Dataset Open Access

Domus, Moleta dels Flares (Lésera), Forcall, Castellón, Comunitat Valenciana, España, Europa │Proyecto de digitalización 3D, 2D

AD&D 4D; Robert Muñoz Villanueva


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>AD&amp;D 4D</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-5576-7802">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-5576-7802</dct:identifier>
    <foaf:name>Robert Muñoz Villanueva</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>AD&amp;D 4D</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Domus, Moleta dels Flares (Lésera), Forcall, Castellón, Comunitat Valenciana, España, Europa │Proyecto de digitalización 3D, 2D</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>Lésera, Moleta Dels Flares, Forcall, Castellón, Comunitat Valenciana, España, Europa, 3D</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-10-15</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4075918</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4075917"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Proyecto de digitalizaci&amp;oacute;n &lt;strong&gt;2D&lt;/strong&gt; y&amp;nbsp;&lt;strong&gt;3D&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;de la domus de L&amp;eacute;sera, (Moleta del Flares, yacimiento arqueol&amp;oacute;gico) realizado&amp;nbsp;por&amp;nbsp;&lt;strong&gt;AD&amp;amp;D 4D, &lt;/strong&gt;proyecto de &lt;strong&gt;recreaci&amp;oacute;n virtual&lt;/strong&gt; de la domus de Lesera, (Moleta dels Frares, yacimiento arqueol&amp;oacute;gico) realizado por Balam Consultores SL con patrocinio de&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Generalitat Valenciana&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;y el &lt;strong&gt;Ayuntamiento de Forcall.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;Fotograf&amp;iacute;a panor&amp;aacute;mica 360&amp;ordm; 27.130 x 3564 puntos 16 bits Tiff &lt;strong&gt;Ref:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;a href="https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-DomusPano360.tif?download=1"&gt;20200110MoletaDelsFlares-DomusPano360.tif&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Video 4K (3840x2160 puntos) 10 bits mov&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Ref&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/20200930L%C3%A9sera%20Video4K.7z"&gt;20200930L&amp;eacute;sera Video4K.7z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Fichas interactivas pdf (Espa&amp;ntilde;ol, English, Valenciano) &lt;strong&gt;Ref&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/FichasInteractivas-MoletaDelFlares-Lesesra-Domus2020.7z"&gt;FichasInteractivas-MoletaDelFlares-Lesesra-Domus20&amp;nbsp;..&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Nube de puntos georreferenciada 24 M&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Ref&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/20200110MoletaDelsFlares-Domus24M.7z"&gt;20200110MoletaDelsFlares-Domus24M.7z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Modelo digital de elevaciones 2 mm.&amp;nbsp;pixel&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Ref&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/20201001MoletaDomusDEM2mm.7z"&gt;20201001MoletaDomusDEM2mm.7z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Ortofotomapa 2 mm&amp;nbsp; pixel&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Ref&lt;/strong&gt;.:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/20201001MoletaDomusOrto2mm.7z"&gt;20201001MoletaDomusOrto2mm.7z&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Modelo 3D georreferenciado&amp;nbsp; 48 Millones de pol&amp;iacute;gonos&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Ref&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/20200110MoletaDelsFlares-Domus48MGeo.7z"&gt;20200110MoletaDelsFlares-Domus48MGeo.7z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Impresi&amp;oacute;n 3D domus y recreaci&amp;oacute;n stl:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/20201105_Impresi%C3%B3n_Domus.7z"&gt;20201105_Impresi&amp;oacute;n_Domus.7z&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Aplicaci&amp;oacute;n interactiva de realidad virtual mediante Unreal Engine 4 (optimizada para Oculus Rift S, funciona en cualquier plataforma Steam VR. Requisitos m&amp;iacute;nimos: i5 4550 o equivalente, GeForce GTX 1060 o equivalente, 8GB RAM). Domus recreada en 3D a partir de la hip&amp;oacute;tesis de su tercera fase (s. I d.C.) con mobiliario y decoraci&amp;oacute;n propia de la &amp;eacute;poca y zona. 1,7 millones de pol&amp;iacute;gonos, texturas 1K a 4K &lt;strong&gt;Ref&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://zenodo.org/api/files/27fbfa78-979c-4cf2-b362-06daea9d5b45/RecreacionDomusLeseraVR.rar"&gt;RecreacionDomusLeseraVR.rar&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Online:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://sketchfab.com/3d-models/domus-moleta-dels-flares-forcall-castellon-439ca323bc9a43bca6f3775c6e043f67"&gt;Visor de Modelo 3D&lt;/a&gt;&amp;nbsp;│Sketchfab&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://skfb.ly/6WGEF"&gt;Visor de Modelo 3D Recreaci&amp;oacute;n&lt;/a&gt; │Sketchfab&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.pointbox.xyz/clouds/5f8b368f9cad5d7421eeae37"&gt;Nube de Puntos Densa&lt;/a&gt;&amp;nbsp;│ Point Box&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=yIOjo3ua7to"&gt;Video 4K&lt;/a&gt; │ YouTube&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Sistema de referencia geod&amp;eacute;sico:&amp;nbsp;&lt;strong&gt;ETRS 89 UTM 30 (EPSG 25830)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt; Altitudes Ortom&amp;eacute;tricas referidas al nivel medio del mar de Alicante.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Modelo de Ge&amp;oacute;ide&amp;nbsp;&lt;strong&gt;EGM08&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;con sobrecorreci&amp;oacute;n de nivelaci&amp;oacute;n.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>249042925</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-Domus24M.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-Domus24M.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1121581727</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-Domus48MGeo.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-Domus48MGeo.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>580184136</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-DomusPano360.tif">https://zenodo.org/record/4075918/files/20200110MoletaDelsFlares-DomusPano360.tif</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>image/tiff</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>5047223171</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20200930Lésera Video4K.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/20200930Lésera Video4K.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>228146240</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20201001MoletaDomusDEM2mm.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/20201001MoletaDomusDEM2mm.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>68909037</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20201001MoletaDomusOrto2mm.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/20201001MoletaDomusOrto2mm.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>3236092</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/20201105_Impresión_Domus.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/20201105_Impresión_Domus.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1025047</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/FichasInteractivas-MoletaDelFlares-Lesesra-Domus2020.7z">https://zenodo.org/record/4075918/files/FichasInteractivas-MoletaDelFlares-Lesesra-Domus2020.7z</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.4075918</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1534355557</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4075918/files/RecreacionDomusLeseraVR.rar">https://zenodo.org/record/4075918/files/RecreacionDomusLeseraVR.rar</dcat:downloadURL>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
76
7
views
downloads
All versions This version
Views 7676
Downloads 77
Data volume 6.8 GB6.8 GB
Unique views 6666
Unique downloads 66

Share

Cite as