Book Open Access

System concept for modelling of technological systems and decision making in their management

Batyr Orazbayev; Yerbol Ospanov; Kulman Orazbayeva; Valentina Makhatova; Lyailya Kurmangaziyeva; Balbupe Utenova; Aiman Mailybayeva; Nurlan Mukatayev; Timur Toleuov; Altynai Tukpatova


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://zenodo.org/record/5469105</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Batyr Orazbayev</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2109-6999</nameIdentifier>
   <affiliation>L. N. Gumilyov Eurasian National University</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yerbol Ospanov</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-5342-274X</nameIdentifier>
   <affiliation>Shakarim State University of Semey</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kulman Orazbayeva</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1741-7553</nameIdentifier>
   <affiliation>Kazakh University of Economics, Finance and International Trade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Valentina Makhatova</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-4082-9193</nameIdentifier>
   <affiliation>Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Lyailya Kurmangaziyeva</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0640-7306</nameIdentifier>
   <affiliation>Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Balbupe Utenova</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8903-3380</nameIdentifier>
   <affiliation>Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Aiman Mailybayeva</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0598-4806</nameIdentifier>
   <affiliation>Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Nurlan Mukatayev</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3570-4676</nameIdentifier>
   <affiliation>L. N. Gumilyov Eurasian National University</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Timur Toleuov</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6050-1056</nameIdentifier>
   <affiliation>K. Zhubanov Aktobe Regional University</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Altynai Tukpatova</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6848-2139</nameIdentifier>
   <affiliation>Atyrau Engineering and Humanitarian Institute</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>System concept for modelling of technological systems and decision making in their management</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-08-31</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5469105</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.15587/978-617-7319-34-3</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;The monograph is devoted to the system analysis of approaches to the building of models of chemical-technological systems, on the basis of which a systematic concept of building of models and the issues of solving decision-making problems for managing the operating modes of technological objects is proposed. The problems of the development of mathematical models and the optimization of complex chemical-technological systems are investigated, using the example of technological objects of oil refining, in conditions of uncertainty caused by the lack of reliable quantitative information and the fuzziness of available information. The structure of the monograph consists of an introduction, the main part of four sections, a conclusion and a list of sources of information.&lt;br&gt;
