Dataset Open Access

OpenAIRE LOD Dump

Giorgos Alexiou; George Papastefanatos; Sahar Vahdati; Christoph Lange

Contact person(s)
Giorgos Alexiou

OpenAIRE LOD Dump.

Learn more at http://lod.openaire.eu/documentation

Files (100.3 GB)
Name Size
part-00000-datasource.ttl116447
md5:3d40cf34b567740ee2bcf772b99ce90d
27.4 kB Download
part-00000-organization.ttl116447
md5:f3f524a46fb76835b5a140ff13a25673
223.2 kB Download
part-00000-project.ttl116447
md5:73d404e39fd87bd5d0b7bc0c3581cbcc
2.6 MB Download
part-00000-result.ttl116447
md5:1b33de0a2031490bde408c9cfc763173
87.2 MB Download
part-00001-datasource.ttl116447
md5:2b1feb2693d5ea7545f0486e68c82b4f
24.3 kB Download
part-00001-organization.ttl116447
md5:37b3c4e957ee2babe8d1089d386c8655
527.7 kB Download
part-00001-project.ttl116447
md5:e430c70b234841a8ab82ccf987c65f29
2.4 MB Download
part-00001-result.ttl116447
md5:38e90935763d5b72e028c5639e4e775f
86.5 MB Download
part-00002-datasource.ttl116447
md5:99e27d3cc35d14e9bb003f2347a42283
21.0 kB Download
part-00002-organization.ttl116447
md5:751601dd87d1a8a1a1fd001da0d1138b
74.7 kB Download
part-00002-project.ttl116447
md5:b621b046ef1b77e537c8e927f795acb1
2.3 MB Download
part-00002-result.ttl116447
md5:88dc4aff1d60a0e066870597b41eb19a
89.0 MB Download
part-00003-datasource.ttl116447
md5:503bc54bd3375b89b62ddd69b9971195
35.7 kB Download
part-00003-organization.ttl116447
md5:10b5db9485d2335752f8e7350c2449fd
58.0 kB Download
part-00003-project.ttl116447
md5:9917390a97a01581e0c60b0203980b41
2.4 MB Download
part-00003-result.ttl116447
md5:5183be65feb65ffc9265ab70bc69a77a
88.9 MB Download
part-00004-datasource.ttl116447
md5:d017733a2dfb3f324042f9b09c527de9
29.1 kB Download
part-00004-organization.ttl116447
md5:77578eeca1c81716449073dcb5d54378
1.2 MB Download
part-00004-project.ttl116447
md5:a9605af2d0d79289a2f6e41fb831b5f5
2.4 MB Download
part-00004-result.ttl116447
md5:026b91342ee94153a5e35cddb8628ef5
87.7 MB Download
part-00005-datasource.ttl116447
md5:060917c1146142bb155e4bc0c0bf2977
29.6 kB Download
part-00005-organization.ttl116447
md5:74f21257983b377be08e70763a0d79ea
79.0 kB Download
part-00005-project.ttl116447
md5:6c98eeab7179e81e51efcf7c865ef490
2.4 MB Download
part-00005-result.ttl116447
md5:7a6ae03a67547e52a07ccabb0a04fd0b
88.7 MB Download
part-00006-datasource.ttl116447
md5:5dc2fea77099e5fcdb6c05aa14bd9928
25.5 kB Download
part-00006-organization.ttl116447
md5:ea5700ec2c0dd6dba3560a8f3f90f62a
53.6 kB Download
part-00006-project.ttl116447
md5:b46373a711e0a491e3c9e251372d285c
2.4 MB Download
part-00006-result.ttl116447
md5:f83069ac2af34a2ddc2d1be110a40573
88.3 MB Download
part-00007-datasource.ttl116447
md5:10c64f7f6650c1a27ddb7e200bd13123
39.7 kB Download
part-00007-organization.ttl116447
md5:cce0a9c77ffa906b50665920f99d2f0b
73.1 kB Download
part-00007-project.ttl116447
md5:4cb459f61244d0393ebad2e67ff96828
2.4 MB Download
part-00007-result.ttl116447
md5:8e49593f60b579adb4ef19559aed271c
88.3 MB Download
part-00008-datasource.ttl116447
md5:74811193f674cdd918f7120eaa044893
30.5 kB Download
part-00008-organization.ttl116447
md5:78f57a41a8ff03d41055de19a0a94782
646.8 kB Download
part-00008-project.ttl116447
md5:f5dbc2cb56b563207cad8755fb74e2a7
2.5 MB Download
part-00008-result.ttl116447
md5:1ad2772bef97432d3339f1dc8d860c71
88.0 MB Download
part-00009-datasource.ttl116447
md5:42ed63debe42ed133b4659ad558ebe1d
26.6 kB Download
part-00009-organization.ttl116447
md5:ef6d845ea054c310d932aea324b51a2f
132.9 kB Download
part-00009-project.ttl116447
md5:b0d4dab2aae3157437a344734bc19732
2.3 MB Download
part-00009-result.ttl116447
md5:cc8dc9a4588dc715e3ef680ae0c4904d
88.4 MB Download
part-00010-datasource.ttl116447
md5:db3f8354e86d5d33c0db7ec39fa8a799
29.2 kB Download
part-00010-organization.ttl116447
md5:74ac7252ec66a7fca2f5f22d494deb1a
114.7 kB Download
part-00010-project.ttl116447
md5:6ade8b9920b902449bece472e2eb66b6
2.4 MB Download
part-00010-result.ttl116447
md5:63e0cae0126ed27c2b2750057b48d1d4
89.6 MB Download
part-00011-datasource.ttl116447
md5:6d26fa6d35498dd726ca000434a8d3a4
33.0 kB Download
part-00011-organization.ttl116447
md5:3189f935ae757f3eaa577a1ffa94137f
101.2 kB Download
part-00011-project.ttl116447
md5:b511e617d9608237f5f8a72707947941
2.3 MB Download
part-00011-result.ttl116447
md5:3f494577ed28eeb7bc142151d7f2d3cb
87.3 MB Download
part-00012-datasource.ttl116447
md5:7c9faef29903b259a3ce0618a4e8ac7e
31.5 kB Download
part-00012-organization.ttl116447
md5:6eb080c28e170e0bbd496db06b2ec74c
510.8 kB Download
part-00012-project.ttl116447
md5:68f04d01ea7eb7dfd40a733535b80c2e
2.4 MB Download
part-00012-result.ttl116447
md5:9950c9cfbff60127a5069415d2aec92a
88.3 MB Download
part-00013-datasource.ttl116447
md5:ac9fcf68300bfa8cdd199a4f04709abc
35.8 kB Download
part-00013-organization.ttl116447
md5:bdafe9ed20206a07cbcb5738df9deeeb
194.8 kB Download
part-00013-project.ttl116447
md5:485dcd12b23b3fec11e76eca90a4ff16
2.4 MB Download
part-00013-result.ttl116447
md5:193d9495b2fef0a30b87045a9006753f
88.6 MB Download
part-00014-datasource.ttl116447
md5:193bac0e1055e8091eb5bd7f03cdc38e
25.4 kB Download
part-00014-organization.ttl116447
md5:ecfe231c9de682f7e32b7c85b7f7e2bf
183.7 kB Download
part-00014-project.ttl116447
md5:1c55587638a5588bdb8c799d31db7134
2.5 MB Download
part-00014-result.ttl116447
md5:b74daf10e97c79cee45b597d32c739ac
87.2 MB Download
part-00015-datasource.ttl116447
md5:967959c4d8e4ff0be40abac299de7a70
33.6 kB Download
part-00015-organization.ttl116447
md5:fd956f11fb4215ce510e2f6259857f77
487.9 kB Download
part-00015-project.ttl116447
md5:1d323349efc1dd100f262cc290641ffc
2.3 MB Download
part-00015-result.ttl116447
md5:aac4e27b27709af6d2be7b4cf95275f6
87.8 MB Download
part-00016-datasource.ttl116447
md5:835e4cee3b56ed7544f4d4eabab0bafa
27.6 kB Download
part-00016-organization.ttl116447
md5:8fd79ba441aec491fc6b26ead312f506
34.8 kB Download
part-00016-project.ttl116447
md5:878dff9c8d929713d8ea5da1f07d00eb
2.4 MB Download
part-00016-result.ttl116447
md5:567aaec886d04e00dc43e139eb4dfcc1
87.8 MB Download
part-00017-datasource.ttl116447
md5:d7522b39eca368b10c7a292baaadf6e1
25.9 kB Download
part-00017-organization.ttl116447
md5:26994634fc87453380236a152e95d874
128.6 kB Download
part-00017-project.ttl116447
md5:e4403680ce379f36823bb4826b6e2abc
2.3 MB Download
part-00017-result.ttl116447
md5:96e52e1c11522cee6aff18ecf578505b
87.6 MB Download
part-00018-datasource.ttl116447
md5:688b58a06ca8113237e5b19316567e4d
