Journal article Open Access

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ tại hải Phòng

phuongdo


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p>Ph&ograve;ng Kh&aacute;m \u0110a Khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf&nbsp;t\u1ecda l\u1ea1c t\u1ea1i 498, Nguy\u1ec5n V\u0103n Linh, ph\u01b0\u1eddng V\u0129nh Ni\u1ec7m, qu\u1eadn L&ecirc; Ch&acirc;n, Tp. H\u1ea3i Ph&ograve;ng &ndash; \u0111\u1ecba ch\u1ec9 chuy&ecirc;n th\u0103m kh&aacute;m v&agrave; h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb hi\u1ec7u qu\u1ea3 c&aacute;c b\u1ec7nh nam khoa, ph\u1ee5 khoa, b\u1ec7nh x&atilde; h\u1ed9i, b\u1ec7nh tr\u0129. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111\u1ed9i ng\u0169 y b&aacute;c s\u0129 gi\u1ecfi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, thi\u1ebft b\u1ecb y t\u1ebf \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 ph&ograve;ng kh&aacute;m c&ograve;n ch&uacute; tr\u1ecdng \u0111\u1ea7u t\u01b0 c\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i nh\u1eb1m ph\u1ee5c v\u1ee5 t\u1ed1t nh\u1ea5t nhu c\u1ea7u ch\u0103m s&oacute;c s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d&acirc;n.</p>\n\n<p>Wesite:&nbsp;<a href=\"https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn\">https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn</a></p>\n\n<p>C\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i l&agrave; m\u1ed9t trong nh\u1eefng y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng kh&aacute;m ch\u1eefa b\u1ec7nh \u0111\u1ea1t hi\u1ec7u qu\u1ea3 cao. Hi\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec1u n&agrave;y&nbsp;<strong>Ph&ograve;ng Kh&aacute;m \u0110a Khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf</strong>&nbsp;lu&ocirc;n ch&uacute; tr\u1ecdng \u0111\u1ea7u t\u1eeb c\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t ti&ecirc;n ti\u1ebfn, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng nh\u01b0 sau:</p>\n\n<p> Thi\u1ebft b\u1ecb y t\u1ebf \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1eeb c&aacute;c n\u01b0\u1edbc \u0111i \u0111\u1ea7u ng&agrave;nh y t\u1ebf nh\u01b0 M\u1ef9, Nh\u1eadt B\u1ea3n, H&agrave;n Qu\u1ed1c, Anh&hellip; bao g\u1ed3m c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c nh\u01b0: M&aacute;y si&ecirc;u &acirc;m m&agrave;u 4D, h\u1ec7 th\u1ed1ng ch\u1ee5p c\u1ed9ng h\u01b0\u1edfng t\u1eeb tr\u01b0\u1eddng MRI, m&aacute;y CT, m&aacute;y n\u1ed9i soi,&hellip; nh\u1eb1m mang l\u1ea1i h&igrave;nh \u1ea3nh r&otilde; n&eacute;t, k\u1ebft qu\u1ea3 ch\u1ea9n \u0111o&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c gi&uacute;p vi\u1ec7c h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb b\u1ec7nh di\u1ec5n ra nhanh ch&oacute;ng, hi\u1ec7u qu\u1ea3 h\u01a1n.</p>\n\n<p> <strong>Ph&ograve;ng th\u1ee7 thu\u1eadt \u0111\u1ea1t chu\u1ea9n</strong></p>\n\n<p> H\u1ec7 th\u1ed1ng chu\u1ed7i ph&ograve;ng th\u1ef1c hi\u1ec7n ti\u1ec3u ph\u1eabu, ph&ograve;ng x&eacute;t nghi\u1ec7m, si&ecirc;u &acirc;m, h\u1ed3i s\u1ee9c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ea1ch s\u1ebd, v&ocirc; tr&ugrave;ng nh\u1eb1m \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to&agrave;n, tr&aacute;nh nguy c\u01a1 vi&ecirc;m nhi\u1ec5m trong qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;m ch\u1eefa b\u1ec7nh. T\u1ea5t c\u1ea3 c&aacute;c v\u1eadt d\u1ee5ng ph&ograve;ng m\u1ed5 lu&ocirc;n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ti\u1ec7t tr&ugrave;ng tr\u01b0\u1edbc khi s\u1eed d\u1ee5ng, \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 &aacute;nh s&aacute;ng, nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 ph&ograve;ng v&agrave; \u0111\u1ed9 \u1ea9m \u0111\u1ea1t chu\u1ea9n.</p>\n\n<p> <strong>Ph&ograve;ng ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7, \u0111a ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n, y&ecirc;n t\u0129nh</strong></p>\n\n<p> C&aacute;c trang thi\u1ebft b\u1ecb nh\u01b0 tivi, gh\u1ebf n\u1ec7m c&ugrave;ng v\u1edbi h\u1ec7 th\u1ed1ng wifi ph\u1ee7 s&oacute;ng to&agrave;n ph&ograve;ng kh&aacute;m \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh c&oacute; th\u1ec3 gi\u1ea3i tr&iacute; trong l&uacute;c ng\u1ed3i ch\u1edd \u0111\u1ee3i truy\u1ec1n d\u1ecbch. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, khi c\u1ea3m th\u1ea5y qu&aacute; m\u1ec7t, ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh c&ograve;n \u0111\u01b0\u1ee3c ngh\u1ec9 d\u01b0\u1ee1ng t\u1ea1i ph&ograve;ng h\u1ed3i s\u1ee9c r\u1ea5t y&ecirc;n t\u0129nh.</p>\n\n<p><strong><em>C\u01a1 s\u1edf v\u1eadt ch\u1ea5t Ph&ograve;ng Kh&aacute;m Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf</em></strong></p>\n\n<p> <strong>Qu\u1ea7y th&ocirc;ng tin, h\u01b0\u1edbng d\u1eabn</strong></p>\n\n<p> Khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi Ph&ograve;ng Kh&aacute;m \u0110a Khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf, t\u1ea1i c&aacute;c qu\u1ea7y th&ocirc;ng tin nh&acirc;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n t&uacute;c tr\u1ef1c \u1edf m\u1ed7i t\u1ea7ng v&agrave; s\u1ebd h\u01b0\u1edbng d\u1eabn cho ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh m\u1ed9t c&aacute;ch t\u1eadn t&acirc;m c\u0169ng nh\u01b0 gi\u1ea3i \u0111&aacute;p m\u1ecdi th\u1eafc m\u1eafc v\u1edbi th&aacute;i \u0111\u1ed9 th&acirc;n thi\u1ec7n, nhi\u1ec7t t&igrave;nh.</p>\n\n<p> <strong>Ph&ograve;ng x&eacute;t nghi\u1ec7m \u0111\u1ea1t chu\u1ea9n ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng</strong></p>\n\n<p> Nh\u1eb1m ph\u1ee5c v\u1ee5 v&agrave; h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u1ed1i \u0111a cho vi\u1ec7c chu\u1ea9n \u0111o&aacute;n \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t k\u1ebft qu\u1ea3 nhanh, ch&iacute;nh x&aacute;c nh\u1ea5t, Ph&ograve;ng Kh&aacute;m \u0110a Khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf s\u1eed d\u1ee5ng c&aacute;c trang thi\u1ebft b\u1ecb x&eacute;t nghi\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1eeb c&aacute;c h&atilde;ng l\u1edbn tr&ecirc;n th\u1ebf gi\u1edbi, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o s\u1ebd mang l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3 th\u0103m kh&aacute;m v&agrave; \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb t\u1ed1t nh\u1ea5t cho ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh.</p>\n\n<p> <strong>H\u1ec7 th\u1ed1ng nh&agrave; thu\u1ed1c \u0111\u1ea1t chu\u1ea9n GPP</strong></p>\n\n<p> \u0110\u01b0\u1ee3c b\u1ed1 tr&iacute; h\u1ee3p l&yacute; trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng kh&aacute;m \u0111\u1ec3 b\u1ec7nh nh&acirc;n d\u1ec5 d&agrave;ng mua thu\u1ed1c. To&agrave;n b\u1ed9 th&ocirc;ng tin k&ecirc; \u0111\u01a1n thu\u1ed1c \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0u tr\u1eef tr&ecirc;n h\u1ed3 s\u01a1 \u0111i\u1ec7n t\u1eed nh\u1eb1m qu\u1ea3n l&yacute; thu\u1eadn ti\u1ec7n nh\u1ea5t. Nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng thu\u1ed1c chu\u1ea9n b\u1ecb thu\u1ed1c cho t\u1eebng b\u1ec7nh nh&acirc;n n&ecirc;n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c, an to&agrave;n.</p>\n\n<p> <strong>NH\u1eaeC NH\u1ede NH\u1eb8: \u0110\u1eb7t h\u1eb9n kh&aacute;m bu\u1ed5i t\u1ed1i t\u1eeb 17 &ndash; 20h \u0111\u1ec3 ti\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian kh&aacute;m ch\u1eefa b\u1ec7nh!</strong></p>\n\n<p> {tuvan}</p>\n\n<p>Cam k\u1ebft c\u1ee7a Ph&ograve;ng Kh&aacute;m \u0110a Khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf</p>\n\n<p> <strong>\u2611</strong>&nbsp;Cung c\u1ea5p c&aacute;c d\u1ecbch v\u1ee5 kh&aacute;m ch\u1eefa b\u1ec7nh theo ti&ecirc;u chu\u1ea9n c\u1ee7a S\u1edf Y t\u1ebf.</p>\n\n<p> <strong>\u2611</strong>&nbsp;&Aacute;p d\u1ee5ng c&ocirc;ng ngh\u1ec7 ti&ecirc;n ti\u1ebfn trong vi\u1ec7c \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb, mang l\u1ea1i hi\u1ec7u qu\u1ea3 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb cao nh\u1ea5t.</p>\n\n<p> <strong>\u2611</strong>&nbsp;Ch\u0103m s&oacute;c ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh t\u1eadn t&igrave;nh, chu \u0111&aacute;o, d\u1ecbch v\u1ee5 y t\u1ebf chuy&ecirc;n nghi\u1ec7p, khoa h\u1ecdc.