In the main part of the work, the current state of the problems of mathematical modelling of technological objects of oil refining production is analyzed. Methods of mathematical modelling and decision-making in the management of technological objects according to environmental and economic criteria are chosen as the direction of research. Methods of building mathematical models of chemical-technological systems of oil refining in a fuzzy environment have been investigated and proposed, and models of the technological complex of the catalytic reforming unit have been developed.&lt;br&gt;
An approach to the creation of a package of models for system modelling of the technological complex of the catalytic reforming unit is described. An algorithm for the synthesis of models of a technological complex of oil refining based on fuzzy information is proposed. Expert assessments have been carried out to develop a mathematical description of the technological complex of the reforming unit, a method has been developed for carrying out expert procedures in a fuzzy environment.&lt;br&gt;
The formulations of decision-making problems for the control of the technological complex of the reforming unit are formulated and, based on the modification of various optimality principles, heuristic algorithms for their solution are developed. The properties of the developed algorithms for solving decision-making problems have been investigated and a method for their selection in solving specific production problems has been proposed. A mathematical formulation of the decision-making problem for optimizing the operating modes of the catalytic reforming unit in a fuzzy environment is obtained and the results of its solution based on the proposed fuzzy approach are presented. The structure is created and the main functional blocks of the computer decision support system based on the object models are described. The issues of software implementation of the developed models are considered and a description of the interface of the computer system for modelling the units of the reforming unit and decision support for optimizing their operation modes is given.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["D'yachko, A. G. (2015). Matematicheskoe modelirovanie sistem. Moscow: Metallurg, 307.", "Orazbaev, B. B. (1994). Podhody k modelirovaniyu i upravleniyu slozhnymi obektami v usloviyah neopredelennosti. Analiticheskiy obzor. Almaty, 22.", "Orazbaev, B. B., Serikov, T. P. (1994). Primenenie metodov ekspertnyh otsenok dlya issledovaniya i upravleniya tekhnologicheskimi obektami neftepererabotki. Analiticheskiy obzor. Almaty, 25.", "Ayvazyan, S. A., Enyukov, I. S., Meshalkin, L. D. (1985). Prikladnaya statistika: Issledovanie zavisimostey. Moscow: Finansy i statistika, 405.", "Ermol'ev, Yu. M. (2017). Metody stohasticheskogo programmirovaniya. Moscow: Nauka, 327.", "Gmurman, V. E. (2006). Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. Moscow: Vysshee obrazovanie, 479.", "Zhao, Z.-W., Wang, D.-H. (2012). Statistical inference for generalized random coefficient autoregressive model. Mathematical and Computer Modelling, 56 (7-8), 152\u2013166. doi: https://doi.org/10.1016/j.mcm.2011.12.002", "Orazbaev, B. B. (1990). Modelirovanie tekhnologicheskih protsessov s ispol'zovaniem teorii nechetkih mnozhestv. Trudy XV konf. Molodyh uchenyh i spetsialistov Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta. Ch. 1. Dolgoprudniy: MFTI, 44\u201349.", "Shtovba, S. D. Vvedenie v teoriyu nechetkih mnozhestv i nechetkuyu logiku. Available at: https://studylib.ru/doc/6257364/shtovba-s.d.