Book Open Access

Budget Policy of Social Development

Igor Chugunov; Valentyna Makohon; Mykola Pasichnyi; Andriy Nikitishin; Iryna Adamenko; Tetiana Krykun; Tetiana Kaneva; Liudmyla Kozarezenko; Serhii Sobchuk

The monograph is devoted to the development of methodological and institutional framework for the formation of fiscal policy to ensure social development. The essence and role of budget regulation in supporting the processes of endogenous economic growth are revealed. The experience of the implementation of fiscal policy in countries with developed and transformational economies is systematized. The directions of increasing the efficiency and strengthening the regulatory potential of the state tax policy are proposed. An assessment of the tax burden on labor and consumption in 2001–2017 is carried out; a comparative analysis of the values of the corresponding indicators in Ukraine and the European Union member countries is carried out. The factors that affect the fiscal significance of the value added tax, excise tax, income tax, personal income tax are identified. Provisions for enhancing the effectiveness of the institutional architectonics of the budget system are improved. Directions for improving the efficiency of budget expenditures are substantiated. The analysis of the influence of the main factors on the dynamics of changes in the ratio of public debt to GDP is carried out; it is established that inflation affected the most, and the exchange rate influenced the increase. An approach to assessing the state of debt security of the country is proposed, the conceptual framework for managing the budget deficit and public debt is defined. Provisions for the implementation of long-term budget planning and forecasting are developed. Institutional framework for the formation of the budget strategy is improved. The conceptual foundations of state financial support for human development are defined. A long-term budget strategy is developed, taking into account the cyclical nature of economic development. The conducted scientific research allows identifying the possibilities of positive influence of the budget policy on social development in the context of improving the quality of the institutional environment.

Files (3.4 MB)
Name Size
Budget Policy of Social Development.pdf
md5:67b77024d9690c9efac6ce1db3989fe5
3.4 MB Download
 • Adamenko, I. P. (2016). Financial Policy in the System of Socio-Eco-nomic Development of Society. Biznes Inform, 3, 188–192.

 • Adamenko, I. P. (2016). The priority ways of improving the local bud-gets formation system in Ukraine. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 30 (1), 139–146.

 • Adamenko, I. P. (2015). The system of state financial regulation. Eko-nomichnyi visnyk universytetu, 24 (1), 110–114.

 • Aparova, O. V. (2013). Experience of financial instruments use in Ukraine: historical aspects. Scientific journal of ChSIEM, 2, 155–160.

 • Aparova, O. V. (2014). Mekhanizmy koordynatsiyi finansovo-biudzhet-noi ta hroshovo-kredytnoi polityky u systemi ekonomichnoho roz-vytku derzhavy. Zaporizhzhia, 327.

 • Aparova, O. (2013). Financial instruments of the state economic deve-lopment policy: European experience. Efektyvna ekonomika, 4.

 • Aparova, O. (2013). Analysis Fiscal Transparency іn Ukraine. Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 2, 195–198.

 • Aparova, O. V. (2013). Budget of Europe and the cis in terms of eco-nomic fluctuations. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 5, 41–46.

 • Aparova, O. V. (2013). Ohliad svitovoho dosvidu zdiysnennia finanso-vo-biudzhetnoi polityky innovatsiynoho rozvytku. Ekonomichnyi pro-stir, 70, 120–130.

 • Balackiy, E. V. (2000). Effektivnost' fiskal'noy politiki gosudarstva. Problemy prognozirovaniya, 5, 32–45.

 • Bazylevych, V. D. (2004). Posylennia roli finansiv u transformatsiyniy ekonomitsi. Finansy Ukrainy, 5, 5–10.

 • Barannik, L. B., Piskova, J. V. (2016). State tax policy in Ukraine in the context of the new development paradigm. Stratehiya rozvytku Ukrainy, 1, 36–42.

 • Baranovskyi, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiya otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia). Kyiv: KNTEU, 760.

 • Menger, K., Bem-Baverk, E., Vizer, F. (1992). Osnovy teorii cennostey hozyaystvennyh blag. Avstriyskaya shkola v politicheskoy ekonomii. Moscow: Ekonomika, 243–426.

 • Benko, I. D., Benko, V. S. (2012). Orhanizatsiya obliku ta kontroliu finansovykh resursiv biudzhetnykh ustanov. Innovatsiyna ekonomi-ka, 9, 272–276.

 • Blankart, Sh.; Fedosov, V. M. (Ed.) (2000). Derzhavni finansy v umo-vakh demokratiyi: Vstup do finansovoi nauky. Kyiv: Lybid, 654.

 • Bohdan, T. P. (2013). Derzhavnyi borh Ukrainy: osoblyvosti formu-vannia ta upravlinnia v suchasnykh umovakh. Finansy Ukrainy, 1, 32–46.

 • Bogdan, T. P. (2016). External debt burden and challenges for the cur-rency-financial policy of Ukraine. Ekonomika Ukrainy, 7, 21–32.

 • Bogolib, Т. (2014). Providing of Ukraine's budgetary system sustainabi-lity in conditions of crisis. Ekonomichnyi chasopys XXI, 7-8, 48–51.

 • Bogolib, Т. (2009). Model finansuvannia y orhanizatsiya diyalnosti vyshchoho navchalnoho zakladu. Finansy Ukrainy, 8, 40–50.

 • Bogolib, Т. (2015). Fiscal policy as an instrument of macroeconomic stability. Ekonomichnyi chasopys-XXI, 3-4 (1), 84–87.

 • Bogolib, Т. (2013). Instytutsiyna osnova biudzhetnoi systemy Ukrainy. Nauchnye trudy DonNTU. Seriya: Ekonomicheskaya, 2 (44), 57–68.

 • Bogolib, Т. (2011). Serednostrokove biudzhetne planuvannia yak biudzhetnyi mekhanizm stymuliuvannia ekonomichnoi aktyvnosti v Ukraini. Investytsiyi: praktyka i dosvid, 12, 121–125.

 • Buhai, T. V., Haliuta, A. A. (2012). Prohramno-tsilovyi metod u biud-zhetnomu protsesi: zarubizhnyi dosvid i mozhlyvosti yoho vykorystan-nia v Ukraini. Visnyk ZhDTU, 3 (57), 206–210.

 • Buturlakina, T. O., Minkovych, T. V. (2010). Finansova detsentrali-zatsiya yak faktor ekonomichnoho zrostannia rehioniv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 31, 237–244.

