Report Open Access

Koniunktura gospodarcza województwa łódzkiego. I półrocze 2020 roku.

Arkadiusz Derkacz; Antoni Kolek


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.4138484", 
 "container_title": "Raport Statystyczny Spo\u0142ecznej Akadami Nauk", 
 "language": "pol", 
 "title": "Koniunktura gospodarcza wojew\u00f3dztwa \u0142\u00f3dzkiego. I p\u00f3\u0142rocze 2020 roku.", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    10, 
    27
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Rok 2020 przyni&oacute;s\u0142 nam ca\u0142kowicie niespodziewan\u0105 sytuacj\u0119 zagro\u017cenia epidemiologicznego wirusem COVID-19. Wprowadzane sankcje sanitarne, uzasadnione czynnikami medycznymi, sta\u0142y si\u0119 g\u0142&oacute;wn\u0105 przyczyn\u0105 pojawienia si\u0119 spowolnienia gospodarczego. Zjawisko to dotkn\u0119\u0142o niemal\u017ce wszystkie gospodarki \u015bwiatowe, w tym tak\u017ce gospodark\u0119 polsk\u0105. Spowolnienie gospodarcze da\u0142o si\u0119 tak\u017ce odczu\u0107&nbsp;w wojew&oacute;dztwie \u0142&oacute;dzkim. Ten fakt spowodowa\u0142 pojawienie si\u0119 do\u015b\u0107 silnego zjawiska niepewno\u015bci tak\u017ce po\u015br&oacute;d \u0142&oacute;dzkich przedsi\u0119biorc&oacute;w. Po pewnym okresie mo\u017cna by\u0142o zaobserwowa\u0107, i\u017c cz\u0119\u015b\u0107 przedsi\u0119biorc&oacute;w, mened\u017cer&oacute;w czy dyrektor&oacute;w zarz\u0105dzaj\u0105cych zacz\u0119\u0142o lub wzmocni\u0142o swoj\u0105 aktywno\u015b\u0107 polegaj\u0105c\u0105 &ndash; m&oacute;wi\u0105c bardzo og&oacute;lnie &ndash; na szczeg&oacute;\u0142owej analizie szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Mi\u0119dzy innymi ten fakt sta\u0142 si\u0119 g\u0142&oacute;wn\u0105 przyczyn\u0105 do powstania Raportu Statystycznego Spo\u0142ecznej Akademii Nauk&nbsp;w \u0141odzi. Jest on w ca\u0142o\u015bci po\u015bwi\u0119cony jednemu z element&oacute;w sk\u0142adowych profesjonalnej analizy makroekonomicznej dynamicznie rozwijaj\u0105cych si\u0119 przedsi\u0119biorstw. Jest nim analiza wska\u017anik&oacute;w koniunktury gospodarczej. G\u0142&oacute;wnymi adresatami Raportu s\u0105 \u0142&oacute;dzcy przedsi\u0119biorcy. Wydaje si\u0119, \u017ce Raport ten b\u0119dzie tak\u017ce warto\u015bciowy dla w\u0142adz samorz\u0105dowych, student&oacute;w ekonomii i zarz\u0105dzania oraz dla wszystkich, kt&oacute;rzy interesuj\u0105 si\u0119 zagadnieniami gospodarczymi w woj. \u0142&oacute;dzkim.&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Arkadiusz Derkacz"
  }, 
  {
   "family": "Antoni Kolek"
  }
 ], 
 "page": "103", 
 "volume": "1(2020)", 
 "type": "article", 
 "id": "4138484"
}
183
194
views
downloads
All versions This version
Views 183183
Downloads 194194
Data volume 635.8 MB635.8 MB
Unique views 162162
Unique downloads 187187

Share

Cite as