25.1 kB Download
part-00018-organization.ttl116447
md5:9d67cbb63e58acc364025eb07a32f3bd
187.9 kB Download
part-00018-project.ttl116447
md5:a09b23ae7f42340801b6bd0fe8ab292a
2.5 MB Download
part-00018-result.ttl116447
md5:cf8ce5a54126f760a933df3a0e7c95f4
89.5 MB Download
part-00019-datasource.ttl116447
md5:a080b2d3d713259344bd4a1cd2136094
23.8 kB Download
part-00019-organization.ttl116447
md5:26f523240daa2af8a72038e2dcd1854e
225.9 kB Download
part-00019-project.ttl116447
md5:7e28684ebe2407294be0fe5182e3631c
2.5 MB Download
part-00019-result.ttl116447
md5:ad886495f0afe94f83e873673d48afa8
88.2 MB Download
part-00020-datasource.ttl116447
md5:c4a4603366f05396c9b6c7e2074c6deb
28.7 kB Download
part-00020-organization.ttl116447
md5:2ec4593de1cad63dff964745ff249184
40.5 kB Download
part-00020-project.ttl116447
md5:4ff9710c1815590d0cc01989e861ce41
2.4 MB Download
part-00020-result.ttl116447
md5:c50945e6fc11d6a29c52085dcf022b97
87.5 MB Download
part-00021-datasource.ttl116447
md5:2889a7c2e3fe35243d9529f073ce33fb
21.4 kB Download
part-00021-organization.ttl116447
md5:600c6ff1b64d015fbc7a602a181552fd
33.8 kB Download
part-00021-project.ttl116447
md5:e4995f5d91e69593ba5d67325929f711
2.3 MB Download
part-00021-result.ttl116447
md5:9f1fa176e55d0615257537ad142f5bd8
89.2 MB Download
part-00022-datasource.ttl116447
md5:1b7c0ef5d96e11d3e53928955a8401e6
43.2 kB Download
part-00022-organization.ttl116447
md5:5d9c2b07e560b12394c71d49aa4dbd7e
395.8 kB Download
part-00022-project.ttl116447
md5:5213f19fc8183628d7af20598ded1cc4
2.3 MB Download
part-00022-result.ttl116447
md5:7bc6d3e590a383db304e3106ab5af4fa
88.1 MB Download
part-00023-datasource.ttl116447
md5:91380c3d88cf98443471ff6d31f1f852
30.8 kB Download
part-00023-organization.ttl116447
md5:303eee77ddfe6580a7f0a308d6dfafbd
20.2 kB Download
part-00023-project.ttl116447
md5:1e27db43ea9a2f2b4fb80b04ddc6b3ec
2.4 MB Download
part-00023-result.ttl116447
md5:516dd68749442b528a6977df38cd3f7e
88.5 MB Download
part-00024-datasource.ttl116447
md5:b3b4953aa9497cd348bcbb60b595a4c6
26.8 kB Download
part-00024-organization.ttl116447
md5:45d3829f05c3ee2663c2d2cd41cec9ba
70.9 kB Download
part-00024-project.ttl116447
md5:ffe920aaadc3ad18b14fb375740ff99a
2.3 MB Download
part-00024-result.ttl116447
md5:9fc3f20c35a1e9c0671c597f74f1ecfb
89.0 MB Download
part-00025-datasource.ttl116447
md5:0a34962c6a768701572f6409e4b12765
29.7 kB Download
part-00025-organization.ttl116447
md5:b7fdaa9bf1dbb774d308c7597887f983
1.1 MB Download
part-00025-project.ttl116447
md5:b8d12ae27687fc8f795066b57a375236
2.6 MB Download
part-00025-result.ttl116447
md5:5389af50d9e10cbed2669b295bb7b09e
87.6 MB Download
part-00026-datasource.ttl116447
md5:d935d4bed763644d4d34e1d343f50494
40.7 kB Download
part-00026-organization.ttl116447
md5:8e677ba90005602190e78cc50259c0ff
233.2 kB Download
part-00026-project.ttl116447
md5:a0a57bbb412ee3f5b07456da9d99ce77
2.3 MB Download
part-00026-result.ttl116447
md5:1c2f5951e653736ea89fc83dc71fce8d
88.1 MB Download
part-00027-datasource.ttl116447
md5:4bdb1dd48db43704af0e9790f63a6eb6
26.9 kB Download
part-00027-organization.ttl116447
md5:a7546af120e9cd36129f055b184ef8b2
114.3 kB Download
part-00027-project.ttl116447
md5:52d85522c48fef06fd04f6aebb804778
2.5 MB Download
part-00027-result.ttl116447
md5:a3812e1dbbf6e0d518112fc80a484924
87.5 MB Download
part-00028-datasource.ttl116447
md5:42377e2a76f650517739a7bf6fc72ce7
32.7 kB Download
part-00028-organization.ttl116447
md5:d2a24eca34cf9a5676482a584b95ceea
116.4 kB Download
part-00028-project.ttl116447
md5:579b481c7f9ed79896ddb8c6e54d7934
2.4 MB Download
part-00028-result.ttl116447
md5:592a3eb62fc6d87be93b0de704e60ef6
87.6 MB Download
part-00029-datasource.ttl116447
md5:e585f3f6fdd952caa76b73b4b31faf97
31.9 kB Download
part-00029-organization.ttl116447
md5:b118498e88c54052caa4fc3cc788511b
60.6 kB Download
part-00029-project.ttl116447
md5:0b28267e12d5750eca0a4c16d50c6afa
2.5 MB Download
part-00029-result.ttl116447
md5:b9f43c60f03a34c80c23f770878b0086
87.4 MB Download
part-00030-datasource.ttl116447
md5:1cae5332076d3ea2ac65108bf978a115
32.8 kB Download
part-00030-organization.ttl116447
md5:7b11e0decde0ee05ae8876848f8a82a0
1.7 MB Download
part-00030-project.ttl116447
md5:3bf1dbade476703b1eedcde84bc89fba
2.4 MB Download
part-00030-result.ttl116447
md5:4a9e976079a8621ae7bdafad42732822
89.1 MB Download
part-00031-datasource.ttl116447
md5:bdf7a648b92923c28a0c5dfc64934a55
41.1 kB Download
part-00031-organization.ttl116447
md5:27d5dc94bc02a2a9890a4379dd97637b
482.9 kB Download
part-00031-project.ttl116447
md5:81cd3c7d67ab3ecea9a3e1eb2a10057a
2.3 MB Download
part-00031-result.ttl116447
md5:dbb1c2fbe5e24dc8507826ddfa1d5898
87.9 MB Download
part-00032-datasource.ttl116447
md5:3fbb46fe6a79c80098312230068e9170
33.5 kB Download
part-00032-organization.ttl116447
md5:b33a12f6b420c0508ddb569e4447410b
790.2 kB Download
part-00032-project.ttl116447
md5:97b243e8bc8864e8d2d6419864a5995c
2.4 MB Download
part-00032-result.ttl116447
md5:2e440a3ae08655ea8797dec5395e688d
87.4 MB Download
part-00033-datasource.ttl116447
md5:9ee9e20ff29422f3486cd85a51c868fe
19.9 kB Download
part-00033-organization.ttl116447
md5:177b07855e7bddf448cd94d72ddd9df9
844.8 kB Download
part-00033-project.ttl116447
md5:5f72fd7fbc3e116d1dbc26aed1b62f39
2.3 MB Download
part-00033-result.ttl116447
md5:9eb2db60762603abaf1010212d9dd391
89.4 MB Download
part-00034-datasource.ttl116447
md5:ce4ef472a2dac13520d5a7c23ca74627
31.9 kB Download
part-00034-organization.ttl116447
md5:0c08bbbc3bfeca2c451eaa888cf591f1
89.5 kB Download
part-00034-project.ttl116447
md5:3c76be6c6e944cba0fbadd34e88bfc01
2.3 MB Download
part-00034-result.ttl116447
md5:3a666ec539837fcecae1fe4169a95f74
87.8 MB Download
part-00035-datasource.ttl116447
md5:da43d0847b0acd4777c0e078365f1892
35.3 kB Download
part-00035-organization.ttl116447
md5:2107bc3f12ca894fb96eaeb1ca7a8c82
154.8 kB Download
part-00035-project.ttl116447
md5:5b8addfd5feea578de6167653cf3e1df
2.4 MB Download
part-00035-result.ttl116447
md5:b4d9d46feea304e1533682af6fd5595b
88.8 MB Download
part-00036-datasource.ttl116447
md5:c7af6ad80450fe5da31b9caba509d481
23.5 kB Download
part-00036-organization.ttl116447
md5:c5579a0dc57fe6b615d38c279595fad9
884.1 kB Download
part-00036-project.ttl116447
md5:62b4bcd9f0423abd5454a11e368afa4b
2.5 MB Download
part-00036-result.ttl116447
md5:e4a36b784478f588d4d78a2017f37a73
91.5 MB Download
