Book Open Access

Improving the performance, reliability and service life of aviation technology products based on the innovative vacuum-plasma nanotechnologies for application of avinit functional coatings and surfaces modification

Viktor Popov; Alex Sagalovych; Vlad Sagalovych


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A. V., Babenko, V. A., Dudnik, S. F., Sagalovych, V. V., Cononyhin, A. V., Popov, V. V. et. al. (2007). Multicomponent coatings for precise tribological pairs working in friction assembly of machine building and aviation. PSE, 5 (3-4), 155-164.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Kononyhin, A., Popov, V., Dudnik, S., Sagalovych, V. (2011). Technological schemes for the formation of multilayer coatings «Avinit». Visnyk dvyhunobuduvannia, 1, 117-124.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V., Kononykhin, A., Pороv, V., Oleynik, A.(2011). The investigations of tribological characteristics of multicom-ponent multilayer coatings Avinit. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu, 53, 143-154.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V., Popov, V. et. al. (2011). The Tribological Investigation of Multicomponent Multilayered Ion-plasma Coatings Avinit. Proc. 12th Intern. Conf. on Tribology SERBIATRIB'11. Serbia.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A. V., Kononyhin, A. V., Popov, V. V., Dudnik, S. F., Sagalovych, V. V. (2011). Experemental investigation «Avinit» type coatings. Aviatsionno-kosmicheskaya tehnika i tehnologiya, 3, 5-15.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V., Kononyhin, V. et. al. (2011). The Tribological Investigations of Multicomponent Multilayered Ion-Plasma Coatings Avinit. Tribology in industry, 33 (1), 79-86.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Kononyhin, A. V., Popov, V. V., Dudnik S. F., Saga-lovich, V. V. (2011). Tehnologicheskie shemy formirovaniya mnogosloynyh pokrytiy «Avinit». Technological Systems, 2 (55), 46-54.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Popov, V., Sagalovych, V., Dudnik, S., Popenchuk, R.(2020). Development of the chemical vapor deposition process for applying molybdenum coatings on the components in assembly and engine construction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (12 (104)), 6-15. doi: https://doi.org/10.15587/ 1729-4061.2020.201540</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A. V., Kononykhin, A. V., Popov, V. V., Sagalovych, V. V.(2013). Experimental research of multicomponent multilayer ion-plasma avinit coatings. PSE, 11 (1), 4-17.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Grigor'ev, A. V., Kononyhin, A. V., Popov, V. V., Sagalovich, V. V. (2011). Nanesenie pokrytiy na slozhnoprofil'nye pretsizionnye poverhnosti gazofaznym metodom (CVD). PSE, 9 (3), 229-236.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Kononyhin, A. V., Popov, V. V., Oleynik, A. K. (2011). Razrabotka i issledovanie novyh mnogosloynyh pokrytiy Avinit D na osnove sistem «metall-uglerod». Technological Systems, 2 (55), 36-45.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Kononykhin, A., Pороv, V., Grigoryev, А., Sagalo-vych, V., Oleynik, A. (2011). Tribological investigation of multilayer CVD Мо-С coatings. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno- dorozhnoho universytetu, 54, 44-51.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Kononyhin, A. V., Popov, V. V., Oleynik, A. K., Grigor'ev, A. V., Sagalovich, V. V. (2012). Izuchenie tribologicheskih harakteristik mnogosloynyh Mo-C pokrytiy, poluchennyh gazofaznym metodom s ispol'zovaniem metallorganicheskih soedineniy. Technological systems, 1 (58), 10-15.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V. (2013). Mo-C multilayered CVD coat-ings. Proc. 13th Intern. Conf. on Tribology SERBIATRIB '13. Serbia.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V. (20103). Mo-C multilayered CVD coatings. Tribology in industry, 35 (4), 261-269.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Kononykhin, O. V., Popov, V. V., Dudnik, S. F., Sahalovych, V. V. (2012). Formuvannia pokryttiv stekhiometrychnoho skladu pry reaktyvnomu mahnetronnomu napylenni. Technological Systems, 4 (61), 16-26.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, О., Sagalovych, A., Sagalovych, V., Dudnik, S. (2012). Deposition of the stoichiometric coatings by reactive magnetron sputtering. PSE, 10 (3), 263-272.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A. V., Sagalovych, V. V., Dudіn, S. V., Farenik, V. I. (2014). Comparative analysis of different plasma sources for reactive deposition of coatings and diffusion saturation of metals. PSE, 12 (2), 285-298.