Book Open Access

Elementarz programisty: wstęp do programowania używając R

Nowosad, Jakub


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Space A", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3929338", 
 "ISBN": "978-83-953296-1-9", 
 "language": "pol", 
 "title": "Elementarz programisty: wst\u0119p do programowania u\u017cywaj\u0105c R", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    7, 
    3
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p><strong>Elementarz programisty: Wst\u0119p do programowania u\u017cywaj\u0105c R</strong> ma na celu wprowadzenie do podstaw dzia\u0142ania w j\u0119zyku R. W pierwszej cz\u0119\u015bci, &ldquo;Podstawy&rdquo;, opisuje ona w jaki spos&oacute;b wykonywa\u0107 proste operacje w R, czym s\u0105 obiekty oraz jak tworzy\u0107 funkcje, kt&oacute;re je przetwarzaj\u0105. Ta cz\u0119\u015b\u0107 zawiera tak\u017ce om&oacute;wienie podstawowych narz\u0119dzi pozwalaj\u0105cych na sterowanie przep\u0142ywem informacji, takich jak wyra\u017cenia warunkowe i p\u0119tle, metod dzia\u0142ania na tek\u015bcie, oraz sposob&oacute;w wczytywania i zapisywania plik&oacute;w w r&oacute;\u017cnych formatach. Druga cz\u0119\u015b\u0107, &ldquo;Narz\u0119dzia&rdquo;, buduje na wiedzy zdobytej w cz\u0119\u015bci pierwszej i rozszerza j\u0105. Zawiera ona informacje na temat tworzenia funkcji przyjaznych u\u017cytkownikom oraz to w jaki spos&oacute;b tworzy\u0107 odpowiednie komunikaty b\u0142\u0119d&oacute;w, ostrze\u017ce\u0144 czy wiadomo\u015bci. W tej cz\u0119\u015bci nast\u0119puje prezentacja metod analizy kodu, takich jak testy jednostkowe, benchmarking i profiling oraz sposob&oacute;w rozwi\u0105zywania problem&oacute;w z kodem u\u017cywaj\u0105c technik debugowania. Pokazanie s\u0105 tak\u017ce mo\u017cliwo\u015bci \u0142\u0105czenia R z innymi j\u0119zykami programowania C++ i Python. Opr&oacute;cz informacji \u015bci\u015ble powi\u0105zanych z R, <strong>Elementarz programisty</strong> ma tak\u017ce rozdzia\u0142 po\u015bwi\u0119cony systemom kontroli wersji - uniwersalnym narz\u0119dziom u\u017cywanym przez programist&oacute;w r&oacute;\u017cnych j\u0119zyk&oacute;w. Cz\u0119\u015b\u0107 &ldquo;Narz\u0119dzia&rdquo; ko\u0144czy rozdzia\u0142 integruj\u0105cy wiedz\u0119 z ca\u0142ej ksi\u0105\u017cki w postaci om&oacute;wienia kolejnych krok&oacute;w dotycz\u0105cych tworzenia pakiet&oacute;w R. <strong>Elementarz programisty</strong> zawiera te\u017c szereg praktycznych porad oraz wiele odno\u015bnik&oacute;w do dodatkowych materia\u0142&oacute;w, takich jak ksi\u0105\u017cki, blogi, kursy, czy strony internetowe. Wszystkie rozdzia\u0142y w tej ksi\u0105\u017cce dodatkowo zawieraj\u0105 zadania, kt&oacute;re pozwalaj\u0105 na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy. Ksi\u0105\u017cka ta jest przeznaczona zar&oacute;wno dla os&oacute;b bez znajomo\u015bci j\u0119zyk&oacute;w programowania, jak te\u017c dla os&oacute;b, kt&oacute;re znaj\u0105 inne j\u0119zyki programowania, ale s\u0105 zainteresowane poznaniem j\u0119zyka R. Uzyskana wiedza z tej ksi\u0105\u017cki daje podstawy do wykorzystywania R do r&oacute;\u017cnorodnych cel&oacute;w, od analizy danych i opracowa\u0144 statystycznych, poprzez tworzenie wykres&oacute;w i wizualizacji, ko\u0144cz\u0105c na aplikacjach specyficznych dla danej dziedziny.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Nowosad, Jakub"
  }
 ], 
 "version": "Wydanie pierwsze", 
 "publisher_place": "Poznan, Poland", 
 "type": "book", 
 "id": "3929338"
}
170
185
views
downloads
All versions This version
Views 170170
Downloads 185185
Data volume 548.3 MB548.3 MB
Unique views 156156
Unique downloads 167167

Share

Cite as