Dataset Open Access

The MWAS and mQTL data

Xin Sheng1,2, Chengxiang Qiu1,2, Hongbo Liu1,2, Caroline Gluck1,2, Jesse Y. Hsu3,4, Jiang He5, Chi-yuan Hsu6, Daohang Sha4, Matthew R. Weir7, Tamara Isakova8,9, Dominic Raj10, Hernan Rincon-Choles11, Harold I. Feldman1,3,4, Raymond Townsend1, Hongzhe Li3,4, Katalin Susztak1,2


BibTeX Export

@dataset{xin_sheng12_chengxiang_qiu12_hongbo_liu1_2020_4148467,
 author    = {Xin Sheng1,2, Chengxiang Qiu1,2, Hongbo Liu1,2, Caroline Gluck1,2, Jesse Y. Hsu3,4, Jiang He5, Chi-yuan Hsu6, Daohang Sha4, Matthew R. Weir7, Tamara Isakova8,9, Dominic Raj10, Hernan Rincon-Choles11, Harold I. Feldman1,3,4, Raymond Townsend1, Hongzhe Li3,4, Katalin Susztak1,2},
 title    = {The MWAS and mQTL data},
 month    = oct,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {version 1.0},
 doi     = {10.1073/pnas.2005905117},
 url     = {https://doi.org/10.1073/pnas.2005905117}
}