part-00037-datasource.ttl116447
md5:02587331af727de3997b444ac0127e73
26.6 kB Download
part-00037-organization.ttl116447
md5:d4539441d73987dbf010d927b18c3037
136.5 kB Download
part-00037-project.ttl116447
md5:dee0e879ca0864dbe5cec18dcfa6460b
2.4 MB Download
part-00037-result.ttl116447
md5:47e87e109d95f085b7c216a846a3a536
88.2 MB Download
part-00038-datasource.ttl116447
md5:687b988c1f53f42dcc62be19942664f2
20.9 kB Download
part-00038-organization.ttl116447
md5:e293366f426987445e5985f6765e92e0
67.9 kB Download
part-00038-project.ttl116447
md5:ac74320ba95ebc82956803f9d7451add
2.3 MB Download
part-00038-result.ttl116447
md5:76983869127f4bc7de9acd8c286dda12
88.2 MB Download
part-00039-datasource.ttl116447
md5:f7c3936a265cc7c8b789c25af79cfd43
30.9 kB Download
part-00039-organization.ttl116447
md5:ce7d3f82138bb0506735c657944907be
128.4 kB Download
part-00039-project.ttl116447
md5:94a9c7a99d8daef0abe665db167d9a2d
2.5 MB Download
part-00039-result.ttl116447
md5:f5d9ab8218e4658870c1fd852805c2e9
88.6 MB Download
part-00040-datasource.ttl116447
md5:fdae044847f3498bbb93e64c0f6bcfbf
27.5 kB Download
part-00040-organization.ttl116447
md5:3f569f9a7a43255bb63849a79049aa43
178.7 kB Download
part-00040-project.ttl116447
md5:f2348f84f9cbae571a49d8e9007cf238
2.4 MB Download
part-00040-result.ttl116447
md5:1e75b765d92ab9c4280c4e8dc7925d08
87.0 MB Download
part-00041-datasource.ttl116447
md5:9ae0c9495e71ca2aa6bdf23fd118dcfd
40.0 kB Download
part-00041-organization.ttl116447
md5:83a45194f2082ab232f11453f9a78f8b
211.8 kB Download
part-00041-project.ttl116447
md5:063fff47331265cd7e31f841f226f873
2.4 MB Download
part-00041-result.ttl116447
md5:025cc7509278d145330659fd05a7e2fe
87.4 MB Download
part-00042-datasource.ttl116447
md5:b971d62a0b0c237dda29ddc4c002f4a9
35.7 kB Download
part-00042-organization.ttl116447
md5:3d309f5525f456d91f0d091585a4ad80
365.4 kB Download
part-00042-project.ttl116447
md5:c5dc21cf8bb154477286d6350893a3b0
2.3 MB Download
part-00042-result.ttl116447
md5:5ae8078006cd2c65047a090833c85f89
88.1 MB Download
part-00043-datasource.ttl116447
md5:b89464e134c0fdb1a84a31805557a170
24.2 kB Download
part-00043-organization.ttl116447
md5:13d3df6aa1466a86dc212e0f82f0d3af
111.2 kB Download
part-00043-project.ttl116447
md5:33869b282d8f8028437ae5614ec9b5e5
2.4 MB Download
part-00043-result.ttl116447
md5:60fafd24e0180e1530e3b94fcb4b28c6
89.3 MB Download
part-00044-datasource.ttl116447
md5:c7418c1f4e25224a5dfc49b2c1d209ad
29.5 kB Download
part-00044-organization.ttl116447
md5:28d58fecf6f8d0fc5c7509ca2e6a981a
30.0 kB Download
part-00044-project.ttl116447
md5:2cf4a88fd499dc34721dd46d67a214c0
2.4 MB Download
part-00044-result.ttl116447
md5:81134af6e1bb47c15589d875555b2769
87.3 MB Download
part-00045-datasource.ttl116447
md5:fdef51b86cef61051f62befd03eb0f94
22.3 kB Download
part-00045-organization.ttl116447
md5:dd2d4fb7d3ec448c7441409c44eade7e
376.5 kB Download
part-00045-project.ttl116447
md5:4e122dae044a1ed97ad92ae3df4813f6
2.5 MB Download
part-00045-result.ttl116447
md5:adbc084af3c01702bf5b6ec575348630
87.6 MB Download
part-00046-datasource.ttl116447
md5:c4f40e00cecd217b2b49cee35cdf161f
20.2 kB Download
part-00046-organization.ttl116447
md5:06271a7a22fa4d796e20edbb25583047
816.0 kB Download
part-00046-project.ttl116447
md5:4975564ba8342f611d8363201d9c21ce
2.5 MB Download
part-00046-result.ttl116447
md5:81dee93f27628a862a6001c1c5c7914e
88.6 MB Download
part-00047-datasource.ttl116447
md5:4dd4dca9ca818e202c9e22e7d724ad47
30.8 kB Download
part-00047-organization.ttl116447
md5:909c8af6683358008a46650bc3368158
23.3 kB Download
part-00047-project.ttl116447
md5:6be43149cad715be30839ed5a6883627
2.4 MB Download
part-00047-result.ttl116447
md5:86203c45efcb53ffb50ad4cc119413c9
87.8 MB Download
part-00048-datasource.ttl116447
md5:3b527076638530c5b1d22968faa01309
20.6 kB Download
part-00048-organization.ttl116447
md5:b388b48b9f59b0b43e4242e65e8364eb
131.1 kB Download
part-00048-project.ttl116447
md5:1ccb01d0064a0f1e57f1782424ac4e86
2.4 MB Download
part-00048-result.ttl116447
md5:fd2a4c8015c0c9803c97eead840cb9e2
88.1 MB Download
part-00049-datasource.ttl116447
md5:f0166f2f5c89d2ae4bd1d5fdf9274900
23.5 kB Download
part-00049-organization.ttl116447
md5:1a501bb414149f972d30d55c29480160
2.4 MB Download
part-00049-project.ttl116447
md5:04fd9452fd7b5f3d49a1fa7bd8ca87fa
2.5 MB Download
part-00049-result.ttl116447
md5:f788026e132c63ec3fbde35f5a0decec
88.1 MB Download
part-00050-datasource.ttl116447
md5:affe795fbb21103ff292e0241880453a
37.6 kB Download
part-00050-organization.ttl116447
md5:6749b1ce21917e7fb3d8f44c87926982
101.8 kB Download
part-00050-project.ttl116447
md5:207f987dcd82c645713150bf6ab3f3b2
2.5 MB Download
part-00050-result.ttl116447
md5:969b83321ed20bacac60dc435a9d6a63
87.6 MB Download
part-00051-datasource.ttl116447
md5:1207832b6e3295273862add194de5528
35.9 kB Download
part-00051-organization.ttl116447
md5:a16165e699a11f81d6e3b8f3fff13cd8
18.4 kB Download
part-00051-project.ttl116447
md5:1c75925a61b140300728aad41e28541e
2.4 MB Download
part-00051-result.ttl116447
md5:e98e0c3c542ae782157c31c6d7c467d8
90.6 MB Download
part-00052-datasource.ttl116447
md5:61887f0753cb2123fe7ae555b43d2045
22.8 kB Download
part-00052-organization.ttl116447
md5:42e5d0a11df501ef4bc479ef77c16960
39.2 kB Download
part-00052-project.ttl116447
md5:b6e2213a003c5f79ce3a040d7cbc179e
2.4 MB Download
part-00052-result.ttl116447
md5:5217a2d6ae8ec373f8aeebce09c6f9ef
88.1 MB Download
part-00053-datasource.ttl116447
md5:2c284252913d8a2b95646d1d6fc6ac4e
29.8 kB Download
part-00053-organization.ttl116447
md5:b6024842aefc8fcac60da383060cb2bb
304.1 kB Download
part-00053-project.ttl116447
md5:847ba928e48e28713f8d7087d01bdb32
2.4 MB Download
part-00053-result.ttl116447
md5:a5dc40ed74e1726db9d692ba00bd569a
87.5 MB Download
part-00054-datasource.ttl116447
md5:d3c0ad88d93681c3942151a84b86cf84
27.6 kB Download
part-00054-organization.ttl116447
md5:b6c672c00f58975611a005af1e583659
374.7 kB Download
part-00054-project.ttl116447
md5:051d062bae56312631d0c2401f4a5b22
2.5 MB Download
part-00054-result.ttl116447
md5:6675e553e2eaafb78c6f793fe6f1a493
89.3 MB Download
part-00055-datasource.ttl116447
md5:a217c8c440f59b87d338841313a52840
29.5 kB Download
part-00055-organization.ttl116447
md5:4e1ebbc038042b877fb3e309559a1b53
104.0 kB Download
part-00055-project.ttl116447
md5:b3ce4aef832367fa8b644972d0fe9574
2.8 MB Download
part-00055-result.ttl116447
md5:e0c9d9f52560e04868767191945c6af7
