Book Open Access

Assessment in Accounting: Concept and Tools

Olena Fomina; Valeria Sopko; Oleksandr Zadniprovskyi; Olha Kyiashko; Mariana Muzychuk; Olha Hryhorenko; Iryna Martyniv; Iryna Musteca; Olena Moshkovska; Tetyana Lositska; Yulia Manachynska; Svitlana Luchyk; Volodymyr Yevdoshchak; Serhii Bai; Galina Piatnytska; Anna Hats; Klavdiia Yatsyshyna


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Khendriksen, E. S., van Breda, M. F.; Sokolov, Ya. V. (Ed.) (2000). Teo-riya bukhhalterskoho obliku. Moscow: Finansy i statystyka, 576.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sherr, I. F. (1925). Buhgalteriya i balans. Moscow: «Ekonomicheskaya zhizn'», 575.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nimchynov, P. P. (1977). Zahalna teoriya bukhhalterskoho obliku. Kyiv: Vyshcha shkola, 240.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maliuha, N. M. (1998). Shliakhy udoskonalennia otsinky v bukhhalter-skomu obliku: teoriya, praktyka, perspektyvy. Zhytomyr, 384.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sokolov, Ya. V., Sokolov, V. Ya. (2003). Istoriya buhgalterskogo ucheta. Moscow: Finansy i statistika, 272.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sokolov, Ya. V. (1996). Buhgalterskiy uchet: ot istokov do nashih dney. Moscow: Audit. Yuniti, 636.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Paliy, V. F., Sokolov, Ya. V. (1988). Teoriya buhgalterskogo ucheta. Moscow: Finansy i statistika, 279.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sokolov, Ya. V. (2005). Osnovy teorii buhgalterskogo ucheta. Moscow: Finansi i statistika, 496.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shvets, V. H. (2003). Teoriya bukhhalterskoho obliku. Kyiv: «Znannia-Pres», 444.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sopko, V. V., Sopko, V. V., Sopko, O. V. (2001). Bukhhalterskyi oblik. Zahalna teoriya bukhhalterskoho obliku. Kyiv.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lovinska, L. H. (2006). Otsinka v bukhhalterskomu obliku. Kyiv: KNEU, 256.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jianu, I., Ruiu, R., Jianu, I., Ruiu, M. (2013). The Value and the Evaluation Process in Accounting. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 199–221.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tuyakova, Z. S. (2006). Essence and content of the concept «appraisal» in the system of price measuring of accounting objects. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (1), 146–155.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kontseptualna osnova finansovoi zvitnosti. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/929_009</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Born, M. (1963). Fizika v zhizni moego pokoleniya. Moscow: Izd-vo inostr. literatury, 532.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomina, O. V., Goncharenko, O. M. (2015). Assessment of enterprise risk in the accounting system. Otsinka ryzykiv pidpryyemstva v systemi bukhhalterskoho obliku, 3-4 (2), 67–70.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Haidutskyi, P. I., Zhuk, V. M. (2012). Rol bukhhalterskoho obliku v poperedzhenni ekonomichnykh kryz. Ekonomika Ukrainy, 12, 72–82.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aleksander, D., Britton, A., Yorissen, E. (2005). Mezhdunarodnye standarty finansovoy otchetnosti: ot teorii k praktike. Moscow: Vershina, 740.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Evtuh, A. T. (2005). Sistema znaniy o stoimosti. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika, 10, 15–24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sigidov, Y. I., Korovina, M. A., Mikhno, E. V. (2015). History of evaluation in Russian accounting. Nauchniy zhurnal KubGAU, 113 (09). Available at: http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/90.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Suprunova, I. V. (2012). Rozvytok otsinky v bukhhalterskomu obliku. Problemy teorii ta metodolohiyi bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 3 (24), 481–483.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Marenych, T. H. (2014). Otsinka v bukhhalterskomu obliku. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 150, 19–25.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhav-nomu sektori 125 «Zminy oblikovykh otsinok ta vypravlennia pomy-lok», p. 3. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Conceptual Framework for Financial Reporting. Available at: https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptual-framework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-statement/conceptual-framework-project-summary.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Karpova, V. V. (2008). Kontseptsiya otsinky obiektiv bukhhalterskoho obliku. Moscow: KhTREIU, 208.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nobes, C. (2001). Asset Measurement Bases in UK and IASC Standards. London.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lemishovska, O. S. (2017). Evaluation in accounting principles and retrospective analysis methods. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 862, 155–161.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hill, L. E., Owen, D. W. (1984). The Instrumental Philosophy of Economic History and the Institutionalist Theory of Normative Value. Journal of Economic Issues, 18 (2), 581–587. doi: https://doi.org/10.1080/ 00213624.1984.11504258</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Desyat' knig ob arhitekture. Vitruviy | De architectura libri decem. Vitruvius. Glava III. Available at: http://antique.totalarch.com/de_architectura_libri_decem</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">«Traktat o schetah i zapisyah» – pervoe v istorii rukovodstvo po buhgalterskomu uchetu. Chast' 2. Glava 12. Available at: https://www.royal-agency.ru/economic-literature/pacioli/part-2.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gurskaya, M. M. (2015). Pochemu Luka Pacholi schital venecianskiy metod buhgalterii samym predpochtitel'nym. Sovershenstvovaniya ucheta, analiza i kontrolya kak mekhanizmov informacionnogo obespecheniya ustoychivogo razvitiya ekonomiki: materialy II mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Novopolock: PGU, 27–32.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Antonova, N. A. (2011). Rol' balansovyh teoriy (staticheskoy i dinamicheskoy) v sovremennom buhgalterskom uchete. Noviy universitet, 4, 76–80.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Savary, J. (1993). Le parfait nеgociant ou instruction pour ce qui regarde le commerc et l'application des ordonnances chez Louis Billaird. Reproduction, Allemagne, 325.