-vvedenie-v-teoriyu-nechetkih-mnozhestv-i-nechetku", "Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (2004). Sistemniy analiz i issledovanie operatsiy. Ekspertnye metody. Metody i primenenie. Moscow: MISiS, 115.", "Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (2005). Sistemniy analiz i issledovanie operatsiy. Metody issledovaniya sistem i razrabotki matematicheskih modeley v nechetkoy srede. Moscow: MISiS, 117.", "Orazbaev, B. B. (2014). Teoriya i praktika metodov nechetkih mnozhestv. Almaty: Bastau, 425.", "Muschick, E. (1995). Zur Anwendung der Theorie der Spicle auf Probleme der Elektroenergietechik. Tu Dresden.", "Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8 (3), 338\u2013353. doi: https://doi.org/10.1016/s0019-9958(65)90241-x", "Orazbaev, B. B. (1994). Metody matematicheskogo modelirovaniya tekhnologicheskih sistem pri nechetkoy iskhodnoy informatsii. Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 4, 11\u201313.", "Mushik, E., Myuller, P. (1990). Metody prinyatiya tekhnicheskih resheniy. Moscow: Mir, 208.", "Serikov, T. P., Orazbaev, B. B. (1993). Tekhnologicheskie skhemy pererabotki nefti i gaza v Kazahstane. Ch. 1. Moscow: Neft' i gaz, 118.", "Lastovkin, G. A., Radchenko, E. D., Rudina, M. G. (Eds.) (1986). Spravochnik neftepererabotchika. Leningrad: Himiya, 648.", "Ahmetov, S. A. (2003). Tekhnologiya glubokoy pererabotki nefti i gaza. Ufa, 485.", "Aleksandrov, I. A. (1981). Peregonka i rektifikatsiya v neftepererabotke. Moscow: Himiya, 352.", "Maslyanskiy, G. N., SHapiro, R. N. (1985). Kataliticheskiy riforming benzinov. Leningrad: Himiya, 221.", "Kenzhegaliev, A., Zhumagaliev, S., Kenzhegalieva, D., Orazbayev, B. (2018). Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of n-alkanes and carboxylic acids in bottom sediments of the northern Caspian Sea. Geologos, 24 (1), 69\u201378. doi: https://doi.org/10.2478/logos-2018-0005", "Lyapkov, A. A., Kukurina, O. S. (2020). Tekhnologiya pererabotki uglevodorodnogo syr'ya. Sankt-Peterburg: Lan', 168.", "Serikov, T. P. (2001). Perspektivnye tekhnologii pererabotki neftey Kazahstana. Almaty: Fylym, 276.", "Prokopyuk, S. G., Masgutov, R. N. (1985). Promyshlennye ustanovki kataliticheskogo krekinga. Moscow: Himiya, 270.", "Bagirov, I. T. (1981). Sovremennye ustanovki pervichnoy pererabotki nefti. Moscow: Himiya, 205.", "Tanatarov, M. A., Ahmetshina, M. N. Faskhutdinov, R. A. et. al. (1987). Tekhnologicheskie raschety ustanovok pererabotki nefti. Moscow: Himiya, 352.", "Takamatsu, T., Kinoshita, M. (1985). A simulation procedure for multicomponent distillation columns incorporating plate efficiencies. JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN, 18 (1), 78\u201381. doi: https://doi.org/10.1252/jcej.18.78", "Serikov, T. P., Ahmetov, S. A. (2005). M\u04b1nay men gazdy tere\u04a3 \u04e9\u04a3deu tekhnologiyasy. Vol. I. Almaty, 395.", "Panov, G. E., Starikova, G. V., Vishnevskaya, V. V. et. al. (1982). Ohrana okruzhayuschey sredy v neftyanoy i gazovoy promyshlennosti. Ch. II. Moscow: MINHiGP im. Gubkina, 217.", "Mazlova, E. A., Abrosimov, A. A. (1997). Tekhnika ochistki stochnyh vod neftepererabatyvayuschih zavodov. Moscow, 175.", "Abrosimov, A. A., Gureev, A. A. (1997). Ekologicheskie aspekty primeneniya nefteproduktov. Moscow: Himiya, 180 \u0441.", "Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E., Kurmangaziyeva, L. T., Mukhanbetkaliyeva, A. K. (2013). Fuzzy logic: basic and applicability in oil and gas industry. Life Science Journal, 10 (4), 2930\u20132933. doi: https://doi.org/10.7537/marslsj100413.390", "Abrosimov, A. A., Erohin, Yu. Yu. (1997). Ekologicheskiy monitoring okruzhayuschey sredy neftepererabatyvayuschih predpriyatiy. Mosocw: Neftepererabotka i neftekhimiya, 44\u201347.", "Kuz'min, V. G., Volkov, O. M. (1974). Issledovanie naruzhnyh vzryvoopasnyh zon u neftyanyh podzemnyh rezervuarov. Problemy goreniya i tusheniya, 2, 130\u2013134.", "Orazbayev, B. B., Kenzhebaeva, T. S., Goncharov, V. L., Orazbayeva, K. N. (2019). Systematic Approach to the Elaboration of a Structured Model of a Sulfur Production Unit under Uncertainty. