Report Open Access

A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021

Magalhães, Joana; Valdiglesias, Vanessa


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5942243", 
 "language": "glg", 
 "title": "A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    2, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>A pesar dos avances considerables en cuesti&oacute;ns de igualdade de x&eacute;nero desde a incorporaci&oacute;n das mulleres &aacute; ciencia, as Reais Academias e organizaci&oacute;ns cient&iacute;ficas similares seguen mantendo unha infrarrepresentaci&oacute;n feminina entre os seus membros. Estudar a brecha de x&eacute;nero nas Reais Academias e en premios ou distinci&oacute;ns que outorgan &eacute; fundamental para influ&iacute;r nas pol&iacute;ticas cient&iacute;ficas, establecer prioridades, crear conciencia e corrixir os desequilibrios de x&eacute;nero. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), fundada en 1977, incorporou &aacute;s primeiras mulleres cient&iacute;ficas en 2014. A d&iacute;a de hoxe a RAGC conta cunha representaci&oacute;n de Acad&eacute;micas inferior ao 20%, a cal non se corresponde coa presenza de cient&iacute;ficas nas universidades e centros de investigaci&oacute;n de Galicia. As Medallas de Investigaci&oacute;n, de nomeamento indirecto, presentan un 80% de homes galardoados, e outros premios cient&iacute;ficos outorgados pola RAGC, como os Premios Ernesto Vi&eacute;itez Cortizo ou os Premios de Transferencia, presentan porcentaxes que van desde o 53% at&eacute; o 100% de homes galardoados. De forma an&aacute;loga, no que respecta ao reco&ntilde;ecemento da divulgaci&oacute;n e xornalismo cient&iacute;fico, obs&eacute;rvase unha representaci&oacute;n masculina nos galardoados desde o 42% ao 83%. En ambos os casos, hai unha tendencia de aumento na brecha de x&eacute;nero, tanto nas candidaturas presentadas como en premios concedidos, a medida que se avanza na carreira coa consecuente repercusi&oacute;n econ&oacute;mica e social do premio. Niso poden influ&iacute;r factores como: a falta de diversidade na composici&oacute;n de comit&eacute;s de selecci&oacute;n, que pode favorecer a prevalencia de rumbos, conscientes ou inconscientes, a linguaxe sexista ou a invisibilidad de cient&iacute;ficas, por exemplo no nome dos premios, xa que apenas 3 levan o nome de cient&iacute;ficas ou nas 14 edici&oacute;ns do D&iacute;a da Ciencia, das cales apenas 2 dedic&aacute;ronse a mulleres cient&iacute;ficas. Este informe concl&uacute;e cunha serie de recomendaci&oacute;ns que pretenden promover acci&oacute;ns positivas co obxectivo de permitir un maior reco&ntilde;ecemento social das contribuci&oacute;ns das mulleres cient&iacute;ficas, fomentar unha imaxe m&aacute;is inclusiva da RAGC e incentivar a presentaci&oacute;n de mulleres candidatas nos distintos premios,&nbsp;&nbsp;&nbsp;tanto de forma individual como pola comunidade cient&iacute;fica ou instituci&oacute;ns que representan.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Magalh\u00e3es, Joana"
  }, 
  {
   "family": "Valdiglesias, Vanessa"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "5942243"
}
208
105
views
downloads
All versions This version
Views 208208
Downloads 105105
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 187187
Unique downloads 9696

Share

Cite as