Book Open Access

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

Klimczuk, Andrzej


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5304039", 
 "author": [
  {
   "family": "Klimczuk, Andrzej"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    6, 
    9
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "Opracowanie ma charakter pogl\u0105dowo-teoretyczny, powsta\u0142o bowiem na podstawie przegl\u0105du dost\u0119pnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zar\u00f3wno do naukowc\u00f3w jak i student\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 tematyk\u0105 starzenia si\u0119 ludno\u015bci, staro\u015bci i os\u00f3b starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyk\u00f3w, w tym polityk\u00f3w i decydent\u00f3w oraz reprezentant\u00f3w us\u0142ug publicznych, przedstawicieli medi\u00f3w i organizacji pozarz\u0105dowych.\n \nThe study is illustrative and theoretical in nature, as it was based on a review of the available literature on the subject (Polish and foreign). The publication is addressed to both scholars and students dealing with the subjects of population ageing, old age, and older adults, as well as to a growing group of practitioners interested in these issues, including politicians and decision-makers as well as representatives of public services, the media, and non-governmental organizations.", 
 "title": "Starzenie si\u0119 populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja spo\u0142eczna os\u00f3b starszych", 
 "type": "book", 
 "id": "5304039"
}
24
8
views
downloads
All versions This version
Views 2424
Downloads 88
Data volume 79.6 MB79.6 MB
Unique views 2020
Unique downloads 88

Share

Cite as