88.3 MB Download
part-00056-datasource.ttl116447
md5:0388d18d058c2439bd8c508dc2d426a3
42.5 kB Download
part-00056-organization.ttl116447
md5:9772045f97eea38a98957eb73e8bfd30
319.3 kB Download
part-00056-project.ttl116447
md5:f282f7071d8399c65e505f48f207b689
2.3 MB Download
part-00056-result.ttl116447
md5:0809e24351f13e806bdbdbd17922bdea
88.7 MB Download
part-00057-datasource.ttl116447
md5:e493d1c194aabda0d21235b2ac5874f8
38.8 kB Download
part-00057-organization.ttl116447
md5:a714e649361cb33a816b9392a8177399
326.3 kB Download
part-00057-project.ttl116447
md5:102a08878c56022be519c886a3c8d07c
2.9 MB Download
part-00057-result.ttl116447
md5:6ca45470d87d0232744f5732857e59e2
87.9 MB Download
part-00058-datasource.ttl116447
md5:357f216cd9d8151bb36d32572c55f794
21.1 kB Download
part-00058-organization.ttl116447
md5:f858f13a85d30ef4f90651ce156d46b4
1.2 MB Download
part-00058-project.ttl116447
md5:78365d375c50a44d1eea682cb7ed3d84
2.4 MB Download
part-00058-result.ttl116447
md5:20e644f57d5e10cfbdaca5c113e4b119
87.6 MB Download
part-00059-datasource.ttl116447
md5:eb05a41fac1cccfbb41f8990dada713c
25.4 kB Download
part-00059-organization.ttl116447
md5:585943899634a2dd5e4a1f5e364a854b
22.1 kB Download
part-00059-project.ttl116447
md5:4add4347d8cb770666cb3520c69b67cf
2.4 MB Download
part-00059-result.ttl116447
md5:3051a20b1d495d168d0b3e4ab23f0e84
88.1 MB Download
part-00060-datasource.ttl116447
md5:6dd35b07868eb47579e93e18c2748e88
24.6 kB Download
part-00060-organization.ttl116447
md5:a1c00b2ab5cf1eeb640505ec08824580
13.4 kB Download
part-00060-project.ttl116447
md5:61e038cd28c6d89d7619ee741a0aa6d5
2.4 MB Download
part-00060-result.ttl116447
md5:9bffd315a1cf33f0c576cfaa9a37209e
89.5 MB Download
part-00061-datasource.ttl116447
md5:c6c404e545533b321d591a41505eb4bc
26.4 kB Download
part-00061-organization.ttl116447
md5:8b53d74c495c1a4297b49a861c0be7c9
42.3 kB Download
part-00061-project.ttl116447
md5:32d152e53cb202acec1183f2d7a82ca5
2.3 MB Download
part-00061-result.ttl116447
md5:90f4e6b6a1e8a5c64f26bc92cbd5c545
89.5 MB Download
part-00062-datasource.ttl116447
md5:88284c0546fce3aa44bcc349659a68fb
34.5 kB Download
part-00062-organization.ttl116447
md5:3105f471f6c8a9b00e3c0ac5b5bb2757
67.8 kB Download
part-00062-project.ttl116447
md5:d68efce77619ae2cdbab3357b3debf19
2.5 MB Download
part-00062-result.ttl116447
md5:a38e5a72f7b935cf639e8199649644e6
88.6 MB Download
part-00063-datasource.ttl116447
md5:b3e5fb78e76047ab398dc0ebe00b7005
30.3 kB Download
part-00063-organization.ttl116447
md5:43c00120a86efabe3d4f4952b36dad3d
251.9 kB Download
part-00063-project.ttl116447
md5:5698d9dae72f8a8fbb1624cf8b04bbf5
2.4 MB Download
part-00063-result.ttl116447
md5:2ddbad055ec8eb6347f10ae9cde07031
89.5 MB Download
part-00064-datasource.ttl116447
md5:a844c6d17e41100116fe7742441ae8a5
49.1 kB Download
part-00064-organization.ttl116447
md5:b9c83bb8ac66f8c544d08276c0553068
430.1 kB Download
part-00064-project.ttl116447
md5:fd8e360535f95d1d75e05703fe8499b6
2.3 MB Download
part-00064-result.ttl116447
md5:5d4e1d5311a22babed70368c5a3aeeff
88.5 MB Download
part-00065-datasource.ttl116447
md5:4c938d189b09b2780ff87a4c99a4c0c5
42.8 kB Download
part-00065-organization.ttl116447
md5:ffceb0eae7381ea0592f9609cde15f58
387.3 kB Download
part-00065-project.ttl116447
md5:654c33e362bd373d934bfb4cd8ebe36c
2.4 MB Download
part-00065-result.ttl116447
md5:5505e4a28c10f469153f6c2395d364b8
87.1 MB Download
part-00066-datasource.ttl116447
md5:975a6e4ad89ca31cb3dd911e1fb4121c
23.3 kB Download
part-00066-organization.ttl116447
md5:ed72207c9e9a68c1c116670699f92398
27.0 kB Download
part-00066-project.ttl116447
md5:b2596de957a6698c07acaae1a380444d
2.4 MB Download
part-00066-result.ttl116447
md5:7aaa82bcda8daa71409deb1fcf05ec3f
88.8 MB Download
part-00067-datasource.ttl116447
md5:0f89a150f734810e9be74ebb8295d965
23.2 kB Download
part-00067-organization.ttl116447
md5:43d6135cc74a86ad3adebecddadf2615
632.9 kB Download
part-00067-project.ttl116447
md5:8c01eff3fa4b714d95e2951791b90c81
2.4 MB Download
part-00067-result.ttl116447
md5:adc526bd03200a6e70db6e1d5e7eb309
88.7 MB Download
part-00068-datasource.ttl116447
md5:3c1a99926a6325be62a38d8494ddebb3
24.7 kB Download
part-00068-organization.ttl116447
md5:ece55a995faaa3906427d73129d761de
553.8 kB Download
part-00068-project.ttl116447
md5:fd8aac10ae7f5f1538a2b55c13c7763e
2.4 MB Download
part-00068-result.ttl116447
md5:4d189d3f9bf6a0b4321e941c251e8522
88.2 MB Download
part-00069-datasource.ttl116447
md5:9ffc20efd4cf098c1b4ededa263f199e
36.7 kB Download
part-00069-organization.ttl116447
md5:ae31a591b1d7d72f88168967a70014cc
319.0 kB Download
part-00069-project.ttl116447
md5:3e01f1ecc65391f023512abf50b7b5fa
2.5 MB Download
part-00069-result.ttl116447
md5:52c211fefef384321ee8297c2ff4df0f
88.6 MB Download
part-00070-datasource.ttl116447
md5:5df2877f41fd80a6e1987ed600763ea3
32.5 kB Download
part-00070-organization.ttl116447
md5:99d7e87661eed667888b38d621bdbff8
87.0 kB Download
part-00070-project.ttl116447
md5:d3a1d9e9f069d709fb5a075173caf639
2.5 MB Download
part-00070-result.ttl116447
md5:47050a1eb7e4717d0829d01b6d487c1e
87.6 MB Download
part-00071-datasource.ttl116447
md5:945b6a3c6c09e0bb1d48736102494ce6
33.2 kB Download
part-00071-organization.ttl116447
md5:05cce627fb64d5e05f582b46e1dbb4c7
94.0 kB Download
part-00071-project.ttl116447
md5:21c33a269a3789ec4154e4a7ddd4c34d
2.4 MB Download
part-00071-result.ttl116447
md5:d624a9eb4ac8bca73d59715dd2863031
89.1 MB Download
part-00072-datasource.ttl116447
md5:9d96690c2758f8bb03d8b8ca0f599d04
22.8 kB Download
part-00072-organization.ttl116447
md5:3d4d28d3373d69347aba58f2c8e23920
436.6 kB Download
part-00072-project.ttl116447
md5:306ab55d74a184080d3940293acc93ce
2.6 MB Download
part-00072-result.ttl116447
md5:c90bd6f2555fffd165e990dd553e74df
91.7 MB Download
part-00073-datasource.ttl116447
md5:9a8a22926b5333ba0ba812c6fcf2d9d5
32.4 kB Download
part-00073-organization.ttl116447
md5:ba16267bc106bc0d66bc6c6ffc6b0ab4
2.4 MB Download
part-00073-project.ttl116447
md5:0b24a25958f3d95f5a3c1e104f546fbc
2.3 MB Download
part-00073-result.ttl116447
md5:fe490099df6639e45e27e8adb152662e
91.5 MB Download
part-00074-datasource.ttl116447
md5:b6a1bb2f0077dfb6681960266a48dfff
23.9 kB Download
part-00074-organization.ttl116447
md5:ab4bffd7b62becddff6ad4375207ba9a
112.6 kB Download
part-00074-project.ttl116447
md5:9d4f6dd4a4c7340a342cc15497853375
2.6 MB Download
part-00074-result.ttl116447