</p>\n\n<p> <strong>\u2611</strong>&nbsp;Mang \u0111\u1ebfn cho ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh m\u1ed9t m&ocirc;i tr\u01b0\u1eddng y t\u1ebf s\u1ea1ch s\u1ebd, \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 ti\u1ec7n nghi.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong><em>Ph&ograve;ng Kh&aacute;m Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf - \u0111\u1ecba ch\u1ec9 kh&aacute;m b\u1ec7nh nam, ph\u1ee5 khoa, b\u1ec7nh x&atilde; h\u1ed9i, b\u1ec7nh tr\u0129 hi\u1ec7u qu\u1ea3</em></strong></p>\n\n<p> <strong>Quy\u1ec1n l\u1ee3i c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh</strong></p>\n\n<p> <strong>\u2611&nbsp;Quy\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c t&ocirc;n tr\u1ecdng:</strong>&nbsp;T\u1ea5t c\u1ea3 b\u1ec7nh nh&acirc;n khi \u0111\u1ebfn \u0111&acirc;y th\u0103m kh&aacute;m c&aacute;c b&aacute;c s\u0129 s\u1ebd kh&ocirc;ng ph&acirc;n bi\u1ec7t \u0111\u1ed1i x\u1eed, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c t&ocirc;n tr\u1ecdng, b\u1ea3o m\u1eadt m\u1ecdi th&ocirc;ng tin b\u1ec7nh &aacute;n.</p>\n\n<p> <strong>\u2611&nbsp;Quy\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 c&aacute;c th&ocirc;ng tin v\u1ec1 b\u1ec7nh:</strong>&nbsp;B&aacute;c s\u0129 chuy&ecirc;n khoa tr\u1ef1c ti\u1ebfp th\u0103m kh&aacute;m v&agrave; s\u1ebd gi\u1ea3i th&iacute;ch tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1ec1 t&igrave;nh tr\u1ea1ng s\u1ee9c kh\u1ecfe, \u0111\u01b0a ra nh\u1eefng ph&aacute;c \u0111\u1ed3 h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb ph&ugrave; h\u1ee3p. B&ecirc;n c\u1ea1nh \u0111&oacute; s\u1ebd th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; gi\u1ea3i th&iacute;ch c&aacute;c kho\u1ea3n chi ph&iacute; trong kho\u1ea3ng th\u1eddi gian kh&aacute;m ch\u1eefa b\u1ec7nh chi ti\u1ebft nh\u1ea5t.</p>\n\n<p> <strong>\u2611&nbsp;Quy\u1ec1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u0103m s&oacute;c:</strong>&nbsp;Ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh khi \u0111\u1ebfn \u0111&acirc;y s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c c&aacute;c b&aacute;c s\u0129 ch&uacute;ng t&ocirc;i ch\u0103m s&oacute;c t\u1eadn t&igrave;nh v&agrave; chu \u0111&aacute;o, lu&ocirc;n quan t&acirc;m v&agrave; th\u1ea5u hi\u1ec3u \u0111\u1ec3 ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh v\u01b0\u1ee3t qua m\u1ecdi kh&oacute; kh\u0103n.</p>\n\n<p> <strong>H\u01af\u1edaNG D\u1eaaN B\u1ec6NH NH&Acirc;N C&Aacute;CH \u0110\u1eb6T L\u1ecaCH KH&Aacute;M \u0110\u1ec2 \u0110\u01af\u1ee2C H\u01af\u1edeNG \u01afU \u0110&Atilde;I:</strong></p>\n\n<p> C&aacute;ch 1: Li&ecirc;n h\u1ec7 tr\u1ef1c ti\u1ebfp hotline&nbsp;<strong>(0225) 883 1239</strong>&nbsp;\u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n t\u01b0 v\u1ea5n tr\u1ef1c ti\u1ebfp, mi\u1ec5n ph&iacute; 24/24h.</p>\n\n<p> C&aacute;ch 2: T\u1ea1i c\u1ee7a s\u1ed5 khung chat c\u1ee7a website:&nbsp;<strong>Phongkhamphuongdo.vn</strong>, click v&agrave;o \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c tr&ograve; chuy\u1ec7n v\u1edbi b&aacute;c s\u0129.</p>\n\n<p> C&aacute;ch 3: \u0110\u1ebfn tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111\u1ecba ch\u1ec9 498, Nguy\u1ec5n V\u0103n Linh, ph\u01b0\u1eddng V\u0129nh Ni\u1ec7m, qu\u1eadn L&ecirc; Ch&acirc;n, Tp. H\u1ea3i Ph&ograve;ng.</p>\n\n<p> <strong>Ph&ograve;ng kh&aacute;m \u0111ang &aacute;p d\u1ee5ng h\u1ec7 th\u1ed1ng l\u1ea5y s\u1ed1 th\u1ee9 t\u1ef1 t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng tr&ecirc;n m\u1ea1ng. Ng\u01b0\u1eddi b\u1ec7nh \u0111\u0103ng k&yacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3m ph&iacute; \u0111\u0103ng k&yacute; kh&aacute;m v\u1edbi b&aacute;c s\u0129 chuy&ecirc;n khoa, \u01b0u \u0111&atilde;i th\u1eddi gian \u0111\u1eb7t h\u1eb9n, kh&aacute;m b\u1ec7nh nhanh ch&oacute;ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i.</strong></p>\n\n<p><strong>link xem th&ecirc;m:&nbsp;</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><a href=\"https://forum.gov.bm/en/profile/phong-kham-da-khoa-ph-ng-d\">https://forum.gov.bm/en/profile/phong-kham-da-khoa-ph-ng-d</a></p>\n\n<p><br>\n<br>\n<a href=\"https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd\">https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.vox.com/users/pkdkpd\">https://www.vox.