Journal article Open Access

Determination of Information, Attitudes and Behaviors of Family Physicians Providing Health Services in Primary Care Regarding Influenza Vaccine

Engin, Emre; Sarı, Oktay

Özet

Çalışmamızda, birinci basamakta sağlık hizmeti sunmak üzere görev alan aile hekimlerinin influenza aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu çalışmada, çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülere araştırıcılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Çalışma evrenini; Ankara ilinde birinci basamakta sağlık hizmeti veren ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 210 aile hekimi oluşturmuştur. Çalışmaya dahil edilen hekimlerin %61.9’u kadın, %28.1’i ise erkektir. Katılımcıların %47.6’sı daha önce grip aşısı olmuş iken, %12.4’ü her yıl düzenli olarak grip aşısı olmaktadır. En fazla aşı olmama sebebi unutkanlık (%40) ve grip olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünme (%26.6) şeklinde belirtilmiştir. Daha önce grip aşısı olanların bilgi puanı daha önce grip aşısı olmayanlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.026). Düzenli grip aşısı olanların bilgi puanı düzenli grip aşısı olmayanların bilgi puanından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.023). Sonuç olarak çalışmamızda aile hekimlerinin aşılanma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Sağlık çalışanları da dahil olmak üzere risk altındaki bireylere aşı hakkında eğitim verilmesi ve bu konuda bilgilendirmelerin arttırılması sağlık inanç modellerinde olumlu etkilere neden olabilecektir. Hekimlerin aşı yaptırmama nedeni en fazla unutkanlık olduğu için grip aşısı döneminde uyarıcı sistemlerin devreye sokulup tekrarlı uyarıların yapılması faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Abstract

In this study, it was aimed to determine the knowledge, attitude and behavior of family physicians about influenza vaccine. In this descriptive and cross-sectional study, a questionnaire form prepared by the researchers through a literature review was applied to the volunteers who agreed to participate in the study. The population of the study is that 210 family physicians who provide health services in primary health care in Ankara province and agreed to participate in the study. 61.9% of the physicians included in the study were women and 28.1% were men. While 47.6% of the participants have had a flu vaccine before, 12.4% of them are regularly vaccinated every year. The most common reasons for not being vaccinated were stated as forgetfulness (40%) and thinking that the possibility of getting flu was low (26.6%). The knowledge score of those who had a previous flu vaccine was found to be significantly higher than those who did not have the flu vaccine before (p = 0.026). The knowledge score of those who had a regular flu vaccine was found to be significantly higher than the knowledge score of those who did not have a regular flu vaccine (p=0.023). As a result, the vaccination rates of family physicians were found to be low in our study. Educating individuals at risk, including healthcare professionals, about vaccines and increasing information on this subject may have positive effects on health belief models. Since the most common reason for physicians not to vaccinate is forgetfulness, it would be beneficial to activate warning systems and to make repeated warnings during the flu vaccination period.

Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Veren Aile Hekimlerinin İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Saptanması
Files (337.1 kB)
Name Size
28.JMVI-2021-2.2;29-38.pdf
md5:9723fc2ad9fb62cc19e58e8e57da948b
337.1 kB Download
 • 1. World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland. Vaccine safety communication library. Available at: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccine-safety-communication-library [Accessed November 17, 2020].

 • 2. Fiore AE, Bridges CB, Cox NJ. Seasonal influenza vaccines. Curr Top Microbiol Immunol 2009; 333: 43-82.

 • 3. Schembri S, Morant S, Winter JH, MacDonald TM. Influenza but not pneumococcal vaccination protects against all-cause mortality in patients with COPD. Thorax 2009; 64(7): 567-72.

 • 4. Setse RW, Euler GL, Gonzalez-Feliciano AG, Bryan LN, Furlow C, Weinbaum CM, et al; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Influenza vaccination coverage - United States, 2000-2010. MMWR Suppl 2011; 60(1): 38-41.