md5:37d407ce0141dcf9d9638d29fd7b0596
87.2 MB Download
part-00075-datasource.ttl116447
md5:a05a4a2ebc92da2a2d0679151f0db684
29.3 kB Download
part-00075-organization.ttl116447
md5:1b10750a6b03357f8254b2173eed01d9
285.9 kB Download
part-00075-project.ttl116447
md5:0d4e9300969b785b8b0f1d6551752d3f
2.5 MB Download
part-00075-result.ttl116447
md5:257cd47ee02f61739616a4575384b014
87.3 MB Download
part-00076-datasource.ttl116447
md5:a9fdec6b5bd2147331306b97a80af2a6
25.8 kB Download
part-00076-organization.ttl116447
md5:8e91005c6f0924b4780e10270719cfb2
124.7 kB Download
part-00076-project.ttl116447
md5:bcc6b0e821eefda1242cc90d6daac18b
2.4 MB Download
part-00076-result.ttl116447
md5:55688f29b5c328bb224127914e0e8bbe
88.3 MB Download
part-00077-datasource.ttl116447
md5:9d7ff9ab132f20e8aabcf39e0a2d324f
36.0 kB Download
part-00077-organization.ttl116447
md5:85a8e5e3e360c4a59358183398ce6fc2
92.6 kB Download
part-00077-project.ttl116447
md5:6187d178ae5953dd2087ad2d708df64f
2.4 MB Download
part-00077-result.ttl116447
md5:f7a0d7ec7e5aa60e102c6cc887bc6713
87.4 MB Download
part-00078-datasource.ttl116447
md5:593dcd13690a96ed70f51e760bae9b34
25.4 kB Download
part-00078-organization.ttl116447
md5:349700396b0c0006c425d4ac28acc838
289.6 kB Download
part-00078-project.ttl116447
md5:cbe9d9db7a08d36f9ecb9701685f4b65
2.5 MB Download
part-00078-result.ttl116447
md5:f50d6eea4662cd4577beb5fa658bba2c
88.6 MB Download
part-00079-datasource.ttl116447
md5:f7bcbace69746325e07a4ad70fab4689
21.4 kB Download
part-00079-organization.ttl116447
md5:5b2dd0b7e56a367ba33484defa145b22
17.2 kB Download
part-00079-project.ttl116447
md5:4c024274b40239142aac9056048cee2b
2.4 MB Download
part-00079-result.ttl116447
md5:94898d058a0c2912e9db357aa47b5291
88.6 MB Download
part-00080-datasource.ttl116447
md5:ab852b5d41467878882c15a918af031f
34.6 kB Download
part-00080-organization.ttl116447
md5:0116856f97ab1dcfd7025669e697b89a
85.3 kB Download
part-00080-project.ttl116447
md5:1f64126c9d024f5b6d65887cd2be78b0
2.4 MB Download
part-00080-result.ttl116447
md5:a2efd6c04d9cc56310b0863ed7c4001b
88.1 MB Download
part-00081-datasource.ttl116447
md5:b500bf178ee57329cce957174337b643
22.0 kB Download
part-00081-organization.ttl116447
md5:ed66677b079b50563a1f4ccb4a17baac
18.6 kB Download
part-00081-project.ttl116447
md5:74e436fd64900dd72230f4e397037e82
2.9 MB Download
part-00081-result.ttl116447
md5:78310c5f9f3be08f24782d26badc22d7
91.9 MB Download
part-00082-datasource.ttl116447
md5:4bda3f91462a4ca8b3aaefa9bec2e211
26.9 kB Download
part-00082-organization.ttl116447
md5:fd8114eda09d6ad797fc26e570472df0
545.4 kB Download
part-00082-project.ttl116447
md5:286fb0343cce2d7c3b0b239d110e35e4
2.3 MB Download
part-00082-result.ttl116447
md5:d56c55f2ed9e5ce515da6f92b5023b7c
88.2 MB Download
part-00083-datasource.ttl116447
md5:5dfd70a76aa39a2d764d179c325c6490
34.0 kB Download
part-00083-organization.ttl116447
md5:a4db4292a6ba13fe6c76b20097045b9b
31.7 kB Download
part-00083-project.ttl116447
md5:e0bf6383009687f003a949a58796af99
2.6 MB Download
part-00083-result.ttl116447
md5:652a71c13cb6fb1d131a7e674bd93305
88.0 MB Download
part-00084-datasource.ttl116447
md5:263c544c139b17b9f0b10510fc148ae9
36.7 kB Download
part-00084-organization.ttl116447
md5:da843930091ed26e9b1c236b649aa8df
34.3 kB Download
part-00084-project.ttl116447
md5:b9e24c8da8407a8976216776da4bf54e
2.4 MB Download
part-00084-result.ttl116447
md5:75fc6329fb012422a3c8cd528fe5995f
88.4 MB Download
part-00085-datasource.ttl116447
md5:f329cb9600fc07965feefe6c6930c1b9
17.6 kB Download
part-00085-organization.ttl116447
md5:3f3ed3a1d23e2c3560c6c8c70980a099
849.2 kB Download
part-00085-project.ttl116447
md5:685bb11cc2d10b26a2404b0018de7b60
2.4 MB Download
part-00085-result.ttl116447
md5:3f094a08e3950c36150607c6e13a7fa4
87.5 MB Download
part-00086-datasource.ttl116447
md5:bb1404c9a20b829f49c03cd7a6db9123
31.0 kB Download
part-00086-organization.ttl116447
md5:66a47b5225ccd0bc38bb136d2b6e57f7
67.9 kB Download
part-00086-project.ttl116447
md5:f1e52a0e4a0fa3fccb8aed98216970e9
2.4 MB Download
part-00086-result.ttl116447
md5:9e6e20312e0fdb3f4d2ea0c9bdc66fc6
87.2 MB Download
part-00087-datasource.ttl116447
md5:a07525d98df5e0ae646fdba0388de282
37.8 kB Download
part-00087-organization.ttl116447
md5:be804f92317d8bef8e0eabaca724908c
63.5 kB Download
part-00087-project.ttl116447
md5:2d1cebe11fc80f755f055f8359f31c01
2.3 MB Download
part-00087-result.ttl116447
md5:a55d8be1b85c3bd3143e2b8c8317c0c9
88.5 MB Download
part-00088-datasource.ttl116447
md5:164e3e80975db86dbf52f54ed09dca11
18.0 kB Download
part-00088-organization.ttl116447
md5:e61b933165503830628fb4c95880ca31
47.2 kB Download
part-00088-project.ttl116447
md5:8ad2a88ee25a37075a73a50b1a484959
2.3 MB Download
part-00088-result.ttl116447
md5:17d93e21855487cc01a8c96a3f5d13cb
90.7 MB Download
part-00089-datasource.ttl116447
md5:8ee7f5834c7bb16cfd03f10839a68ec1
29.6 kB Download
part-00089-organization.ttl116447
md5:dc94bc6a89e3833f7e38457f5649fbbd
1.0 MB Download
part-00089-project.ttl116447
md5:c339b439519b063cefa933256c373de1
2.3 MB Download
part-00089-result.ttl116447
md5:1102d21693568c5e787fb2b543dbc1ad
88.4 MB Download
part-00090-datasource.ttl116447
md5:746662689c9b5cbf5ef03c3fdda0d135
19.4 kB Download
part-00090-organization.ttl116447
md5:e634ebf7399434660c374f9418fc618d
418.0 kB Download
part-00090-project.ttl116447
md5:e52933c042acf078b2f90a83918cd262
2.5 MB Download
part-00090-result.ttl116447
md5:f22285a25f63c5c7b75556e30ca2a1c2
87.3 MB Download
part-00091-datasource.ttl116447
md5:5a21e7453dd16ae9ef6d2098e07780af
22.6 kB Download
part-00091-organization.ttl116447
md5:b06c2e6f4f16e7dbdcd69d080743e183
163.0 kB Download
part-00091-project.ttl116447
md5:1955409f02164371005e5547e6bde6f3
2.4 MB Download
part-00091-result.ttl116447
md5:af92785f214c6c9cdb252dd7b0cbea7e
88.6 MB Download
part-00092-datasource.ttl116447
md5:cbd92f89b93fcc515fda305f84a4420c
32.4 kB Download
part-00092-organization.ttl116447
md5:292f03ecf235dc2505185e5eb063ea52
714.7 kB Download
part-00092-project.ttl116447
md5:3e7399f349f3c8ff3062511898290e5e
2.4 MB Download
part-00092-result.ttl116447
md5:f0558a05ff42d90a03ac526d600b870a
89.1 MB Download
part-00093-datasource.ttl116447
md5:64305a028a08ecdaeae3eaed5213687b
17.0 kB Download
part-00093-organization.ttl116447
md5:c291174a6a210259b9f3da9d1afceab5
31.9 kB Download
part-00093-project.ttl116447
md5:f5f30f2f50f6119e309deee69e1020c6
