UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Project deliverable Open Access

Pla d'Adaptació per la Conca de la Tordera

Annelies Broekman; Anabel Sánchez


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.439508">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.439508</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.439508"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Annelies Broekman</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>CREAF</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Anabel Sánchez</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>CREAF</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Pla d'Adaptació per la Conca de la Tordera</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2016</dct:issued>
  <dcat:keyword>climate change</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>stakeholder engagement</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>bewater</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>adaptation</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>science and society</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Mediterranean</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>river basin</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>water</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Spain</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>catalan</dcat:keyword>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/612385/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100011102</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Evelyn Lukat</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ecologic Institute</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Rodrigo Vidaurre</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ecologic Institute</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Hans Verkerk</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>European Forest Institute</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nicolas Robert</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>European Forest Institute</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Steven Libbrecht</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PROSPEX</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Roxana Dude</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PROSPEX</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Valérie Boiten</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>PROSPEX</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:contributor>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Georgia Angelopoulou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>GWP-MED</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:contributor>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-07-31</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/439508"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/439508</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:description>&lt;p&gt;La conca de la Tordera és una conca fluvial petita, rica en patrimoni natural i de gran importància geoestratègica per al desenvolupament socioeconòmic de Catalunya. Els impactes del canvi global en aquest territori podrien tenir un relleu especial, amb efectes que podrien estendre’s, més enllà del nivell local, a tot Catalunya pel paper crucial que té la conca en la connexió entre el nord i el sud del Principat. L’elaboració del Pla d’Adaptació de la Conca complementa la normativa existent aplicable a aquest territori pel que fa a la planificació de la gestió urbanística, agrícola, de l’aigua i forestal.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.439508"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.439508"/>
    <dcat:byteSize>4913266</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/439508/files/RBAP_Tordera_CAT_DEF.PDF"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/612385/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">612385</dct:identifier>
  <dct:title>Making society an active participant in water adaptation to global change</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/100011102</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
250
358
views
downloads
All versions This version
Views 250251
Downloads 358359
Data volume 1.8 GB1.8 GB
Unique views 237238
Unique downloads 338339

Share

Cite as