 • Lysiak, L. V., Hrytsenko, O. V., Kachula, S. V., Romenska, K. M. et. al.; Lysiak, L. V. (Ed.) (2015). Biudzhetna skladova realizatsiyi dominant-nykh napriamiv suspilnoho rozvytku. Dnipropetrovsk: Dnipropetr. derzh. finans. akad., 396.

 • Moldovan, O. O., Bila, S. O., Shevchenko, O. V., Kushnir, M. O. et. al. (2012). Biudzhetna polityka v Ukraini v umovakh ryzykiv spo-vilnennia ekonomichnoi dynamiky. Kyiv: NISD, 80.

 • Bulhakova, S. O., Baranovskyi, O. I., Kucher, H. V. et. al.; Mazaraka, A. A. (Ed.) (2010). Biudzhetna systema Ukrainy ta Yevrosoiuzu. Kyiv: KNTEU, 409.

 • Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: stanom na 10 sichnia 2017 r. (2017). Kharkiv: Pravo, 217.

 • Biukenen, Dzh. M., Mashreiv, R. A. (2004). Suspilni finansy i suspilnyi vybir: dva protylezhnykh bachennia derzhavy. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiya», 175.

 • Vasylyk, O. D. (2013). Biudzhetna systema Ukrainy. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry, 544.

 • Varnaliy, Z. S., Buhai, T. V., Onyshchenko, S. V. (2014). Biudzhetnyi protses v Ukraini: stan ta problemy instytutsiynoho zabezpechennia. Poltava: PoltNTU, 270.

 • Varnaliy, Z. S. (2018). Ekonomichna bezpeka ta konkurentospromozh-nist rehioniv Ukrainy. Chernivtsi, 454.

 • Vartsaba, V. I., Tranovych, Yu. P. (2014). Prohramno-tsilovyi metod yak instrument vdoskonalennia biudzhetnoho planuvannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya: Ekonomika, 3, 100–102.

 • Veber, M. (2006). Protestantskaya etika i duh kapitalizma. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya enciklopediya, 682.

 • Vozniuk, H. V. (2016). Biudzhetna polityka rozvytku rehioniv Ukrainy: suchasna paradyhma ta orientyry podalshykh reform. Lviv: DU «In-t re-hion. doslidzh. im. M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy», 519.

 • Volosovich, S. V. (2017). Dominants of technological innovations in the financial sphere. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 33 (1), 15–22.

 • Vlasiuk, O. S. (2014). Aktualni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsiyi. Kyiv: NISD, 432.

 • Hordienko, V. O. (2014). Prohramno-tsilovyi metod – instrument pobudovy suchasnoi ekonomiky. Dnipropetrovsk: DDFA, 267.

 • Hrabchuk, О. М. (2014). Financial regulation of economy of ukraine in a state of deep recession. Ekonomichnyi analiz, 18 (2), 134–141.

 • Danylenko, A. I. (2013). Refinement of the economy management model and financial mechanisms of its realization. Ekonomika Ukrainy, 5, 4–29.

 • Chugunov, I. Ya., Pavelko, A. V., Kanieva, T. V. et. al.; Mazara-ka, A. A. (Ed.) (2015). Derzhavne finansove rehuliuvannia ekono-michnykh peretvoren. Kyiv: Kyiv. nats.torh.-ekon.un-t, 376.

 • Diachenko, Ya. Ya. (2010). Teoretyko-metodolohichni osnovy zabez-pechennia tsilovoho vykorystannia biudzhetnykh koshtiv. Finansy Ukrainy, 2, 13–27.

 • Zhebchuk, R. L. (2013). Budget potential and its place in the process of budget planning. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika, 18 (3 (1)), 144–147.

 • Zhebchuk, R. L. (2012). Program-Target Method of Budgeting as a Tool for Local Budgets Reforming in Ukraine. Rehionalna ekonomika, 4, 90–97.

 • Zhuravka, F. O., Kravchenko, O. V.; Pivniak, H. H. (Ed.) (2014). Vdo-skonalennia systemy finansuvannia biudzhetnykh ustanov v umovakh zrostannia sotsialnoi vidpovidalnosti. Sotsialna vidpovidalnist vlady, biznesu, hromadian. Vol. 2. Donetsk: NHU, 98–104.

 • Zhuravka, F. O., Ovcharova, N. V. (2014). Evaluating the Effectiveness of State Programs in the Social Sphere. Biznes Inform, 6, 202–206.

 • Zahalni tendentsiyi tinovoi ekonomiky v Ukraini. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

 • Yermoshenko, M. M., Yerokhin, S. A., Pluzhnikov, I. O., Babych, L. M., Sokolovska, A. M., Cherednychenko, Yu. V.; Yermoshenko, M. M. (Ed.)(2003). Zasady formuvannia biudzhetnoi polityky derzhavy. Kyiv: NAU, 284.

 • Zvarych, O. V. (2011). Serednostrokove prohnozuvannia dokhodiv biudzhetu ta yikh vzaiemozviazok z makroekonomichnymy pokaznykamy. Finansy Ukrainy, 8, 59–75.

 • Zvarych, O. V. (2013). Podatkovi nadkhodzhennia: metodolohiya prohnozuvannia. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 444.

 • Zymovets, V. V. (2010). Derzhavna finansova polityka ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv, 356.

 • Zubenko, V. V. (2010). Prohramno-tsilovyi metod biudzhetuvannia yak dievyi mekhanizm upravlinnia publichnymy finansamy. Naukovyi visnyk ChDIEU. Seriya: Ekonomika, 3 (11), 44–49.

 • Ivanov, Yu. Chumakova, O. (2010). Pidkhid do klasyfikatsiyi podatkiv i zboriv v konteksti rozrakhunku implitsytnykh stavok v Ukraini. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, 21, 106–112.

 • Ivanov, Yu. B. (2009). Funktsiyi podatkiv ta podatkove rehuliuvannia. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, 19, 36–43.

 • Illiashenko, T. O., Radionova, I. O. (2010). Problemy ta perspektyvy finansuvannia osvity i nauky v Ukraini v umovakh ekonomichnoi kryzy. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 1, 223–228.

 • Sidenko, V. R., Skrypnychenko, M. I., Ponomarenko, V. S., Chugunov, I. Ya. et. al.; Sidenko, V. R. (Ed.) (2017). Instytutsiyna transformatsiya finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsiyi. Kyiv: Kyiv. nats. torh-ekon. un-t, 646.

 • Gricenko, A. A. (Ed.) (2008). Institucional'naya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovaniy. Kharkiv: Fort, 928.

