UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Project deliverable Open Access

Pla d'Adaptació per la Conca de la Tordera

Annelies Broekman; Anabel Sánchez


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.439508</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Annelies Broekman</creatorName>
   <affiliation>CREAF</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Anabel Sánchez</creatorName>
   <affiliation>CREAF</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Pla d'Adaptació per la Conca de la Tordera</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>climate change</subject>
  <subject>stakeholder engagement</subject>
  <subject>bewater</subject>
  <subject>adaptation</subject>
  <subject>science and society</subject>
  <subject>Mediterranean</subject>
  <subject>river basin</subject>
  <subject>water</subject>
  <subject>Spain</subject>
  <subject>catalan</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Evelyn Lukat</contributorName>
   <affiliation>Ecologic Institute</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Rodrigo Vidaurre</contributorName>
   <affiliation>Ecologic Institute</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Hans Verkerk</contributorName>
   <affiliation>European Forest Institute</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Nicolas Robert</contributorName>
   <affiliation>European Forest Institute</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Steven Libbrecht</contributorName>
   <affiliation>PROSPEX</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Roxana Dude</contributorName>
   <affiliation>PROSPEX</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Valérie Boiten</contributorName>
   <affiliation>PROSPEX</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="Other">
   <contributorName>Georgia Angelopoulou</contributorName>
   <affiliation>GWP-MED</affiliation>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-07-31</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Project deliverable</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/439508</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;La conca de la Tordera és una conca fluvial petita, rica en patrimoni natural i de gran importància geoestratègica per al desenvolupament socioeconòmic de Catalunya. Els impactes del canvi global en aquest territori podrien tenir un relleu especial, amb efectes que podrien estendre’s, més enllà del nivell local, a tot Catalunya pel paper crucial que té la conca en la connexió entre el nord i el sud del Principat. L’elaboració del Pla d’Adaptació de la Conca complementa la normativa existent aplicable a aquest territori pel que fa a la planificació de la gestió urbanística, agrícola, de l’aigua i forestal.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100011102</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/612385/">612385</awardNumber>
   <awardTitle>Making society an active participant in water adaptation to global change</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
250
358
views
downloads
All versions This version
Views 250251
Downloads 358359
Data volume 1.8 GB1.8 GB
Unique views 237238
Unique downloads 338339

Share

Cite as