Report Open Access

National Plan for Open Science

Spiros Athanasiou; Vasilis Amiridis; Maria Gavriilidou; Evangelos Gerasopoulos; Alexandros Dimopoulos; Georgina Kaklamani; Fotis Karagiannis; Iraklis Klampanos; Dimitra Kondili; Kostas Koumantaros; Panos Konstantopoulos; Katerina Lenaki; Angelos Likiardopoulos; Natalia Manola; Despoina Mitropoulou; Agiatis Benardou; Nikolaos Boukos; Alexandros Nousias; Maria Ntaountaki; Stella Oikouta; Lia Ollandezou; Elli Papadopoulou; Ilias Papastamatiou; Stelios Piperidis; Orestis Speyer; Prodromos Tsiavos; Evangelia Chrysina; Fotis Psomopoulos


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3908953">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3908953</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3908953"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0208-014X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0208-014X</dct:identifier>
    <foaf:name>Spiros Athanasiou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Vasilis Amiridis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>National Observatory of Athens</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Maria Gavriilidou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Evangelos Gerasopoulos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>National Observatory of Athens</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Alexandros Dimopoulos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BSRC "Alexander Fleming"</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Georgina Kaklamani</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>IESL-FORTH</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Fotis Karagiannis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Iraklis Klampanos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NCSR "DEMOKRITOS"</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Dimitra Kondili</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>National Center of Social Research</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kostas Koumantaros</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>GRNET – National Infrastructures for Research and Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Panos Konstantopoulos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Katerina Lenaki</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Open Technologies Alliance (GFOSS)</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Angelos Likiardopoulos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Hellenic Centre for Marine Research</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Natalia Manola</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Despoina Mitropoulou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Open Technologies Alliance (GFOSS)</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Agiatis Benardou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nikolaos Boukos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NCSR "DEMOKRITOS"</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Alexandros Nousias</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NCSR "DEMOKRITOS"</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Maria Ntaountaki</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Hellenic Academic Libraries Link</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Stella Oikouta</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NCSR "DEMOKRITOS"</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Lia Ollandezou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Hellenic Academic Libraries Link</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Elli Papadopoulou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ilias Papastamatiou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>GRNET – National Infrastructures for Research and Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Stelios Piperidis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Orestis Speyer</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>National Observatory of Athens</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Prodromos Tsiavos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Athena Research Center</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Evangelia Chrysina</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>National Hellenic Research Foundation</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Fotis Psomopoulos</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Centre for Research and Technology</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>National Plan for Open Science</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2020</dct:issued>
  <dcat:keyword>open science, eosc, open data</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-06-26</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/GRE"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3908953"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3908953</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/4656150#.YGXCvq8zY2w"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3908952"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;This report proposes a series of goals, commitments, policies and actions for the adoption of Open Science in Greece.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;It is intended to serve as a reference point for national policy makers towards the establishment of a national strategy for Open Science, assist national organizations in embracing Open Science principles, and ensure national alignment with the European Open Science Cloud (EOSC).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;The report has been prepared by the &amp;#39;Open Science Task Force&amp;#39;, a collaborative bottom-up initiative of eleven national academic &amp;amp; research organizations and twenty-six research infrastructures &amp;amp; civic initiatives.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3908953"/>
    <dcat:byteSize>1470044</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3908953/files/OSP-v1.0-pub.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
3,711
2,216
views
downloads
All versions This version
Views 3,7113,711
Downloads 2,2162,216
Data volume 3.3 GB3.3 GB
Unique views 3,2673,267
Unique downloads 1,9981,998

Share

Cite as