Dataset Open Access

Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya

Bote-Vericad, Juan-José; Sola-Martínez, María-José


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-9815-6190">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-9815-6190</dct:identifier>
    <foaf:name>Bote-Vericad, Juan-José</foaf:name>
    <foaf:givenName>Juan-José</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Bote-Vericad</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual &amp; Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura. Universitat de Barcelona. C/ Melcior de Palau 140, 08014 ES, Barcelona.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-0090-2843">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-0090-2843</dct:identifier>
    <foaf:name>Sola-Martínez, María-José</foaf:name>
    <foaf:givenName>María-José</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Sola-Martínez</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Bibliotecària a la Diputació de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Dataset de les xarxes socials de les biblioteques públiques de Catalunya</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>xarxes socials, biblioteques, Catalunya, Barcelona, Tarragona, LLeida, Girona, Facebook,, Instagram, Twitter, YouTube, Blog de biblioteques, biblioteques públiques de Catalunya</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-04-14</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CA"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4118269"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4118269</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118268"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Dataset dels perfils de les xarxes socials i blog de les biblioteques p&amp;uacute;bliques de Catalunya. Aquest fitxer inclou:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;Xarxes de biblioteques&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Biblioteques&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Sales de lectura&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Punt d&amp;#39;acc&amp;eacute;s,&amp;nbsp;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Bibliobusos&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Perfils actualitzats a Abril de 2020.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hi ha tres fitxers que contenen la mateixa informaci&amp;oacute;. Un full de c&amp;agrave;lcul versi&amp;oacute; Microsoft Excel&lt;strong&gt; (.xlsx),&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;un fitxer tabulat&lt;strong&gt;&amp;nbsp;(.csv) &lt;/strong&gt;i un fitxer en format text pla&lt;strong&gt; (.txt).&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cada registre disposa de les dades seg&amp;uuml;ents:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Comarca, &amp;agrave;mbit, prov&amp;iacute;ncia, municipi, denominaci&amp;oacute; i les dreceres de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, i blogs&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Recordeu&amp;nbsp;fer la citaci&amp;oacute; corresponent dels autors si utilitzeu aquest dataset.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269"/>
    <dcat:byteSize>127228</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-Biblioteques_publiques_CAT_canals_comunicacio.png"/>
    <dcat:mediaType>image/png</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269"/>
    <dcat:byteSize>91362</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.csv"/>
    <dcat:mediaType>text/csv</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269"/>
    <dcat:byteSize>90463</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.txt"/>
    <dcat:mediaType>text/plain</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4118269"/>
    <dcat:byteSize>82975</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4118269/files/COVID-19-BoteSola_biblioteques_CAT_Perfils_Abril_2020.xlsx"/>
    <dcat:mediaType>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
450
300
views
downloads
All versions This version
Views 450450
Downloads 300300
Data volume 29.5 MB29.5 MB
Unique views 390390
Unique downloads 164164

Share

Cite as