 • Kaneva, T. V., Dumikian, A. K. (2016). Economic essence of financial provision of budget institutions. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 31 (1), 235–241.

 • Kaneva, T. V., Shevchenko, S. O. (2015). Accounting policies the public sector Ukraine. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 27 (1), 77–81.

 • Kankulova, M. I. (2016). Instrumentariy gosudarstvennogo finansovogo planirovaniya i prognozirovaniya. Ekonomicheskie nauki, 5 (138), 102–107.

 • Kankulova, M. I. (2014). Osobennosti i razvitie finansovogo menedzhmenta v gosudarstvennyh uchrezhdeniyah. Finansy, 11, 21–24.

 • Kankulova, M. I. (2016). Finansovoe planirovanie i prognozirovanie v sisteme upravleniya obshchestvennymi finansami. Ekonomicheskie nauki, 4 (137), 103–106.

 • Karpyshyn, N. I. (2009). Shliakhy optymizatsiyi finansovoho zabezpechennia okhorony zdorovia v Ukraini. Svit finansiv, 4, 99–104.

 • Kyrylenko, O. P. (2007). Udoskonalennia praktyky rozroblennia biudzhetnykh rezoliutsiy. Finansy Ukrainy, 2, 3–12.

 • Kyrylenko, О. (2017). Formation of institutional support for transparency of the budget process in Ukraine. Finansy Ukrainy, 8, 80–94.

 • Kyrylenko, O. P., Malyniak, B. S. (2008). Biudzhetni vydatky na rozvytok infrastruktury derzhavy: teoretychne obhruntuvannia, vitchyznianyi dosvid. Finansy Ukrainy, 7, 3–16.

 • Kyrylenko, О., Tulai, О. (2014). State finances and human development: correlation dialectics. Finansy Ukrainy, 10, 42–54.

 • Kyrylchuk, Ye. I. (2009). Biudzhetna polityka Ukrainy: suchasni realiyi ta svitova finansova kryza. Lutsk: Vezha, 33.

 • Knyshenko, I. F. (2006). Prohramno-tsilovyi metod biudzhetuvannia yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy. Naukovi pratsi NDFI, 2, 63–68.

 • Koliada, T. A. (2014). Finansuvannia vydatkiv na ekonomichnu diyalnist u konteksti realizatsiyi suchasnoi biudzhetnoi polityky derzhavy. Ekonomika promyslovosti, 3, 13–24.

 • Koliada, T. A., Churkina, I. Ye. (2008). Osoblyvosti fiskalnoi efektyvnosti opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh osib v umovakh intehratsiyi. Finansy Ukrainy, 6, 70–76.

 • Kornienko, N. M. (2012). Teoretychni ta praktychni zasady pro hramnotsilovoho metodu planuvannia biudzhetnykh vydatkiv. Naukovi pratsi NDFI, 1, 70–78.

 • Kosova, T. D., Timartsev, O. Yu. (2014). Tax Efficiency of Ukrainian Regions: Problems and Prospect. Biznes-Inform, 4, 361–365.

 • Kozarezenko, L. V. (2016). The participation budgetting in the system of state financial regulation of human development. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 28 (1), 180–189.

 • Kozarezenko, L. (2016). Local budgets: possibilities of human development regulation. Finansy Ukrainy, 4, 65–83.

 • Kozarezenko, L. (2016). The role of budgetary policy in human resources development. Finansy Ukrainy, 7, 44–63.

 • Kozarezenko, L. (2016). Improvement of the budgetary mechanism promoting human potential development. Efektyvna ekonomika, 7. Avail-able at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5080&p=1

 • Kozarezenko, L. (2016). The influence of direct taxes on human development. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 8, 47–51.

 • Kozarezenko, L. (2016). The tax policy of human potential development. Ekonomika ta derzhava, 5, 26–31.

 • Koziuk, V. (2008). Borhova polityka v systemi hlobalnykh makrofinansovykh protsesiv. Svit finansiv, 1, 29–41.

 • Koziuk, V. V. (2012). Optymalnyi riven borhovoho navantazhennia: hlobalni makrofinansovi zrushennia ta shvydkoplynni ochikuvannia. Finansy Ukrainy, 1, 78–93.

 • Kozlovsky, S., Fonitska, Т. (2013). Modern theoretical and methodological approaches to the budget management system forming. Economic Annals-XXI, 3-4 (1), 35–37.

 • Kouz, R. (1993). Firma, rynok i pravo. Moscow: Delo, 238.

 • Krysovatyi, А. І., Mel'nyk, V. М., Koshchuk, Т. V. (2016). Essence and conceptual bases of the formation of a tax policy under conditions of the eurointegration processes. Ekonomika Ukrainy, 1, 35–51.

 • Кrykun, T. І. (2016). Formation expenses budget for social security. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 30 (1), 162–169.

 • Кrykun, T. (2018). Development of the budgetary expenditures planning system in Ukraine. University Economic Bulletin, 38, 126–137. doi: https://doi.org/10.31470/2306-546x-2018-38-126-132

 • Kucher, H. (2011). Rozvytok rynku vnutrishnikh derzhavnykh borhovykh zoboviazan Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torho-velno-ekonomichnoho universytetu, 2, 47–58.

 • Lysiak, L., Kulichenko, V. (2016). Budgetary mechanism in terms of innovative development of the budget management system. Ekonomichnyi prostir, 106, 156–167.

 • Lysiak, L. (2009). The priorities of the current budgetarian policy of Ukraine. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 111, 22–26.

 • Lysiak, L. (2007). Instytutsiynyi pidkhid do doslidzhennia biudzhetnoi polityky. Naukovi pratsi DonNTEU. Seriia: Ekonomichna, 31-2, 171–176.

 • Lysiak, L. (2008). Systema tsilovykh orientyriv suchasnoi biudzhetnoi polityky. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia: Ekonomichna, 39 (1), 281–286.

 • Lysiak, L., Romenska, K. M. (2015). Efektyvnist vykorystannia koshtiv mistsevykh biudzhetiv Ukrainy. Dnipropetrovsk: Un-t myt. spravy ta finansiv, 232.

 • Lisovenko, L., Bench, L., Bets, О. (2014). Public debt: a conceptual framework and macroeconomic aspects. Finansy Ukrainy, 12, 7–31.

 • Lukianenko, I. H. (2012). Modeliuvannia vplyvu zmin fiskalnoi polityky na ekonomiku Ukrainy. Biznes Inform, 4, 201–204.

