Project deliverable Open Access

MOBAK Posuzování a rozvoj základních pohybových kompetencí

Scheuer, Claude; Heck, Sandra; Vlček, Petr; Vrbas, Jaroslav; Vašíčková, Jana

V rámci projektu BMC-EU (Základní pohybové kompetence v Evropě) byla na bázi koncepce základních pohybových kompetencí a výsledků sběru dat vytvořena testová sada pro učitele tělesné výchovy, která využívá běžně dostupné pomůcky, jež jsou v tělocvičně k dispozici. Účelem této sady a přiloženého uživatelského manuálu je nabídnout variabilní didaktický přístup k výuce a vzdělávacímu obsahu tělesné výchovy.

V první fázi projektu byla vytvořena testová sada pro diagnostiku základních pohybových kompetencí žáků, aby se hodnocením silných a slabých stránek žáků v dané oblasti vytvořil základ pro možnou intervenci. Na základě tohoto souboru testů byly vyvinuty podklady ve formě vzorové sady didaktických materiálů, připravených k implementaci v konkrétních vzdělávacích situacích, jejichž účelem je rozvoj základních pohybových kompetencí žáků.

Předložená sada nástrojů a pomůcek obsahuje manuál pro aplikaci souboru testů a pokyny pro interpretaci výsledků testů MOBAK (Motorische Basiskompetenzen), rámcový popis testové sady MOBAK, glosář a vzorovou podpůrnou sadu nástrojů a pomůcek s materiály pro učitele tělesné výchovy ve formě karet MOBAK. Karty MOBAK popisují činnosti dle principu variace (rozličnosti podnětů) a jsou založeny na přístupu orientovaném na kompetence.

V průběhu systematického zajišťování kvality vyvstává stále více otázka, jakých výsledků žáci dosahují v oblasti tělesné výchovy. Ústředními vzdělávacími cíli tělesné výchovy jsou základní pohybové kompetence, které dětem umožňují hrát aktivní roli v pohybově aktivním životním stylu.

Nezbytným předpokladem systematického zvyšování základních pohybových kompetencí je tzv. cílená diagnostika. Popisem úrovně pohybových kompetencí dětí se získají informace, které pomáhají učitelům přizpůsobit své výukové strategie individuálním potřebám dětí. Jako nástroj k posouzení základních pohybových kompetencí může být použita testová sada MOBAK, která je použitelná u dětí a dospívajících různého věku.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (2.2 MB)
Name Size
BMC-EU IO3 Czech FINAL Rev.pdf
md5:7a70e6564111703022401ceeb8cf3c1c
2.2 MB Download
116
99
views
downloads
All versions This version
Views 116116
Downloads 9999
Data volume 216.1 MB216.1 MB
Unique views 103103
Unique downloads 9191

Share

Cite as