Conference paper Open Access

Automatic Part-of-Speech Tagging for Security Vulnerability Descriptions

Yitagesu, Sofonias; Zhang, Xiaowang; Feng, Zhiyong; Li, Xiaohong; Xing, Zhenchang


BibTeX Export

@proceedings{yitagesu_sofonias_2021_4632063,
 title    = {{Automatic Part-of-Speech Tagging for Security 
          Vulnerability Descriptions}},
 year     = 2021,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = mar,
 doi     = {10.5281/zenodo.4632063},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.4632063}
}
322
261
views
downloads
All versions This version
Views 322322
Downloads 261261
Data volume 359.6 MB359.6 MB
Unique views 296296
Unique downloads 226226

Share

Cite as