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ter Vehn Albert (1929). Di Entwicklung der Bilanzauffassungen bis zum ADHGH, in: Jg/6.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Leonte, E., Gil'bo, A. (1924). Obshchie rukovodyashchie nachala schetovedeniya. Moscow, 192.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shmalenbah, O. (2010). Amortizaciya (per. T. Eremenko). Finansy i biznes, 3.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kozlovskyi, A. A. (2003). Spravedlyvist yak hnoseolohichnyi pryntsyp prava. Erlikhivskyi zbirnyk, 3, 11–17.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aristotel' (1998). Nikomahova etika [V]. Aristotel'. Sochineniya. Vol. 4. Minsk: Literatura, 408.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aristotel' (2010). Etika. Moscow: AST, 492.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ctrogeckiy, V. M. (2014). Rimskoe pravo. Moscow-Berlin: Direct media, 441.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Prant, M. (2011). Diocletian's Edict on Maximum Prices of 301 AD. A fragment found in Aigeira. historia.scribere 3, 359–398.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Summa Theologiae, 2-2Q. Available at: http://www.corpusthomisti-cum.org/sth3061.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Le Goff, Zh. (2010). Srednevekov'e i den'gi: ocherk istoricheskoy antropologi. Sankt-Peterburg: EVRAZIYA, 224.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Afanas'ev, A. A. (2004). Ekonomicheskaya mysl' v Ispanii XVI veka – Salamankskaya shkola. Ekonomika i matematicheskie metody, 40 (4), 26–58.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hoffmann, S. (2010). A Historical View on the Political Fair Value Debate in Germany. SSRN Electronic Journal. doi: https://doi.org/ 10.2139/ssrn.1634824</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Emerson, D. J., Karim, K. E., Rutledge, R. W. (2010). Fair Value Accounting: A Historical Review Of The Most Controversial Accounting Issue In Decades. Journal of Business &amp; Economics Research (JBER), 8 (4). doi: https://doi.org/10.19030/jber.v8i4.705</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Walker, R. G. (1992). The SEC's ban on upward asset revaluations and the disclosure of current values. Abacus, 28 (1), 3–35.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">SFAS No. 157. Fair Value Measurements (2006). Available at: http://www.fasb.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 13 (MSFZ 13). Otsinka spravedlyvoi vartosti. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_068</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kireitsev, H. H. (2009). Rehuliuvannia rozvytku bukhhalterskoho obliku v silskomu hospodarstvi Ukrainy. Naukova Dopovid na Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. yuvileiu kafedry bukhhalterskoho obliku Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho un-tu. Kamianets-Podilskyi, 27.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Koriahin, M. V. (2012). Preconditions of assessment's development in the system of cost accounting business. Kul'tura narodov Prichernomor'ya, 234, 61–65.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Istoricheskaya stoimost' vs. spravedlivaya stoimost': ne tak daleki, kak kazhutsya. Available at: https://gaap.ru/news/145204/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Auzan, A. A. (Ed.) (2006). Instytutsiyna ekonomika: nova instytutsionalna ekonomichna teoriya. Moscow: YNFRA-M, 38.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">On Accounting and Financial Reporting in Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Prohrama reformuvannia systemy bukhhalterskoho obliku iz zastosuvanniam mizhnarodnykh standartiv, zatverdzhenoi postanovoiu. Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 1998 roku No. 1706 (1706-98-p).</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=dohidna-politika&amp;subcategory=buhgalterskij-oblik</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tuyakova, Z. S. (2006). Sistemnyy podhod k klassifikacii stoimostnyh ocenok v buhgalterskom uchete. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 10 (2), 312–321.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti», zatv. nakazom Minfinu Ukrainy vid 31.03.1999 r. No. 87.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby», zatv. nakazom Minfinu Ukrainy vid 27.04.2000 r. No. 92.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 32 «Investytsiyna nerukhomist», zatv. nakazom Ministerstvom finansiv Ukrainy vid 02.07.2007 r. No. 779.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 28 «Zmenshennia korysnosti aktyviv», zatv. nakazom Ministerstvom finansiv Ukrainy vid 24.12.2004 r. No. 817.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bondar, M. I. (2001). Oblik i audyt osnovnykh zasobiv (na materialakh ahrarnykh pidpryiemstv Kyivskoi oblasti). Kyiv, 22.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Holov, S. F. (2007). Spravedlyva vartist ta yii mistse v systemi otsinok bukhhalterskoho obliku. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 4, 3–18.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dzhihadze, T. (2012). Pervonachal'naya ocenka osnovnyh sredstv po MSFO i P(S)BU. Ekspress-analiz zakonodatel'nyh i normativnyh aktov, 17-18, 21–36.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kozak, V. H. (2010). Vyznannia ta otsinka osnovnykh zasobiv. Materialy Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. Ternopil: TDEU, 117–118.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kirei, O. (2001). Vartisne «vbrannia» osnovnykh zasobiv. Bukhhalteriya, 39 (1), 40–46.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krot, Yu. M. (2011). Otsinka dovhostrokovykh aktyviv yak vazhlyvyi element oblikovoi polityky pidpryiemstva. Ekonomika APK, 8, 76–81.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maliuha, N., Zamula, I. (2008). Zemlia v systemi bukhhalterskoho obliku: vyznannia, otsinka, metodyka vidobrazhennia. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 5, 15.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Makeieva, O. V. (2008). Suchasni pidkhody do otsinky osnovnykh zasobiv u bukhhalterskomu obliku ta finansoviy zvitnosti. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 31, 223–228.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Naumchuk, O. A. (2010). Metodyka otsinky y obliku vytrat na vidnovlennia osnovnykh zasobiv z urakhuvanniam pryntsypu suttievosti. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho, 4 (48), 363–371.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Strybul, O. V. (2009). Obiektyvna otsinka osnovnykh zasobiv yak baza dlia narakhuvannia amortyzatsiyi. Teoriyi mikro- i makroekonomiky, 33, 183–188.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maliuha, N. M. (1998). Otsinka v bukhhalterskomu obliku: rozvytok uiavlen. Visnyk ZhITI. Ekonomichni nauky, 7, 23–32.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Blank, I. A. (2001). Finansoviy menedzhment: ucheniy kurs. Kyiv: Nika-Centr-El'ga, 528.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ivashkevich, V. V. (2002). Metodologicheskiy sovet po buhgalterskomu uchetu. Buhgalterskiy uchet, 2, 62.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kuter, M. I. (2000). Teoriya i principy buhgalterskogo ucheta. Moscow: Finansy i statistika, Ekspertnoe byuro, 58.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kovalev, V. V., Volkova, O. N. (2002). Analiz hozyaystvennoy deyatel'nosti predpriyatiya. Moscow: OOO «TK Velbi», 424.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Paliy, V. F. (2004). Buhgalterskiy uchet: sub'ektivnye suzhdeniya i ob'ektivnye reali. Buhgalterskiy uchet, 9, 5–10.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hudzynskyi, O. D., Kireitsev, H. H., Savchuk, V. K. (2005). Ekonomichna teoriya i realizatsiya yii polozhen v mekhanizmakh rozvytku APK. Ekonomichna teoriia, 32, 80–95.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mizes Lyudvig fon (2000). Chelovecheskaya deyatel'nost': Traktat po ekonomicheskoy teorii. Moscow: OAO «NPO «Ekonomika», 125.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kutsmida, N. (2011). Sobivartist: praktychni momenty vid DPAU. Debet-Kredyt, 43, 26–29.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shchodo skladannia finansovoi zvitnosti: lyst Ministerstva finansiv Ukrainy vid 05.09.2011 r. No. 31-08410-07-29/21847. Available at: http://tax.38044.org/UA/5612</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Metodychni rekomendatsiyi z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv, zatverdzheni Nakazom Ministerstva finansiv vid 30.09.2003 r. No. 561. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro otsinku maina, mainovykh prav i profesiynoi otsinochnoi diyalnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy: stanom na 12.07.2001 r. No. 2658-III. Verkhovna Rada Ukrainy (2001). Kyiv: Parlam. vyd-vo.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.84 r. No. 8073-X.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Posylaieva, K. I., Krot, Yu. O. (2011). Otsinka vyrobnychykh zapasiv pry yikh vykorystanni. Visnyk Kharkivskoho NAU im. V. V. Dokuchaieva. Seriya: Ekonomichni nauky, 8, 25.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Honcharov, Yu. V., Kravchenko, I. V. (2011). Otsinka vyrobnychykh zapasiv: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Oblik i finansy APK, 1, 50–53.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kiliar, O. (2009). Teoretyko-metodychni osnovy otsinky zapasiv. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 1, 145–152.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dombrovska, N. R. (2011). Metody otsinky vyrobnychykh zapasiv pidpryiemstva pry yikh vykorystanni zghidno natsionalnykh standartiv. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. Innovatsiina ekonomika, 7 (26), 137–143.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 «Zapasy», zatverdzhe-no nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20.10.1999 r. No. 246.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Davydov, H. M. Oblikova polityka. Available at: https://pidruchniki.com/1584072045997/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblikova_politika</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zahorodniy, A. H., Partyn, H. O. (2004). Bukhhalterskyi oblik: osnovy teoriyi ta praktyky. Kyiv: T-vo «Znannia», KOO, 377.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">King, A. (2011). Fair Value for Financial Reporting: Meeting the New FASB Requirements. Мoscow, 28.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cheporov, V. V. (2009). Crisis of conception of «fair value». Scientific Notes of Taurida National V. Vernadsky University. Series: Economy and Managemen, 22 (61 (1)), 129–138.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tuyakova, Z. S. (2005). Istoricheskie predposylki razvitiya koncepciy stoimostnoy ocenki v razlichnyh modelyah buhgalterskogo ucheta. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 8, 155–166.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">International Valuation Standards. Available at: http://smao.ru/files/dok_novosti/2013/perevod_mco.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kay, J. (2010). True and fair values melt under a spotlight. The Financial Times.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pryntsyp «spravedlyvoi vartosti» maie buty odnym iz kliuchovykh u mizhnarodnykh standartakh obliku, stverdzhuie hlobalna orhanizatsiya. Available at: http://old.epravda.com.ua/press/2009/03/17/185640/view_print/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Koriahin, M. V. (2012). Otsiniuvannia vartosti pidpryiemstva v systemi bukhhalterskoho obliku. Lviv: TOV «Interservis», 262.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu No. 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav»: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 10 veresnia 2003 r. No. 1440.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krush, P. V., Polishchuk, S. V. (2004). Otsinka biznesu. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 264.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Koryagin, M., Shevchuk, V. (2012). Theoretical and methodological basis of enterprise's cost evaluation. Ekonomist, 10, 58–60.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Holubieva, T. S., Kolos, I. V. (2006). Metodolohichni pidkhody do otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, 5, 66–71.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lee, K., Antill, N. (2005). Company Valuation Under IFRS: Interpreting and Forecasting Accounts Using International Financial Reporting Standards. Harriman House Publishing, 406.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mendrul, O. H. (2002). Upravlinnia vartistiu pidpryiemstv. Kyiv: KNEU, 272.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kartseva, V. V., Mikhailova, N. V. (2013). The role of evaluation in the management of the company value. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, 3 (59), 186–189.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kutsyk, V. I., Yavtuhovska I. V., (2015). Methods and approaches to the company valuation: theoretical aspect, problems of their use. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademiyi. Seriya ekonomichna, 48, 82–87.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Richard, B., Myers, S. (1996). Principles of Corporate Finance. Burr Ridge, IL: Irwin/McGraw-Hill.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Foster, G. (1986). Financial Statement Analysis. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, Inc., 625.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Babiy, O. M., Malyshko, V. S., Pudycheva, H. O. (2016). Upravlinnia vartistiu pidpryiemstva. Odessa: ONEU, rotaprynt, 207.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kostyrko, R. O., Tertychna, N. V., Shevchuk, V. O.; Chumachenko, M. H. (Ed.) (2008). Kompleksna otsinka vartosti pidpryiemstva. Kharkiv: Faktor, 278.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kouplend, T., Koller, T. (2002). Stoimost' kompanii: ocenka i upravlenie. Moscow: ZAO»Olimp-Biznes», 576.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Business Valuations (2015). Measuring Business Interruption Losses and Other Commercial Damages, 285–314. doi: https://doi.org/ 10.1002/9781119204381.ch8</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">International Valuation Standards Overview. Available at: http://www.myappraisalinstitute.org/education/course_descrb/default.aspx?prgrm_nbr=845</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rappaport, A. (1996). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: Free Press.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ostrovska, H. (2008). Upravlinnia vartistiu: suchasni instrumenty otsinky korporatyvnoi efektyvnosti. Svit finansiv, 3 (16), 106–116.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bezverkhnia, Yu. V. (2013). Vybir standartiv vedennia upravlinskoho obliku. Zbirnyk naukovykh prats Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekh-nolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), 1 (1), 52–58.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mezhdunarodniy opyt reglamentacii upravlencheskogo ucheta. Available at: https://studme.org/72957/buhgalterskiy_uchet_i_audit/mezhdunarodnyy_opyt_reglamentatsii_upravlencheskogo_ucheta</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fomina, O. V. (2015). Managerial accounting principles. Actual problems of economics, 9, 392–397.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kozlova, O. V. (2012). Standartizaciya upravlencheskogo ucheta zatrat v holdingovyh kompaniyah. Audit i finansoviy analiz, 5, 49–52.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro standartyzatsiyu: Zakon Ukrainy (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), No. 31, St. 1058.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vitkin, L., Lutsenko, D. (2013). Model of Reforming the Standardization System in the Context of Ukraine's International Obligations and Considering the Need to Modernize the Economy. Standartyzatsiya. Sertyfikatsiya. Yakist, 3, 3–12.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Yanovytska, G. B., Verhola, U. V. (2015). Standardization and certification as agents for safety and quality provision of goods, works, services. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. seriya yurydychna, 2, 97–107.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mizhnarodni standarty otsinky 2011 (2012). UTO. Kyiv: «Avanpost-Prym», 144.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Voronin, V. O., Liantse, E. V., Mamchyn, M. M. (2014). Analityka rynku nerukhomosti: metodolohiya ta pryntsypy suchasnoi otsinky. Lviv: vydavnytstvo «Mahnoliya», 304.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Smith, G. V., Parr, R. L. (1994). Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. New York: John Wiley &amp; Sons.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lashkov, S. M. (2012). Pravova pryroda mizhnarodnykh standartiv otsinky maina. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu, 4, 117–124.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Opara, V. M., Dombrovska, O. A. (2016). Standartyzatsiyi u sferi otsin ky zemli. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Heolohiya. Heohrafiia. Ekolohiya, 44, 129–136.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Otsinka nerukhomoho maina: Natsionalnyi standart No. 2: za stanom na 28 zhovt. 2004 r. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Evropeyskie standarty ocenki. Available at: http://7267507.ru/?page_id=4012</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vorotina, L. I., Vorotin, V. Ye., Lisniak, V. H., Polishchuk, V. M. (2005). Otsinka maina v Ukraini. Vol. 1. Nerukhome maino. Kyiv: Vyd. Yevrop. universitetu, 216.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sistema ocenochnoy deyatel'nosti v SShA. Available at: https://srosovet.ru/activities/international/us-structure-appraisers/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">RICS can trace its history right back to 1792 when the Surveyors Club was formed. Available at: https://web.archive.org/web/20141201001650/http:/www.rics.org/uk/about-rics/who-we-are/history/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ocenka nedvizhimosti. Available at: http://libraryno.ru/4-2-mezhdu-narodnye-standarty-ocenki-ocen_nedvig/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro otsinku zemel: Zakon Ukrainy 11.12.2003. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro zatverdzhennia metodyky otsinky maina: vid 10 hrud. 2003 r. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Otsinka tsilisnykh mainovykh kompleksiv: Natsionalnyi standart No. 3: za stanom na 29 lystop. 2006 r. No. 1655. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-%D0%BF</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti: Natsionalnyi standart No. 4: za stanom na 3 zhovt. 2007 r. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Fernandez, A. Fair valuation of real estate. BIS Papers No 21. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reif/2005/eng/ch8.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Astrakhantseva, I. A. (2011). Finansove modeliuvannia vartosti pidpryiemstv u nevyznachenykh ekonomichnykh umovakh. Fundamentalni doslidzhennia, 4, 154–160.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Loikо, V. V., Kalabuhova, A. V. (2015). Business valuation as a tool of managing company value. International scientific journal, 8, 126–130.