Report Open Access

Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.

Arkadiusz Derkacz; Antoni Kolek


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4138484</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Arkadiusz Derkacz</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1363-9551</nameIdentifier>
   <affiliation>Społeczna Akademia Nauk</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Antoni Kolek</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3315-1609</nameIdentifier>
   <affiliation>Społeczna Akademia Nauk</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>koniunktura gospodarcza</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-10-27</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4138484</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4138483</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Rok 2020 przyni&amp;oacute;sł nam całkowicie niespodziewaną sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, stały się gł&amp;oacute;wną przyczyną pojawienia się spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotknęło niemalże wszystkie gospodarki światowe, w tym także gospodarkę polską. Spowolnienie gospodarcze dało się także odczuć&amp;nbsp;w wojew&amp;oacute;dztwie ł&amp;oacute;dzkim. Ten fakt spowodował pojawienie się dość silnego zjawiska niepewności także pośr&amp;oacute;d ł&amp;oacute;dzkich przedsiębiorc&amp;oacute;w. Po pewnym okresie można było zaobserwować, iż część przedsiębiorc&amp;oacute;w, menedżer&amp;oacute;w czy dyrektor&amp;oacute;w zarządzających zaczęło lub wzmocniło swoją aktywność polegającą &amp;ndash; m&amp;oacute;wiąc bardzo og&amp;oacute;lnie &amp;ndash; na szczeg&amp;oacute;łowej analizie szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Między innymi ten fakt stał się gł&amp;oacute;wną przyczyną do powstania Raportu Statystycznego Społecznej Akademii Nauk&amp;nbsp;w Łodzi. Jest on w całości poświęcony jednemu z element&amp;oacute;w składowych profesjonalnej analizy makroekonomicznej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jest nim analiza wskaźnik&amp;oacute;w koniunktury gospodarczej. Gł&amp;oacute;wnymi adresatami Raportu są ł&amp;oacute;dzcy przedsiębiorcy. Wydaje się, że Raport ten będzie także wartościowy dla władz samorządowych, student&amp;oacute;w ekonomii i zarządzania oraz dla wszystkich, kt&amp;oacute;rzy interesują się zagadnieniami gospodarczymi w woj. ł&amp;oacute;dzkim.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
183
194
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 194194
Data volume 635.8 MB635.8 MB
Unique views 162162
Unique downloads 187187

Share

Cite as