Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.5114865</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Piotr Sobański</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>piotr sobanski</subject>
  <subject>adwokat</subject>
  <subject>adwokatura</subject>
  <subject>polscy adwokaci</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-07-19</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/5114865</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.5114864</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Jakość kadr w polskiej adwokaturze w drugiej ołowie lat 40 była bardzo słaba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, że adwokaci uczestniczyli w&amp;oacute;wczas,&amp;nbsp;jako obrońcy w procesach członk&amp;oacute;w AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie&amp;nbsp;światowej. Abstrahując od kwestii związanych z politycznymi naciskami na postawę&lt;br&gt;
adwokat&amp;oacute;w w procesach politycznych, członkostwem w PPR, przejawami oportunizmu,&amp;nbsp;pojawia się zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokat&amp;oacute;w w tamtych czasach m&amp;oacute;gł&amp;nbsp;merytorycznie pom&amp;oacute;c w procesach karnych osobom represjonowanym...&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as