 • Lukianenko, I. H. (2014). Problemy upravlinnia biudzhetnym defitsytom dlia zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy. Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, 2, 178–184.

 • Lunina, I. (2014). Fiscal decentralization in Ukraine in the context of European trends. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 2, 155–171.

 • Lunina, I. (2014). Budgetary decentralization: purposes and directions of reforms. Ekonomika Ukrainy, 11, 61–75.

 • Lunina, I. (2014). Budgetary decentralization: purposes and directions of reforms. Ekonomika Ukrainy, 11, 61–75.

 • Lunina, I., Moroz, P. (2014). Contradictions of the processes of financialization and their influence on the economic growth in Ukraine. Ekonomika Ukrainy, 4, 29–39.

 • Lyutuy, I., Savich, L. (2009). Contradictions of planning of expense part of the state budget of kraine. Formation of market economy in Ukraine, 19, 81–87.

 • Liutyi, I. O. (2004). Novitni tendentsiyi rozvytku finansovoi systemy derzhavy. Finansy Ukrainy, 5, 24–30.

 • Liakhovchenko, L. A. (2010). Zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne medychne strakhuvannia yak dodatkove dzherelo finansuvannia haluzi okhorony zdorovia v Ukraini. Ekonomika ta derzhava, 3, 93–97.

 • Makkonell, K. R., Bryu, S. L. (1992). Ekonomiks. Vol. 2. Moscow: Respublika, 400.

 • Mazaraki, A. A., Volosovych, S. V. (2016). Dominanty instytutsiynoi modernizatsiyi finansovoi systemy Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 1, 5–23.

 • Makohon, V. D. (2018). Biudzhetna stratehiya derzhavy. Kyiv: KNTEU, 364.

 • Makogon, V. (2011). Fiscal policy in the EU countries. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 6, 36–46.

 • Makogon, V. D. (2017). The Budget Forecasting as a Tool for the State Regulation of Economic Processes. Biznes Inform, 10, 314–318.

 • Makogon, V. (2016). Budget expenditures in a system of social and economic development of a country. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 3 (86), 114–124.

 • Makogon, V. (2010). Napriamy rozvytku systemy rehuliuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn. Naukovi pratsi NDFI, 1 (50), 40–46.

 • Makogon, V. (2011). Priorytety suchasnoi biudzhetnoi polityky Ukrainy. Visnyk KNTEU, 3, 50–57.

 • Makogon, V. (2013). Sutnist ta rol biudzhetnoho planuvannia yak instrumentu rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 20/2, 181–185.

 • Makogon, V. D., Adamenko, I. P. (2018). Fiscal policy as an element of socio-economic transformations. Scientific bulletin of polissia, 1 (2 (14)), 129–135. doi: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-129-135

 • Maksuta, A., Chugunov, I. (2012). Budget component of social developement. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 3, 45–54.

 • Markovych, H. B. (2011). Otsinka rezultatyvnosti biudzhetnykh prohram. Svit finansiv, 2, 159–167.

 • Muzyka, I., Voznjak, H. (2016). The healthcare system in the context of institutional changes in Ukraine: financial aspects introduction. Svit finansiv, 1, 99–108.

 • Nikitishin, A. О. (2018). The Adaptive and Coherent Institutional Architectonics of Tax Regulation. Problemy ekonomiky, 1, 300–307.

 • Nikitishyn, A. O. (2018). The impact of tax regulation on research and innovation. Ekonomika. Finansy. Pravo, 2/2, 22–30. Available at: https://drive.google.com/file/d/1OE7c4MsIVF2Ap8uzXR0pbh9f-W0K5MgpO/view

 • Nikitishin, А. О. (2018). Tax revenue to local budgets under the conditions of budget decentralization. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, 29 (2), 110–113.

 • Nikitishin, A. O. (2018). System-synergetic approach to the regulation of fiscal potential of local taxes and fees. Visnyk Odeskoho natsional-noho universytetu. Seriya: Ekonomika, 23 (1 (66)), 121–129.

 • Nikitishin, A. (2017). Indicators of institutional changes in the tax system of Ukraine. Visnyk KNTEU, 1, 93–108. Available at: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/01/9.pdf

 • Nikitishin, A. О. (2018). The Formation and Development of the Institutional Architectonics of Tax Regulation. Biznes Inform, 2, 259–265. Available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-2_0-pages-259_265.pdf

 • Onyshchenko, S. V. (2017). Biudzhetna bezpeka Ukrainy: sutnist, zahrozy ta shliakhy zabezpechennia. Kyiv: Znannia Ukrainy, 403.

 • Ofitsiynyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Available at: https://mon.gov.ua/ua

 • Oparin, V. (2011). Systemnyi pidkhid do formuvannia derzhavnoi finansovoi polityky. Ekonomika Ukrainy, 9, 93–95.

 • Pavelko, A., Chugunov, I. (2015). Fiscal policy of Economic Development. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 2, 64–73.

 • Pasichnyi, M. D. (2012). Biudzhetne rehuliuvannia sotsialnoekono-michnoho rozvytku krainy v period postkryzovoho vidnovlennia. Biznes Inform, 5, 219–223.

 • Pasichnyi, M. D. (2017). The Strategy of Excise Taxation of Tobacco Products in Ukraine. Biznes Inform, 6, 220–226.

 • Pasichnyi, M. (2018). The policy of public debt management. Visnyk KNTEU, 5, 19–34.

 • Pasichnyi, M. (2018). Methodological bases of formation of financial policy of the country. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 3, 116–130.

 • Pasichnyi, M. (2018). Fiscal efficiency of the Ukrainian tax system. Visnyk KNTEU, 3, 116–130.

 • Pasichnyk, Yu. V. (2016). Problemy efektyvnoho upravlinnia derzhavnym biudzhetom v umovakh hlobalizatsiyi. Ekonomichnyi nobe-livskyi visnyk, 1, 156–163.

 • Pikhotskyi, V. F. (2010). Efektyvnist biudzhetnoi polityky yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Finansy Ukrainy, 3, 30–38.

 • Pigu, A. (1985). Ekonomicheskaya teorіya blagosostoyaniya. Moscow: Progress.

 • Pleskach, V. L., Kulyk, A. V. (2009). Metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnoho rozvytku. Finansy Ukrainy, 10, 27–35.

 • Poteriailo, I. (2009). Serednostrokove planuvannia v biudzhetnomu protsesi Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekono-michnoho universytetu, 4, 38–46.