2.3 MB Download
part-00093-result.ttl116447
md5:44575c27935250156d3fe8bb76156ffa
87.3 MB Download
part-00094-datasource.ttl116447
md5:b03f3fff77f6ba5a5773eaf3f3283e54
31.2 kB Download
part-00094-organization.ttl116447
md5:20a4592fe5277b9a053146f52a513443
36.7 kB Download
part-00094-project.ttl116447
md5:de2ae9207ec40dabf6c1b1e551450db5
2.5 MB Download
part-00094-result.ttl116447
md5:0fc7fc9c4cc4e3337c0276a72820606b
87.6 MB Download
part-00095-datasource.ttl116447
md5:d1b91b18cdb55f31984fde693a20b471
21.2 kB Download
part-00095-organization.ttl116447
md5:d3776f6cd3bf558c66fc13f6756db5ad
252.6 kB Download
part-00095-project.ttl116447
md5:e0c91c01ec181a7a5f56eda5bdeb4167
2.4 MB Download
part-00095-result.ttl116447
md5:edd8e38af70d109c07155e5d1da9fdbf
87.7 MB Download
part-00096-datasource.ttl116447
md5:2fb6c0950cddb88b110a777acb58b2d6
27.5 kB Download
part-00096-organization.ttl116447
md5:6c962491cca48e08c39c3713aa26118d
48.6 kB Download
part-00096-project.ttl116447
md5:c33f7e7cb1b6d19409bb040692a45120
2.5 MB Download
part-00096-result.ttl116447
md5:fff4f246048bb1d7bc7adeee20b98fd8
88.3 MB Download
part-00097-datasource.ttl116447
md5:a00b0c435a886ac84527b1245eefddc3
28.1 kB Download
part-00097-organization.ttl116447
md5:f8b4246b7a0ec96cc7677735befac00e
35.9 kB Download
part-00097-project.ttl116447
md5:eed57831d9ea06b8fd117d797c19c4c4
2.4 MB Download
part-00097-result.ttl116447
md5:58cdf74a5c47325ba7cd07a569ef9950
88.7 MB Download
part-00098-datasource.ttl116447
md5:fce92656e0dfc780dd73771bd8c8271c
20.5 kB Download
part-00098-organization.ttl116447
md5:d1daf293b9462f470f5a26fe5c0dad6f
19.9 kB Download
part-00098-project.ttl116447
md5:797cad648c314a827fddd45b616d4fad
2.4 MB Download
part-00098-result.ttl116447
md5:c06b9aabf0675d89101a76cbb8a2d9e9
87.4 MB Download
part-00099-datasource.ttl116447
md5:33e3e69eec8becb12d6bf94c282ce5d5
35.5 kB Download
part-00099-organization.ttl116447
md5:fd9f52a7c8cd261c0a5193bd8542c79d
700.5 kB Download
part-00099-project.ttl116447
md5:7b973568503b0c11196414acc2d1a46a
2.4 MB Download
part-00099-result.ttl116447
md5:593670f2ef5881b6bbc5a38c05e31294
88.1 MB Download
part-00100-datasource.ttl116447
md5:2fca80fb6b36581051b8afb1819de2f6
20.5 kB Download
part-00100-organization.ttl116447
md5:99c98dc4c22010b1e18e0bc5175d8571
475.6 kB Download
part-00100-project.ttl116447
md5:a44dff1e2afb71264f9b074f303c2f6c
2.4 MB Download
part-00100-result.ttl116447
md5:ab009aef1f39fe6fda1ed3ea8fbfd9c9
87.1 MB Download
part-00101-datasource.ttl116447
md5:f9530c26e120c704f05cf7a9f1e45632
30.6 kB Download
part-00101-organization.ttl116447
md5:cb7a5842333b6ba96fe82ef721a96258
146.4 kB Download
part-00101-project.ttl116447
md5:f9fb392cf0a4eb3fcc2589cb44fbe0fd
2.3 MB Download
part-00101-result.ttl116447
md5:d79afb295f60ee3282291bfde974cee4
87.2 MB Download
part-00102-datasource.ttl116447
md5:22582f46bc85061f81121afeb05cc455
30.4 kB Download
part-00102-organization.ttl116447
md5:357e95c640b695ac97734f627d5f82fb
335.2 kB Download
part-00102-project.ttl116447
md5:05038dc7b7e0adfd317806861f71ce9a
2.3 MB Download
part-00102-result.ttl116447
md5:d77f3ac728456fdbc35904fd36217bb1
87.5 MB Download
part-00103-datasource.ttl116447
md5:fbb96a4aa18a986af12969f41f127fa6
30.6 kB Download
part-00103-organization.ttl116447
md5:eeabe4319df359680d84b752caa18175
25.9 kB Download
part-00103-project.ttl116447
md5:a7955f50d527a687f13546e38ea98c1e
2.3 MB Download
part-00103-result.ttl116447
md5:749b81ab3a29ccf352bd56eae7649a4f
88.5 MB Download
part-00104-datasource.ttl116447
md5:05e285917e120de8b12dc123b3ffbbb9
28.2 kB Download
part-00104-organization.ttl116447
md5:9e8a5023a66ae3794b45101263528d8e
171.9 kB Download
part-00104-project.ttl116447
md5:2c16fd005caaa895b6f6c297ff46c502
2.4 MB Download
part-00104-result.ttl116447
md5:f8f9312583d371b7ccb885814c1b5845
88.2 MB Download
part-00105-datasource.ttl116447
md5:cd5f44d8159791e392f82fceb53067bf
17.5 kB Download
part-00105-organization.ttl116447
md5:167b38a100a848c8cd70fc503f235d96
39.6 kB Download
part-00105-project.ttl116447
md5:9b631a7533c9d1c25fa561150fec5811
2.3 MB Download
part-00105-result.ttl116447
md5:0705c99a9997be3bb2e56d7bf395768d
87.9 MB Download
part-00106-datasource.ttl116447
md5:6d3d5856fdafa29acac96da32f3019b0
26.9 kB Download
part-00106-organization.ttl116447
md5:3ee8f3ab8813950c9bbcc4af44cb2d1a
31.2 kB Download
part-00106-project.ttl116447
md5:e8470966fd97706817ad2837940cc74a
2.4 MB Download
part-00106-result.ttl116447
md5:7b602760fae287ce45dfc4dfa78bebff
86.3 MB Download
part-00107-datasource.ttl116447
md5:7e14e7e48721db9e6822864d7f84d13f
30.4 kB Download
part-00107-organization.ttl116447
md5:657ebdb63a5d0a246cedaa5ffaa28f48
465.2 kB Download
part-00107-project.ttl116447
md5:70a86a6922eb2c2c298921e5918b7afa
2.5 MB Download
part-00107-result.ttl116447
md5:ce4cf1239f1d4a58f3b7ebf67ad697d4
87.6 MB Download
part-00108-datasource.ttl116447
md5:99e4ca7b670c68b2affb46e11b35b2cc
35.6 kB Download
part-00108-organization.ttl116447
md5:8b2e458136dd950588379c14d8664af2
692.4 kB Download
part-00108-project.ttl116447
md5:3a27dc98a5529cc975fa56f1a641fd9f
2.5 MB Download
part-00108-result.ttl116447
md5:961128aab6ce5e88b74209723be45adb
88.8 MB Download
part-00109-datasource.ttl116447
md5:0950bd5f6a27102dc5e20f527a8e3e45
30.2 kB Download
part-00109-organization.ttl116447
md5:804c598f82bf5f55554c5acea42270a3
123.5 kB Download
part-00109-project.ttl116447
md5:73781ef3cf113bf949c866612b63b79f
2.4 MB Download
part-00109-result.ttl116447
md5:13a4210eccff56f0f12c9c7eeaa7099a
89.1 MB Download
part-00110-datasource.ttl116447
md5:b73f7659d20f640e33468bdf266be1c1
31.4 kB Download
part-00110-organization.ttl116447
md5:e808990dbccbfc7d915f3fa969712280
271.7 kB Download
part-00110-project.ttl116447
md5:b85d938355edd3a67527827d68f38357
2.4 MB Download
part-00110-result.ttl116447
md5:ec34b54b0f9479ccf6f9bac8d30a6a0a
87.1 MB Download
part-00111-datasource.ttl116447
md5:9ad59f0ce1020adbded15582a70275ee
30.9 kB Download
part-00111-organization.ttl116447
md5:cdc00e87e2419ba09a40568a4f66a2db
14.3 kB Download
part-00111-project.ttl116447
md5:ff7bd20a709a51061cae3e9730584f8e
2.3 MB Download
part-00111-result.ttl116447
md5:b156d3538769755cbf99d73791abe300
88.1 MB Download
part-00112-datasource.ttl116447
md5:8e23fce49386910a0b2890d9bffbebf1
30.9 kB Download
part-00112-organization.ttl116447
md5:7e1b4db7ec0f9b87ba516ccc50540c24
112.7 kB Download
part-00112-project.ttl116447
