Journal article Open Access

Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w północnej części województwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)

Głomb, Krzysztof; Głomb, Renata; Golemo, Michał; Klimczuk, Andrzej; Makarska, Beata; Merchut, Janusz; Nikitin, Łukasz; Tadejko, Paweł


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "Wojew\u00f3dztwo podlaskie to region o wyj\u0105tkowych w skali kraju walorach przyrodniczo-krajobrazowych (4 parki narodowe, 3 parki krajobrazowe, 85 rezerwat\u00f3w) i turystycznych (turystyka aktywna, akweny wodne, 60 uk\u0142ad\u00f3w architektonicznych obj\u0119tych ochron\u0105, wielokulturowo\u015b\u0107, uzdrowiska). Suwalszczyzna nale\u017cy do najbardziej atrakcyjnych teren\u00f3w na tym obszarze. Takiej ocenie jej atrakcyjno\u015bci nie towarzyszy jednak zainteresowanie turyst\u00f3w adekwatne do oczekiwa\u0144 gestor\u00f3w us\u0142ug turystycznych i w\u0142adz samorz\u0105dowych. W ostatnich latach problem ten staje si\u0119 coraz bardziej widoczny i silniej u\u015bwiadamiany przez r\u00f3\u017cnorodnych interesariuszy rozwoju turystyki na Suwalszczy\u017anie.Taki stan rzeczy sta\u0142 si\u0119 bezpo\u015bredni\u0105 przyczyn\u0105 realizacji projektu L@KTUR \u2013 Lokalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Produkt\u00f3w Turystycznych Wojew\u00f3dztwa Podlaskiego, opracowanego przez Stowarzyszenie \"Miasta w Internecie\" a sfinansowanego ze \u015brodk\u00f3w dzia\u0142ania 8.1.2 Programu Operacyjnego \"Kapita\u0142 Ludzki\". Efektem projektu L@KTUR niniejsze studium strategiczne, wskazuj\u0105ce kierunki i sposoby pokonywania barier w rozwoju sektora turystycznego.", 
 "license": "", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "G\u0142omb, Krzysztof"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "G\u0142omb, Renata"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Golemo, Micha\u0142"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Klimczuk, Andrzej"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Makarska, Beata"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Merchut, Janusz"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Nikitin, \u0141ukasz"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Tadejko, Pawe\u0142"
  }
 ], 
 "headline": "Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w p\u00f3\u0142nocnej cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2012-01-01", 
 "url": "https://zenodo.org/record/5563457", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.13140/rg.2.2.10708.83847", 
 "@id": "https://doi.org/10.13140/rg.2.2.10708.83847", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Stymulowanie rozwoju biznesu turystycznego w p\u00f3\u0142nocnej cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa podlaskiego. Studium strategiczne (Stimulation of the Development of Business Tourism in the Northern Part of the Podlasie region: Strategic Study)"
}
6
3
views
downloads
Views 6
Downloads 3
Data volume 3.9 MB
Unique views 3
Unique downloads 2

Share

Cite as