Book section Open Access

Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka

Klimczuk, Andrzej


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5578226", 
 "author": [
  {
   "family": "Klimczuk, Andrzej"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    5, 
    3
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "Artyku\u0142 zawiera przegl\u0105d wybranych powi\u0105za\u0144 pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. W pierwszej kolejno\u015bci przedstawiono podstawowe poj\u0119cia dotycz\u0105ce przygotowania i mobilizowania sieci podmiot\u00f3w polityki publicznej do wsp\u00f3lnych dzia\u0142a\u0144 w warunkach niepewno\u015bci. W dalszej cz\u0119\u015bci om\u00f3wiono zagadnienie gotowo\u015bci na ryzyko wyst\u0105pienia pandemii i jej zwalczania. Nast\u0119pnie przedstawiono wybrane mo\u017cliwe efekty spo\u0142eczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zosta\u0142y rekomendacje dotycz\u0105ce zarz\u0105dzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunk\u00f3w bada\u0144. // The article presents an overview of selected connections of the COVID-19 pandemic with risk theories. The study first explores the basic concepts of preparing and mobilizing networks of public policy actors to act together under conditions of uncertainty. The following section discusses the pandemic risk preparedness and fighting. Then, selected possible social, economic and political effects of the COVID-19 pandemic are discussed. In summary, recommendations regarding the public management in the further stages of the pandemic development and in the post-pandemic period were indicated, as well as proposals for further research directions.", 
 "title": "Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka", 
 "type": "chapter", 
 "id": "5578226"
}
44
18
views
downloads
All versions This version
Views 4444
Downloads 1818
Data volume 6.3 MB6.3 MB
Unique views 3939
Unique downloads 1717

Share

Cite as