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, A. V., Kononykhin, A. V., Popov, V. V., Dudnik, C. F., Sa-halovych, V. V. (2010). Ustanovka AVINIT dlia nanesennia bahatosha-rovykh funktsionalnykh pokryttiv. PSE, 8 (4), 336-347.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V., Popov, V., Kononyhin, A., Bogoslavzev, V. (2017). The Аntifrictional coatings on the molybdenum base. 15th In-tern. Conf. on Tribology SERBIATRIB '17, Serbia.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Popov, V. V. et. al. (2013). Pat. No. 049807 RU. Ploskaya zolotnikovaya para i mnogosloynoe iznoso-stoykoe pokrytie AVINIT C320-ms1. declareted: 17.07.13.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Popov, V. V., Kononykhin, O. V., Bohoslavtsev, V. I.(2013). Pat. No. 86087 UA. Bahatosharove znosostiyke pokryttia AVINIT C320-ms1 dlia ploskoi zolotnykovoi pary. No. u201308249; declareted: 01.07.2013; published: 10.12.2013, Bul. No. 23.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A .V., Sagalovich, V. V., Popov, V. V., Kononyhin, A. V., Bogoslavtsev, V. I. (2013). Pat. No. 135381 RU. Ploskaya zolotnikovaya para i mnogosloynoe iznosostoykoe pokrytie AVINIT C320-ms1. declareted: 10.12.2013.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Popov, V. V., Kononykhin, O. V., Bohoslavtsev, V. I.(2013). Pat. No. 109053 UA. Znosostiyke antyfryktsiyne pokryttia. No. a 201313223; declareted: 13.11.2013; published: 10.07.2015, Bul. No. 13.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Popov, V. V., Kanonihin, A. V., Bo-goslavcev, V. I. (2013). Pat. No. WO2015072954A1. Wear-resistant anti- friction coating for friction pair components. declareted: 13.11.20134; published: 21.05.2015. Available at: https://patents.google.com/patent/WO2015072954A1/en</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Popov, V. V., Kononykhin, O. V., Bohoslavtsev, V. I.(2013). Pat. No. 86087 UA. Bahatosharove znosostiyke pokryttia avi-nit c320-ms1 dlia ploskoi zolotnykovoi pary. No. u201308249; declaret-ed: 10.12.2013; published: 10.12.2013, Bul. No. 23.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Popov, V. V., Kononykhin, O. V., Bohoslavtsev, V. I.(2015). Pat. No. 108279 UA. Bahatosharove, znosostiike pokryttia. No. a201308247; declareted: 01.07.2013; published: 10.04.2015, Bul. No. 7.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Popov, V. V., Kononykhin, O. V., Bohoslavtsev, V. I.(2013). Pat. No.88725 UA. Znosostiyke antyfryktsiyne pokryttia avi-nit s310-n1. No. u201313219; declareted: 13.11.2013; published: 25.03.2014, Bul. No. 6.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Grigor'ev, A. V., Kononyhin, A. V., Popov, V. V., Sagalovich, V. V., Boguslaev, V. A. et. al. (2012). Pat. No. 2520237 RF. Application of two-component chromium-aluminium coating on gas turbine cooled blade inner cavities and device to this end. declareted: 28.02.2012; published: 20.06.2014, Bul. 17.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Hryhoriev, O. V., Kononykhin, O. V., Popov, V. V., Sahalovych, V. V., Bohuslayev, V. O. et. al. (2012). Pat. No. 71888 UA. Method for application of two-component chromium-aluminum coat-ing on the inner cavities of the cooled working blades of the gas turbines. No. u201201572; declareted: 13.02.2012; published: 25.07.2012, Bul. No. 14.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Hryhoriev, O. V., Kononykhin, O. V., Popov, V. V., Sahalovych, V. V., Bohuslayev, V. O. et. al. (2012). Pat. No. 71889 UA. Device for coating application on the details of gas turbine. No. u201201573; declareted: 13.02.2012; published: 25.07.2012, Bul. No. 14.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Hryhoriev, O. V., Kononykhin, O. V., Popov, V. V., Sahalovych, V. V., Bohuslaiev, V. O. et. al. (2012). Pat. No. 101764 UA. Method for application of two-component chromium-aluminum coatings on the internal cavities of cooled working blades of gas turbines and device for the method realization. No. a201201569; declareted: 13.02.2012; published: 25.04.2013, Bul. No. 8.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Sahalovych, V. V. (2014). Pat. No. 99816 UA. Sposib otrymannia eroziyno stiykoho bahatosharovoho pokryttia dlia lopatok turbomashyn. No. u201414066; declareted: 29.12.2014; published: 25.06.2015, Bul. No. 12.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, O. V., Sagalovych, V. V., Popov, V. V., Dudnik, S. F.