Journal article Open Access

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ tại hải Phòng

phuongdo


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.4007245">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.4007245</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4007245"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>phuongdo</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>hai phong</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ tại hải Phòng</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>phongkhamdakhoaphuongdo</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-08-29</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4007245"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/4007245</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4007244"/>
  <owl:versionInfo>1</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Đa Khoa Phượng Đỏ&amp;nbsp;tọa lạc tại 498, Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận L&amp;ecirc; Ch&amp;acirc;n, Tp. Hải Ph&amp;ograve;ng &amp;ndash; địa chỉ chuy&amp;ecirc;n thăm kh&amp;aacute;m v&amp;agrave; hỗ trợ điều trị hiệu quả c&amp;aacute;c bệnh nam khoa, phụ khoa, bệnh x&amp;atilde; hội, bệnh trĩ. B&amp;ecirc;n cạnh đội ngũ y b&amp;aacute;c sĩ giỏi chuy&amp;ecirc;n m&amp;ocirc;n, thiết bị y tế đầy đủ ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;m c&amp;ograve;n ch&amp;uacute; trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm s&amp;oacute;c sức khỏe của người d&amp;acirc;n.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Wesite:&amp;nbsp;&lt;a href="https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn"&gt;https://phongkhamdakhoaphuongdo.vn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cơ sở vật chất hiện đại l&amp;agrave; một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng kh&amp;aacute;m chữa bệnh đạt hiệu quả cao. Hiều được điều n&amp;agrave;y&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Đa Khoa Phượng Đỏ&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;lu&amp;ocirc;n ch&amp;uacute; trọng đầu từ cơ sở vật chất ti&amp;ecirc;n tiến, đảm bảo chất lượng như sau:&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Thiết bị y tế được nhập khẩu từ c&amp;aacute;c nước đi đầu ng&amp;agrave;nh y tế như Mỹ, Nhật Bản, H&amp;agrave;n Quốc, Anh&amp;hellip; bao gồm c&amp;aacute;c m&amp;aacute;y m&amp;oacute;c như: M&amp;aacute;y si&amp;ecirc;u &amp;acirc;m m&amp;agrave;u 4D, hệ thống chụp cộng hưởng từ trường MRI, m&amp;aacute;y CT, m&amp;aacute;y nội soi,&amp;hellip; nhằm mang lại h&amp;igrave;nh ảnh r&amp;otilde; n&amp;eacute;t, kết quả chẩn đo&amp;aacute;n ch&amp;iacute;nh x&amp;aacute;c gi&amp;uacute;p việc hỗ trợ điều trị bệnh diễn ra nhanh ch&amp;oacute;ng, hiệu quả hơn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Ph&amp;ograve;ng thủ thuật đạt chuẩn&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Hệ thống chuỗi ph&amp;ograve;ng thực hiện tiểu phẫu, ph&amp;ograve;ng x&amp;eacute;t nghiệm, si&amp;ecirc;u &amp;acirc;m, hồi sức đảm bảo sạch sẽ, v&amp;ocirc; tr&amp;ugrave;ng nhằm đảm bảo an to&amp;agrave;n, tr&amp;aacute;nh nguy cơ vi&amp;ecirc;m nhiễm trong qu&amp;aacute; tr&amp;igrave;nh kh&amp;aacute;m chữa bệnh. Tất cả c&amp;aacute;c vật dụng ph&amp;ograve;ng mổ lu&amp;ocirc;n đảm bảo tiệt tr&amp;ugrave;ng trước khi sử dụng, đầy đủ &amp;aacute;nh s&amp;aacute;ng, nhiệt độ ph&amp;ograve;ng v&amp;agrave; độ ẩm đạt chuẩn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Ph&amp;ograve;ng nghỉ dưỡng đầy đủ, đa phương tiện, y&amp;ecirc;n tĩnh&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; C&amp;aacute;c trang thiết bị như tivi, ghế nệm c&amp;ugrave;ng với hệ thống wifi phủ s&amp;oacute;ng to&amp;agrave;n ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;m để người bệnh c&amp;oacute; thể giải tr&amp;iacute; trong l&amp;uacute;c ngồi chờ đợi truyền dịch. Đặc biệt, khi cảm thấy qu&amp;aacute; mệt, người bệnh c&amp;ograve;n được nghỉ dưỡng tại ph&amp;ograve;ng hồi sức rất y&amp;ecirc;n tĩnh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Cơ sở vật chất Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Phượng Đỏ&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Quầy th&amp;ocirc;ng tin, hướng dẫn&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Khi đến với Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Đa Khoa Phượng Đỏ, tại c&amp;aacute;c quầy th&amp;ocirc;ng tin nh&amp;acirc;n vi&amp;ecirc;n lu&amp;ocirc;n t&amp;uacute;c trực ở mỗi tầng v&amp;agrave; sẽ hướng dẫn cho người bệnh một c&amp;aacute;ch tận t&amp;acirc;m cũng như giải đ&amp;aacute;p mọi thắc mắc với th&amp;aacute;i độ th&amp;acirc;n thiện, nhiệt t&amp;igrave;nh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Ph&amp;ograve;ng x&amp;eacute;t nghiệm đạt chuẩn chất lượng&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Nhằm phục vụ v&amp;agrave; hỗ trợ tối đa cho việc chuẩn đo&amp;aacute;n để đạt kết quả nhanh, ch&amp;iacute;nh x&amp;aacute;c nhất, Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Đa Khoa Phượng Đỏ sử dụng c&amp;aacute;c trang thiết bị x&amp;eacute;t nghiệm được nhập khẩu từ c&amp;aacute;c h&amp;atilde;ng lớn tr&amp;ecirc;n thế giới, đảm bảo sẽ mang lại hiệu quả thăm kh&amp;aacute;m v&amp;agrave; điều trị tốt nhất cho người bệnh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Hệ thống nh&amp;agrave; thuốc đạt chuẩn GPP&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Được bố tr&amp;iacute; hợp l&amp;yacute; trong khu&amp;ocirc;n vi&amp;ecirc;n ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;m để bệnh nh&amp;acirc;n dễ d&amp;agrave;ng mua thuốc. To&amp;agrave;n bộ th&amp;ocirc;ng tin k&amp;ecirc; đơn thuốc được lưu trữ tr&amp;ecirc;n hồ sơ điện tử nhằm quản l&amp;yacute; thuận tiện nhất. Nh&amp;acirc;n vi&amp;ecirc;n ph&amp;ograve;ng thuốc chuẩn bị thuốc cho từng bệnh nh&amp;acirc;n n&amp;ecirc;n đảm bảo được t&amp;iacute;nh ch&amp;iacute;nh x&amp;aacute;c, an to&amp;agrave;n.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;NHẮC NHỞ NHẸ: Đặt hẹn kh&amp;aacute;m buổi tối từ 17 &amp;ndash; 20h để tiết kiệm thời gian kh&amp;aacute;m chữa bệnh!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; {tuvan}&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cam kết của Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Đa Khoa Phượng Đỏ&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Cung cấp c&amp;aacute;c dịch vụ kh&amp;aacute;m chữa bệnh theo ti&amp;ecirc;u chuẩn của Sở Y tế.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&amp;Aacute;p dụng c&amp;ocirc;ng nghệ ti&amp;ecirc;n tiến trong việc điều trị, mang lại hiệu quả điều trị cao nhất.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Chăm s&amp;oacute;c người bệnh tận t&amp;igrave;nh, chu đ&amp;aacute;o, dịch vụ y tế chuy&amp;ecirc;n nghiệp, khoa học.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Mang đến cho người bệnh một m&amp;ocirc;i trường y tế sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Ph&amp;ograve;ng Kh&amp;aacute;m Phượng Đỏ - địa chỉ kh&amp;aacute;m bệnh nam, phụ khoa, bệnh x&amp;atilde; hội, bệnh trĩ hiệu quả&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Quyền lợi của người bệnh&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&amp;nbsp;Quyền được t&amp;ocirc;n trọng:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Tất cả bệnh nh&amp;acirc;n khi đến đ&amp;acirc;y thăm kh&amp;aacute;m c&amp;aacute;c b&amp;aacute;c sĩ sẽ kh&amp;ocirc;ng ph&amp;acirc;n biệt đối xử, đảm bảo được t&amp;ocirc;n trọng, bảo mật mọi th&amp;ocirc;ng tin bệnh &amp;aacute;n.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&amp;nbsp;Quyền được cung cấp đầy đủ c&amp;aacute;c th&amp;ocirc;ng tin về bệnh:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;B&amp;aacute;c sĩ chuy&amp;ecirc;n khoa trực tiếp thăm kh&amp;aacute;m v&amp;agrave; sẽ giải th&amp;iacute;ch trực tiếp về t&amp;igrave;nh trạng sức khỏe, đưa ra những ph&amp;aacute;c đồ hỗ trợ điều trị ph&amp;ugrave; hợp. B&amp;ecirc;n cạnh đ&amp;oacute; sẽ th&amp;ocirc;ng b&amp;aacute;o v&amp;agrave; giải th&amp;iacute;ch c&amp;aacute;c khoản chi ph&amp;iacute; trong khoảng thời gian kh&amp;aacute;m chữa bệnh chi tiết nhất.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;☑&amp;nbsp;Quyền được chăm s&amp;oacute;c:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Người bệnh khi đến đ&amp;acirc;y sẽ được c&amp;aacute;c b&amp;aacute;c sĩ ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i chăm s&amp;oacute;c tận t&amp;igrave;nh v&amp;agrave; chu đ&amp;aacute;o, lu&amp;ocirc;n quan t&amp;acirc;m v&amp;agrave; thấu hiểu để người bệnh vượt qua mọi kh&amp;oacute; khăn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;HƯỚNG DẪN BỆNH NH&amp;Acirc;N C&amp;Aacute;CH ĐẶT LỊCH KH&amp;Aacute;M ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU Đ&amp;Atilde;I:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; C&amp;aacute;ch 1: Li&amp;ecirc;n hệ trực tiếp hotline&amp;nbsp;&lt;strong&gt;(0225) 883 1239&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;để được chuy&amp;ecirc;n vi&amp;ecirc;n tư vấn trực tiếp, miễn ph&amp;iacute; 24/24h.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; C&amp;aacute;ch 2: Tại của sổ khung chat của website:&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Phongkhamphuongdo.vn&lt;/strong&gt;, click v&amp;agrave;o để được tr&amp;ograve; chuyện với b&amp;aacute;c sĩ.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; C&amp;aacute;ch 3: Đến trực tiếp địa chỉ 498, Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận L&amp;ecirc; Ch&amp;acirc;n, Tp. Hải Ph&amp;ograve;ng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Ph&amp;ograve;ng kh&amp;aacute;m đang &amp;aacute;p dụng hệ thống lấy số thứ tự tự động tr&amp;ecirc;n mạng. Người bệnh đăng k&amp;yacute; th&amp;agrave;nh c&amp;ocirc;ng được giảm ph&amp;iacute; đăng k&amp;yacute; kh&amp;aacute;m với b&amp;aacute;c sĩ chuy&amp;ecirc;n khoa, ưu đ&amp;atilde;i thời gian đặt hẹn, kh&amp;aacute;m bệnh nhanh ch&amp;oacute;ng, tiện lợi.