Journal article Open Access

Bats Are Natural Reservoirs of SARS-Like Coronaviruses

Li, Wendong; Shi, Zhengli; Yu, Meng; Ren, Wuze; Smith, Craig; Epstein, Jonathan H.; Wang, Hanzhong; Crameri, Gary; Hu, Zhihong; Zhang, Huajun; Zhang, Jianhong; McEachern, Jennifer; Field, Hume; Daszak, Peter; Eaton, Bryan T.; Zhang, Shuyi; Wang, Lin-Fa


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}