There is a newer version of this record available.

Software Open Access

ufz/ogs: 6.3.1

Dmitry Yu. Naumov; Tom Fischer; Lars Bilke; Karsten Rink; Norihiro Watanabe; wenqing; renchao.lu; Norbert Grunwald; FZill; Yonghui56; jbathmann; Chaofan Chen; HBShaoUFZ; ShuangChen88; xingyuanmiao; boyanmeng; Marc Walther; skai95; joergbuchwald; joboog; KeitaYoshioka; Tianyuan Zheng; ThieJan; ZhangNing; fparisio; ogsbot; nagelt; carolinh; Thomas


BibTeX Export

@software{dmitry_yu_naumov_2020_3901385,
 author    = {Dmitry Yu. Naumov and
         Tom Fischer and
         Lars Bilke and
         Karsten Rink and
         Norihiro Watanabe and
         wenqing and
         renchao.lu and
         Norbert Grunwald and
         FZill and
         Yonghui56 and
         jbathmann and
         Chaofan Chen and
         HBShaoUFZ and
         ShuangChen88 and
         xingyuanmiao and
         boyanmeng and
         Marc Walther and
         skai95 and
         joergbuchwald and
         joboog and
         KeitaYoshioka and
         Tianyuan Zheng and
         ThieJan and
         ZhangNing and
         fparisio and
         ogsbot and
         nagelt and
         carolinh and
         Thomas},
 title    = {ufz/ogs: 6.3.1},
 month    = jun,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {6.3.1},
 doi     = {10.5281/zenodo.3901385},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3901385}
}
615
265
views
downloads
All versions This version
Views 6159
Downloads 2650
Data volume 64.7 GB0 Bytes
Unique views 5379
Unique downloads 760

Share

Cite as