 • 5. Ciblak MA; Grip Platformu. Influenza vaccination in Turkey: prevalence of risk groups, current vaccination status, factors influencing vaccine uptake and steps taken to increase vaccination rate. Vaccine 2013; 31(3): 518-23.

 • 6. Egede LE, Zheng D. Racial/ethnic differences in influenza vaccination coverage in high-risk adults. Am J Public Health 2003; 93(12): 2074-8.

 • 7. Blue CL, Valley JM. Predictors of influenza vaccine. Acceptance among healthy adult workers. AAOHN J 2002; 50(5): 227-33.

 • 8. Erkin Ö. Sağlık çalışanlarının grip aşısı olma durumları ve gripten korunmaya yönelik sağlık inanç modeli ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2010.

 • 9. Kuster SP, Shah PS, Coleman BL, Lam PP, Tong A, Wormsbecker A, et al. Incidence of influenza in healthy adults and healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2011; 6(10): e26239.

 • 10. Sarı T, Temoçin F, Köse H. Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Dergisi 2017; 30(2): 59-63.

 • 11. Öncel EK, Büyükcam A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M, Doğan BG. Hekim ve Hemşire Dışındaki Hastane Personelinin Mevsimsel Grip Aşısı ile İlgili Bazı Bilgilerinin, Görüşlerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2015; 9(2): 68-75.

 • 12. Kant Sökel S, Önal Ö. Birinci Basamak Sağlık Personelinin Mevsimsel İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Konuralp Tıp Dergisi 2016; 8(1): 41-6.

 • 13. Yağız M. Erzurum İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Hekimlerin Mevsimsel Grip Aşısına Bakış Açısı, Kendilerine Uygulamaları ve Hastalarına Önerme Durumlarının Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Erzurum, 2019.

 • 14. Rachiotis G, Mouchtouri VA, Kremastinou J, Gourgoulianis K, Hadjichristodoulou C. Low acceptance of vaccination against the 2009 pandemic influenza A(H1N1) among healthcare workers in Greece. Euro Surveill 2010; 15(6): 19486.

 • 15. Brandt C, Rabenau HF, Wicker S. Attitudes of influenza-vaccinated health care workers toward masks to prevent nosocomial transmission of influenza. Influenza Other Respir Viruses 2011; 5(1): 61-6.

 • 16. Giannattasio A, Mariano M, Romano R, Chiatto F, Liguoro I, Borgia G, et al. Sustained low influenza vaccination in health care workers after H1N1 pandemic: a cross sectional study in an Italian health care setting for at-risk patients. BMC Infect Dis 2015; 15: 329.

 • 17. Rashid H, Yin JK, Ward K, King C, Seale H, Booy R. Assessing Interventions To Improve Influenza Vaccine Uptake Among Health Care Workers. Health Aff (Millwood) 2016; 35(2): 284-92.

 • 18. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar (2nd edition). 2004, İmaj Yayınevi, Ankara. pp:1-319.

 • 19. Hayden J. Health Belief Model (Chapter-4). In: Hayden J (ed), Introduction to Health Behavior Theory (3rd edition). 2019, Jones & Bartlett, Burlington. pp:57-82.

 • 20. Champion VL, Skinner CS. The health belief model. In: Glanz K, Rimer BK, Viswanath K (eds.), Health behavior and health education: Theory, research, and practice. 2008, Jossey-Bass, San Francisco. pp:45-65.

 • 21. Ciblak MA, Nohutçu N, Gürbüz İ, Badur S, Güldal D. Aile hekimliğinde grip ve grip aşısı: Bilmek uygulama için yeterli mi? Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2012; 16(4): 157-63.

 • 22. Bilir R. Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Diyarbakır, 2020.

 • 23. Gözüm S, Çapık C. Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Bir Rehber: Sağlık İnanç Modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2014; 7(3): 230-7.

40
42
views
downloads
Views 40
Downloads 42
Data volume 14.2 MB
Unique views 36
Unique downloads 39

Share

Cite as