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.theverge.com/users/pkdkpd\">https://www.theverge.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.sbnation.com/users/pkdkpd\">https://www.sbnation.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.polygon.com/users/pkdkpd\">https://www.polygon.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.openstreetmap.org/user/dakhoaphuongdo\">https://www.openstreetmap.org/user/dakhoaphuongdo</a><a href=\"https://www.magcloud.com/user/phuongdotm150892\">https://www.magcloud.com/user/phuongdotm150892</a><a href=\"https://www.kiva.org/lender/phongkhamdakhoaphuongdo\">https://www.kiva.org/lender/phongkhamdakhoaphuongdo</a><a href=\"https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo\">https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo</a><a href=\"https://www.giveffect.com/users/486004-phongkhamphuongdo\">https://www.giveffect.com/users/486004-phongkhamphuongdo</a><a href=\"https://www.gamespot.com/profile/phuongdo/about-me/\">https://www.gamespot.com/profile/phuongdo/about-me/</a><a href=\"https://www.forexfactory.com/phuongdo\">https://www.forexfactory.com/phuongdo</a><a href=\"https://www.exchangle.com/phongkhamphuongdo\">https://www.exchangle.com/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.evernote.com/shard/s719/sh/12423bd4-af68-440d-98e0-902c0e77f1ca/630feaa75f9a4de1f4333e08636eef8f\">https://www.evernote.com/shard/s719/sh/12423bd4-af68-440d-98e0-902c0e77f1ca/630feaa75f9a4de1f4333e08636eef8f</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.eater.com/users/pkdkpd\">https://www.eater.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.curbed.com/users/pkdkpd\">https://www.curbed.com/users/pkdkpd</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.codecademy.com/profiles/phongKhamDaKhoaPhuongDo3914440942\">https://www.codecademy.com/profiles/phongKhamDaKhoaPhuongDo3914440942</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.checkli.com/phongkhamphuongdo\">https://www.checkli.com/phongkhamphuongdo</a><a href=\"https://www.buzzfeed.com/seodakhoaphuongdo\">https://www.buzzfeed.com/seodakhoaphuongdo</a><a href=\"https://www.atlasobscura.com/users/seodakhoaphuongdo\">https://www.atlasobscura.com/users/seodakhoaphuongdo</a><a href=\"https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/\">https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/</a><a href=\"https://www.4shared.com/u/EZ_-rAsp/seodakhoaphuongdo.html\">https://www.4shared.com/u/EZ_-rAsp/seodakhoaphuongdo.html</a><a href=\"https://works.bepress.com/phongkhamphuongdo/about/\">https://works.bepress.com/phongkhamphuongdo/about/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://wordpress.stackexchange.com/users/192404/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://wordpress.stackexchange.com/users/192404/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo\">https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://webmasters.stackexchange.com/users/112823/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://webmasters.stackexchange.com/users/112823/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://webapps.stackexchange.com/users/251396/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://webapps.stackexchange.com/users/251396/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://visual.ly/users/seodakhoaphuongdo/portfolio\">https://visual.ly/users/seodakhoaphuongdo/portfolio</a><a href=\"https://ux.stackexchange.com/users/138149/phong-kham-da-khoa-phuong-do\">https://ux.stackexchange.com/users/138149/phong-kham-da-khoa-phuong-do</a><a href=\"https://unix.stackexchange.com/users/424924/phong-kham-da-khoa-phuong-do\">https://unix.stackexchange.com/users/424924/phong-kham-da-khoa-phuong-do</a><a href=\"https://triberr.com/phongkhamphuongdo\">https://triberr.com/phongkhamphuongdo</a><a href=\"https://travel.stackexchange.com/users/112749/phong-kham-da-khoa-phuong-do\">https://travel.stackexchange.com/users/112749/phong-kham-da-khoa-phuong-do</a></p>\n\n<p><a