(2020). Vacuum-plasma protective coating for turbines blades. Mechanics and Advanced Technologies, 88 (1), 124-134. doi: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2020.88.204675</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V. (2015). Precision Nitriding Avinit in High Density Plasma (HDP). ASM Heat Treat Society 28th Conf. and Exp. OH, USA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V. (2015). Precision Nitriding Avinit in High Density Plasma (HDP). The 1st TMS Summit on Integrated Manufacturing and Materials Innovation. Pittsburgh, USA.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovych, A., Sagalovych, V. (2016). Precision Nitriding Avinit in High Density Plasma (HDP). European Vacuum Conf. Slovenia.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Sahalovych, V. V. (2013). Pat. No. 84664 UA. Sposib ionno-plazmovoho pretsyziinoho azotuvannia poverkhon stalei i splaviv avinit n. No. u 201305770; declareted: 16.08.2013; published: 25.10.2013, Bul. No. 20.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Sahalovych, V. V. (2013). Pat. No. 107408 UA. Sposib ionno-plazmovoho pretsyziynoho azotuvannia poverkhon detali zi stalei i splaviv avinit n. No. a201305768; declareted: 07.05.2013; published: 25.12.2014, Bul. No. 24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Sahalovych, V. V. (2014). Pat. No. 95405 UA. Znoso stiyke ionno-plazmove pokryttia dlia rizhuchoho i formotvornoho instrumentu. No. u201406981; declareted: 20.06.2014; published: 25.12.2014, Bul. No. 24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V. (2013). Pat. No. 255692 RU. Ion-plasma precision nitriding of metal part surface. No. 2013127482/02; declareted: 17.06.2013; published: 10.07.2015, Bul. No. 19.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Sahalovych, O. V. (2014). Pat. No. 89830 UA. Kom-pozytsiyne pokryttia dlia aliuminiyu abo yoho splaviv. No. u201315445; declareted: 30.12.2013; published: 25.04.2014, Bul. No. 8.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V. (2014). Pat. No. 2585112 RU. Composite coating for aluminium or alloys thereof. No. 2014101978/02; declareted: 22.01.2014; published: 27.05.2016, Bul. No. 15.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, O. V., Sahalovych, V. V., Ostapchuk, D. P. (2014). Pat. No. 95071 UA. Sposib formuvannia znosostiikoho ionno-plazmovoho pokryttia dlia rizhuchoho i formotvornoho instrumen-tu. No. u201406979; declareted: 20.06.2014; published: 10.12.2014, Bul. No. 23.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sahalovych, V. V., Sahalovych, O. V., Ostapchuk, D. P. (2014). Pat. No. 111514 UA. Wear-resisting ion-plasma coating for cutting and forming tools and process for preparation thereof. No. a201406976; declareted: 20.06.2014; published: 10.05.2016, Bul. No. 9.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zhou, M., Makino, Y., Nose, M., Nogi, K. (1999). Phase transition and properties of Ti-Al-N thin films prepared by r.f.-plasma assisted magnetron sputtering. Thin Solid Films, 339 (1-2), 203-208. doi: https://doi.org/10.1016/s0040-6090(98)01364-9</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ikeda, T., Satoh, H. (1991). Phase formation and characterization of hard coatings in the Ti-Al-N system prepared by the cathodic arc ion plating method. Thin Solid Films, 195 (1-2), 99-110. doi: https://doi.org/10.1016/0040-6090(91)90262-v</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hauert, R., Patscheider, J. (2000). From Alloying to Nanocomposites – Improved Performance of Hard Coatings. Advanced Engineering Materials, 2 (5), 247–259. doi: https://doi.org/10.1002/(sici)1527-2648(200005)2:5&lt;247::aid-adem247&gt;3.0.co;2-u</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vepek, S., Reiprich, S. (1995). A concept for the design of novel superhard coatings. Thin Solid Films, 268 (1-2), 64–71. doi: https://doi.org/10.1016/0040-6090(95)06695-0</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lyubchenko, A. P., Matsevityy, V. M., Bakanin, G. N. (1981). Issledovanie iznosa vakuumno-plazmennyh pokrytiy iz TiN pri trenii na metallicheskih materialah. Trenie i iznos, 6, 29-31.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aksenov, I. I., Andreev, A. A., Belous, V. A. et. al. (2015). Vakuum-dugovye pokrytiya. Tehnologii, materialy, struktura, svoystva. Kharkiv, 379.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Spassov, V., Savan, A., Phani, A. R., Stueber, M., Haefke, H. (2003). Quaternary–matrix, nanocomposite self-lubricating PVD coatings in the system TiAlCN-MoS2 – structure and tological properties. MRS Proceedings, 788. doi: https://doi.org/10.1557/proc-788-l11.29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Efeoglu, I. (2007). Deposition and characteriztion of a multilayered-composite solid lubricant coating. Reviews on advanced materials science, 15 (2).