 • Prokaza, T. V. (2011). Teoretychni zasady finansovoho planuvannia ta prohnozuvannia. Ekonomika promyslovosti, 2-3, 250–256.

 • Radionov, Yu. D. (2014). Forecast and planning as tools of the efficient management and the use of budget funds. Ekonomika Ukrainy, 4 (629), 40–54.

 • Rikardo, D. (1995). Nachalo politicheskoy ekonomiki i nalogovogo oblozheniya. Moscow: Ekonomika, 680.

 • Rymar, O. H. (2011). Fiskalna efektyvnist podatkovoi systemy v konteksti antykryzovoho rehuliuvannia. Aktualni problemy ekonomiky, 4, 224–227.

 • Sidelnykova, L. P. (2012). Fiskalna efektyvnist podatku na dodanu vartist v Ukraini. Stalyi rozvytok ekonomiky, 17.

 • Skrypnyk, A. V., Serebrianskyi, D. (2006). Otsinka fiskalnoi efektyvnosti pilhovoho opodatkuvannia prybutku pidpryiemstv. Ekonomika Ukrainy, 7, 13–27.

 • Sokolovska, A. (2014). Fiscal policy in Ukraine and its macroeconomic implications. Finansy Ukrainy, 11, 17–32.

 • Rozhko, O. D. (2013). Upravlinnia suverennymy borhamy yak instrument makroekonomichnoi stabilizatsiyi. Bankivska sprava, 11-12 (119), 46–59.

 • Romanchenko, O. (2013). Efektyvne ta ratsionalne vykorystannia biudzhetnykh koshtiv pry vykonanni koshtorysu biudzhetnoi ustanovy. Kazna Ukrainy, 4, 11–15.

 • Rudianova, T. M., Barannyk, L. B. (2013). Rozvytok finansovoi bazy mistsevykh biudzhetiv yak neobkhidna umova posylennia sotsialnoi zakhyshchenosti naselennia rehionu. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 1, 92–104.

 • Safonova, V. Ye. (2010). Economic firmness of higher educational establishment as factor of increase of his competitiveness. Visnyk ekono-michnoi nauky Ukrainy, 2, 133–137.

 • Smyrychynskyi, V. V. (2010). Lohistychna systema derzhavnykh zakupivel u konteksti biudzhetnoi doktryny Ukrainy. Svit finansiv, 2, 18–25.

 • Smit, A. (1866). Issledovaniya o prirode i prichinah bogatstva narodov. Vol. 2. Sankt Peterburg: Tip. I. Glazunova, 612.

 • Sobchuk, S. I. (2015). Ekonomichna sutnist biudzhetnoi polityky ekonomichnoho rozvytku. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 26/1, 228–232.

 • Stankus, T. (2017). Prohramno-tsilovyi metod u biudzhetnomu protsesi na rivni mistsevykh biudzhetiv. Kharkiv: Faktor, 128.

 • Tarangul, L., Khomyak, M. (2017). Institutional aspects of distribution of state revenue in framework of budget space of regions. Economy of Industry, 77 (1), 38–50. doi: https://doi.org/10.15407/econindus-try2017.01.038

 • Umanets, T. V., Shatalova, L. S. (2015). Preconditions for the Formation of a Mechanism for Ensuring the Economic Self-Sufficiency of Region. Biznes-Inform, 2, 92–96.

 • Tsaruk, O. V. (2010). Otsinka borhovoho finansuvannia defitsytu derzhavnoho biudzhetu Ukrainy. Finansy Ukrainy, 4, 98–101.

 • Yuriy, S. I., Fedosov, V. M., Alekseienko, L. M. et. al.; Yuriy, S. I., Fedosov, V. M. (Eds.) (2008). Finansy. Kyiv: Znannia, 611.

 • Fridmen, M. (1996). Kolichistvennaya teoriya deneg. Moscow: «El'f press», 131.

 • Harrod, R. (2011). K teorii ekonomicheskoy dinamiki: novye vyvody ekonomicheskoy teorii i ih primenenie v ekonomicheskoy politike. Moscpw: Gelios ARV.

 • Chechulina, O. O. (2011). Modernizatsiya derzhavnoho finansovoho kontroliu v konteksti rozvytku prohramno-tsilovoho biudzhetuvannia. Finansy Ukrainy, 10, 15–31.

 • Chugunov, I. Ya. (2014). Biudzhetni vidnosyny v systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy. Kazna Ukrainy, 6, 25–28.

 • Chugunov, I. Ya., Zapatrina, I. V. (2008). Rozvytok prohramno-tsilovoho metodu planuvannia biudzhetu. Finansy Ukrainy, 5, 3–14.

 • Chugunov, I. Ya., Knyshenko, I. F. (2009). Osnovni napriamy podalshoho rozvytku prohramno-tsilovoho metodu planuvannia biudzhetu. Naukovi pratsi NDFI, 4 (49), 3–11.

 • Chugunov, I., Makohon, V. (2014). Biudzhetno-podatkova polityka v umovakh instytutsiynykh peretvoren. Visnyk Kyivskoho natsional-noho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 4, 79–91.

 • Chugunov, I. Ya., Sobchuk, S. I. (2018). Formuvannia biudzhetnoi polityky ekonomichnoho rozvytku krainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 3, 103–116.

 • Chugunov, I. Ya. (2003). Biudzhetnyi mekhanizm rehuliuvannia ekono-michnoho rozvytku. Kyiv: NIOS, 488.

 • Chugunov, I. (2014). Longterm budget strategy in a system of economic cyclicality. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 5, 64–77.

 • Chugunov, I. Ya. (2008). Instytutsiyna arkhitektonika biudzhetnoi systemy. Finansy Ukrainy, 11, 3–10.

 • Chugunov, I. Ya. (2011). Teoretychni zasady rozvytku biudzhetnykh vidnosyn. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 4, 13–22.

 • Chugunov, I. Ya. (2005). Teoretychni osnovy systemy biudzhetnoho rehuliuvannia. Kyiv: NDFI, 259.

 • Chugunov, I. Ya., Zatonatska, T. H., Stavytskyi, A. V. (2007). Finansovo-ekonomichne prohnozuvannia i planuvannia. Kyiv: Polihraf Kon-saltynh, 312.

 • Chugunov, I. Ya., Pasichnyi, M. D. (2016). Finansova polityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 5, 5–18.

 • Pavelko, A., Chugunov, I. (2015). Fiscal policy of Economic Development. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 2, 64–73.

 • Chugunov, I. (2014). Longterm budget strategy in a system of economic cyclicality. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 5, 64–77.

