Book Open Access

Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context

Tetiana Melnyk; Liudmyla Kudyrko; Volodymyr Onischenko; Yuliia Konrad; Liliia Samsonova; Oksana Losheniuk; Nataliia Kalyuzhna; Tetiana Lositska; Volodymyr Storozhchuk; Yuliia Vorobey; Kyrylo Kasianok; Кateryna Puhachevska; Yurii Melnyk; Olha Bakalinska


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://zenodo.org/record/3874439</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Tetiana Melnyk</creatorName>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Liudmyla Kudyrko</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9089-7223</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Volodymyr Onischenko</creatorName>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yuliia Konrad</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2346-0435</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Liliia Samsonova</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7285-9549</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Oksana Losheniuk</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1678-4044</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Nataliia Kalyuzhna</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0513-705X</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Tetiana Lositska</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3117-3281</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Volodymyr Storozhchuk</creatorName>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yuliia Vorobey</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1861-1155</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Kyrylo Kasianok</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7153-8674</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Кateryna Puhachevska</creatorName>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yurii Melnyk</creatorName>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Olha Bakalinska</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1092-0914</nameIdentifier>
   <affiliation>Kyiv National University of Trade and Economics</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>International movement of production factors</subject>
  <subject>national economic interests</subject>
  <subject>small open economics</subject>
  <subject>regulatory policy</subject>
  <subject>global imbalances</subject>
  <subject>international capital movement</subject>
  <subject>liberalization of international capital transfer</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-12-30</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3874439</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.21303/978-9949-7316-7-1</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Scientific research is devoted to current problems of the influence of globalization on changes in the international movement of production factors in the 21st century. Considerable attention is focused on the economic, legal and institutional aspects of the transformation of the international movement of capital and labor in modern conditions, taking into account the need to apply an integrated interdisciplinary approach to identify new phenomena and processes that occur in the global economic environment The state and trends of development in the organization of global production, investment and marketing in the context of destabilizing phenomena in the global economy, the strengthening of non-protectionist appeals in the world avant-garde countries to return production to the national territory and the exacerbation of social and economic problems caused by international migration are revealed.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The authors are looking for answers to difficult questions about the opportunities for small open economies to be attracted to global value chains through the format of investment and contractual relations, to increase the level of localization of international and national production through import substitution, to optimize the taxation of entrepreneurial activities in a liberalized international capital transfer,&amp;nbsp;transform the national regulatory policy as a mechanism that ensures the possibility of taking into account the imperatives of globalization and contributes&amp;nbsp;to the protection of national economic interests, ensure the development of fair competition as a prerequisite for the country&amp;rsquo;s integration into world economic processes.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Lahutin, V. D., Holovko, L. S., Krehul, Yu. I. et. al.; Lahutin, V. D.