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Andrievskiy, R. A., Anisimova, I. A., Anisimov, V. P. (1992). Formirovanie struktury i mikrotverdost' mnogosloynyh dugovyh kondensatov na osnove nitridov Ti, Zr, Nb i Cr. FiHOM, 2, 99-103.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Musil, J. (2000). Hard and superhard nanocomposite coatings. Surface and Coatings Technology, 125 (1-3), 322-330. doi: https://doi.org/10.1016/s0257-8972(99)00586-1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lisenkov, A. A., Burov, I. V. (2002). Funktsional'nye pokrytiya mashinostroeniya, poluchaemye s pomoshch'yu vakuumnyh dugovyh istochnikov plazmy. OTTOM-3, 2, 89–92.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ivanov, V. E., Nechiporenko, E. P., Krivoruchko, V. M., Sagalovich, V. V. (1974). Kristallizatsiya tugoplavkih metallov iz gazovoy fazy. Moscow, 1974.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dudnik, S. F., Lubchenko, A. P., Оleynik, А. K., Sagalovich, А. V., Sagalovich, V. V. (2004). The investigation of friction and wear characteristics of ion-plasma coatings, received on the aluminum alloy. PSE, 2 (1-2), 112-116.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Dudnik, C. F., Oleynik, A. K.(2008). Issledovanie tonkosloynyh vakuumnyh pokrytiy dlya detaley toplivnoy apparatury teplovoznyh dizel'nyh dvigateley. Mater. XIV Mezhd. konf. «Fizicheskie i komp'yuternye tehnologii v narodnom hozyaystve». Kharkiv, 28-32.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Dudnik, C. F., Oleynik, A. K. (2008). Uprochnenie kromok maslosemnyh porshnevyh kolets dizelya D80 na-nokompozitnymi pokrytiyami na osnove Ti-Al-N. Nanostrukturnye materialy. Mater. Pervoy mezhdunar. Nauchn. Konf. NANO-2008. Minsk.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Moshchenok, V. A., Oleynik, A. K., Sagalovich, A. V. et. al. (2009). Opredelenie tribotehnicheskih harakteristik kompozitnyh ionno-plazmennyh pokrytiy dlya porshnevyh kolets dizel'nyh dvigateley. Vestnik HNADU, 46, 111-113.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fil'shtih, V. (1968). Toplivnye elementy. Moscow.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bossel, U. G. (1993). Comparative Evaluation of the Performance Potentials of Ten Prominent SOFC Configurations. ECS Proceedings Volumes, 1993-4 (1), 833-840. doi: https://doi.org/10.1149/199304.0833pv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Singhal, S. C. (1993). Tubular Solid Oxide Fuel Cells. ECS Proceedings Volumes, 1993-4 (1), 665-677. doi: https://doi.org/10.1149/199304.0665pv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, V. V., Kleschev, Yu. N., Gorelov, V. P. (1997). Researches and Development of a Fuel Cell With Protonic Conductivity Fuel. Cells'97 Review Meeting, FETC, Morgantown, WV.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, А. V., Sagalovich, А. V., Kleschev, Yu. N. (2003). Stability criteria of SOFC materials microstructure. Sb. nauchno-tehn. statey. Izd. RFYATS – VNIITF, 94-109.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kleschev, Yu. N. (1997). The Application of the Theory of the Diffusive Decomposition to the Prediction of the Thermal Stability of SOFC Materials. ECS Proceedings Volumes, 1997-40 (1), 661–670. doi: https://doi.org/10.1149/199740.0661pv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, А. V., Kirjukhin, N. M., Kleschev, Yu. N., Sagalovich, V. V.(1996). The Influence of Ultra-dispersion Particles on Electron Density in SOFC Materials. Proceedings 2nd European SOFC Forum. Oslo, 12.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Dudnik, C. F. et. al. (1997). Issledovanie vakuum-plazmennyh tehnologiy v sozdanii TOTE na osnove tseratov bariya. Proceedings Int. Symp. SOFC. Japan.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Sagalovich, V. V., Dudnik, C. F. et. al. (2003). Ispol'zovanie metodov vakuum-plazmennogo osazhdeniya pokrytiy dlya polucheniya tonkoplenochnyh toplivnyh elementov. Sb. nauch-no-tehn. statey. Izd. RFYATS – VNIITF, 77-87.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sagalovich, A. V., Dudnik, S. F., Kleschev, J. N., Sagalovich, V. V. et. al.(1996). Investigation of Vacuum-Plasma Technologies for Fabricating SOFCs on the Basis of Barium Cerates. Proc. of an EPRI/GRI Fuel Cells Workshop on Fuel Cells Technology Research and Development. Ari-sona. TR-106338.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Litvinov, B. V., Kleschev, Y. N., Sagalovych, А. V., Sagalovych, V. V. et. al. (1995). Research and development of fuel cell with protonic conductivity (Ist Stage). Contract WO 1676-20/8062-10.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">CVD and PVD vacuum plasma processes</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">characteristics of functional coatings Avinit</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ion-plasma diffusion surfaces modification</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">development of nanotechnologies Avinit</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200811005922.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3978005</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">JSC «FED»</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-2136-2740</subfield>