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;link xem th&amp;ecirc;m:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://forum.gov.bm/en/profile/phong-kham-da-khoa-ph-ng-d"&gt;https://forum.gov.bm/en/profile/phong-kham-da-khoa-ph-ng-d&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;a href="https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.vox.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.vox.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.theverge.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.theverge.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.sbnation.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.sbnation.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.polygon.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.polygon.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.openstreetmap.org/user/dakhoaphuongdo"&gt;https://www.openstreetmap.org/user/dakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.magcloud.com/user/phuongdotm150892"&gt;https://www.magcloud.com/user/phuongdotm150892&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.kiva.org/lender/phongkhamdakhoaphuongdo"&gt;https://www.kiva.org/lender/phongkhamdakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo"&gt;https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.giveffect.com/users/486004-phongkhamphuongdo"&gt;https://www.giveffect.com/users/486004-phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.gamespot.com/profile/phuongdo/about-me/"&gt;https://www.gamespot.com/profile/phuongdo/about-me/&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.forexfactory.com/phuongdo"&gt;https://www.forexfactory.com/phuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.exchangle.com/phongkhamphuongdo"&gt;https://www.exchangle.com/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.evernote.com/shard/s719/sh/12423bd4-af68-440d-98e0-902c0e77f1ca/630feaa75f9a4de1f4333e08636eef8f"&gt;https://www.evernote.com/shard/s719/sh/12423bd4-af68-440d-98e0-902c0e77f1ca/630feaa75f9a4de1f4333e08636eef8f&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.eater.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.eater.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.curbed.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.curbed.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.codecademy.com/profiles/phongKhamDaKhoaPhuongDo3914440942"&gt;https://www.codecademy.com/profiles/phongKhamDaKhoaPhuongDo3914440942&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.checkli.com/phongkhamphuongdo"&gt;https://www.checkli.com/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.buzzfeed.com/seodakhoaphuongdo"&gt;https://www.buzzfeed.com/seodakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.atlasobscura.com/users/seodakhoaphuongdo"&gt;https://www.atlasobscura.com/users/seodakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/"&gt;https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.4shared.com/u/EZ_-rAsp/seodakhoaphuongdo.html"&gt;https://www.4shared.com/u/EZ_-rAsp/seodakhoaphuongdo.html&lt;/a&gt;&lt;a href="https://works.bepress.com/phongkhamphuongdo/about/"&gt;https://works.bepress.com/phongkhamphuongdo/about/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://wordpress.stackexchange.com/users/192404/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://wordpress.stackexchange.com/users/192404/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo"&gt;https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://webmasters.stackexchange.com/users/112823/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://webmasters.stackexchange.com/users/112823/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://webapps.stackexchange.com/users/251396/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://webapps.stackexchange.com/users/251396/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://visual.ly/users/seodakhoaphuongdo/portfolio"&gt;https://visual.ly/users/seodakhoaphuongdo/portfolio&lt;/a&gt;&lt;a href="https://ux.stackexchange.com/users/138149/phong-kham-da-khoa-phuong-do"&gt;https://ux.stackexchange.com/users/138149/phong-kham-da-khoa-phuong-do&lt;/a&gt;&lt;a href="https://unix.stackexchange.com/users/424924/phong-kham-da-khoa-phuong-do"&gt;https://unix.stackexchange.com/users/424924/phong-kham-da-khoa-phuong-do&lt;/a&gt;&lt;a