href=\"https://tex.stackexchange.com/users/221472/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://tex.stackexchange.com/users/221472/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://superuser.com/users/1203376/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://superuser.com/users/1203376/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://steepster.com/dakhoaphuongdo\">https://steepster.com/dakhoaphuongdo</a><a href=\"https://stats.stackexchange.com/users/292777/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://stats.stackexchange.com/users/292777/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a><a href=\"https://stackoverflow.com/users/14020439/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://stackoverflow.com/users/14020439/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a><a href=\"https://stackapps.com/users/70958/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://stackapps.com/users/70958/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a><a href=\"https://speakerdeck.com/dakhoaphuongdo\">https://speakerdeck.com/dakhoaphuongdo</a><a href=\"https://softwareengineering.stackexchange.com/users/371091/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://softwareengineering.stackexchange.com/users/371091/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a><a href=\"https://skeptics.stackexchange.com/users/56764/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://skeptics.stackexchange.com/users/56764/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://sharepoint.stackexchange.com/users/92046/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://sharepoint.stackexchange.com/users/92046/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://serverfault.com/users/585096/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile\">https://serverfault.com/users/585096/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://phuongdohp.livejournal.com/\">https://phuongdohp.livejournal.com/</a><a href=\"https://seoulcentervn.enjin.com/profile/20530761/info\">https://seoulcentervn.enjin.com/profile/20530761/info</a><a href=\"https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo\">https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo</a><a href=\"https://infogram.com/phuongdo\">https://infogram.com/phuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow\">https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.crunchyroll.com/user/phuongdo\">https://www.crunchyroll.com/user/phuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo\">https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><br>\n<a href=\"https://mydramalist.com/profile/8288313\">https://mydramalist.com/profile/8288313</a><a href=\"https://coolors.co/u/phongkhamphuongdo\">https://coolors.co/u/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://startupmatcher.com/p/phngkhmakhoa\">https://startupmatcher.com/p/phngkhmakhoa</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://gifyu.com/phongkhamdakhoap\">https://gifyu.com/phongkhamdakhoap</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.blue-blogs.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.blue-blogs.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogthisbiz.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogthisbiz.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo\">https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogrelation.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogrelation.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo\">https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo</a><a href=\"https://www.mightycause.com/user/7xqi8f\">https://www.mightycause.com/user/7xqi8f</a><a href=\"https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1\">https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1</a><a href=\"https://30seconds.com/phongkhamphuongdo/\">https://30seconds.com/phongkhamphuongdo/</a><a href=\"https://toot.wales/web/accounts/158558\">https://toot.wales/web/accounts/158558</a></p>\n\n<p><a href=\"https://fr.ulule.com/seodakhoaphuongdo/#/projects/followed\">https://fr.ulule.com/seodakhoaphuongdo/#/projects/followed</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.blog-mall.