Book Open Access

Concept of freight wagons made of round pipes

Oleksij Fomin; Alyona Lovska


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://zenodo.org/record/4392718</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Oleksij Fomin</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2387-9946</nameIdentifier>
   <affiliation>State University of Infrastructure and Technologies</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Alyona Lovska</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8604-1764</nameIdentifier>
   <affiliation>Ukrainian State University of Railway Transport</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Concept of freight wagons made of round pipes</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>transport mechanics</subject>
  <subject>railway transport</subject>
  <subject>optimization of wagons</subject>
  <subject>dynamics and strength of wagons</subject>
  <subject>bearing structures of wagons</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-12-24</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4392718</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.21303/978-9916-9516-3-7</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;The purpose of the book is to highlight the results and features of the research carried out by the authors on the dynamics and strength of the main types of freight wagons, as well as tank containers made of round pipes under the main operating conditions of loading. Theoretical provisions, methodological foundations and practical solutions for the implementation of round pipes as bearing elements of bodies of the main types of wagons and tank containers are presented.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The monograph is intended for scientific and technical specialists, whose activities are related to the design and research of the mechanics of structures of railway wagons, including scientists, designers, researchers, doctoral students and graduate students.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Also, the results presented in the monograph may be of interest to specialists, whose activities are related to the design of tank containers.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The monograph can be used as a teaching aid for undergraduates and bachelors of relevant specialties.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Fomin, O., Lovskaya, A. (2015). Research of expedience application of round pipes is in quality elements bearings systems of railway carriages-platforms. Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 1 (218), 38\u201345.", "Fomin, O., Gerlici, J., Lovska, A., Kravchenko, K., Prokopenko, P., Fomina, A., Hauser, V. (2019). Durability Determination of the Bearing Structure of an Open Freight Wagon Body Made of Round Pipes during its Transportation on the Railway Ferry. Communications \u2013 Scientific Letters of the University of Zilina, 21 (1), 28\u201334. doi: http://doi.org/10.26552/com.c.2019.1.28-34", "Fomin, O., Gerlici, J., Lovskaya, A., Kravchenko, K., Prokopenko, P., Fomina, A., Hauser, V. (2018). Research of the strength of the bearing structure of the flat wagon body from round pipes during transportation on the railway ferry. MATEC Web of Conferences, 235. doi: http://doi.org/10.1051/matecconf/201823500003", "Fomin, O., Lovska, A., Masliyev, V., Tsymbaliuk, A., Burlutski, O. (2019). Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon's body made from round pipes when transported by a railroad ferry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (97)), 33\u201340. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154282", "Lovska, A., Fomin, O., P\u00ed\u0161t\u011bk, V., Ku\u010dera, P. (2019). Strength determination of wagon bearing structures made of round pipes at railroad ferry transportation. Vibroengineering PROCEDIA, 29, 100\u2013105. doi: http://doi.org/10.21595/vp.2019.21060", "Fomin, O., Lovska, A., Daki, O., Bohomia, V., Tymoshchuk, O., Tkachenko, V. (2019). Determining the dynamic loading on an open-top wagon with a two-pipe girder beam. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (7 (99)), 18\u201325. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166329", "DSTU 7598:2014. Vahony vantazhni. Zahalni vymohy do rozrakhunkiv ta proektuvannia novykh i modernizovanykh vahoniv kolii 1520 mm (nesamokhidnykh) (2015). Kyiv, 250.", "HOST 33211-2014. Vahoni hruzovie. Trebovanyia k prochnosty y dynamycheskym kachestvam (2016). Moscow, 54.", "EN 12663\u20132. Railway applications \u2013 structural requirements of railway vehicle bodies \u2013 Part 2: Freight wagons (2010). Brussels, 54.", "Lukin, V. V., Shadur, L. A., Koturanov, V. I., Khokhlov, A. A., Anisimov, P. S. (2000). Konstruirovanie i raschet vagonov. Moscow: UMK MPS Rossii, 731.", "Shevchenko, V. V., Gorbenko, A. P. (1980). Vagony promyshlennogo zheleznodorozhnogo transporta. Kyiv: Vischa shkola, 224.", "Aliamovskyi, A. A. (2007). SolidWorks/COSMOSWorks 2006\u20132007. Ynzhenernyi analyz metodom konechnykh elementov. Moscow: DMK, 784.", "Feodosev, V. I. (1999). Soprotivlenie materialov. Moscow: Izd-vo MGTU im. N. E Baumana, 592.", "Ustich, P. A., Karpych, V. A., Ovechnikov, M. N. (1999). Nadezhnost relsovogo netiagovogo podvizhnogo sostava. Moscow: IG \"Variant\", 415.", "Fomin, O. V., Lovska, A. O. (2016). Pat. No. 112239 UA. Zaliznychnyi vahon-platforma. MPK: (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/00 B61F 1/08 (2006.01). No. a 2015 01317; declareted: 17.02.2015; published: 10.08.2016, Bul. No. 15, 4.", "Bitiutskii, A. A., Savushkin, R. A. (2005). Pat. No. 44612 RU. Shkvornevaia balka ramy vagona. MPK: V61D. declareted: 14.10.04; published: 27.03.05.", "Fomin, O. V., Lovska, A. O. (2016). Pat. No. 111317 UA. Napivvahon hlukho donnyi. MPK: (2016.01) B61D 3/00 B61D 3/16 (2016.01) B61D 17/00 B61D 17/18 (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61F 1/00; No. a 2015 09004; declareted: 18.09.2015; published: 11.04.2016, Bul. No. 7, 4.", "Fomin, O. V., Lovska, A. O. (2016). Pat. No. 111572 UA. Krytyi vahon. MPK: (2016.01) B61D 3/00 B61F 1/00 B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/08 (2006.01) B61D 17/04 (2006.01) B61D 17/08 (2006.01) B61D 17/12 (2006.01). No. a 2015 09003; declareted: 18.09.2015; published: 10.05.2016, Bul. No. 9, 4.", "Fomin, O. V., Horbunov, M. I., Lovska, A. O., Fomin, V. V. (2019). Pat. No. 118389 UA. Zaliznychnyi vidkrytyi vahon-khoper. MPK: (2006.01) B61F 1/02 (2006.01) B61F 1/10 (2006.01) B61D 7/00. No. a 2017 01810; declareted: 26.06.2018; published: 10/01.2019, Bul. No. 1/2019.", "Fitingi uglovye krupnotonnazhnykh konteinerov. Konstruktsiia i razmery. GOST 20527-82 (1983). Moscow: IPK Izdatelstvo standartov, 8.", "Truby stalnye profilnye dlia metallokonstruktsii. Tekhnicheskie usloviia. GOST R54157-2010 (2010). Moscow: IPK Izdatelstvo standartov, 92.", "Fom\u0456n, O. V. (2013). Sv\u0456dotstvo pro reestrats\u0456iu avtorskogo prava na tv\u0456r No. 50875. Komp'iuterna programa \"Komp'iuterna programa dlia viznachennia optimalnikh geometrichnikh parametr\u0456v skladovikh element\u0456v vantazhnikh vagon\u0456v na osnov\u0456 uzagalnenikh matematichnikh modelei\" (\"KP VOGP\"). Register: 22.08.2013.", "Fomin, O. V. (2013). Optymizatsiine proektuvannia elementiv kuzoviv zaliznychnykh napivvahoniv ta orhanizatsiia yikh vyrobnytstva. Donetsk: DonIZT UkrDAZT, 251.", "Konteinery dlia perevozki opasnykh gruzov. Trebovaniia po ekspluatatsionnoi bezopasnosti. GOST 31232 (2005). Minsk: NP RUP \"Belorusskii gosudarstvennii institut standartizatsii i sertifikatsii (BelGISS)\", 6.", "Lovska, A. O., Melnychuk, O. M., Fomin, O. V. (2015). Udoskonalennia konteineriv-tsystern dlia perevezennia naftoproduktiv shliakhom vprovadzhennia v yikh nesuchi konstruktsii kruhlykh trub. Zaliznychnyi transport Ukrainy, 1, 40\u201344.", "Lovska, A. O., Fomin, O. V., Okorokov, A. M., Melnychuk, O. M. (2015). Doslidzhennia mitsnosti konteinera-tsysterny udoskonalenoi konstruktsii pry kompiuternomu modeliuvanni ekspluatatsiinykh umov. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, 2 (56), 180\u2013188.", "Fomin, O. V., Lovska, A. O., Kulbovskyi, I. I., Fomina, A. M. (2019). Pat. No. 134400 UA. Konteiner-tsysterna. MPK: (2006) B61D 3/00 B61D 3/20 (2006.01) B61D 5/00 B65D 88/06 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01). No. u 2018 12988; declareted: 27.12.2018; published: 10.05.2019, Bul. No. 9.", "Fomin, O. V., Lovska, A. O., Burlutskyi, O. M., Fomina, A. M. (2019). Pat. No. 135552 UA. Konteiner-tsysterna. MPK: (2006) B65D 88/12 (2006.01), B61D 3/00, B61D 3/20 (2006.01). No. u 2018 12989; declareted: 27.12.2018; published: 10.07.2019, Bul. No. 13.", "Bohomaz, H. Y., Mekhov, D. D., Pylypchenko, O. P., Chernomashentseva, Yu. H. (1992). Nahruzhennost konteinerov-tsystern, raspolozhennikh na zheleznodorozhnoi platforme, pry udarakh v avtostsepku. Dynamika ta keruvannia rukhom mekhanichnykh system. Kyiv, 87\u201395.", "Kirianov, D. V. (2006). Mathcad 13. Saint Petersburg: BKHV. Peterburg, 608.", "Diakonov, V. (2000). MATHCAD 8/2000: spetsialnii spravochnik. Saint Petersburg: Piter, 592.", "Fomin, O. V., Gorbunov, N. I., Lovskaya, A. A. (2016). Prospective concept of the draft system of open boxcars. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, 6 (101 (1)), 76\u201385.", "Fomin, O. V., Lovska, A. O., Plakhtii, O. A., Nerubatskyi, V. P. (2017). The influence of implementation of circular pipes in bearing structures of bodies of freight wagons on their physico-mechanical properties. Visnyk NHU, 6, 89\u201396.", "Fomin, O., Lovska, A., Kovtun, O., Nerubatskyi, V. (2020). Defining patterns in the longitudinal load on a train equipped with the new conceptual couplers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (7 (104)), 33\u201340. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.198660", "Fomin, O. V., Lovska, A. O., Kulbovskyi, I. I., Melnychenko, O. I. (2019). Pat. No. 138422 UA. Udarno-tiahovyi prylad zaliznychnoho vahonu. MPK: (2006) B65G 11/16 (2006.01), B60G 11/18 (2006.01). No. u 2019 05595; declareted: 23.05.19; published: 25.11.19, Bul. No. 22.", "Kobzar, A. I. (2006). Prikladnaia matematicheskaia statistika. Moscow, 816.", "Ivchenko, G. I., Medvedev, Iu. I. (2014). Matematicheskaia statistika. Moscow, 352.", "Rudenko, V. M. (2012). Matematichna statistika. Kyiv, 304.", "Boronenko, Iu. P., Belgorodtseva, T. M., Kukushina, N. A. (2013). Vybor konstruktivnykh reshenii sochlenennykh gruzovykh vagonov dlia kolei 1520 mm. Transport Rossiiskoi Federatsii, 3 (46), 3\u20139.", "Boronenko, Iu. P., Belgorodtseva, T. M., Vasilev, S. G., Smirnov, N. V. (2009). Innovatsionnoe reshenie \u2013 120-futovaia platforma sochlenennogo tipa dlia perevozki trekh 40-futovykh krupnotonnazhnykh konteinerov. Transport Rossiiskoi Federatsii, 5 (24), 56\u201359.", "Fomin, O., Lovska, A., Bazyl, L., Radkevych, O., Skliarenko, I. (2019). Determination of the strength of the flat wagon fitting stops by elastic viscous interaction with fittings of the tank container. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 708, 012008. doi: http://doi.org/10.1088/1757-899x/708/1/012008", "Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A. (2020). Dynamic load modelling for tank containers with the frame of circle pipes and structurally improved fittings. E3S Web of Conferences, 166, 07001. doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202016607001", "Fomin, O., Gerlici, J., Lovska, A., Lack, T., Bykovets, N., Shatkovska, H., Kravchenko, K. (2020). Determination of the strength of a flat wagon by elastic viscous interaction with tank containers. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 776, 012015. doi: http://doi.org/10.1088/1757-899x/776/1/012015", "Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A. (2020). Formation of flash-concept for a resource-saving articulated hopper car to transport hot pellets and agglomerate. E3S Web of Conferences, 166, 07002. doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202016607002"]}</description>
 </descriptions>
</resource>
21
51
views
downloads
Views 21
Downloads 51
Data volume 469.5 MB
Unique views 16
Unique downloads 41

Share

Cite as