Journal article Open Access

Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje

Haaland, Christine; Lehtilä, Kari; Stålhammar, Sanna; Raymond, Christopher


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Haaland, Christine</foaf:name>
    <foaf:givenName>Christine</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Haaland</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Lehtilä, Kari</foaf:name>
    <foaf:givenName>Kari</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Lehtilä</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Stålhammar, Sanna</foaf:name>
    <foaf:givenName>Sanna</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Stålhammar</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Raymond, Christopher</foaf:name>
    <foaf:givenName>Christopher</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Raymond</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Bedömning av sociala och ekologiska värden i Lorensborg och Belleveugården, Malmö och Ronna, Södertalje</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>VIVA-PLAN</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>hållbar fysisk planering</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>gröna utrymmen</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>biologisk mångfald</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>social integration</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>socioekologiska värden</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Lorensborg</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Bellevuegården</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Malmö</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Ronna</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Södertälje</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-07-27</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SWE"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/5136809"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/5136809</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5136808"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/viva-plan"/>
  <owl:versionInfo>1</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;VIVA-PLAN &amp;auml;r ett 3-&amp;aring;rigt forskningsprojekt som finansieras av FORMAS och handlar om h&amp;aring;llbar fysisk planering. Det syftar till att skapa ett ramverk f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar fysisk planering som st&amp;ouml;djer olika gruppers engagemang vid f&amp;ouml;rvaltningen av gr&amp;ouml;na utrymmen och m&amp;ouml;tesplatser med h&amp;auml;nsyn till biologisk m&amp;aring;ngfald, social integration, v&amp;auml;lbefinnande, s&amp;auml;kerhet och trygghet. Det f&amp;ouml;rsta m&amp;aring;let med projektet var att kartl&amp;auml;gga de sociala och ekologiska v&amp;auml;rdena i tv&amp;aring; studieomr&amp;aring;den.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Detta faktablad ger en &amp;ouml;versikt av socioekologiska v&amp;auml;rden i tv&amp;aring; omr&amp;aring;den: Lorensborg och Bellevueg&amp;aring;rden i Malm&amp;ouml; och Ronna i S&amp;ouml;dert&amp;auml;lje. Det presenteras en &amp;ouml;versikt av varje studieomr&amp;aring;de, de metoder som anv&amp;auml;nds, de viktigaste resultaten, och studiens betydelse f&amp;ouml;r h&amp;aring;llbar fysisk planering.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tidigare forskning som kartlagt socioekologiska v&amp;auml;rden har till&amp;auml;mpats p&amp;aring; regional skala och &amp;ouml;ver stads- och landsbygdsomr&amp;aring;den (t.ex. Alessa et al. 2008; Bryan et al. 2011; Whitehead et al. 2012; Brown et al. 2019). Den h&amp;auml;r studien fyller en viktig kunskapslucka om hur olika v&amp;auml;rden (sociala och ekologiska) av urban gr&amp;ouml;nstruktur &amp;auml;r kompatibla p&amp;aring; en mindre skala. Fokus &amp;auml;r p&amp;aring; hur inv&amp;aring;nares nyttjande och preferenser f&amp;ouml;r gr&amp;ouml;nomr&amp;aring;den och m&amp;ouml;tesplatser &amp;ouml;verensst&amp;auml;mmer rumsligt med ekologiska v&amp;auml;rden i och omkring bostadsomr&amp;aring;den.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809">https://doi.org/10.5281/zenodo.5136809</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>5144770</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/5136809/files/D1.3 Deliverable_VIVA-PLAN_ecological_values_Final Combined_v1.pdf">https://zenodo.org/record/5136809/files/D1.3 Deliverable_VIVA-PLAN_ecological_values_Final Combined_v1.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
52
39
views
downloads
All versions This version
Views 5252
Downloads 3939
Data volume 200.6 MB200.6 MB
Unique views 4747
Unique downloads 3535

Share

Cite as