Presentation Open Access

Uloga pejzaža i ribolova u naseljavanju đerdapske klisure tokom 13,000 – 5500. pre n. e.

Živaljević, Ivana


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/82063c7d-aa9a-4110-a340-514da32edc61/Abstract.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:5e80ff9b7a7f5ef4f4f65ec38f51fdab", 
   "bucket": "82063c7d-aa9a-4110-a340-514da32edc61", 
   "key": "Abstract.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 451157
  }
 ], 
 "owners": [
  46507
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3998627", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 8.0, 
  "unique_views": 10.0, 
  "views": 11.0, 
  "version_views": 11.0, 
  "unique_downloads": 8.0, 
  "version_unique_views": 10.0, 
  "volume": 3609256.0, 
  "version_downloads": 8.0, 
  "downloads": 8.0, 
  "version_volume": 3609256.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3998627", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3998626", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/82063c7d-aa9a-4110-a340-514da32edc61", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3998626.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3998627", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3998627", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3998627.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3998627"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3998626", 
 "created": "2020-08-24T22:19:42.749360+00:00", 
 "updated": "2020-08-30T12:02:31.585608+00:00", 
 "conceptrecid": "3998626", 
 "revision": 3, 
 "id": 3998627, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3998627", 
  "description": "<p>Specifi\u010dan pejza\u017e \u0110erdapa nastao je brzim i mo\u0107nim tokom Dunava, koji je probijaju\u0107i se kroz ju\u017ene obronke Karpatsko-balkanskih planina usekao \u010detiri klisure strmih strana, me\u0111usobno odvojene kotlinskim pro&scaron;irenjima. Proti\u010du\u0107i kroz razli\u010dite oblike reljefa, reku su karakterisale razlike u izgledu re\u010dnog korita, promene u vodenom re\u017eimu, brzini toka, re\u010dnog pada i akumulaciji, kao i mno&scaron;tvo meandara, katarakti i virova. Ovakve osobenosti pejza\u017ea bile su posebno pogodne za ribolov na slatkovodne ali i migratorne vrste riba, te je \u0111erdapski prostor po\u010dev od srednjeg veka predstavljao jedno od najunosnijih ribolovi&scaron;ta u &scaron;irem regionu. Dobri uslovi za ribolov, me\u0111utim, predstavljali su jedan od klju\u010dnih razloga za nastanjivanje ljudskih zajednica na ovom podru\u010dju i tokom praistorije, ta\u010dnije tokom epipaleolita, mezolita i ranog neolita (13,00-5500. pre n. e.). Iako riba nije predstavljala glavni izvor hrane u ranim fazama \u0111erdapske sekvence, odre\u0111ene pe\u0107ine i potkapine na levoj, i re\u010dne terase na desnoj dunavskoj obali postaju mesta na koje su se ljudske zajednice iznova vra\u0107ale, sahranjivale svoje mrtve i sporadi\u010dno se bavile ribolova\u010dkim aktivnostima. Po\u010dev od kasnog mezolita (7400-6300/6200. pre n. e.) dolazi do produ\u017eenog boravka ljudi na re\u010dnim terasama, a zna\u010dajne koli\u010dine otkrivenih ribljih ostataka i povi&scaron;ene vrednosti izotopa u kolagenu iz ljudskih kostiju ukazuju da su sedentizam i intenzivniji ribolov predstavljali dva usko povezana fenomena. Upu\u0107enost na reku i ribolov nastavlja se i u narednoj, transformacionoj mezolitsko-neolitskoj fazi (6300/6200-6000/5900. pre n. e.), vremenu koje koincidira sa nastankom kompleksnih naselja na Lepenskom Viru i Padini. Ovi podaci ukazuju da je ribolov imao va\u017enu (iako variraju\u0107u) ulogu tokom \u010ditave \u0111erdapske sekvence, i to specifi\u010dan na\u010din ribolova na virovima. Rad se osvr\u0107e na ulogu pejza\u017ea u izboru lokacija za nastanjivanje i u stvaranju specifi\u010dnih ribolova\u010dkih re&scaron;enja, na izbor i zna\u010daj odre\u0111enih ribljih vrsta, kao i na razli\u010dite oblike ribolova u zavisnosti od lokacije i u dijahronijskoj perspektivi.&nbsp; &nbsp;</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Uloga pejza\u017ea i ribolova u naseljavanju \u0111erdapske klisure tokom 13,000 \u2013 5500. pre n. e.", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "notes": "This research was not related to a project.", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3998626"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3998627"
     }
    }
   ]
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "biosense_institute"
   }
  ], 
  "publication_date": "2017-06-05", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-0873-7950", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia", 
    "name": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "dates": "5-7 June 2017", 
   "title": "XL Skup\u0161tina i godi\u0161nji skup Srpskog arheolo\u0161kog dru\u0161tva", 
   "acronym": "SAD", 
   "url": "http://arheologija.rs/wp-content/uploads/2017/12/SAD_program_2017.pdf", 
   "session": "NASELjAVANjE KLISURA I KANjONA U PRAISTORIJI, ANTICI I SREDNjEM VEKU", 
   "place": "Belgrade, Serbia"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "presentation", 
   "title": "Presentation"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3998626", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
11
8
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 88
Data volume 3.6 MB3.6 MB
Unique views 1010
Unique downloads 88

Share

Cite as