaf:givenName>Małgorzata</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Półtorak</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-07-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6595377"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6595377</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595376"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;According to the international law that is binding for Poland, EU law and domestic law, an application&amp;nbsp;for international protection cannot be refused. Pursuant to Art. 56 (2) of the Polish Constitution, a foreigner&amp;nbsp;who seeks protection in the Republic of Poland from persecution may be granted refugee status in&amp;nbsp;accordance with international agreements binding the Republic of Poland. Art. 24 of the Act on granting&amp;nbsp;protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland of 13 June 2003 states that an application for international protection shall be submitted to the Head&amp;nbsp;of the Office through the commanding officer of the Border Guard division or the commanding officer&amp;nbsp;of the Border Guard post.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["J. Chlebny (ed.) (2020). Prawo o cudzoziemcach. Komentarz [Law on Foreigners: Commentary]. Warsaw: C.H. Beck.", "W. Chr\u00f3\u015bcielewski, R. Hauser, J. Chlebny (2019). 'Realizacja prawa do wszcz\u0119cia post\u0119powania w sprawie o udzielenie ochrony mi\u0119dzynarodowej podczas przekraczania granicy' [Exercise of the right to initiate an international protection procedure when crossing a border]. In: J. Korczak, K. Sobieralski (eds.). Jednostka wobec w\u0142adczej ingerencji organ\u00f3w administracji publicznej. Ksi\u0119ga Jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak [An individual in the face of interference from public administration bodies: Jubilee Book dedicated to Professor Barbara Adamiak]. Wroc\u0142aw: Presscom, pp. 65\u201379.", "P. D\u0105browski (2019). 'Niedopuszczalno\u015b\u0107 odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyja\u015bnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wol\u0119 ubiegania si\u0119 o ochron\u0119 mi\u0119dzynarodow\u0105. Glosa do wyroku Naczelnego S\u0105du Administracyjnego z dnia 20 wrze\u015bnia 2018 r., II OSK 1025/18' [ Commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 20 September 2018, II OSK 1025/18 ]. Orzecznictwo S\u0105d\u00f3w Polskich 3."]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6595377"/>
    <dcat:byteSize>158169</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6595377/files/Półtorak M., Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
19
17
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1717
Data volume 2.7 MB2.7 MB
Unique views 1818
Unique downloads 1616

Share

Cite as