 • Chugunov, I. Ya., Makohon, V. D. (2018). Biudzhetna stratehiya v umovakh ekonomichnykh peretvoren. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 5, 5–18.

 • Chugunov, I., Kozarezenko, L. (2017). Government financial regulation of human potential development. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 3, 116–132.

 • Chugunov, I. Ya., Makohon, V. D. (2016). Biudzhetna polityka v umovakh ekonomichnykh peretvoren. Ekonomichnyi chasopys-ХХІ, 158 (3-4 (2)), 66–69.

 • Shapoval, S. L. (2017). Directions of development budget planning system. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 32 (1), 204–210.

 • Shapoval, S. (2015). The theoretical basis of budget planning in the social and economic development. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 1 (57), 143–151.

 • Shahova, G. Ya., Kradinov, P. G., Manenok, P. L. (2012). Dolgosrochnaya ustoychivost' byudzhetnoy sistemy. Financial journal, 4, 5–18.

 • Shvabii, K. (2015). Theoretical approaches to formation and implementation of the state tax policy. Finansy Ukrainy, 10, 90–103.

 • Shevchenko, L. S. (2013). The financing of the higher education: the diversification of sources. Teoriya i praktyka pravoznavstva, 2.

 • Shevchuk, V. O. (2015). Derzhavni finansy zarubizhnykh krain. Finansy Ukrainy, 2, 3–13.

 • Shokina, Yu. O. (2012). Osoblyvosti realizatsiyi finansovoho mekhanizmu biudzhetnykh ustanov. Upravlinnia rozvytkom, 3, 120–123.

 • Yuriy, S. (2007). Upravlinnia na osnovi zrostannia i Ukraina. Zhurnal Yevropeiskoi ekonomiky, 1, 6–27.

 • Yuriy, S. I., Kyrylenko, O. P. (2010). Biudzhetna systema. Vyshkil studiyi. Ternopil: Ekonomichna dumka, 424.

 • Yurii, S. I., Krysovatyi, A. I., Koshchuk, T. V. (2010). Suchasni tendentsiyi rozvytku yevropeiskoho opodatkuvannia ta novitnia paradyhma podatkovoi polityky v Ukraini. Ternopil: TNEU, 292.

 • Yuriy, S. (2013). U poshukakh kompromisu mizh derzhavnym paternalizmom i finansyzmom. Svit finansiv, 4 (17), 7–12.

 • Yatsenko, Yu. O. (2013). Okremi aspekty vprovadzhennia prohramno-tsilovoho metodu u biudzhetnyi protses na rivni mistsevykh biudzhetiv. Finansy Ukrainy, 7, 44–54.

 • Acikgoz, B., Cinar, S. (2017). Public Spending and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developed Countries. Journal of Economics, 65 (5), 448–458.

 • Aghion, P., H mous, D., Kharroubi, E. (2014). Cyclical fiscal policy, credit constraints, and industry growth. Journal of Monetary Economics, 62, 41–58. doi: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.12.003

 • Afonso, A., Jalles, J. T. (2013). Fiscal composition and long-term growth. Applied Economics, 46 (3), 349–358. doi: https://doi.org/10.1080/ 00036846.2013.848030

 • Afonso, A., Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy, 26 (4), 517–532. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.02.002

 • Afonso, A., Hauptmeier, S. (2009). Fiscal Behavior in the European Union: Rules, Fiscal Decentralization and Government Indebtedness. ECB Working Paper, No. 1054.

 • Afonso, A., Sousa, R. M. (2011). The macroeconomic effects of fiscal policy. Applied Economics, 44 (34), 4439–4454. doi: https://doi.org/ 10.1080/00036846.2011.591732

 • Aizenman, J., Marion, N. (2011). Using inflation to erode the US public debt. Journal of Macroeconomics, 33 (4), 524–541. doi: https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2011.09.001

 • Binder, A. S. (2010). It's Broke, Let's Fix It: Rethinking Financial Regulation. International Journal of Central Banking, 6 (34), 277–330.

 • Allard, J., Catenaro, M., Vidal, J.-P., Wolswijk, G. (2013). Central bank communication on fiscal policy. European Journal of Politi cal Economy, 30, 1–14. doi: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2012.12.001

 • Alesina, A., Ardagna, S. (2010). Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending. Tax Policy and the Economy, 24 (1), 35–68. doi: https://doi.org/10.1086/649828

 • Arestis, P. (2012). Fiscal policy: a strong macroeconomic role. Review of Keynesian Economics, 1, 93–108. doi: https://doi.org/10.4337/roke.2012.01.06

 • Arestis, P. (2015). Coordination of fiscal with monetary and financial stability policies can better cure unemployment. Review of Keynesian Economics, 3 (2), 233–247. doi: https://doi.org/10.4337/roke.2015.02.07

 • Arrow, K. J., Lind, R. (1970). Uncertainty and the Evaluation of Public Investment Decisions. American Economic Review, 60 (3), 364–378.

 • Auerbach, A. J., Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4 (2), 1–27. doi https://doi.org/10.1257/pol.4.2.1

 • Auerbach, A. J., Gorodnichenko, Y. (2017). Fiscal stimulus and fiscal sustainability. National Bureau of Economic Research. doi: https://doi.org/10.3386/w23789

 • Barro, R. J. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Vol. 1. MIT Press Books, The MIT Press.

 • Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. (2003). Economic growth. Massachusetts: MIT Press.

 • Barro, R. J. (1999). Notes on optimal debt management. Journal of Applied Economics, 2, 281–289.

 • Baum, A., Koester, G. B. (2011). The impact of fiscal policy on economic activity over the business cycle-evidence from a threshold VAR analysis. The Deutsche Bundesbank Discussion Paper. Series 1: Economic Studies.

 • Benigno, P., Missale, A. (2004). High public debt in currency crises: fundamentals versus signaling effects. Journal of International Money and Finance, 23 (2), 165–188. doi: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2003.10.006

 • Bergh, A., Henrekson, M. (2011). Government size and growth: a survey and interpretation of the evidence. Journal of Economic Surveys, 25 (5), 872–897. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00697.x

 • Blanchard, O., Perotti, R. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. The Quarterly Journal of Economics, 117 (4), 1329–1368. doi: https://doi.org/10.1162/003355302320935043

 • Blanchard, O., Dell'ariccia, G., Mauro, P. (2010). Rethinking Macroeconomic Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 42, 199–215. doi: https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2010.00334.x

 • Bracco, E., Lockwood, B., Porcelli, F., Redoano, M. (2015). Intergovernmental grants as signals and the alignment effect: Theory and evidence. Journal of Public Economics, 123, 78–91. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.11.007

 • Brissimis, S. N., Bechlioulis, A. P. (2017). The link between consumption and leisure under Cobb-Douglas preferences: Some new evidence. MPRA Paper, No. 80877.