md5:e18d7fc5813c87de94aaa55ae985696b
2.4 MB Download
part-00112-result.ttl116447
md5:9066ee55d31dc5136552cde833e10627
88.5 MB Download
part-00113-datasource.ttl116447
md5:219fd7b4f8df38bb2d292c481acb7443
20.9 kB Download
part-00113-organization.ttl116447
md5:a7b1e4f069f175895055154bab14ceb0
103.5 kB Download
part-00113-project.ttl116447
md5:3c7bd5d73eaa344800b232e4ed71912e
2.4 MB Download
part-00113-result.ttl116447
md5:121a12ea56e030a11582a00bae6d948f
89.5 MB Download
part-00114-datasource.ttl116447
md5:97c74548658f778ae39870d2edc33dbb
25.5 kB Download
part-00114-organization.ttl116447
md5:92feaff98a267744bdb76dd6deb4e031
27.3 kB Download
part-00114-project.ttl116447
md5:7c88fbcd9df494d47a4c125626c855b5
2.5 MB Download
part-00114-result.ttl116447
md5:b9b49de3316798e860ee01b6b7cffbd6
87.6 MB Download
part-00115-datasource.ttl116447
md5:774749fad2aa9c1a5928974f9453b038
29.0 kB Download
part-00115-organization.ttl116447
md5:cc8c0a9f38a2f7c942c5228374a28bed
42.0 kB Download
part-00115-project.ttl116447
md5:648616bab37658e8d4853d0338792767
2.3 MB Download
part-00115-result.ttl116447
md5:1796512685490de67c98f530b570018a
88.3 MB Download
part-00116-datasource.ttl116447
md5:c88fee118c95cdf04b7dab5502e6df19
19.9 kB Download
part-00116-organization.ttl116447
md5:705e4f43d23dda12660ccf149f753978
32.6 kB Download
part-00116-project.ttl116447
md5:f10f4c8a8b420d480dad04519ae11fca
2.5 MB Download
part-00116-result.ttl116447
md5:2f6dc6ed3255afd888e2c053b4de3f7a
87.9 MB Download
part-00117-datasource.ttl116447
md5:0fc6c78dd1f1e0b6d0e14339bde44a34
27.7 kB Download
part-00117-organization.ttl116447
md5:8a3c57d31d7ce6781dce0db82b8ad0e5
120.1 kB Download
part-00117-project.ttl116447
md5:e5383f60c1528d60753029508da7a144
2.3 MB Download
part-00117-result.ttl116447
md5:41aba18f1368f0f208ffc8a16feb7d09
87.3 MB Download
part-00118-datasource.ttl116447
md5:ab0414fddd4886bd7114bf66a50de8b8
24.0 kB Download
part-00118-organization.ttl116447
md5:5e10c26c96702cc487b114236286bb33
94.6 kB Download
part-00118-project.ttl116447
md5:672024875e225f4957abdd5245631335
2.4 MB Download
part-00118-result.ttl116447
md5:92a119ff3ecccfab522d477fa7e11887
87.9 MB Download
part-00119-datasource.ttl116447
md5:0eb694c3eb90a8f4d7156a709b082c06
24.0 kB Download
part-00119-organization.ttl116447
md5:36db6ec97631fed40dd7f0148b420c43
207.4 kB Download
part-00119-project.ttl116447
md5:a1bcd18732bab1d3143802325bfeb360
2.5 MB Download
part-00119-result.ttl116447
md5:3f8cd7be43b5c2f19ecf2331bd1e0fe4
87.5 MB Download
part-00120-datasource.ttl116447
md5:2b0f8054cf6c87716512cd8b7b755927
33.0 kB Download
part-00120-organization.ttl116447
md5:17f577ab1484b37ef352f6e922754012
72.6 kB Download
part-00120-project.ttl116447
md5:23580487a214dab0973c2f7834f70e65
2.4 MB Download
part-00120-result.ttl116447
md5:d0e2ec78ceb1662c28fc41d4e3ceb1a5
87.8 MB Download
part-00121-datasource.ttl116447
md5:d23c16aba85bded1818664d442551189
25.4 kB Download
part-00121-organization.ttl116447
md5:19def073f5e77b66aa3269ccffd2625e
213.1 kB Download
part-00121-project.ttl116447
md5:7808aba042762b75dd9240ed0bb096b9
2.5 MB Download
part-00121-result.ttl116447
md5:44a8c8a16a79bfce4dd309a9bbeb37bd
89.3 MB Download
part-00122-datasource.ttl116447
md5:46abb3029607c44d3bee9bf0334d2343
35.1 kB Download
part-00122-organization.ttl116447
md5:16b9fe834636c60712bf245add1ad192
700.7 kB Download
part-00122-project.ttl116447
md5:9392372b09684d4a574f094262c1cca9
2.5 MB Download
part-00122-result.ttl116447
md5:86becc17d6485a9a94f62848bb1b605a
88.2 MB Download
part-00123-datasource.ttl116447
md5:67b402946e54fb021e636b9ea48354d4
31.5 kB Download
part-00123-organization.ttl116447
md5:315b67b8a3966d212ba204d6ee8a3f15
42.2 kB Download
part-00123-project.ttl116447
md5:8f1036b09aad6de08f6f4ca308d2e372
2.4 MB Download
part-00123-result.ttl116447
md5:666b1b4e4b92b03c595cef21c2262432
87.7 MB Download
part-00124-datasource.ttl116447
md5:5e456a31d18f0f96822f761eea0f3c90
44.2 kB Download
part-00124-organization.ttl116447
md5:d5ca6c154014981b46abac5ac62715b7
131.3 kB Download
part-00124-project.ttl116447
md5:5e83190f23ac5333114e7c56aa55ca89
2.3 MB Download
part-00124-result.ttl116447
md5:e0adbabebfa3f883ba659046120974da
89.3 MB Download
part-00125-datasource.ttl116447
md5:d5ff34b24a194e74736f9a08b9c23733
25.5 kB Download
part-00125-organization.ttl116447
md5:51e00fc459ebcb659f1f028265bc01df
329.8 kB Download
part-00125-project.ttl116447
md5:3a6b69c7abc9019bfaf7bfab0ea2f228
2.4 MB Download
part-00125-result.ttl116447
md5:d7e543645d4ec180198220997272a4b7
88.6 MB Download
part-00126-datasource.ttl116447
md5:72c9c033188a5cdebe20ea16da05899d
32.1 kB Download
part-00126-organization.ttl116447
md5:1ed4c3d9954a5e82752f8902737df64c
25.8 kB Download
part-00126-project.ttl116447
md5:6574c0d2a9913470665dc3ad2b42621d
2.5 MB Download
part-00126-result.ttl116447
md5:4ce4ae72a2a620a694be61701fa65172
86.3 MB Download
part-00127-datasource.ttl116447
md5:b6a30c91e62a131c59d49075499236aa
35.5 kB Download
part-00127-organization.ttl116447
md5:78f61b355fab6ec7133be44df0f7cfa9
46.3 kB Download
part-00127-project.ttl116447
md5:a606241f1cf5dc0749b90ab98117384f
2.4 MB Download
part-00127-result.ttl116447
md5:68f43089de35dc2c4e3411c0a16cc0dc
87.6 MB Download
part-00128-datasource.ttl116447
md5:6afe8b05de63536c096d83e69e1b0a65
39.6 kB Download
part-00128-organization.ttl116447
md5:480c0dcf155f59f9ad3cbf111df425c0
68.7 kB Download
part-00128-project.ttl116447
md5:a07868e8462753479a754d036c66013d
2.4 MB Download
part-00128-result.ttl116447
md5:81e386cfcefb1e55413a0505c875bbe7
87.7 MB Download
part-00129-datasource.ttl116447
md5:2e1b6ca19c6047d82e9af5819af35708
36.6 kB Download
part-00129-organization.ttl116447
md5:fe730f52e091e94b511a4c659e49e914
338.0 kB Download
part-00129-project.ttl116447
md5:cc9b766eae5cb6be5a3d65c8151a60fe
2.4 MB Download
part-00129-result.ttl116447
md5:bef78617ad36f2d7add47f8c065bacdc
90.6 MB Download
part-00130-datasource.ttl116447
md5:5a0074cb4931e9a6b9e382f8bbe1b357
24.9 kB Download
part-00130-organization.ttl116447
md5:6be2558a4d065c577be275a4d78a0f77
2.0 MB Download
part-00130-project.ttl116447
md5:5505c648176ace993288593220f33f69
2.3 MB Download
part-00130-result.ttl116447
md5:de14aa79870b92ebd0ff3f257d4a688c
90.7 MB Download
part-00131-datasource.ttl116447
md5:ee48aa044a23a0275071e83e4c9aa6a1
32.0 kB Download
part-00131-organization.ttl116447
md5:5945b7eea227bd9444a9a3808f85492d
