Journal article Open Access

Outcomes of Burn Management at the Primary Care: Social and Economical Aspects

Özarslan, Fatma; Özkara, Adem; Yastı, Ahmet Çınar


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Özarslan, Fatma</dc:creator>
 <dc:creator>Özkara, Adem</dc:creator>
 <dc:creator>Yastı, Ahmet Çınar</dc:creator>
 <dc:date>2022-05-15</dc:date>
 <dc:description>Abstract

Family physicians are supposed to be the first to face with patients at the acute or chronic terms of the illnesses as a primary care facility. In burn injuries, however, patients mostly seek medical attention at the health facilities other than the family physicians. We aimed to analyze the current situation in our country and its social and economic outcomes. Between July 1st and august 31st 2012, among 153 patients admitted to our burns outpatient clinic, 119 were included to the study. Twenty-one patients' family physicians and 21 family physicians not related to our study group were randomly sampled. Patient demographics, clinical course, and treatment cost were recorded. Patients' selection criterion in between primary care and us (tertiary referral hospital) is evaluated by a questionnaire. A survey carried out among family physicians to evaluate their backgrounds on burn management and attendance to postgraduate courses. The male to female ratio of the patients was 1.25 (66/55) and mean age was 29±18.1. Of the patients, 95% reached the hospital with a vehicle and 70.6% had an accompanier. Only 13.4% of the patients sought medical attention at the primary care. 52.4% (22/42) of the family physicians did never attend to a postgraduate course. During the prospective follow-up, there necessitated 501 visits and dressing changes. Total treatment cost for an average course was 109.4 $ or 26 $ for a visit. If the treatments were done at the primary care, a 42.2% reduction at costs could have been achieved. Even mostly conditions appropriate for management at the primary care, burn patients mostly bypass this stage. In addition, family physicians are not well updated on the current burn wound care. Bypassing the primary care add an extra physical, psychological, social, and economic burden to patient and also leads extra workload to the related health facilities. Bypassing causes additional economical cost to patients and insurance agencies. Policies should be settled for the management of outpatient burn patients at the primary care.

Özet

Akut veya kronik dönemlerinde hastalarla ilk karşılaşanların birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki aile hekimleri olması gerekir. Yanık durumlarında ise hastalar çoğunlukla aile hekimleri dışındaki sağlık kuruluşlarına başvurmaktadır. Bu çalışmada ülkemizdeki mevcut durumu ve bunun sosyal ve ekonomik sonuçlarını analiz etmeyi amaçladık. 1 Temmuz-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında yanık polikliniğimize başvuran 153 hastadan 119'u çalışmaya dahil edildi. Çalışmamıza katılan 21 hastanın aile hekimi ve kontrol grubu olarak da çalışmamızla ilişkili olmayan 21 aile hekimi rastgele örneklemle alındı. Hasta demografisi, klinik seyri ve tedavi maliyetleri kaydedildi. Hastaların bizi (üçüncü basamak sevk hastanesi) ve birinci basamağı seçme kriterleri bir anket ile değerlendirildi. Aile hekimleri arasında yanık yönetimi ve mezuniyet sonrası kurslara devam etme konusundaki geçmişlerini değerlendirmek için bir anket yapıldı. Hastaların erkek-kadın oranı 1.25 (66/55), yaş ortalaması 29±18.1 idi. Hastaların %95'i araçla, %70.6'sı refakatçi ile hastaneye ulaşmıştı ve sadece %13.4'ü birinci basamakta tıbbi yardım istemişti. Aile hekimlerinin %52.4'ü (22/42) mezuniyet sonrası hiç eğitim almamıştı. Prospektif izlem süresince 501 hasta ziyareti ve pansuman değişikliği gerekti. Ortalama bir kür için toplam tedavi maliyeti 109.4 $ veya bir ziyaret için 26 $ idi. Tedaviler birinci basamakta yapılsaydı, maliyetlerde %42.2'lik bir azalma sağlanabilirdi. Birinci basamakta tedavi için koşullar çoğunlukla uygun olsa bile, yanık hastaları genellikle bu aşamayı atlarlar. Bunun yanında aile hekimleri mevcut yanık yarası bakımı konusunda yeterince güncel bilgiye sahip değildir. Birinci basamak sağlık hizmetinin atlanması hastaya ekstra fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yük getirmekte ve ayrıca ilgili sağlık kuruluşlarına ekstra iş yükü getirmektedir. Bypass, hastalara ve sigorta acentelerine ekstra ekonomik maliyete neden olmaktadır. Birinci basamakta ayaktan yanık hastalarının yönetimi için politikalar belirlenmelidir.</dc:description>
 <dc:description>Birinci Basamakta Yanık Tedavisinin Sonuçları: Sosyal ve Ekonomik Yönler</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6561358</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.54584/lms.2022.15</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6561358</dc:identifier>
 <dc:language>eng</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Life and Medical Sciences 1(3) 94-101</dc:source>
 <dc:subject>Primary care</dc:subject>
 <dc:subject>Family Physician</dc:subject>
 <dc:subject>Burn</dc:subject>
 <dc:subject>Cost</dc:subject>
 <dc:subject>Birinci basamak</dc:subject>
 <dc:subject>Aile hekimi</dc:subject>
 <dc:subject>Yanık</dc:subject>
 <dc:subject>Maliyet</dc:subject>
 <dc:title>Outcomes of Burn Management at the Primary Care: Social and Economical Aspects</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
17
18
views
downloads
Views 17
Downloads 18
Data volume 6.1 MB
Unique views 13
Unique downloads 15

Share

Cite as