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.blog-mall.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892\">https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892</a></p>\n\n<p><a href=\"https://getsatisfaction.com/people/phongkhamdakhoaphuongdo\">https://getsatisfaction.com/people/phongkhamdakhoaphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.reverbnation.com/phongkhamdakhoaphuongdo\">https://www.reverbnation.com/phongkhamdakhoaphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1\">https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1</a><a href=\"https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892\">https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892</a><a href=\"https://www.mightycause.com/user/7xqi8f\">https://www.mightycause.com/user/7xqi8f</a><a href=\"https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo\">https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo\">https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile\">http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile</a></p>\n\n<p><a href=\"https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo\">https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow\">https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow</a></p>\n\n<p><a href=\"https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo\">https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo</a><a href=\"https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo\">https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo\">https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/\">https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/</a><a href=\"https://www.curbed.com/users/pkdkpd\">https://www.curbed.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.vox.com/users/pkdkpd\">https://www.vox.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd\">https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.theverge.com/users/pkdkpd\">https://www.theverge.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.sbnation.com/users/pkdkpd\">https://www.sbnation.com/users/pkdkpd</a><a href=\"https://www.polygon.com/users/pkdkpd\">https://www.polygon.com/users/pkdkpd</a></p>\n\n<p><a href=\"https://forum.ndemiccreations.com/member.php?action=profile&amp;uid=22581\">https://forum.ndemiccreations.com/member.php?action=profile&amp;uid=22581</a></p>\n\n<p><a href=\"https://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=48&amp;t=979628&amp;p=3612494#p3612494\">https://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=48&amp;t=979628&amp;p=3612494#p3612494</a></p>\n\n<p><a href=\"https://forum.wordreference.com/members/phongkhamphuongdo.922371/#about\">https://forum.wordreference.com/members/phongkhamphuongdo.922371/#about</a></p>\n\n<p><a href=\"https://forums.tomshardware.com/members/phongkhamphuongdo.2835008/#about\">https://forums.tomshardware.com/members/phongkhamphuongdo.2835008/#about</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.jvzoo.com/sellers/user/686115\">https://www.jvzoo.com/sellers/user/686115</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.mangaupdates.com/members.html?id=504646\">https://www.mangaupdates.com/members.html?id=504646</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.marshmutt.com/members/phongkhamphuongdo/profile/\">https://www.marshmutt.com/members/phongkhamphuongdo/profile/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://nofilmschool.com/user/1371982\">https://nofilmschool.com/user/1371982</a><a href=\"https://my.indeed.com/p/phuongdop-hzqhmcn\">https://my.indeed.com/p/phuongdop-hzqhmcn</a><a href=\"https://www.openlearning.com/u/bakhjem/\">https://www.openlearning.com/u/bakhjem/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.pixiv.net/jump.php?url=https%3A%2F%2Fphongkhamdakhoaphuongdo.vn%2F\">https://www.pixiv.net/jump.php?url=https%3A%2F%2Fphongkhamdakhoaphuongdo.vn%2F</a></p>\n\n<p><a