109.8 kB Download
part-00131-project.ttl116447
md5:695a81283d8eec36958baa52170134aa
2.5 MB Download
part-00131-result.ttl116447
md5:5944b9d1f2a3a49663b252f8844c12ba
88.9 MB Download
part-00132-datasource.ttl116447
md5:dad9134e6f4765de3db0371449e9b9d9
31.6 kB Download
part-00132-organization.ttl116447
md5:bdbfdfde9e8716e08c8271dad7d88b6c
450.6 kB Download
part-00132-project.ttl116447
md5:8a84865349311541a64298d19518f301
2.5 MB Download
part-00132-result.ttl116447
md5:ed171063732b7b5e50607a1dcedf88ba
87.8 MB Download
part-00133-datasource.ttl116447
md5:3856134966c66f455c08b8661c8c0830
29.2 kB Download
part-00133-organization.ttl116447
md5:b5b5edddc364fab97452281181c4b2fe
106.5 kB Download
part-00133-project.ttl116447
md5:26943aa5def27213e28c90104d91764c
2.4 MB Download
part-00133-result.ttl116447
md5:4c5966170775f50aa33e61f8465fe708
91.9 MB Download
part-00134-datasource.ttl116447
md5:adb5ed9aa479334722894c75813ccdec
18.7 kB Download
part-00134-organization.ttl116447
md5:abf7928882d56338614aadbdf76b3926
52.7 kB Download
part-00134-project.ttl116447
md5:172be9f177692016c46ef74f9dfc4aaf
2.5 MB Download
part-00134-result.ttl116447
md5:0fe98afee00e170735d1bf1384457222
88.4 MB Download
part-00135-datasource.ttl116447
md5:489dacd5ba0f5dab21fddef5545ddd9c
20.1 kB Download
part-00135-organization.ttl116447
md5:e8a5f1db7df1bea7fc8a8ef40514dffe
61.4 kB Download
part-00135-project.ttl116447
md5:1742a061758e27973fee7c8ab2cfcf6c
2.4 MB Download
part-00135-result.ttl116447
md5:555f611f790c3b94ec817f14487d51e1
88.2 MB Download
part-00136-datasource.ttl116447
md5:f58bd2bc118a127c9ed8be1dc85d2412
31.9 kB Download
part-00136-organization.ttl116447
md5:c05a74e63d38fbb2a6a3afa000a3597f
161.6 kB Download
part-00136-project.ttl116447
md5:86873a4596d3b95b350e29b2fcf359c7
2.4 MB Download
part-00136-result.ttl116447
md5:1d8c9d5342b15f69c670b45713774888
88.7 MB Download
part-00137-datasource.ttl116447
md5:58d63471cdb72c51fe73aee80fc262d6
23.8 kB Download
part-00137-organization.ttl116447
md5:2f81ebf8924c94fdd3f6e482e15e3e60
76.7 kB Download
part-00137-project.ttl116447
md5:c4cb731c250936f1806408783298e354
2.5 MB Download
part-00137-result.ttl116447
md5:1f155f1ae17397a7212b535008fdb6f6
87.7 MB Download
part-00138-datasource.ttl116447
md5:e0977dd1e7c1d65b63a5f16fd1b3782b
21.0 kB Download
part-00138-organization.ttl116447
md5:a1d7138a67c27c7562e66b8ba809dfb5
74.2 kB Download
part-00138-project.ttl116447
md5:02fc412d3fb2dfb7e7b9fbb82af76a1b
2.4 MB Download
part-00138-result.ttl116447
md5:d6413876527d083b11bad405e9f3afae
88.4 MB Download
part-00139-datasource.ttl116447
md5:6f65287633e374784f9cb4482ce9ddf4
42.4 kB Download
part-00139-organization.ttl116447
md5:9f4b1e6ffe9a4500db26c42ff512d685
150.2 kB Download
part-00139-project.ttl116447
md5:3b3bf7ae946cacb279be65bea9006629
2.3 MB Download
part-00139-result.ttl116447
md5:0102703203ee99fde31cd3961e2dc035
88.4 MB Download
part-00140-datasource.ttl116447
md5:b6f452ffe47adbec4626c734df54a8df
22.8 kB Download
part-00140-organization.ttl116447
md5:f3e2b1c2dc80093513ade1dd0f808a0b
326.7 kB Download
part-00140-project.ttl116447
md5:3153c0eb53b8e2125055fa3693ae10a1
2.4 MB Download
part-00140-result.ttl116447
md5:0c55cba991d19133391cb907b6ac0be0
88.6 MB Download
part-00141-datasource.ttl116447
md5:080ec00cae98a7b1715fb69c0cb2d231
35.6 kB Download
part-00141-organization.ttl116447
md5:c8e2fc77b53cb9f20af6d2478a01f779
52.4 kB Download
part-00141-project.ttl116447
md5:1153318596b66fd276c1e0efad32a581
2.5 MB Download
part-00141-result.ttl116447
md5:1eea2aa75b9af4ca32b08da15678010a
87.3 MB Download
part-00142-datasource.ttl116447
md5:7b5f25c9315ff2c25d0c2c8e1d383e84
27.4 kB Download
part-00142-organization.ttl116447
md5:f740141e573b1a44fde87938e539b54e
208.9 kB Download
part-00142-project.ttl116447
md5:9fd32fd937553b191ba6705c2b283b6f
2.4 MB Download
part-00142-result.ttl116447
md5:249d22113559948f49e6170dca41ad31
87.9 MB Download
part-00143-datasource.ttl116447
md5:fc28f00acc0a1ffd50355ffb784e64c4
24.4 kB Download
part-00143-organization.ttl116447
md5:76f229609936e5040a0ffce7a0c34062
293.8 kB Download
part-00143-project.ttl116447
md5:fc653c27c626e23ff441dfe1c30a10e6
2.5 MB Download
part-00143-result.ttl116447
md5:cc9e406addbfbc5ac1d9e52b162277c4
89.4 MB Download
part-00144-datasource.ttl116447
md5:68672b1cf8e3a166ae3cb8c90240d148
28.1 kB Download
part-00144-organization.ttl116447
md5:830af0ca61da39e56ae2404164d509d6
208.0 kB Download
part-00144-project.ttl116447
md5:55842f7dd73ec4965d268b771121c955
2.4 MB Download
part-00144-result.ttl116447
md5:619b10f848f01701a0a08637e008f050
86.7 MB Download
part-00145-datasource.ttl116447
md5:c962471d191dfcb15d841e7285272123
27.5 kB Download
part-00145-organization.ttl116447
md5:9547f2cca51d45d51f0d0728ec50f309
324.9 kB Download
part-00145-project.ttl116447
md5:208bc3ef717d3ce20cea1388e16cc968
2.5 MB Download
part-00145-result.ttl116447
md5:dc379f487b05a7c6d999d6bb66e9ab2f
88.0 MB Download
part-00146-datasource.ttl116447
md5:810ad3ecd322a3141e567460b82f5d0e
28.6 kB Download
part-00146-organization.ttl116447
md5:8702932dccce2f739ee3c4123acf72d3
580.9 kB Download
part-00146-project.ttl116447
md5:d9a14c2fe4bef84800a3ba8484e7db69
2.4 MB Download
part-00146-result.ttl116447
md5:2381b4e46ed4f3e55c485a2d2e2d099b
88.1 MB Download
part-00147-datasource.ttl116447
md5:cc916886698e64e4b8f98e6374f9a589
36.7 kB Download
part-00147-organization.ttl116447
md5:d6e95101f41cacc6c122c52a8539252a
544.8 kB Download
part-00147-project.ttl116447
md5:e5ce4d833e701d7fdc732d7c8a1c459a
2.2 MB Download
part-00147-result.ttl116447
md5:8cc600ed57cd72c5037df9c52bc86de3
88.2 MB Download
part-00148-datasource.ttl116447
md5:7f04e936e3e6e346aa6d8e2118fda955
24.1 kB Download
part-00148-organization.ttl116447
md5:0bf877a4e5beac1c4a5256b81b398b0c
104.9 kB Download
part-00148-project.ttl116447
md5:78dcc63c572d86c9223cb8405418a7ce
2.4 MB Download
part-00148-result.ttl116447
md5:e1745b76ddb1d07ff40cf76da565665a
88.8 MB Download
part-00149-datasource.ttl116447
md5:863ab9e8e90eeaa687420c57afcb70cd
19.8 kB Download
part-00149-organization.ttl116447
md5:044a998aed728631de6ad5845c18f3a4
1.2 MB Download
part-00149-project.ttl116447
md5:e191025ee3b5bcbdd6a508e5276c2fb7
2.3 MB Download
part-00149-result.ttl116447
md5:6717ca6d76a5ac5d08366bd8ca453327
87.9 MB Download
part-00150-datasource.ttl116447
md5:e21897313f6c9478f386b4e13f2b6ae6
18.9 kB Download
part-00150-organization.ttl116447