Poster Open Access

Detection of mass ejection from a superflare on a solar-type star

Namekata, Kosuke; Maehara, Hiroyuki; Honda, Satoshi; Notsu, Yuta; Okamoto, Soshi; Takahashi, Jun; Takayama, Masaki; Ohshima, Tomohito; Saito, Tomoki; Katoh, Noriyuki; Tozuka, Miyako; Murata, Katsuhiro; Ogawa, Futa; Niwano, Masafumi; Adachi, Ryo; Oeda, Motoki; Shiraishi, Kazuki; Isogai, Keisuke; Ishii, Takako; Ichimoto, Kiyoshi; Nogami, Daisaku; Shibata, Kazunari


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-1297-9485">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-1297-9485</dct:identifier>
    <foaf:name>Namekata, Kosuke</foaf:name>
    <foaf:givenName>Kosuke</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Namekata</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0332-0811">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0332-0811</dct:identifier>
    <foaf:name>Maehara, Hiroyuki</foaf:name>
    <foaf:givenName>Hiroyuki</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Maehara</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NAOJ</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Honda, Satoshi</foaf:name>
    <foaf:givenName>Satoshi</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Honda</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-0412-0849">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-0412-0849</dct:identifier>
    <foaf:name>Notsu, Yuta</foaf:name>
    <foaf:givenName>Yuta</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Notsu</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Colorado University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Okamoto, Soshi</foaf:name>
    <foaf:givenName>Soshi</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Okamoto</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Takahashi, Jun</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jun</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Takahashi</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Takayama, Masaki</foaf:name>
    <foaf:givenName>Masaki</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Takayama</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ohshima, Tomohito</foaf:name>
    <foaf:givenName>Tomohito</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Ohshima</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Saito, Tomoki</foaf:name>
    <foaf:givenName>Tomoki</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Saito</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Katoh, Noriyuki</foaf:name>
    <foaf:givenName>Noriyuki</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Katoh</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Tozuka, Miyako</foaf:name>
    <foaf:givenName>Miyako</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Tozuka</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Hyogo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Murata, Katsuhiro</foaf:name>
    <foaf:givenName>Katsuhiro</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Murata</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tokyo Institute of Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ogawa, Futa</foaf:name>
    <foaf:givenName>Futa</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Ogawa</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tokyo Institute of Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Niwano, Masafumi</foaf:name>
    <foaf:givenName>Masafumi</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Niwano</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tokyo Institute of Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Adachi, Ryo</foaf:name>
    <foaf:givenName>Ryo</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Adachi</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tokyo Institute of Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Oeda, Motoki</foaf:name>
    <foaf:givenName>Motoki</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Oeda</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tokyo Institute of Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Shiraishi, Kazuki</foaf:name>
    <foaf:givenName>Kazuki</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Shiraishi</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tokyo Institute of Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Isogai, Keisuke</foaf:name>
    <foaf:givenName>Keisuke</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Isogai</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ishii, Takako</foaf:name>
    <foaf:givenName>Takako</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Ishii</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ichimoto, Kiyoshi</foaf:name>
    <foaf:givenName>Kiyoshi</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Ichimoto</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nogami, Daisaku</foaf:name>
    <foaf:givenName>Daisaku</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Nogami</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Shibata, Kazunari</foaf:name>
    <foaf:givenName>Kazunari</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Shibata</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kyoto University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Detection of mass ejection from a superflare on a solar-type star</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dcat:keyword>Cool Stars on the main sequence</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>superflares on solar-type stars</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>stellar mass ejection</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-02-26</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4564688"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4564688</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4564687"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/coolstars20half"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Solar and stellar flares are caused by the sudden release of magnetic energy on the surfaces. In the case of the Sun, mass ejections often accompany solar flares and affect the Earth&amp;rsquo;s environment. Active solar-type stars (G-type main-sequence stars) sometimes show larger `superflares&amp;#39; (Maehara et al. 2012) that may cause more huge mass ejections than those of solar flares. The stellar mass ejections can greatly affect the exoplanet habitability and the stellar mass evolution (e.g. Airapetian et al. 2020). However, no observational indication of mass ejection has been reported especially for solar-type stars.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;We conducted spectroscopic monitoring observations of the active young solar analog EK Dra (a famous zero-age main-sequence G-dwarf) by our new 3.8-m Seimei telescope, simultaneously with TESS photometry. Our time-resolved optical spectroscopic observation shows clear evidence for a stellar mass ejection associated with a superflare on the solar-type star (Namekata et al. submitted). After the superflare brightening with the radiated energy of 2.0&amp;times;10&lt;sup&gt;33&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;erg observed by TESS, a blue-shifted H-alpha&amp;nbsp;absorption component with a velocity of -510&amp;nbsp;km s&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;appeared. The velocity gradually decayed in 2 hours and the deceleration 0.34 km s&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;was consistent with the surface gravity on EK Dra (0.30 &amp;plusmn;&amp;nbsp;0.05 km s&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;). The temporal changes in the spectra greatly resemble that of a solar mass ejection observed by the SMART telescope at Hida observatory. Moreover, the ejected mass of 1.1&amp;times;10&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;g roughly corresponds to those predicted from solar flare-energy/ejected-mass relation. These discoveries imply that a huge stellar mass ejection occurs possibly in the same way as solar ones. Our high-quality dataset can be helpful for future studies to estimate its impacts on the young-planet atmosphere around young solar-type stars as well as stellar mass/angular momentum evolution.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>931069</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4564688/files/Kosuke_Namekata_CS20.5_poster.jpg">https://zenodo.org/record/4564688/files/Kosuke_Namekata_CS20.5_poster.jpg</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>image/jpeg</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4564688</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>9986722</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4564688/files/Kosuke_Namekata_CS20.5_poster.pdf">https://zenodo.org/record/4564688/files/Kosuke_Namekata_CS20.5_poster.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
146
63
views
downloads
All versions This version
Views 146146
Downloads 6363
Data volume 429.9 MB429.9 MB
Unique views 129129
Unique downloads 5656

Share

Cite as