 • Bruce, D., Fox, W. F., Tuttle, M. H. (2006). Tax Base Elasticities: A Multi-State Analysis of Long-Run and Short-Run Dynamics. Southern Economic Journal, 73 (2), 315. doi: https://doi.org/ 10.2307/20111894

 • Brun, J.-F., Diakit, M. (2016). Tax Potential and Tax Effort: An Empirical Estimation for Non-resource Tax Revenue and VAT's Revenue. Working Papers, CERDI, No. 201610.

 • Bucci, A., Florio, M., La Torre, D. (2012). Government spending and growth in second-best economies. Economic Modelling, 29 (3), 654–663. doi: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2011.12.016

 • Burgi-Schmelz, A., Cottarelli, C. (2010). Government Finance Statistics to Strengthen Fiscal Analysis. IMF Policy Paper.

 • Butkiewicz, J. L., Yanikkaya, H. (2011). Institutions and the impact of government spending on growth. Journal of Applied Economics, 14 (2), 319–341. doi: https://doi.org/10.1016/s1514-0326(11)60017-2

 • Carr re, C., de Melo, J. (2012). Fiscal Spending and Economic Growth: Some Stylized Facts. World Development, 40 (9), 1750–1761. doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.011

 • Chugunov, I. Y., Pasichnyi, M. D. (2018). Fiscal policy for economic development. Scientific Bulletin of Polissia, 1 (1 (13)), 54–61. doi: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-54-61

 • Christiano, L., Eichenbaum, M., Rebelo, S. (2011). When Is the Government Spending Multiplier Large? Journal of Political Economy, 119 (1), 78–121. doi: https://doi.org/10.1086/659312

 • Corsetti, G., Kuester, K., Meier, A., M ller, G. J. (2010). Debt Consolidation and Fiscal Stabilization of Deep Recessions. American Economic Review, 100 (2), 41–45. doi: https://doi.org/10.1257/aer.100.2.41

 • De Mello, L. R. (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. World Development, 28 (2), 365–380. doi: https://doi.org/10.1016/s0305-750x(99)00123-0

 • Dell'Erba, S., Hausmann, R., Panizza, U. (2013). Debt levels, debt com-position, and sovereign spreads in emerging and advanced economies. Oxford Review of Economic Policy, 29 (3), 518–547. doi: https://doi.org/10.1093/oxrep/grt026

 • Devarajan, Sh., Hammer, J. S. (2002). Public Expenditures and Risk Reduction. World Bank Economists' Forum, 2, 223–246.

 • Diamond, J. (2006). Budget System Reform in Emerging Economies: The Challenges and the Reform Agenda. IMF Occasional Papers. doi: https://doi.org/10.5089/9781589064744.084

 • Dottori, D., Manna, M. (2016). Strategy and tactics in public debt management. Journal of Policy Modeling, 38 (1), 1–25. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.12.003

 • Pescatori, A., Leigh, D., Guajardo, J., Devries, P. (2011). A New Action-Based Dataset of Fiscal Consolidation. IMF Working Papers, 11 (128), 1. doi: https://doi.org/10.5089/9781455264407.001

 • Devarajan, S., Swaroop, V., Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of Monetary Economics, 37 (2), 313–344. doi: https://doi.org/10.1016/s0304-3932(96)90039-2

 • Dornbusch, R., Edwards, S. (1991). The macroeconomics of populism. In The macroeconomics of populism in Latin America. University of Chicago Press, 7–13.

 • Engen, E. M., Skinner, J. S. (1992). Fiscal Policy and Economic Growth. NBER Working Paper No. 4223. Available at: http://www.nber.org/papers/w4223.pdf

 • Gechert, S. (2015). What fiscal policy is most effective? A meta-regression analysis. Oxford Economic Papers, 67(3), 553–580. doi: https://doi.org/10.1093/oep/gpv027

 • Fatаs, A., Mihov, I. (2001). The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence. CEPR Discussion Paper No. 2760, 1–38.

 • Forstater, M. (1999). Functional Finance and Full Employment: Les-sons from Lerner for Today. Journal of Economic Issues, 33 (2), 475–482. doi: https://doi.org/10.1080/00213624.1999.11506180

 • Fullerton, D., Ta, C. L. (2017). Public Finance in a Nutshell: A Cobb Douglas Teaching Tool for General Equilibrium Tax Incidence and Excess Burden. NBER Working Paper, No. 23064. doi: https://doi.org/10.3386/w23064

 • Gemmell, N., Kneller, R., Sanz, I. (2014). Does the Composition of Government Expenditure Matter for Long-Run GDP Levels? Victoria University of Wellington Public Finance Working Paper No. 10.

 • Gilmour, J. B. (2005). Assessing Performance Budgeting at OMB: The Influence of Politics, Performance, and Program Size. Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (2), 169–186. doi: https://doi.org/10.1093/jopart/muj002

 • Gilmour, J. B., Lewis, D. E. (2006). Does Performance Budgeting Work? An Examination of the Office of Management and Budget's PART Scores. Public Administration Review, 66 (5), 742–752. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00639.x

 • Greenwald, B. C., Stiglitz, J. E. (1986). Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets. The Quarterly Journal of Economics, 101 (2), 229. doi: https://doi.org/10.2307/1891114

 • Hanusch, H., Chakraborty, L. S., Khurana, S (2017). Fiscal Policy, Economic Growth and Innovation: An Empirical Analysis of G20 Countries. Levy Economics Institute. Working Paper. No. 883. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.2924801

 • Hou, Y., Lunsford, R. S., Sides, K. C., Jones, K. A. (2011). State Performance-Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of the States. Public Administration Review, 71 (3), 370–388. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02357.x

 • Idrees, A. S., Muhammad, W. S. (2013). Does Public Education Expenditure Cause Economic Growth? Comparison of Developed and Developing Countries. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7 (1), 174–183.

