Dataset Open Access

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.4118269</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Bote-Vericad, Juan-José</creatorName>
   <givenName>Juan-José</givenName>
   <familyName>Bote-Vericad</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9815-6190</nameIdentifier>
   <affiliation>Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual &amp; Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura. Universitat de Barcelona. C/ Melcior de Palau 140, 08014 ES, Barcelona.</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Sola-Martínez, María-José</creatorName>
   <givenName>María-José</givenName>
   <familyName>Sola-Martínez</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0090-2843</nameIdentifier>
   <affiliation>Bibliotecària a la Diputació de Barcelona</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques públiques de Catalunya</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-04-14</date>
 </dates>
 <language>ca</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Dataset"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/4118269</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.4118268</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques p&amp;uacute;bliques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Xarxes de biblioteques&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Biblioteques&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Sales de lectura&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Punt d&amp;#39;acc&amp;eacute;s,&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Bibliobusos&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Perfils actualitzats a Abril de 2020.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informaci&amp;oacute;. Un full de c&amp;agrave;lcul versi&amp;oacute; Microsoft Excel&lt;strong&gt; (.xlsx),&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;un fitxer tabulat&lt;strong&gt;&amp;nbsp;(.csv) &lt;/strong&gt;i un fitxer en format text pla&lt;strong&gt; (.txt).&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cada registre disposa de les dades seg&amp;uuml;ents:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Comarca, &amp;agrave;mbit, prov&amp;iacute;ncia, municipi, denominaci&amp;oacute; i les dreceres de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, i blogs&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Recordeu&amp;nbsp;fer la citaci&amp;oacute; corresponent dels autors si utilitzeu aquest dataset.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
449
300
views
downloads
All versions This version
Views 449449
Downloads 300300
Data volume 29.5 MB29.5 MB
Unique views 389389
Unique downloads 164164

Share

Cite as