  <subfield code="a">Alex Sagalovych</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">JSC «FED»</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-8060-3201</subfield>
  <subfield code="a">Vlad Sagalovych</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">30310715</subfield>
  <subfield code="z">md5:2430da224e2f2a26a4c4caed9cddba36</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3978005/files/Improving the performance, reliability and service life of aviation technology products based on the innovative vacuum-plasma nanotechnologies for application of avinit functional coatings and surfaces modification.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2020-08-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3978005</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">JSC «FED»</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7216-2138</subfield>
  <subfield code="a">Viktor Popov</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Improving the performance, reliability and service life of aviation technology products based on the innovative vacuum-plasma nanotechnologies for application of avinit functional coatings and surfaces modification</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The methods of creating the advanced nanomaterials and nanotechnolo-gies of functional multicomponent coatings Avinit (mono- and multilayer, nano-structured, gradient) to improve the performance of materials, components and parts of aerotechnical purposes are considered.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The vacuum-plasma nanotechnologies Avinit were developed based on the use of gas-phase and plasma-chemical processes of atomic-ionic surface modifi-cation and the formation of nanolayer coatings in the environment of nonsteady low-temperature plasma.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Considerable attention is paid to the equipment for application of functio-nal multilayer composite coatings: an experimental-technological vacuum-plas-ma automated cluster Avinit, which allows to implement complex methods of coating (plasma-chemical CVD, vacuum-plasma PVD (vacuum-arched, magne-tron), processes of ionic saturation and ionic surface treatment, combined in one technological cycle.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The information about the structure and service characteristics of Avinit coatings has a large place.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The results of metallographic, metallophysical, tribological investigations of properties of the created coatings and linking of their characteristics with pa-rameters of sedimentation process are described. The possibilities of parameters processes regulation for the purpose of reception of functional materials with the set of physicochemical, mechanical complex and other properties are considered.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The issues of development of experimental-industrial technologies Avinit and industrial implementation of the developed technological processes to increase of operational characteristics of aerotechnical products are addressed in detail.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Attention is paid to the development prospects of vacuum-plasma nano-technologies Avinit and expansion of these methods applications in mechanical engineering, aviation, power-plant industry, space industry and other fields of science and technology.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The book is aimed at specialists working in the field of ion-plasma surface modification of materials and functional coatings application.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">102</subfield>
  <subfield code="b">Scientific Route OÜ</subfield>
  <subfield code="a">Tallinn, Estonia</subfield>
  <subfield code="z">ISBN 978-9916-9516-0-6 (Hardback) ISBN 978-9916-9516-1-3 (eBook)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.21303/978-9916-9516-1-3</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
212
153
views
downloads
Views 212
Downloads 153
Data volume 4.6 GB
Unique views 182
Unique downloads 137

Share

Cite as