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Holov, S. F. (2008). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini. Kyiv, 481.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ershovа, N. U. (2014). The quality of accounting information: a methodological approach to assessment. Actual problems of economics, 8, 368–374.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kuznetsova, S. A. (2007). Bukhhalterskyi oblik v systemi formuvannia upravlinskoi informatsiyi: metodolohiya ta praktyka. Melitopol: Tavriyskyi derzhavnyi ahrotekhnolohichnyi universytet, 297.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nidlz, B., Anderson, Kh., Kolduell, D. (2000). Principles of Accounting. Finansy i Statistika Publ., 496.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grey, S. Dzh., Nidlz, E. B. (2006). Finansoviy uchet: global'niy podhod. Moscow: Volters Kluver, 614.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Khendriksen, E. S., Van Breda, M. F. (2000). Theory of accounting. Finansy i Statistika Publ., 576.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Vud, F. (2002). Buhgalterskiy uchet dlya predprinimateley. Ch. 1. Moscow: Askeri, 250.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kieso, D. E., Weygandt, J. J., Warfield, T. D. (2013). Intermediate ac-counting. Wiley, 1557.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Porter, G. A., Norton, C. L. (2007). Financial accounting. Massachusetts, The Dryden Press, 654.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Harvey, D., McLaney, E., Atrill, P. (2013). Accounting for business. London, 464. doi: https://doi.org/10.4324/9780080939025</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Adams, R. (1995). Audit fundamentals. UNITI Publ., 398.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Defliz, F. L., Dzhenik, G. R., O'Reilli, V. M., Khirsh, M. B.; Sokolov, Ya. V. (Ed.) (1997). Montgomery Audit. Translated from Engl. UNITI Publ., 542.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zheng, D. (2015). Education management and management science. CRC Press, 690. doi: https://doi.org/10.1201/b18636</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Wood, F., Sangster, A. (2008). Business accounting. London: Saffron House Publ., 769.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hertati, L., Zarkasyi, H. W. (2015). Effect of competence user information system, the quality of accounting systems management and implications insastisfaction user information system (State owner in Sumatera Selatan). European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 3 (2), 35–60.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ojo, M., Akkeren, J. V. (2017). Value Relevance of accounting information in capital markets. Melbourne: IGI Global, 323. doi: https://doi.org/ 10.4018/978-1-5225-1900-3</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Presnyakov, S. (2007). O kriteriyah kachestva v buhgalterskom uchete i audite. Available at: http://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/43905.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Arens, E. A., Lobbek, Dzh. K. (2001). Audit. Moscow: Finansy i statistika. 551.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Budko, O. (2014). Methods of estimation of accounting information's quality. Ekonomika ta derzhava, 3, 54–57.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">R 50.1.018-98 Obespechenie stabil'nosti tekhnologicheskih processov v sistemah kachestva po modelyam standartov ISO serii 9000. Kontrol'nye karty Shuharta (1998). Moscow. Available at: http://www. gosthelp.ru/text/R50101898Obespecheniestab.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mauch, P. D. (2010). Quality Management: Theory and Application. CRC Press. Available at: https://epdf.tips/download/quality-manage-ment-theory-and-application.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dudko, P. (2017). The benefits and risks of QFD (quality function deployment) method implementation at enterprise. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 12, 110–114. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_12_22</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Meiting, L. (2017). Methodological approaches to the estimation of the market value of the enterprise. Ekonomika i socium, 5 (36). Available at: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_36/Lyu%20Myaytin-statya-2..pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Derev'yanko, Y. M., Lukash, O. A., Starchenko, L. V. (2013). Improving Approaches to Evaluation of the Company. Mechanism of Economic Regulation, 4, 93–99.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nikolaenko, A. A., Efimova, M. G. (2013). Ocenka biznesa metodom chistyh aktivov. Nauka YUUrGU: materialy 67-y nauchnoy konferencii. Sekcii social'no-gumanitarnyh nauk. Ural'sk: Yuzhno-Ural'skiy gosudarstvenniy unіversitet, 1525–1530.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kontseptualna osnova finansovoi zvitnosti v redaktsii 2018 roku (korotkyi ohliad). Available at: https://zakon.help/article/konceptualna-os-nova-finansovoi-zvitnosti-msfz-v/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Agentskie konflikty. Available at: https://pravo.studio/knigi-finan-sovyiy-menedjment/agentskie-konfliktyi-47781.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Butynets, F. F., Horetska, L. L. (2003). Bukhhalterskyi oblik u zarubi-zhnykh krainakh. Zhytomyr: ZhITI, 544.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gul'penko, K. V. (2012). Razvitie ucheta dlya celey upravleniya v sovremennyh usloviyah. Materialy XI mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Sankt-Peterburg, 15–18.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kuzhelnyi, M. V., Levytska, S. O. (2010). Orhanizatsiya obliku. Rivne: NUVHP, 352.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kuznetsova, S. A. (2014). Perspektyva bukhhalterskoho obliku: stratehichnist, elektronna komertsiya ta sotsialna spriamovanist. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, 1 (16), 73–83.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Levytska, S. O., Lebedzevych, Ya. V., Osadcha, O. O. (2012). Zvitnist pidpryiemstv. Ostroh: NU «Ostrozka akademiya», 230.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Slozko, T. M. (2013). Bukhhalterskyi oblik v umovakh instytutsiynykh peretvoren: teoriya i praktyka. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 304.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Yaremko, I. Y. (2010). Conceptions and paradigms of record-keeping as system of scientific bases of theory. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 691, 246–252.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kuter, M. I., Eshugova, B. S., Komkova, J. L., Shihidi, A. G. (2009). Research and development of theoretical basis on financial results. Vektor nauki TGU, 7 (10), 115–117.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Penman, S. H. (2007). Financial Statement Analysis and Security Valuation. New York: MsGraw-Hill/Irwin, 245.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rishar, Zh., Sokolov, Ya. V. (Ed.) (2000). Buhgalterskiy uchet: teoriya i praktika. Moscow: Finansy i statistika, 160.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shigaev, A. I.; Ivashkevich, V. B. (Ed.) (2011). Aktuarnyy uchet i ispol'zovanie ego dannyh dlya upravleniya. Moscow: Magistr: INFRA-M, 224.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lahovska, A. O. (2012). Aktuarna kontseptsiia bukhhalterskoho obliku. Zymovi chytannia, prysviacheni ideiam P. P. Nimchynova ta I. V. Malysheva: zb. tez Desiatoi Vseukr. nauk. Internet-konf. studentiv i molodykh vchenykh, prysviachenykh vydatnym vchenym v haluzi bukhhalterskoho obliku, finansovoho analizu ta kontroliu d. e. n., prof. I. V. Malyshevu. Zhytomyr: ZhDTU, 57–58.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krylov, S. V. (2005). Strategicheskiy upravlencheskiy uchet i ego rol' v upravlenii finansovymi potokami organizacii. Upravlencheskiy uchet, 3, 8–5.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Smernytska, Ye. V. (2010). Systematyzatsiya vydiv obliku v yedynu systemu bukhhalterskoho obliku. Visnyk ZhDTU, 3 (53), 242–243.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Maksimova, V. F. (2012). Bukhhaletrskyi oblik. Odessa: ONEU, 670.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zorina, O. A. (2011). Orhanizatsiya intehrovanoi systemy obliku ta zvitnosti yak informatsiinoi bazy analizu. Ekonomika Kryma, 2 (35), 265–269.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ijiri, Y. (1967). The foundation of Accounting Measurement, Engle-wood Cliffs. New Jersey, 227–243.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Napadovska, L. V., Dobiya, M., Sander, Sh., Matezich, R. et. al.; Napa-dovska, L. V. (Ed.) (2008). Teoryia bukhhalterskoho obliku. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 735.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kir'yanov, I. V. (2011). Metodika agregirovannoy aktuarnoy ocenki uslovno-dostatochnoy dohodnosti negosudarstvennyh pensionnyh fondov. Finansy, 3, 133–138.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bukhhalterskyi slovnyk: kalkuliatsiya, aktuarna. Available at: http://bibliograph.com.ua/kodex-11-8/50.htm</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Den'gi, banki, strahovanie, ekonomika i biznes. Discovered. Available at: http://discovered.com.ua/glossary/aktuarnaya-kalkulyaciya/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gomogennaya sistema. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенная_система</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Aktuarni rozrakhunky. Navchalni materialy: on-line. Available at: https://pidruchniki.com/15100111/strahova_sprava/aktuarni_rozra-hunki</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Istoriya vynyknennia ta osoblyvosti aktuarnykh rozrakhunkiv. Aktuarni rozrakhunky. Available at: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0465&amp;T=01&amp;lng=1&amp;st=0</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 2 «Konsolidovana finansova zvitnist». Nakaz vid 27.06.2013 No. 628. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">O professiyah i professionalah: Top vostrebovannyh profesiy 2017. Available at: http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/statistika-i-reytingi/top-vostrebovannyh-professiy</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">10 glavnyh profesiy novogo desyatiletiya. Available at: http://www. forbes.ru/karera/rynok-truda/34702-10-glavnyh-professii-novogo-desyatiletiya</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Falin, G. I. Programma podgotovki aktuariev na mekhaniko-matematicheskom fakul'tete MGU: istoriya, tekushchee sostoyanie i plany razvitiya. Available at: http://mech.math.msu.su/~falin/files/Фалин_Г.И.(2013)Доклад_на_совещании_деканов_13_декабря_2013.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Obshchestvo aktuariev Kazahstana. Available at: http://actuary.kz/budushhim-aktuariyam/ob-aktuarnoj-deyatelnosti.html</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Smellie, W. (1773). Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of Arts and Sciences. By a Society of Gentlmen in Scotland. In Three Volumes. Vol. 1. London, Printed for John Donaldson, Corner of Arundel Street in the Strand, 698.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Golden, L. (2016). Finansovaya otchetnost' v 3D. Sankt-Peterburg: SUPER Izdatel'stvo, 237.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Society of Actuaries. Available at: https://www.soa.org/Member/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tovarystvo Aktuariyiv Ukrainy. Available at: http://www.actuary.in.ua/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kvalifikatsiyni vymohy do osib, yaki mozhut zaimatysia aktuarnymy rozrakhunkamy: Rozporiadzhennia Natsionalnoi komisiyi, shcho zdi-ysniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh No. 3519 vid 08 liutoho 2005 r. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0265-05</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pro zatverdzhennia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsiy pidpryiemstv i orha-nizatsiy ta Instruktsiyi pro yoho zastosuvannia: Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy vid 30 lyst. 1999 r. No. 291: za stanom na 08 liutoho 2014 r. No. 48. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sorescu, A., Frambach, R. T., Singh, J., Rangaswamy, A., Bridges, C. (2011). Innovations in Retail Business Models. Journal of Re-tailing, 87, S3–S16. doi: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2011.04.005</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Van Birgelen, M., de Jong, A., de Ruyter, K. (2006). Multi-channel service retailing: The effects of channel performance satisfaction on behavioral intentions. Journal of Retailing, 82 (4), 367–377. doi: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2006.08.010</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Diamond, N., Sherry, J. F., Mu iz, A. M., McGrath, M. A., Kozinets, R. V., Borghini, S. (2009). American Girl and the Brand Gestalt: Closing the Loop on Sociocultural Branding Research. Journal of Marketing, 73 (3), 118–134. doi: https://doi.org/10.1509/jmkg.73.3.118</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Conant, J. S., Smart, D. T., Solano-Mendez, R. (1993). Generic retailing types, distinctive marketing competencies, and competitive advantage. Journal of Retailing, 69 (3), 254–279. doi: https://doi.org/ 10.1016/0022-4359(93)90008-7</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Borghini, S., Diamond, N., Kozinets, R. V., McGrath, M. A., Muiz, A. M., Sherry, J. F. (2009). Why Are Themed Brandstores So Powerful? Retail Brand Ideology at American Girl Place. Journal of Retailing, 85 (3), 363–375. doi: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2009.05.003</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zhang, X. (2009). Retailers' Multichannel and Price Advertising Strategies. Marketing Science, 28 (6), 1080–1094. doi: https://doi.org/ 10.1287/mksc.1090.0499</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Padgett, D., Mulvey, M. S. (2007). Differentiation Via Technology: Strategic Positioning of Services Following the Introduction of Disruptive Technology. Journal of Retailing, 83 (4), 375–391. doi: https://doi.org/10.1016/j.jretai.2007.03.010</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Basuroy, S., Mantrala, M. K., Walters, R. G. (2001). The Impact of Category Management on Retailer Prices and Performance: Theory and Evidence. Journal of Marketing, 65 (4), 16–32. doi: https://doi.org/10.1509/jmkg.65.4.16.18382</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Corsten, D., Kumar, N. (2005). Do Suppliers Benefit from Collaborative Relationships with Large Retailers? An Empirical Investigation of Efficient Consumer Response Adoption. Journal of Marketing, 69 (3), 80–94. doi: https://doi.org/10.1509/jmkg.69.3.80.66360</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krasnokutska, N. S. (2009). Protsesnyi pidkhid do formuvannia potentsialu torhovelnykh pidpryiemstv. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhaila Tuhan-Baranovskoho, 4. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdnuet/econ/2009_4/17.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Osterwalder, А., Yves, P. (2010). Business Model Generation. Hoboken, New Jersey: John Wiley &amp; Sons, Inc, 282.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Slivotski, A. (2006). Migraciya cennosti. Chto budet s vashim biznesom poslezavtra? Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 175.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mokrynska, Z. V. (2011). Alhorytm formuvannia biznes-modeli aviakompaniyi. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi: elektronne naukove fakhove vydannia, 3.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Oblachnye biznes-modeli. Available at: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/dn133032.aspx</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">«Biznes-model' – kak DNK. Ona dolzhna pronizyvat' vse urovni organizacii, kak DNK pronizyvaet ves' organizm». Available at: http://nsg.agency/blog/business-model-kak-dnk-kompanii/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Belov, A. (2002). V poiskah garmonichnoy biznes-modeli. Sankt-Peterburg.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bai, S. I. (2009). Rozvytok orhanizatsiyi: polityka, potentsial, efektyv-nist. Kyiv: KNTEU, 280.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Shchepkin, A. V. (2001). Vnutrifirmennoe upravlenie (modeli i mekhanizmy). Moscow: IPU RAN, 80.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Bir, S. (1993). Mozg firmy. Moscow: Radio i svyaz', 416.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Mazaraki, A. A., Psheslinskyi, D. M., Smolin, I. V. (2010). Torhovelne pidpryiemstvo: stratehiya, polityka, konkurentospromozhnist. Kyiv: KNTEU, 384.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hoverstadt, P. (2009). The Fractal Organization: Creating sustainable organizations with the Viable System Model. Wiley, 338.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Biloshkurska, N. V. (2010). Modeli adaptyvnoi povedinky ta yikh rol u formuvanni ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Aktualni proble-my ekonomiky, 12 (114), 101–105.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Budnik, M. M. (2002). Adaptatsiya promyslovykh pidpryiemstv do rynkovykh umov hospodariuvannia. Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyi ekonomichnyi universytet, 18.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Chizhen'kova, E. V. (2006). Formirovanie ekonomicheskogo mekhanizma adaptacii hozyaystvuyushchego sub'ekta k rynochnoy srede. Moscow: Orlovskiy gosudarstvenniy institut ekonomiki i torgovli, 24.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Yachmenova, V. M., Osmanova, Z. O. (2010). Sutnist poniattia «adaptatsiya» ta «adaptyvnist». Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika», 684, 346–353.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Cheyz, R. B., Ekvilayn, N. Dzh., YAkobs, R. F. (2008). Proizvodstvenniy i operacionniy menedzhment. Moscow: Vil'yams, 1184.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Moskalov, I. Ye. Pryntsypy adaptyvnosti v strukturi orhanizatsiyi. Available at: http://profinstrument.org/index.php/analitika/1950-principi-adaptivnosti-v-strukturi-organizacii</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lazaryshyna, I. D. (2004). Metodolohiya ta orhanizatsiya ekonomichnoho analizu. Rivne: UDUVHP, 112.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sokolova, L. V., Veriasova, G. M., Sokolov, O. Ye. The use of cluster analysis methods in enterprises practical activity. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13865/1/37_240-246_Vis_720_Menegment.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kotelevskaya, N. V. (2007). Ekonomicheskaya diagnostika predpriyatiya: prosto o slozhnom. Kharkiv: Konsul't, 160.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lupan, I. V., Khaletska, Z. P., Checha, V. O. (2011). Vykorystannia kanonichnoho koreliatsiynoho analizu u pedahohichnykh doslidzhenniakh. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia, 10, 63–68.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grosul, V. А., Kruglova, O. А., Rachkovan, O. D. (2017). Methodological framework of external environment assessment for adaptation of retailers. Actual problems of economics, 4, 62–74. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_4_9</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Petrunia, Yu. Ye., Ivashyna, O. F. (2010). Instytutsionalni chynnyky ekonomichnoho rozvytku. Ekonomichna teoriya, 4, 24–31.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Striy, L. O. (2010). Marketynh XXI stolittia. Kontseptualni zminy ta tendentsiy rozvytku. Odessa: VMV, 320.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Petrovych, Y. M., Hrybyk, I. I. Udoskonalennia upravlinnia protsesom adaptatsiyi pidpryiemstva do rynkovykh umov hospodariuvannia. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19227/1/23-Petrovich-110-117.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Valuation</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">evaluation</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">historical cost</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">fair value</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">mixed valuation model</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">present value</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">discounting</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">actuarial accounting</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200810092555.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3874545</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7365-0774</subfield>
  <subfield code="a">Valeria Sopko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3337-7061</subfield>
  <subfield code="a">Oleksandr Zadniprovskyi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9611-7104</subfield>
  <subfield code="a">Olha Kyiashko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Mariana Muzychuk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Olha Hryhorenko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-3811-683X</subfield>
  <subfield code="a">Iryna Martyniv</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Iryna Musteca</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-1176-9478</subfield>
  <subfield code="a">Olena Moshkovska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3117-3281</subfield>
  <subfield code="a">Tetyana Lositska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-9155-3417</subfield>
  <subfield code="a">Yulia Manachynska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0757-1140</subfield>
  <subfield code="a">Svitlana Luchyk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-6547-8927</subfield>
  <subfield code="a">Volodymyr Yevdoshchak</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1008-4116</subfield>
  <subfield code="a">Serhii Bai</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-3463-133X</subfield>
  <subfield code="a">Galina Piatnytska</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Anna Hats</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="a">Klavdiia Yatsyshyna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1372331</subfield>
  <subfield code="z">md5:4ce8568c6170b5f67836b50c6d97b903</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3874545/files/Assessment in Accounting Concept and Tools.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-12-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3874545</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Kyiv National University of Trade and Economics</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-4962-3298</subfield>
  <subfield code="a">Olena Fomina</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Assessment in Accounting: Concept and Tools</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The monograph is devoted to the study of the valuation in accounting (financial, managerial, actuarial) accounting, in the interests of business management and information support for interested parties.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Reliable standing display of all accounting objects is carried out through the mechanisms of evaluation. Modern change of their dominants in the system of international standards consists, in particular, in a gradual transition first to the widespread use of fair value measurement, and then to the mixed assessment model, as well as polyvariability in valuation for financial and management accounting, the use of actuarial mathematics in determining the value business. This requires the development of elements&amp;nbsp;of a particular system, presented in the work.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The study of complex objects is impossible without an evolutionary retrospective, periodization and systematization of their development trends. Therefore, it is important to establish a valuation for the genesis as a tool for accounting and managing and implementing forecasts for its near future.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The transparency and validity of the formation of data on the cost of accounting objects and, on their basis, a reliable representation of the elements of financial statements, is a matter of internal contradiction &amp;ndash; between the categorical requirements of institutional and legal norms and the evaluator of subjectivity of the valuer. Ways to mitigate this contradiction, through the variability of accounting policies for valuation for various purposes and various objects, are also explored in the work. Each economic entity is closely associated with stakeholders, groups of influence, which causes the need to study the relationship between the degree of satisfaction of groups of value influence and the value of the enterprise itself for such groups. To determine the degree of this dependence, an analysis of the sensitivity of the enterprise&amp;rsquo;s value to the satisfaction of the groups of value influence is conducted, making it possible to identify priority areas for their future activities.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The monograph is intended for researchers, teachers, graduate students and doctoral students, university students, accountants and managers, other professionals interested in evaluation problems.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">202</subfield>
  <subfield code="b">Scientific Route OÜ</subfield>
  <subfield code="a">Tallinn, Estonia</subfield>
  <subfield code="z">ISBN 978-9949-7316-2-6 (Hardback) ISBN 978-9949-7316-3-3 (eBook)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.21303/978-9949-7316-3-3</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
49
28
views
downloads
Views 49
Downloads 28
Data volume 38.4 MB
Unique views 37
Unique downloads 25

Share

Cite as