href="https://triberr.com/phongkhamphuongdo"&gt;https://triberr.com/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://travel.stackexchange.com/users/112749/phong-kham-da-khoa-phuong-do"&gt;https://travel.stackexchange.com/users/112749/phong-kham-da-khoa-phuong-do&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://tex.stackexchange.com/users/221472/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://tex.stackexchange.com/users/221472/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://superuser.com/users/1203376/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://superuser.com/users/1203376/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://steepster.com/dakhoaphuongdo"&gt;https://steepster.com/dakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://stats.stackexchange.com/users/292777/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://stats.stackexchange.com/users/292777/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;a href="https://stackoverflow.com/users/14020439/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://stackoverflow.com/users/14020439/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;a href="https://stackapps.com/users/70958/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://stackapps.com/users/70958/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;a href="https://speakerdeck.com/dakhoaphuongdo"&gt;https://speakerdeck.com/dakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://softwareengineering.stackexchange.com/users/371091/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://softwareengineering.stackexchange.com/users/371091/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;a href="https://skeptics.stackexchange.com/users/56764/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://skeptics.stackexchange.com/users/56764/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://sharepoint.stackexchange.com/users/92046/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://sharepoint.stackexchange.com/users/92046/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://serverfault.com/users/585096/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile"&gt;https://serverfault.com/users/585096/phong-kham-da-khoa-phuong-do?tab=profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://phuongdohp.livejournal.com/"&gt;https://phuongdohp.livejournal.com/&lt;/a&gt;&lt;a href="https://seoulcentervn.enjin.com/profile/20530761/info"&gt;https://seoulcentervn.enjin.com/profile/20530761/info&lt;/a&gt;&lt;a href="https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo"&gt;https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://infogram.com/phuongdo"&gt;https://infogram.com/phuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow"&gt;https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.crunchyroll.com/user/phuongdo"&gt;https://www.crunchyroll.com/user/phuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo"&gt;https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br&gt; &lt;a href="https://mydramalist.com/profile/8288313"&gt;https://mydramalist.com/profile/8288313&lt;/a&gt;&lt;a href="https://coolors.co/u/phongkhamphuongdo"&gt;https://coolors.co/u/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://startupmatcher.com/p/phngkhmakhoa"&gt;https://startupmatcher.com/p/phngkhmakhoa&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://gifyu.com/phongkhamdakhoap"&gt;https://gifyu.com/phongkhamdakhoap&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.blue-blogs.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.blue-blogs.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogthisbiz.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogthisbiz.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo"&gt;https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogrelation.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.blogrelation.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo"&gt;https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.mightycause.com/user/7xqi8f"&gt;https://www.mightycause.com/user/7xqi8f&lt;/a&gt;&lt;a href="https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1"&gt;https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1&lt;/a&gt;&lt;a href="https://30seconds.com/phongkhamphuongdo/"&gt;https://30seconds.com/phongkhamphuongdo/&lt;/a&gt;&lt;a href="https://toot.wales/web/accounts/158558"&gt;https://toot.wales/web/accounts/158558&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://fr.ulule.com/seodakhoaphuongdo/#/projects/followed"&gt;https://fr.ulule.com/seodakhoaphuongdo/#/projects/followed&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.blog-mall.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.blog-mall.