Project deliverable Open Access

D2.2 CONCEPTUAL MODEL & REFERENCE ARCHITECTURE

Kiourtis Thanos; Mavrogiorgou Argyro; Manias George; Kyriazis Dimosthenis; La Rocca Giuseppe; Biran Ofer; Feder Oshrit; Sanguino Gonzalez Maria Angeles; Montero Gomez Jorge; Pariente Lobo Tomas; Duzha Armend; Achilleopoulos Nikos; Theodosiou Konstantinos; Ledakis Giannis; Lppez Moratalla Javier; Ebro Sadra; Martinez Patricio; Moutselos Konstantinos; Maglogiannis Ilias; del Hoyo Rafael; Sancho Javier; Bozhkova Petya; Nasias Konstantinos; Yovkova Iskra; Williams Ebenezeer; Frost Sarah; Ali Adil Mohammed; Panayiotis Tsanakas; Panayiotis Michael; Moulos Vrettos


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4081542">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4081542</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4081542"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kiourtis Thanos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UPRC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mavrogiorgou Argyro</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UPRC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Manias George</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UPRC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kyriazis Dimosthenis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UPRC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>La Rocca Giuseppe</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>EGI</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Biran Ofer</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>IBM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Feder Oshrit</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>IBM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Sanguino Gonzalez Maria Angeles</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ATOS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Montero Gomez Jorge</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ATOS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Pariente Lobo Tomas</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ATOS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Duzha Armend</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>MAG</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Achilleopoulos Nikos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>MAG</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Theodosiou Konstantinos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UBI</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ledakis Giannis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UBI</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Lppez Moratalla Javier</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>LXS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ebro Sadra</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>LXS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Martinez Patricio</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>LXS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Moutselos Konstantinos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UPRC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Maglogiannis Ilias</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>UPRC</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>del Hoyo Rafael</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ITA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Sancho Javier</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>SARGA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Bozhkova Petya</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>OKS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nasias Konstantinos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>OKS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Yovkova Iskra</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>SOF</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Williams Ebenezeer</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>LON</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Frost Sarah</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>LON</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ali Adil Mohammed</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>LON</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Panayiotis Tsanakas</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ICCS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Panayiotis Michael</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ICCS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Moulos Vrettos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ICCS</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>D2.2 CONCEPTUAL MODEL &amp; REFERENCE ARCHITECTURE</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>Conceptual model</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Reference Architecture</dcat:keyword>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/Horizon 2020 Framework Programme - Innovation action/870675/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-09-04</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4081542"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4081542</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4081541"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/policycloud"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;The PolicyCLOUD Conceptual Model &amp;amp; Reference Architecture are presented in this report (Deliverable D2.2) released in M8 of the project. Updates of the deliverable will be published in M18 and M30.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;The PolicyCLOUD Conceptual Model presents the overall project concept along 2 main axes. Along the first data axis PolicyCLOUD delivers Cloud Gateways and APIs to model the data sources and adapt to their interfaces so as to simplify interaction and data collection from any source. Along the second main axis the Policies Management Framework of PolicyCLOUD is exploited for the definition of forward-looking policies which are dynamically adapted and methodically focused on the population that are applied on.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Five layered building blocks define its Architecture: (1) The Cloud Based Environment and Data Acquisition, (2) Data Analytics, (3) the Policies Management Framework, (4) the Policy Development Toolkit and (5) The Marketplace. The architecture includes a Data Governance Model, Protection and Privacy Enforcement and the Ethical Framework. The architecture allows for integrated acquisition and analytics, as also data fusion with processing and initial analytics combined with seamless analytics on hybrid data at rest.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A number of scenarios developed for the Use Cases of PolicyCLOUD are also included in the document, in order to serve as end-to-end examples for the demonstration of the data ingest flow and data exploitation and for the analysis of the processing and data transformations along the complete data path. Problem statement, main objectives, Key Performance Indicators and data sources sections are provided for each scenario in this first release of Deliverable 2.2 while the detailed end-to-end data path analysis will be prepared during the completion of the first prototypes in M10 and will be included in the next update of the document in M18.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;The overall architecture and Use Case scenarios have been discussed by all partners (i) during the kick-off meeting, (ii) during the development of the preliminary specification as an internal report made available to partners and (iii) during specialized internal workshops integrating constituent architectures and specialized internal workshops discussing Architecture integration and end-to-end Use Case journey. Finally, conclusions are provided in the last section of the document.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4081542"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4081542">https://doi.org/10.5281/zenodo.4081542</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1851815</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4081542/files/PolicyCLOUD_D2.2_Conceptual Model &amp; Reference Architecture_v1.1.pdf">https://zenodo.org/record/4081542/files/PolicyCLOUD_D2.2_Conceptual Model &amp; Reference Architecture_v1.1.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/Horizon 2020 Framework Programme - Innovation action/870675/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">870675</dct:identifier>
  <dct:title>Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments.</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
82
59
views
downloads
All versions This version
Views 8282
Downloads 5959
Data volume 109.3 MB109.3 MB
Unique views 7070
Unique downloads 5151

Share

Cite as