Journal article Open Access

Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

Haaland, Christine; Lehtilä, Kari; Stålhammar, Sanna; Raymond, Christopher


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5136809</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Haaland, Christine</creatorName>
   <givenName>Christine</givenName>
   <familyName>Haaland</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Lehtilä, Kari</creatorName>
   <givenName>Kari</givenName>
   <familyName>Lehtilä</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Stålhammar, Sanna</creatorName>
   <givenName>Sanna</givenName>
   <familyName>Stålhammar</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Raymond, Christopher</creatorName>
   <givenName>Christopher</givenName>
   <familyName>Raymond</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>VIVA-PLAN</subject>
  <subject>hållbar fysisk planering</subject>
  <subject>gröna utrymmen</subject>
  <subject>biologisk mångfald</subject>
  <subject>social integration</subject>
  <subject>socioekologiska värden</subject>
  <subject>Lorensborg</subject>
  <subject>Bellevuegården</subject>
  <subject>Malmö</subject>
  <subject>Ronna</subject>
  <subject>Södertälje</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-07-27</date>
 </dates>
 <language>sv</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5136809</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5136808</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/viva-plan</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;VIVA-PLAN &amp;auml;r ett 3-&amp;aring;rigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om h&amp;aring;llbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar fysisk planering som st&amp;ouml;djer olika gruppers engagemang vid f&amp;ouml;rvaltningen av gr&amp;ouml;na utrymmen och m&amp;ouml;tesplatser med h&amp;auml;nsyn till biologisk m&amp;aring;ngfald, social integration, v&amp;auml;lbefinnande, s&amp;auml;kerhet och trygghet. Det f&amp;ouml;rsta m&amp;aring;let med projektet var att kartl&amp;auml;gga de sociala och ekologiska v&amp;auml;rdena i tv&amp;aring; studieomr&amp;aring;den.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Detta faktablad ger en &amp;ouml;versikt av socioekologiska v&amp;auml;rden i tv&amp;aring; omr&amp;aring;den: Lorensborg och Bellevueg&amp;aring;rden i Malm&amp;ouml; och Ronna i S&amp;ouml;dert&amp;auml;lje. Det presenteras en &amp;ouml;versikt av varje studieomr&amp;aring;de, de metoder som anv&amp;auml;nds, de viktigaste resultaten, och studiens betydelse f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar fysisk planering.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tidigare forskning som kartlagt socioekologiska v&amp;auml;rden har till&amp;auml;mpats p&amp;aring; regional skala och &amp;ouml;ver stads- och landsbygdsomr&amp;aring;den (t.ex. Alessa et al. 2008; Bryan et al. 2011; Whitehead et al. 2012; Brown et al. 2019). Den h&amp;auml;r studien fyller en viktig kunskapslucka om hur olika v&amp;auml;rden (sociala och ekologiska) av urban gr&amp;ouml;nstruktur &amp;auml;r kompatibla p&amp;aring; en mindre skala. Fokus &amp;auml;r p&amp;aring; hur inv&amp;aring;nares nyttjande och preferenser f&amp;ouml;r gr&amp;ouml;nomr&amp;aring;den och m&amp;ouml;tesplatser &amp;ouml;verensst&amp;auml;mmer rumsligt med ekologiska v&amp;auml;rden i och omkring bostadsomr&amp;aring;den.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
49
38
views
downloads
All versions This version
Views 4949
Downloads 3838
Data volume 195.5 MB195.5 MB
Unique views 4444
Unique downloads 3434

Share

Cite as