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892"&gt;https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://getsatisfaction.com/people/phongkhamdakhoaphuongdo"&gt;https://getsatisfaction.com/people/phongkhamdakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.reverbnation.com/phongkhamdakhoaphuongdo"&gt;https://www.reverbnation.com/phongkhamdakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1"&gt;https://grabcad.com/phongkham.phuongdo-1&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892"&gt;https://www.tripadvisor.in/Profile/phuongdotm150892&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.mightycause.com/user/7xqi8f"&gt;https://www.mightycause.com/user/7xqi8f&lt;/a&gt;&lt;a href="https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo"&gt;https://giphy.com/channel/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo"&gt;https://creativemarket.com/users/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.actoblog.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile"&gt;http://phongkhamdakhoaphuongdo.aboutyoublog.com/profile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo"&gt;https://social.msdn.microsoft.com/Profile/phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow"&gt;https://infogram.com/lien-he-tu-van-suc-khoe-tai-phong-kham-phuong-do-1h7z2l3lmoyd2ow&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo"&gt;https://vi.gravatar.com/seodakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo"&gt;https://weheartit.com/phongkhamdakhoaphuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo"&gt;https://www.goodreads.com/user/show/85765617-phongkham-phuongdo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/"&gt;https://www.aeriagames.com/user/phuongdo/&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.curbed.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.curbed.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.vox.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.vox.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.voxmedia.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.theverge.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.theverge.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.sbnation.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.sbnation.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.polygon.com/users/pkdkpd"&gt;https://www.polygon.com/users/pkdkpd&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://forum.ndemiccreations.com/member.php?action=profile&amp;amp;uid=22581"&gt;https://forum.ndemiccreations.com/member.php?action=profile&amp;amp;uid=22581&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=48&amp;amp;t=979628&amp;amp;p=3612494#p3612494"&gt;https://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=48&amp;amp;t=979628&amp;amp;p=3612494#p3612494&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://forum.wordreference.com/members/phongkhamphuongdo.922371/#about"&gt;https://forum.wordreference.com/members/phongkhamphuongdo.922371/#about&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://forums.tomshardware.com/members/phongkhamphuongdo.2835008/#about"&gt;https://forums.tomshardware.com/members/phongkhamphuongdo.2835008/#about&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.jvzoo.com/sellers/user/686115"&gt;https://www.jvzoo.com/sellers/user/686115&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.mangaupdates.com/members.html?id=504646"&gt;https://www.mangaupdates.com/members.html?id=504646&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.marshmutt.com/members/phongkhamphuongdo/profile/"&gt;https://www.marshmutt.com/members/phongkhamphuongdo/profile/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://nofilmschool.com/user/1371982"&gt;https://nofilmschool.com/user/1371982&lt;/a&gt;&lt;a href="https://my.indeed.com/p/phuongdop-hzqhmcn"&gt;https://my.indeed.com/p/phuongdop-hzqhmcn&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.openlearning.com/u/bakhjem/"&gt;https://www.openlearning.com/u/bakhjem/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://www.pixiv.net/jump.php?url=https%3A%2F%2Fphongkhamdakhoaphuongdo.vn%2F"&gt;https://www.pixiv.net/jump.php?url=https%3A%2F%2Fphongkhamdakhoaphuongdo.vn%2F&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://pawoo.net/@phongkhamphuongdo"&gt;https://pawoo.net/@phongkhamphuongdo&lt;/a&gt;&lt;a href="https://streamtopic.pixnet.net/18313/posts"&gt;https://streamtopic.pixnet.net/18313/posts&lt;/a&gt;&lt;a href="https://bakhjem.pixnet.net/"&gt;https://bakhjem.pixnet.net/&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.question2answer.org/qa/user/bakhjem"&gt;https://www.question2answer.org/qa/user/bakhjem&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www</dct:description>
  <dct:description>phongkhamdakhoaphuongdo</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.4007245"/>
    <dcat:byteSize>60767</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/4007245/files/top-benh-vien-cat-bao-quy-dau-o-hai-phong-uy-tin.jpg"/>
    <dcat:mediaType>image/jpeg</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
537
7
views
downloads
All versions This version
Views 537537
Downloads 77
Data volume 425.4 kB425.4 kB
Unique views 494494
Unique downloads 77

Share

Cite as