Report Open Access

A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021

Magalhães, Joana; Valdiglesias, Vanessa


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5942243">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5942243</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5942243"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Magalhães, Joana</foaf:name>
    <foaf:givenName>Joana</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Magalhães</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Valdiglesias, Vanessa</foaf:name>
    <foaf:givenName>Vanessa</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Valdiglesias</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>perspectiva de xénero</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>real academia ciencias</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-02-01</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5942243"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5942243</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5942242"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;A pesar dos avances considerables en cuesti&amp;oacute;ns de igualdade de x&amp;eacute;nero desde a incorporaci&amp;oacute;n das mulleres &amp;aacute; ciencia, as Reais Academias e organizaci&amp;oacute;ns cient&amp;iacute;ficas similares seguen mantendo unha infrarrepresentaci&amp;oacute;n feminina entre os seus membros. Estudar a brecha de x&amp;eacute;nero nas Reais Academias e en premios ou distinci&amp;oacute;ns que outorgan &amp;eacute; fundamental para influ&amp;iacute;r nas pol&amp;iacute;ticas cient&amp;iacute;ficas, establecer prioridades, crear conciencia e corrixir os desequilibrios de x&amp;eacute;nero. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), fundada en 1977, incorporou &amp;aacute;s primeiras mulleres cient&amp;iacute;ficas en 2014. A d&amp;iacute;a de hoxe a RAGC conta cunha representaci&amp;oacute;n de Acad&amp;eacute;micas inferior ao 20%, a cal non se corresponde coa presenza de cient&amp;iacute;ficas nas universidades e centros de investigaci&amp;oacute;n de Galicia. As Medallas de Investigaci&amp;oacute;n, de nomeamento indirecto, presentan un 80% de homes galardoados, e outros premios cient&amp;iacute;ficos outorgados pola RAGC, como os Premios Ernesto Vi&amp;eacute;itez Cortizo ou os Premios de Transferencia, presentan porcentaxes que van desde o 53% at&amp;eacute; o 100% de homes galardoados. De forma an&amp;aacute;loga, no que respecta ao reco&amp;ntilde;ecemento da divulgaci&amp;oacute;n e xornalismo cient&amp;iacute;fico, obs&amp;eacute;rvase unha representaci&amp;oacute;n masculina nos galardoados desde o 42% ao 83%. En ambos os casos, hai unha tendencia de aumento na brecha de x&amp;eacute;nero, tanto nas candidaturas presentadas como en premios concedidos, a medida que se avanza na carreira coa consecuente repercusi&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica e social do premio. Niso poden influ&amp;iacute;r factores como: a falta de diversidade na composici&amp;oacute;n de comit&amp;eacute;s de selecci&amp;oacute;n, que pode favorecer a prevalencia de rumbos, conscientes ou inconscientes, a linguaxe sexista ou a invisibilidad de cient&amp;iacute;ficas, por exemplo no nome dos premios, xa que apenas 3 levan o nome de cient&amp;iacute;ficas ou nas 14 edici&amp;oacute;ns do D&amp;iacute;a da Ciencia, das cales apenas 2 dedic&amp;aacute;ronse a mulleres cient&amp;iacute;ficas. Este informe concl&amp;uacute;e cunha serie de recomendaci&amp;oacute;ns que pretenden promover acci&amp;oacute;ns positivas co obxectivo de permitir un maior reco&amp;ntilde;ecemento social das contribuci&amp;oacute;ns das mulleres cient&amp;iacute;ficas, fomentar unha imaxe m&amp;aacute;is inclusiva da RAGC e incentivar a presentaci&amp;oacute;n de mulleres candidatas nos distintos premios,&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;tanto de forma individual como pola comunidade cient&amp;iacute;fica ou instituci&amp;oacute;ns que representan.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5942243"/>
    <dcat:byteSize>719402</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5942243/files/A presenza feminina na RAGC _AMITGal_gal.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
208
105
views
downloads
All versions This version
Views 208208
Downloads 105105
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 187187
Unique downloads 9696

Share

Cite as