Report Open Access

A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021

Magalhães, Joana; Valdiglesias, Vanessa


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5942243</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Magalhães, Joana</creatorName>
   <givenName>Joana</givenName>
   <familyName>Magalhães</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Valdiglesias, Vanessa</creatorName>
   <givenName>Vanessa</givenName>
   <familyName>Valdiglesias</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>perspectiva de xénero</subject>
  <subject>real academia ciencias</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-02-01</date>
 </dates>
 <language>gl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5942243</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5942242</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;A pesar dos avances considerables en cuesti&amp;oacute;ns de igualdade de x&amp;eacute;nero desde a incorporaci&amp;oacute;n das mulleres &amp;aacute; ciencia, as Reais Academias e organizaci&amp;oacute;ns cient&amp;iacute;ficas similares seguen mantendo unha infrarrepresentaci&amp;oacute;n feminina entre os seus membros. Estudar a brecha de x&amp;eacute;nero nas Reais Academias e en premios ou distinci&amp;oacute;ns que outorgan &amp;eacute; fundamental para influ&amp;iacute;r nas pol&amp;iacute;ticas cient&amp;iacute;ficas, establecer prioridades, crear conciencia e corrixir os desequilibrios de x&amp;eacute;nero. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), fundada en 1977, incorporou &amp;aacute;s primeiras mulleres cient&amp;iacute;ficas en 2014. A d&amp;iacute;a de hoxe a RAGC conta cunha representaci&amp;oacute;n de Acad&amp;eacute;micas inferior ao 20%, a cal non se corresponde coa presenza de cient&amp;iacute;ficas nas universidades e centros de investigaci&amp;oacute;n de Galicia. As Medallas de Investigaci&amp;oacute;n, de nomeamento indirecto, presentan un 80% de homes galardoados, e outros premios cient&amp;iacute;ficos outorgados pola RAGC, como os Premios Ernesto Vi&amp;eacute;itez Cortizo ou os Premios de Transferencia, presentan porcentaxes que van desde o 53% at&amp;eacute; o 100% de homes galardoados. De forma an&amp;aacute;loga, no que respecta ao reco&amp;ntilde;ecemento da divulgaci&amp;oacute;n e xornalismo cient&amp;iacute;fico, obs&amp;eacute;rvase unha representaci&amp;oacute;n masculina nos galardoados desde o 42% ao 83%. En ambos os casos, hai unha tendencia de aumento na brecha de x&amp;eacute;nero, tanto nas candidaturas presentadas como en premios concedidos, a medida que se avanza na carreira coa consecuente repercusi&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica e social do premio. Niso poden influ&amp;iacute;r factores como: a falta de diversidade na composici&amp;oacute;n de comit&amp;eacute;s de selecci&amp;oacute;n, que pode favorecer a prevalencia de rumbos, conscientes ou inconscientes, a linguaxe sexista ou a invisibilidad de cient&amp;iacute;ficas, por exemplo no nome dos premios, xa que apenas 3 levan o nome de cient&amp;iacute;ficas ou nas 14 edici&amp;oacute;ns do D&amp;iacute;a da Ciencia, das cales apenas 2 dedic&amp;aacute;ronse a mulleres cient&amp;iacute;ficas. Este informe concl&amp;uacute;e cunha serie de recomendaci&amp;oacute;ns que pretenden promover acci&amp;oacute;ns positivas co obxectivo de permitir un maior reco&amp;ntilde;ecemento social das contribuci&amp;oacute;ns das mulleres cient&amp;iacute;ficas, fomentar unha imaxe m&amp;aacute;is inclusiva da RAGC e incentivar a presentaci&amp;oacute;n de mulleres candidatas nos distintos premios,&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;tanto de forma individual como pola comunidade cient&amp;iacute;fica ou instituci&amp;oacute;ns que representan.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
208
105
views
downloads
All versions This version
Views 208208
Downloads 105105
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 187187
Unique downloads 9696

Share

Cite as