 • De Jong, M., van Beek, I., Posthumus, R. (2013). Introducing accountable budgeting. OECD Journal on Budgeting, 12 (3), 1–34. doi: https://doi.org/10.1787/budget-12-5k455r12vs37

 • Jordа, O, Taylor, A. M. (2016). The Time for Austerity: Estimating the Average Treatment Effect of Fiscal Policy. The Economic Journal, 126 (590), 219–255. doi: https://doi.org/10.1111/ecoj.12332

 • Langford, B., Ohlenburg, T. (2016). Tax revenue potential and effort – an empirical investigation. Working Paper International Growth Centre, 31.

 • Lerner, A. P. (1943). Functional Finance and the Federal Debt. Social Research, 10 (1), 38–52.

 • Mankiw, N. G., Weinzierl, M., Yagan, D. (2009). Optimal Taxation in Theory and Practice. Journal of Economic Perspectives, 23 (4), 147–174. doi: https://doi.org/10.1257/jep.23.4.147

 • Martinez-Vazquez, J., Lago-Penas, S., Sacchi, A. (2016). The impact of fiscal decentralization: a survey. Journal of Economic Surveys, 31 (4), 1095–1129. doi: https://doi.org/10.1111/joes.12182

 • McGill, R. (2001). Performance budgeting. International Journal of Public Sector Management, 14 (5), 376–390. doi: https://doi.org/ 10.1108/09513550110404633

 • Melkers, J. E., Willoughby, K. G. (2001). Budgeters' views of state performance-budgeting systems: Distinctions across Branches. Public Administration Review, 61 (1), 54–64. doi: https://doi.org/10.1111/ 0033-3352.00005

 • Milesi-Ferretti, M. G. M., Lane, M. P. R. (2011). External adjustment and the global crisis (No. 11-197). International Monetary Fund.

 • Moynihan, D. P. (2005). What Do We Talk About When We Talk About Performance? Dialogue Theory and Performance Budgeting. Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (2), 151–168. doi: https://doi.org/10.1093/jopart/muj003

 • Musgrave, R. A. (1997). Reconsidering the Fiscal Role of Government. The American Economic Review, 87 (2), 156–159.

 • Mura, P.-O. (2014). How Growth-Friendly are Productive Public Expenditures? An Empirical Analysis for Eastern Europe. Journal of Theoretical and Applied Economics, 10 (599), 7–20.

 • Oates, W. E. (2008). On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. National Tax Journal, 61 (2), 313–334. doi: https://doi.org/10.17310/ntj.2008.2.08

 • Panizza, U. (2008). Domestic and External Public Debt in Develo ping Countries. UNCTAD Discussion Papers No. 188. United Nations Conference on Trade and Development. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.1147669

 • Pasichnyi, M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management, 15 (3), 316–322. doi: https://doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01

 • Persson, T. (2007). Electoral Rules and Government Spending in Parliamentary Democracies. Quarterly Journal of Political Science, 2 (2), 155–188. doi: https://doi.org/10.1561/100.00006019

 • Price, R. W., Dang, T. T., Guillemette, Y. (2014). New Tax and Expenditure Elasticity Estimates for EU Budget Surveillance. OECD Economics Department Working Papers No. 1174. doi: https://doi.org/10.1787/ 5jxrh8f24hf2-en

 • Piketty, T., Saez, E., Stantcheva, S. (2014). Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities. American Economic Journal: Economic Policy, 6 (1), 230–271. doi: https://doi.org/10.1257/pol.6.1.230

 • Rogoff, K. S. (1990). Equilibrium political budget cycles. American Economic Review, 80, 21–36.

 • Romer, C. D., Romer, D. H. (2010). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. American Economic Review, 100 (3), 763–801. doi: https://doi.org/10.1257/aer.100.3.763

 • Sargent, T., Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetary arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Quarterly Review.

 • Samuelson, P. A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36 (4), 387. doi: https://doi.org/10.2307/1925895

 • Sims, C. A. (1994). A simple model for study of the determination of the price level and the interaction of monetary and fiscal policy. Economic Theory, 4 (3), 381–399. doi: https://doi.org/10.1007/bf01215378

 • Schneider, F. (2003). The Size and Development of the Shadow Econo-my Around the World and The relation to the Hard to Tax. International Center for Public Policy Working Paper Series, at AYSPS, GSU Paper No. 0324, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

 • Slemrod, J. (1990). Optimal Taxation and Optimal Tax Systems. Journal of Economic Perspectives, 4 (1), 157–178. doi: https://doi.org/ 10.1257/jep.4.1.157

 • Sobel, R. S., Crowley, G. R. (2012). Do intergovernmental grants create ratchets in state and local taxes? Public Choice, 158 (1-2), 167–187. doi: https://doi.org/10.1007/s11127-012-9957-5

 • Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65. doi: https://doi.org/10.2307/1884513

 • Stiglitz, J. E. (1987). Chapter 15 Pareto efficient and optimal taxation and the new new welfare economics. Handbook of Public Economics, 991–1042. doi: https://doi.org/10.1016/s1573-4420(87)80010-1

 • Stigler, G. J. (1962). Information in the Labor Market. Journal of Political Economy, 70 (5), 94–105. doi: https://doi.org/10.1086/258727

 • Tanzi, V., Schuknecht, L. (1997). Reconsidering the Fiscal Role of Government: The International Perspective. American Economic Review Papers and Proceedings, 87 (2), 164–168.

 • Tanzi, V., Zee, H. H. (1997). Fiscal Policy and Long-Run Growth. Staff Papers – International Monetary Fund, 44 (2), 179. doi: https://doi.org/10.2307/3867542

 • Tanzi, V. (1995). Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects. Paper presented at Annual World Bank Conference on Development Economics, 295–316.

 • Turnovsky, S. J. (2011). The Accumulation of Human Capital and Income Inequality in a Two-Sector Economy. Journal of Human Capital, 5 (4), 418–452. doi: https://doi.org/10.1086/663169

 • Unal, U. (2015). Rethinking the Effects of Fiscal Policy on Macroeconomic Aggregates: A Disaggregated SVAR Analysis. Journal for Economic Forecasting, 18 (3), 120–135.

 • Von Hagen, J., Wolff, G. B. (2006). What do deficits tell us about debt? Empirical evidence on creative accounting with fiscal rules in the EU. Journal of Banking & Finance, 30 (12), 3259–3279. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.011

 • Wagner, A. (1958). Three Extracts on Public Finance. Classics in the Theory of Public Finance, 1–15. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23426-4_1

 • Ziesemer, T. (2018). The Serendipity Theorem for an Endogenous Open Economy Growth Model. Theoretical Economics Letters, 08 (04), 720–727. doi: https://doi.org/10.4236/tel.2018.84049