Journal article Open Access

O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI

Musurmankulova Shaxribon


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6588044</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Musurmankulova Shaxribon</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>So'z, frazema, lingvistika, O'zbekcha iboralar lug'ati, So'z korpusi.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-27</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6588044</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6588043</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ushbu maqolada O&amp;lsquo;zbek va turk iboralarini yasalish qolipidagi o&amp;lsquo;ziga xos xususiyatlar, o&amp;lsquo;xshash va farqli jihatlari haqida so&amp;lsquo;z yuritilgan.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
34
22
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2222
Data volume 12.3 MB12.3 MB
Unique views 3131
Unique downloads 2121

Share

Cite as