href=\"https://pawoo.net/@phongkhamphuongdo\">https://pawoo.net/@phongkhamphuongdo</a><a href=\"https://streamtopic.pixnet.net/18313/posts\">https://streamtopic.pixnet.net/18313/posts</a><a href=\"https://bakhjem.pixnet.net/\">https://bakhjem.pixnet.net/</a><a href=\"https://www.question2answer.org/qa/user/bakhjem\">https://www.question2answer.org/qa/user/bakhjem</a><a href=\"https://www.emoneyspace.com/phongkhamphuongdo\">https://www.emoneyspace.com/phongkhamphuongdo</a></p>\n\n<p><a href=\"http://www.google.pl/url?q=https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn/\">http://www.google.pl/url?q=https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn/</a></p>\n\n<p><a href=\"http://maps.google.com/url?q=https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn/\">http://maps.google.com/url?q=https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://www.seedandspark.com/user/phuongdohaiphong\">https://www.seedandspark.com/user/phuongdohaiphong</a></p>\n\n<p><a href=\"https://seekingalpha.com/user/49287502/comments\">https://seekingalpha.com/user/49287502/comments</a><a href=\"http://bakhjem.simplesite.com/\">http://bakhjem.simplesite.com/</a><a href=\"https://roosterteeth.com/g/user/BigLemur\">https://roosterteeth.com/g/user/BigLemur</a><a href=\"https://works.bepress.com/phongkhamphuongdo/about/\">https://works.bepress.com/phongkhamphuongdo/about/</a><a href=\"https://zenodo.org/record/2528925#.X0nSaIY3u01\">https://zenodo.org/record/2528925#.X0nSaIY3u01</a></p>\n\n<p><a href=\"https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/157001766\">https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/157001766</a></p>\n\n<p><a href=\"https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/173680275\">https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/173680275</a></p>\n\n<p><a href=\"https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/326963404\">https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/326963404</a></p>\n\n<p><a href=\"https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/326977789\">https://bakhjem.pixnet.net/blog/post/326977789</a></p>\n\n<p><a href=\"https://readthedocs.org/projects/bakhie/\">https://readthedocs.org/projects/bakhie/</a><a href=\"https://readthedocs.org/projects/benh-nam-khoa/\">https://readthedocs.org/projects/benh-nam-khoa/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://readthedocs.org/projects/chi-phi-chua-xuat-tinh-som/\">https://readthedocs.org/projects/chi-phi-chua-xuat-tinh-som/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://readthedocs.org/projects/gamefshare/\">https://readthedocs.org/projects/gamefshare/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://readthedocs.org/projects/ia-chi-chua-viem-tuyen-tien-liet/\">https://readthedocs.org/projects/ia-chi-chua-viem-tuyen-tien-liet/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://readthedocs.org/projects/tieu-ra-mau/\">https://readthedocs.org/projects/tieu-ra-mau/</a><a href=\"https://readthedocs.org/projects/tra-la-sen/\">https://readthedocs.org/projects/tra-la-sen/</a></p>\n\n<p><a href=\"https://readthedocs.org/projects/viem-am-ao-khi-mang-thai/\">https://readthedocs.org/projects/viem-am-ao-khi-mang-thai/</a></p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "hai phong", 
   "@type": "Person", 
   "name": "phuongdo"
  }
 ], 
 "headline": "Ph\u00f2ng kh\u00e1m \u0111a khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf t\u1ea1i h\u1ea3i Ph\u00f2ng", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2020-08-29", 
 "keywords": [
  "phongkhamdakhoaphuongdo"
 ], 
 "version": "1", 
 "url": "https://zenodo.org/record/4007245", 
 "contributor": [], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4007245", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.4007245", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Ph\u00f2ng kh\u00e1m \u0111a khoa Ph\u01b0\u1ee3ng \u0110\u1ecf t\u1ea1i h\u1ea3i Ph\u00f2ng"
}
537
7
views
downloads
All versions This version
Views 537537
Downloads 77
Data volume 425.4 kB425.4 kB
Unique views 494494
Unique downloads 77

Share

Cite as