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 597, 012013. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/597/1/012013", "Abrosimov, A. V., Zaharov, S. M., Kolomiytsev, V. M. et. al. (1991). Avtomaticheskiy kontrol' vzryvoopasnosti vozdushnoy sredy neftepererabatyvayuschego zavoda. Obzornaya informatsiya. Seriya: Nauchnye i tekhnicheskie aspekty ohrany okruzhayuschey sredy, 10, 57.", "Varlatashvili, V. G. (1982). Issledovanie naruzhnyh vzryvoopasnyh zon u nazemnyh vertikal'nyh rezervuarov. Moscow, 28.", "One hundred largest losses, a thirty year review of property damage losses (1986). M.&amp;M. Protection consultants, South Riverside Plaza. Chicago, 33\u201337.", "Fryer, L. S., Kaiser, G. D. (1979). Denz - a computer program for calculation of the dispersion of dense toxic explosive gases in the atmosphere. UKAEA Report SRD R 152.", "Marchuk, G. I. (1982). Metody matematicheskogo modelirovaniya v probleme okruzhayuschey sredy. Moscow: Nauka, 315.", "Hvorost'yanov, V. I. (1982). Dvumernaya nestatsionarnaya mikrofizicheskaya model' nizkih oblakov i adekvatno-radiatsionnyh tumanov. Meteorologiya i gidrologiya, 7, 16\u201328.", "Orazbay\u0435v, B., Santeyeva, S., Zhumadillayeva, A., Dyussekeyev, K., Agarwal, R. K., Yue, X.-G., Fan, J. (2019). Sustainable Waste Management Drilling Process in Fuzzy Environment. Sustainability, 11 (24), 6995. doi: https://doi.org/10.3390/su11246995", "Orazbayev, B. B., Ospanov, Y. A., Orazbayeva, K. N., Makhatova, V. E., Urazgaliyeva, M. K., Shagayeva, A. B. (2019). Development of mathematical models of R-1 reactor hydrotreatment unit using available information of various types. Journal of Physics: Conference Series, 1399, 044024. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1399/4/044024", "Fedorov, A. V., Navatskiy, A. A. (1990). Avtomaticheskiy kontrol' vzryvoopasnoy vozdushnoy sredy promyshlennyh obektov. Organizatsiya tusheniya pozharov i avariyno-spasatel'nyh rabot. Sb. nauchnyh trudov. Moscow: VNIPT MVD SSSR, 183\u2013186.", "Navatskiy, A. A., Fedorov, A. V. (1991). Avtomaticheskiy kontrol' zagazovannosti territoriy promyshlennyh obektov, ohranyaemyh VPO. Sovershenstvovanie deyatel'nosti organov Gosudarstvennogo pozharnogo nadzora. Sb. nauchnyh trudov. Moscow: VIPTSH MVD RF, 233\u2013236.", "Lashover, J. H. (2014). Computerized emergency system provides rapid warning of hazardous chemical leaks. Chemical Processing, 25\u201332.", "Hezzion, V. I., Sugazte, I. O. (2017). Smoke control and the microprocessor. Heat/Pip/ Air condit., 52 (10), 43\u201346.", "Tekhniko-rabochiy proekt na avtomatizirovannuyu sistemu upravleniya tekhnologicheskim protsessom pozharnoy zaschity PO \u00abAtommash\u00bb (ASU PZ \u2013 Atommash) (1979). Rostov-na-Donu, 100.", "Sozonenkov, V., Smirnov, I., Fishteyn, M. (1989). Kontroliruet EVM. Pozharnoe delo, 9, 28\u201329.", "Zhumadillayeva, A., Orazbayev, B., Santeyeva, S., Dyussekeyev, K., Li, R. Y. M., Crabbe, M. J. C., Yue, X.-G. (2020). Models for Oil Refinery Waste Management Using Determined and Fuzzy Conditions. Information, 11 (6), 299. doi: https://doi.org/10.3390/info11060299", "Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E. (2014). Development of mathematical models and modeling of chemical engineering systems under uncertainty. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 48 (2), 138\u2013147. doi: https://doi.org/10.1134/s0040579514020092", "Orazbayev, B. B., Kurmangaziyeva, L. T., Orazbayeva, K. N., Makhatova, V. E. (2015). Multi-Criteria Optimisation Problems for Chemical Engineering Systems and Algorithms for their Solution Based on Fuzzy Mathematical Methods. Journal of Biosensors &amp; Bioelectronics, 06 (03). doi: https://doi.org/10.4172/2155-6210.1000179", "Ospanov, Y. A., Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Mukataev, N. S., Demyanenko, A. I. (2016). Mathematical modeling and decision-making on controlling modes of technological objects in the fuzzy environment. 2016 12th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA). doi: https://doi.org/10.1109/wcica.2016.7578783", "Orazbayev, B., Ospanov, E., Kissikova, N., Mukataev, N., Orazbayeva, K. (2017). Decision-making in the fuzzy environment on the basis of various compromise schemes. Procedia Computer Science, 120, 945\u2013952. doi: https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.330", "Orazbayev, B., Assanova, B., Orazbayeva, K., Valentina, M. (2019). Problems of Multi-Criteria Optimization in the Fuzzy Environment and Heuristic Methods of Their Solution. Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies - ICSLT 2019. doi: https://doi.org/10.1145/3312714.3312723", "Ospanov, E. A., Orazbayev, B. B., Mukataev, N. S., Mussabaeva, S. S., Mukhametov, Y. M. (2016). Mathematical modeling for reforming Unit of chemical technological system in refinery production Under Uncertainty. International Journal of Applied Engineering Research, 11 (11), 7278\u20137283.", "Kenzhebaeva, \u0422. S., Orazbayev, B. B., Abitova, G. A., Orazbayeva, K. N., Spichak, Y. Y. (2017). Study and Design of Mathematical Models for ChemicalTechnological Systems under Conditions of Uncertainty Based on the System Analysis. Proceedings of the 2017 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM). Bristol, 776\u2013790.", "Orazbayev, B. B., Kozhakhmetova, D. O., Orazbayeva, K. N., Berikkhanova, G. Y. (2019). Development of System of Model Columns K-1, K-2 And K-3 for Fluid Catalytic Cracking Unit based on Varying Information. Proceedings of the 2019 the 5th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies - ICSLT 2019. doi: https://doi.org/10.1145/3312714.3312727", "Gronostajski, Z., Hawryluk, M., Kaszuba, M., Marciniak, M., Niechajowicz, A., Polak, S. et. al. (2015). The expert system supporting the assessment of the durability of forging tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 82 (9-12), 1973\u20131991. doi: https://doi.org/10.1007/s00170-015-7522-3", "Beshelov, S. D., Gurvich, F. G. (1980). Matematiko-statisticheskie metody ekspertnyh otsenok. Moscow: Statistika, 263.", "Kahraman, C. (Ed.) (2008). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making. Theory and Applications with Recent Developments. Springer, 590. doi: https://doi.org/10.1007/978-0-387-76813-7", "Ryzhov, A. P. (2017). Teoriya nechetkih mnozhestv i ee prilozheniy. Moscow: Izd-vo MGU, 115.", "Orazbayev, B. B., Kenzhebayeva, T. S., Orazbayeva, K. N. (2019). Development of Mathematical Models and Modelling of Chemical Technological Systems using Fuzzy-Output Systems. Applied Mathematics &amp; Information Sciences, 13 (4), 653\u2013664. doi: https://doi.org/10.18576/amis/130417", "Dubois, D. (2011). The role of fuzzy sets in decision sciences: Old techniques and new directions. Fuzzy Sets and Systems, 184 (1), 3\u201328. doi: https://doi.org/10.1016/j.fss.2011.06.003", "Orazbayev, B. B., Ospanov, Y. A., Orazbayeva, K. N., Serimbetov, B. A. (2019). Multicriteria optimization in control of a chemical-technological system for production of benzene with fuzzy information. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo \u0410ssets Engineering, 330, 182\u2013194. Available at: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55752/1/bulletin_tpu-2019-v330-i7-18.pdf", "Zamani Sabzi, H., King, J. P., Abudu, S. (2017). Developing an intelligent expert system for streamflow prediction, integrated in a dynamic decision support system for managing multiple reservoirs: A case study. Expert Systems with Applications, 83, 145\u2013163. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.04.039", "Sovetov, B. Ya., Yakovlev, S. A. (2001). Modelirovanie sistem. Moscow: Vysshaya shkola, 343.", "Kolesnikov, I. V. (1982). Modelirovanie i optimizatsiya protsessov neftepererabotki. Moscow: MINiGP, 170.", "Ospanov, Y. A., Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Gancarczyk, T., Shaikhanova, A. K. (2016). Control of fuzzy technological objects based on mathematical models. 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS). doi: https://doi.org/10.1109/iccas.2016.7832501", "Matematicheskoe modelirovanie (1990). Tematicheskiy sbornik nauchnyh trudov MISiS. Moscow: Metallurgiya, 220.", "Arutyunov, V. A., Buhmirov, V. V., Krupennikov, S. A. (1990). Matematicheskoe modelirovanie teplovoy raboty promyshlennyh pechey. Moscow: Metallurgiya, 239.", "Anisimov, I. V., Bodrov, V. I., Pokrovskiy, V. B. (1975). Matematicheskoe modelirovanie i optimizatsiya rektifikatsionnyh ustanovok. Moscow: Himiya, 216.", "Orazbaev, B. B. (2000). Matematicheskie metody optimal'nogo planirovaniya i upravlenie proizvodstvom. Almaty: \u0492ylym, 200.", "Brovkin, L. A., Korotin, A. N., Krylova, L. S., Sokolov, A. K., Chernov, K. V. (1984). Matematicheskoe modelirovanie i proektirovanie promyshlennyh pechey. Ivanovo: IGU, 225.", "Orazbayev, B. B., Ospanov, E. A., Orazbayeva, K. N., Kurmangazieva, L. T. (2018). A Hybrid Method for the Development of Mathematical Models of a Chemical Engineering System in Ambiguous Conditions. Mathematical Models and Computer Simulations, 10 (6), 748\u2013758. doi: https://doi.org/10.1134/s2070048219010125", "Kolesnikov, I. M., Salashenko, Z. L. (1985). Empiricheskie metody matematicheskogo modelirovaniya i optimizatsiya protsessov pererabotki. Moscow: MINHiTP im. I. M. Gubkina, 190.", "Orazbayev, B., Zhumadillayeva, A., Orazbayeva, K., Dyussekeyev, K., Omarova, S., Makhatova, V. (2021). Development of a Set of Models for Reactors of a Catalytic Reforming Unit Using Information of a Different Nature. 2021 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE). doi: https://doi.org/10.1109/iceee52452.2021.9415915", "Onosovskiy, V. V. (1990). Modelirovanie i optimizatsiya holodil'nyh ustanovok. Leningrad: LGU, 208.", "Anaymanovich, V. A., Sotnikov, V. V., Lisitsyn, N. V., Borzov, A. N., Zaytseva, M. A. (2006). Matematicheskaya model' reaktora protsessa gidroochistki dizel'nogo topliva. Izvestiya Orlovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Informatsionnye sistemy i tekhnologii, 1 (2), 7\u201310.", "Orazbayev, B., Assanova, B., Bakiyev, M., Krawczyk, J., Orazbayeva, K. (2020). Methods of model synthesis and multi-criteria optimization of chemical-engineering systems in the fuzzy environment. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 98 (06), 1021\u20131036.", "Sansyzbay, L. Z., Orazbayev, B. B. (2019). Modeling the operation of climate control system in premises based on fuzzy controller. Journal of Physics: Conference Series, 1399, 044017. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1399/4/044017", "Golod, V. M., Lunev, V. A., Fedotov, B. V., Aleksandrov, S. V. (1988). Matematicheskoe modelirovanie metallurgicheskih protsessov. Leningrad: LPI, 88.", "D'yachko, A. G. (1981). Matematicheskie modeli metallurgicheskih protsessov. Primenenie regressionnogo analiza dlya ranzhirovki faktorov. Moscow: MISiS, 140.", "D'yachko, A. G. (1982). Matematicheskoe planirovanie eksperimental'nyh issledovaniy. Opyty na poisk optimuma. Moscow: MISiS, 124.", "Orazbayev, B. B., Kozhakhmetova, D., Shaikhanova, A., Bekbaeva, R., Zolotov, A. (2020). Fuzzy Modeling and Control of the Catalytic Cracking Unit on various types of Information. