Journal article Open Access

Форум права: електронне наукове фахове видання. 2021. № 4

Харківський національний університет внутрішніх справ

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, протокол № 11 від 30.11.2021 р. Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет 30.11.2021 р.

Розглядаються концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Періодичність видання: 5 разів на рік і 1 додатковий номер Suppl.

ISSN 1995-6134 (Online)

Має статус видання категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus International, InfoBase Index, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), Scientific Indexing Services (SIS), Scientific Journal Impact Factor (SJIF) , Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

Files (3.5 MB)
Name Size
001-072-2021-4-FP.pdf
md5:66c4d857298f5392c1a97fd865b27cdb
3.5 MB Download
51
31
views
downloads
All versions This version
Views 5151
Downloads 3131
Data volume 107.9 MB107.9 MB
Unique views 2828
Unique downloads 2929

Share

Cite as