(Ed.) (2005). Antymonopolna diyalnist. Kyiv: KNTEU, 531.", "Kharchenko, P. H. (2004). Administratyvno-pravovi zakhody za-bezpechennia zakhystu vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi v diyalnosti orhaniv Antymonopolnoho komitetu Ukrainy. Odessa: ONU im. I. I. Mechnykova, 210.", "Belianevych, O. A. (2006). Hospodarske dohovirne pravo (teoretychni aspekty). Kyiv: Yurinkom Inter, 594.", "Lichak, D. V. (2011). Uzghodzhennia pryvatnykh i publichnykh interesiv u sferi hospodarskoi diyalnosti (na prykladi derzhavnoi pidtrymky subiektiv hospodariuvannia). Nashe pravo, 2, 108.", "Ushinskiy, K. D. (1948). O kameral'nom obrazovanii. Vol. 1. Moscow-Leningrad, 210\u2013215.", "Bezukh, O. V. (2013). Teoretychni problemy pravovoho rehuliuvannia vidnosyn ekonomichnoi konkurentsiyi. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 164.", "Vinnyk, O. M. (2004). Teoretychni aspekty pravovoho zabezpechennia realizatsiyi publichnykh i pryvatnykh interesiv v hospodarskykh tova-rystvakh. Kyiv, 711.", "Grinberg, T. (1991). Predislovie k kn.: V. P. Nikolaev. Vvedenie v rynochnuyu ekonomiku stroitel'stva. Kyiv: Bud\u0456vel'nik, 6\u20137.", "Dobrovolska, V. V. (2007). Pravovi zasady derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diyalnosti. \u041edessa: \u041e\u041d\u042e\u0410, 15.", "Amato, G. (1997). Antitrust and the bounds of Power. Oxford, UK: Hart Publishing, 2\u20133.", "Kratko, I. (1996). Gosudarstvennoe regulirovanie predprinimatel'skoy deyatel'nosti v Rossiyskoy imperii. Problemy teorii i praktiki upravleniya, 5, 124.", "Ekonomika (1999). Moscow: Izd-vo \u00abShchit-M\u00bb, 203.", "Vinnyk, O. M. (2006). Hospodarske pravo. Kyiv: Atika, 36.", "Demchenko, S. F. (2010). Teoretyko-metodolohichni zasady efektyvnosti hospodarskoho sudochynstva. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 418.", "Kostenko, O. M. (2006). Konstytutsiya i idealohiya: problema spivvidnoshennia. Konstytutsiyni zasady derzhavotvorennia i pravotvorennia v Ukraini: problemy teoriyi i praktyky, 88\u201389.", "Dovhert, A. S. (2007). Diya pryntsypu verkhovenstva prava u sferi pryvatnoho prava. Universytetski naukovi zapysky, 2, 83\u201389. Available at: http://univer.km.ua/visnyk/1289.pdf", "Tatsiy, V. Ya. (2005). Metodolohichni problemy pravovoi nauky na suchasnomu etapi derzhavotvorennia. Pravova derzhava, 16, 16\u201321.", "Rishennia Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) vid 2 lystopada 2004 roku No. 15-rp/2004.", "Pisenko, K. (2008). O konkurencii, nepravednom bogatstve i Pravoslavii. Chelovek i zakon, 4, 95\u2013110.", "Tuzov, D. V. (2010). Paradoksal'nost' sushchestvovaniya moral'nyh aspektov rynochnoy ekonomiki v sovremennom postindustrial'nom obshchestve. Tyumen', 216.", "Eremenko, V. I. (1991). Zakonodatel'stvo o presechenii nedobrosovestnoy konkurencii kapitalisticheskih stran. Moscow: \u00abVINITI\u00bb, 316.", "Pokrovskiy, I. A. (1998). Osnovnye problemy grazhdanskogo prava. Moscow: Statut, 516.", "Zeller, B. Good faith \u2013 The Scarlet Pimpernel of the CISG. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/zeller2.html", "Bogdanova, E. E. (2010). Dobrosovestnost' i pravo na zashchitu v dogovornyh otnosheniyah. Moscow: Zakon i pravo. YUNITI, 299.", "Slivickiy, V. I. (2005). Pravo na chestnoe k sebe otnoshenie (iz urokov zapadnoevropeyskoy grazhdansko-pravovoy zhizni). Sbornik statey po grazhdanskomu i torgovomu pravu. Pamyati prof. G. F. Shershenevicha. Moscow, 489.", "Prymak, V. D. (2008). Vyna i dobrosovisnist u tsyvilnomu pravi. Kyiv: Yurinkom Inter, 248\u2013251.", "Gribanov, V. P. (2001). Predely osushchestvleniya i zashchity grazhdanskih prav. Moscow: Statut, 21\u201323.", "Luk'yanenko, M. F. (2010). Ocenochnye ponyatiya grazhdansko-go prava: razumnost', dobrosovestnost', sushchestvennost'. Moscow: Statut, 432.", "Melnychenko, O. I. (2004). Tsilisna systema zakhystu konkurentsiyi. Konkurentsiya. Visnyk Antymonopolnoho komitetu Ukrainy.", "Yavorskyi, Ya. (2004). Konkurentsiyne zakonodavstvo Yevropeiskoho Soiuzu. Pravo Ukrainy, 1, 50\u201352.", "Kopieliev, I. Yu. (2010). Konkurentsiine zakonodavstvo Ukrainy v systemi ekonomichnoi bezpeky pervynnoi lanky hospodariuvannia. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 3, 330\u2013336.", "Bila, L. R. (1995). Administrativnaya otvetstvennost' za narushenie antimonopol'nogo zakonodatel'stva Ukrainy. Odessa, 175.", "Korchak, N. M. (1996). Pravovi pytannia antymonopolnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diyalnosti v Ukraini. Kyiv, 19.", "Tuisk, I. I. (2003). Antymonopolni pravookhoroni zasoby. Donetsk, 19.", "Shumilo, I. A. (2001). Vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro zakhyst konkurentsiyi. Donetsk, 18.", "Mamutov, V. K. (1996). Rol' antimonopol'nokonkurentnogo zakonodatel'stva. Gosudarstvo i pravo, 8, 49\u201351.", "Androshchuk, H. O., Shkliar, S. V. (2012). Konkurentne pravo: zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi. Kyiv: Yustinian, 472.", "Eliash, K. (1990). Nedobrosovestnaya konkurenciya i ee pravovaya reglamentac\u0456ya. Referativniy zhurnal. Seriya 11 \u00abPravo i filosofiya\u00bb, 6, 79.", "Bakalinska, O. O. (2003). Zakhyst ekonomichnoi konkurentsiyi: orhanizatsiyno-pravovi zasady derzhavnoho upravlinnia. Kyiv, 216.", "Eremenko, V. I. (2001). Pravovoe regulirovanie konkurentnyh otnosheniy v Rossii i za rubezhom. Moscow: MGU im. M. V. Lomonosova, 115\u2013117.", "Deklaratsiya pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, No. 31. St. 429.", "Pro ekonomichnu samostiynist Ukrainskoi RSR: Zakon Ukrainy (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, No. 34. St. 499.", "Pro obmezhennia monopolizmu ta nedopushchennia nedobrosovisnoi konkurentsiyi u pidpryiemnytskiy diyalnosti: Zakon Ukrainy (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 21. St. 296.", "Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy: Zakon Ukrainy (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 50. St. 472.", "Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi: Zakon Ukrainy (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 36. St. 164.", "Znamenskiy, G. L. (2012). Problemy parallel'noy kodifikacii grazhdanskogo i hozyaystvennogo zakonodatel'stva. Novoe hozyaystvennoe pravo. Izbrannye trudy. Kiev: Yurinkom Inter, 300\u2013316.", "Pro ratyfikatsiyu Protokolu pro vstup Ukrainy do Svitovoi orhanizatsiyi torhivli: Zakon Ukrainy vid 10.04.2008 No. 250-VI. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250-17", "Zakon Ukrainy \u00abPro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony\u00bb (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 40. St. 2021.", "Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 (Ra-tyfikovana 16.09.2014 r.) (2014). Ofitsiynyi visnyk, 1 (75), 83. St. 2125.", "Smyrnova, K. (2015). \u00abKlauzula pro konkurentsiyu\u00bb v Uhodi pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu ta YeS. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya mizhnarodni vidnosyny, 36, 35\u201349.", "Propozytsiyi do napriamiv vykonannia Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, yak elementu Natsionalnoi prohramy implementatsiyi Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu ta YeS. Available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA", "Rehlament Komisiyi (YeS) No. 330/2010 vid 20 kvitnia 2010 pro zasto-suvannia punktu 3 statti 101 Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu do katehoriyi vertykalnykh uhod ta uzghodzhenykh diyi.", "Commission Regulation No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316", "Pytannia rozvytku konkurentsiyi v Uhodi pro asotsiatsiyu. Yurydychna hazeta online. Available at: http://yur-gazeta.com/publications/prac-tice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/pitannya-rozvitku-konkurenciyi- v-ugodi-pro-asociaciyu.html", "Hrabovskyi, V. (2017). Konkurentsiya v uhodi pro asotsiatsiyu z YeS: shcho zrobleno i choho chekaty. Vzglyad yurista. Yuridicheskiy blog kompanii Jurimex. Available at: http://jurblog.com.ua/2017/05/konkurentsiya-v-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-es-scho-zrobleno-i-chogo-chekati/", "Vneseni zminy v konkurentne zakonodavstvo, v chastyni podannia zaiav/sprav pro kontsentratsiyu (2017). Dvanadtsiatyi informatsiinyi daidzhest AMK Ukrainy, 12. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132575;jsessionid=7F2F9C9F662763A19708F8AA4E4BB10B.app1", "Ohliady OESR zakonodavstva i polityky u sferi zabezpechennia konkurentsiyi. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133482&amp;schema=main", "Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 No. 1555-VII (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), No. 34, St. 1173.", "Rekomendatsiyni roziasnennia vid 16.02.2016 r. No. 6-rr \u00abShchodo zastosuvannia polozhen chastyn druhoi, piatoi ta shostoi statti 52 Zakonu Ukrainy \u00abPro zakhyst ekonomichnoi konkurentsiyi\u00bb, chastyn pershoi ta druhoi statti 21 Zakonu Ukrainy \u00abPro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi\u00bb. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/121390", "Harris, O'Boyleand Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (1995).", "Kars-Frisk, M. Stat'ya 1 Protokola 1 EKPCH. Pravo na zashchitu sobst-vennosti. Available at: http://ipcentre.narod.ru/11-10.htm", "Case of Sporrong and Lonnrothv. Sweden. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098", "Case of societe stenuit v France (Application No. 11598/85). Available at: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&amp;id =001-57760&amp;filename=001-57760.pdf"]}</description>
 </descriptions>
</resource>
25
22
views
downloads
Views 25
Downloads 22
Data volume 98.0 MB
Unique views 19
Unique downloads 19

Share

Cite as