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 98 (11), 1791\u20131802.", "Orazbaev, B. B. (1990). Modelirovaniya tekhnologicheskih protsessov s ispol'zovaniem teorii nechetkih mnozhestv. Trudy XV konferentsii molodyh uchenyh i spetsialistov Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta. Ch. 1. Moscow, 44\u201349.", "Larichev, O. I. (2015). Nauka i iskusstvo prinyatiya resheniy. Moscow, 355.", "Kardanskaya, N. L. (1999). Prinyatie upravlencheskogo resheniya. Moscow: YUNITI, 407.", "Evlanov, L. G. (1984). Teoriya i praktika prinyatiya resheniy. Moscow: Ekonomika, 175.", "Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Utenova, B. E., Shagayeva, A. B., Kassimova, B. R. (2021). Multi-criteria selection of operating modes of main pipeline Units during oil transportation with fuzzy information. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering, 331 (12), 105\u2013116.", "Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (1992). Sistema podderzhki prinyatiya resheniy dlya upravleniya tekhnologicheskimi agregatami. Avtomatizatsiya tekhnologicheskih protsessov i kompleksov. Alma-Ata, 3\u20139.", "Rykov, A. S., Orazbaev, B. B. (1996). Sistemniy analiz: Metody mnogokriterial'nogo vybora i nechetkoy optimizatsii. Moscow: Metallurg, 117.", "Sansyzbay, L. Z., Orazbayev, B. B., W\u00f3jcik, W. (2020). Development and Analysis of Models for Assessing Predicted Mean Vote Using Intelligent Technologies. INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS, 20 (4), 324\u2013335. doi: https://doi.org/10.5391/ijfis.2020.20.4.324", "Orazbayev, B., Orazbayeva, K., Makhatova, V., Tuleuova, R., Kulmagambetova, Z., Toleuov, T. et. al. (2021). Methods of constructing models and optimizing the operating modes of a chemical engineering system for the production of benzene in a fuzzy environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (2 (110)), 78\u201388. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.226167", "Rykov, A. S. (1985). Teoriya i metody upravlyaemogo pryamogo poiska. Moscow, 365.", "Dixon, C. (Ed.) (1976). Optimization in action. Academic Press, 31\u201337.", "Zaychenko, Yu. P. (1991). Issledovanie operatsiy: Nechetkaya optimizatsiya. Kyiv: Vysschaya shkola, 191.", "Orazbayev, B. B., Ospanov, Y. A., Orazbayeva, K. N., Kulmagambetova, Z. K., Seidaliyev, A. A., Smailova, U. M. (2021). Optimization of the production plan of drill bits with fuzzy constraints based on a heuristic method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1047 (1), 012004. doi: https://doi.org/10.1088/1757-899x/1047/1/012004", "Orlov, A. I. (2004). Prikladnaya statistika. Moscow: Izdatel'stvo \u00abEkzamen\u00bb, 656.", "Kremer, N. Sh. (2004). Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika. Moscow: Yuniti-Dana, 573.", "Robinson, R. M. (1978). Statistical Inference for a Random Coefficient Autoregressive Model. Scandinavian Journal of Statistics, 5 (3), 163\u2013168. Available at: https://www.jstor.org/stable/4615707?refreqid=excelsior%3A584562713214ae742658aed540dc408b", "Karmanov, F. I., Ostreykovskiy, V. A. (2017). Statisticheskie metody obrabotki eksperimental'nyh dannyh s ispol'zovaniem paketa MathCad. Moscow: Infra-M, 287.", "Meshalkin, V. P. (1995). Ekspertnye sistemy v himicheskoy tekhnologii. Moscow: Himiya, 350.", "Popov, E. V. (198</description>
 </descriptions>
</resource>
43
30
views
downloads
Views 43
Downloads 30
Data volume 106.0 MB
Unique views 31
Unique downloads 28

Share

Cite as