Presentation Open Access

Uloga pejzaža i ribolova u naseljavanju đerdapske klisure tokom 13,000 – 5500. pre n. e.

Živaljević, Ivana


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3998627", 
 "language": "srp", 
 "title": "Uloga pejza\u017ea i ribolova u naseljavanju \u0111erdapske klisure tokom 13,000 \u2013 5500. pre n. e.", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2017, 
    6, 
    5
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Specifi\u010dan pejza\u017e \u0110erdapa nastao je brzim i mo\u0107nim tokom Dunava, koji je probijaju\u0107i se kroz ju\u017ene obronke Karpatsko-balkanskih planina usekao \u010detiri klisure strmih strana, me\u0111usobno odvojene kotlinskim pro&scaron;irenjima. Proti\u010du\u0107i kroz razli\u010dite oblike reljefa, reku su karakterisale razlike u izgledu re\u010dnog korita, promene u vodenom re\u017eimu, brzini toka, re\u010dnog pada i akumulaciji, kao i mno&scaron;tvo meandara, katarakti i virova. Ovakve osobenosti pejza\u017ea bile su posebno pogodne za ribolov na slatkovodne ali i migratorne vrste riba, te je \u0111erdapski prostor po\u010dev od srednjeg veka predstavljao jedno od najunosnijih ribolovi&scaron;ta u &scaron;irem regionu. Dobri uslovi za ribolov, me\u0111utim, predstavljali su jedan od klju\u010dnih razloga za nastanjivanje ljudskih zajednica na ovom podru\u010dju i tokom praistorije, ta\u010dnije tokom epipaleolita, mezolita i ranog neolita (13,00-5500. pre n. e.). Iako riba nije predstavljala glavni izvor hrane u ranim fazama \u0111erdapske sekvence, odre\u0111ene pe\u0107ine i potkapine na levoj, i re\u010dne terase na desnoj dunavskoj obali postaju mesta na koje su se ljudske zajednice iznova vra\u0107ale, sahranjivale svoje mrtve i sporadi\u010dno se bavile ribolova\u010dkim aktivnostima. Po\u010dev od kasnog mezolita (7400-6300/6200. pre n. e.) dolazi do produ\u017eenog boravka ljudi na re\u010dnim terasama, a zna\u010dajne koli\u010dine otkrivenih ribljih ostataka i povi&scaron;ene vrednosti izotopa u kolagenu iz ljudskih kostiju ukazuju da su sedentizam i intenzivniji ribolov predstavljali dva usko povezana fenomena. Upu\u0107enost na reku i ribolov nastavlja se i u narednoj, transformacionoj mezolitsko-neolitskoj fazi (6300/6200-6000/5900. pre n. e.), vremenu koje koincidira sa nastankom kompleksnih naselja na Lepenskom Viru i Padini. Ovi podaci ukazuju da je ribolov imao va\u017enu (iako variraju\u0107u) ulogu tokom \u010ditave \u0111erdapske sekvence, i to specifi\u010dan na\u010din ribolova na virovima. Rad se osvr\u0107e na ulogu pejza\u017ea u izboru lokacija za nastanjivanje i u stvaranju specifi\u010dnih ribolova\u010dkih re&scaron;enja, na izbor i zna\u010daj odre\u0111enih ribljih vrsta, kao i na razli\u010dite oblike ribolova u zavisnosti od lokacije i u dijahronijskoj perspektivi.&nbsp; &nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
  }
 ], 
 "id": "3998627", 
 "note": "This research was not related to a project.", 
 "event-place": "Belgrade, Serbia", 
 "type": "speech", 
 "event": "XL Skup\u0161tina i godi\u0161nji skup Srpskog arheolo\u0161kog dru\u0161tva (SAD)"
}
11
8
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 88
Data volume 3.6 MB3.6 MB
Unique views 1010
Unique downloads 88

Share

Cite as