Journal article Open Access

Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej połowie lat 40.

Piotr Sobański


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.5114865", 
 "author": [
  {
   "family": "Piotr Soba\u0144ski"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    7, 
    19
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Jako\u015b\u0107 kadr w polskiej adwokaturze w drugiej o\u0142owie lat 40 by\u0142a bardzo s\u0142aba. Jest to istotne m.in. z uwagi na fakt, \u017ce adwokaci uczestniczyli w&oacute;wczas,&nbsp;jako obro\u0144cy w procesach cz\u0142onk&oacute;w AK i NSZ, represjonowanych w Polsce po II wojnie&nbsp;\u015bwiatowej. Abstrahuj\u0105c od kwestii zwi\u0105zanych z politycznymi naciskami na postaw\u0119<br>\nadwokat&oacute;w w procesach politycznych, cz\u0142onkostwem w PPR, przejawami oportunizmu,&nbsp;pojawia si\u0119 zasadnicze pytanie, jaki odsetek adwokat&oacute;w w tamtych czasach m&oacute;g\u0142&nbsp;merytorycznie pom&oacute;c w procesach karnych osobom represjonowanym...</p>", 
 "title": "Wybrane aspekty wykonywania zawodu adwokata w drugiej po\u0142owie lat 40.", 
 "type": "article-journal", 
 "id": "5114865"
}
17
12
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1212
Data volume 813.6 kB813.6 kB
Unique views 1515
Unique downloads 1010

Share

Cite as