Journal article Open Access

Bats Are Natural Reservoirs of SARS-Like Coronaviruses

Li, Wendong; Shi, Zhengli; Yu, Meng; Ren, Wuze; Smith, Craig; Epstein, Jonathan H.; Wang, Hanzhong; Crameri, Gary; Hu, Zhihong; Zhang, Huajun; Zhang, Jianhong; McEachern, Jennifer; Field, Hume; Daszak, Peter; Eaton, Bryan T.; Zhang, Shuyi; Wang, Lin-Fa


BibTeX Export

@article{li_wendong_2005_3949088,
 author    = {Li, Wendong and
         Shi, Zhengli and
         Yu, Meng and
         Ren, Wuze and
         Smith, Craig and
         Epstein, Jonathan H. and
         Wang, Hanzhong and
         Crameri, Gary and
         Hu, Zhihong and
         Zhang, Huajun and
         Zhang, Jianhong and
         McEachern, Jennifer and
         Field, Hume and
         Daszak, Peter and
         Eaton, Bryan T. and
         Zhang, Shuyi and
         Wang, Lin-Fa},
 title    = {{Bats Are Natural Reservoirs of SARS-Like 
          Coronaviruses}},
 journal   = {Science},
 year     = 2005,
 volume    = 310,
 number    = 5748,
 pages    = {676--679},
 month    = oct,
 doi     = {10.1126/science.1118391},
 url     = {https://doi.org/10.1126/science.1118391}
}