Journal article Open Access

An Investigation around Kragos in Lycia: The Question of Sidyma and Kalabatia

Onur, Fatih


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3865856</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Onur, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Onur</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8568-0222</nameIdentifier>
   <affiliation>Akdeniz University</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>An Investigation around Kragos in Lycia: The Question of Sidyma and Kalabatia</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Sidyma</subject>
  <subject>Kalabatia</subject>
  <subject>Lycia</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-10-15</date>
 </dates>
 <language>en</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3865856</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3865855</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;--ENGLISH BELOW--&lt;br&gt;
GENİŞLETİLMİŞ &amp;Ouml;ZET - K&amp;uuml;lt&amp;uuml;r ve Turizm Bakanlığı&amp;rsquo;nın izni ile 2004 yılından itibaren Lykia&amp;rsquo;daki antik yollar ve yerleşim coğrafyası &amp;uuml;zerine s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;len araştırmaların 2017-2018 d&amp;ouml;nemlerinde Sidyma antik kenti ve &amp;ccedil;evresindeki bazı sorulara y&amp;ouml;nelik incelemelerle bazı sorunlara y&amp;ouml;nelik yeni bakış a&amp;ccedil;ıları sağlamıştır. Bu makalede &amp;uuml;zerinde durulan konu temel olarak Patara Yol Anıtı&amp;rsquo;nda verilen Sidyma &amp;ccedil;ıkışlı yolun varış hedefine y&amp;ouml;nelik olmakla birlikte, konu kapsamında pek &amp;ccedil;ok detay inceleme yapılmıştır. Bu yolun hedefinin yazıldığı blok bulunamamıştır. Anıttaki yazıtın yayımlarında bu yol &amp;ldquo;Sidyma&amp;rsquo;dan [Kalabanti]a&amp;rsquo;ya 24 stadion (yak. 4,5 km)&amp;rdquo; şeklinde tamamlanmış olup, kayı olan hedef yerleşimin Sidyma&amp;rsquo;nın yak. 8 km kadar batısındaki kıyıda yer alan ve pek &amp;ccedil;ok araştırmacı tarafından Kalaba(n/t)tia ile &amp;ouml;zdeşleştirilen Sancaklı Limanı kalıntıları olabileceği &amp;ouml;nerilmişti. Yerleşimin adı Kalabantia, Kalabattia ve Kalabatia formlarında g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmekle birlikte, yazar TAM II 174&amp;rsquo;e g&amp;ouml;re doğru adlandırmayı Kalabatia olarak kabul etmektedir.&lt;br&gt;
Bahsi ge&amp;ccedil;en tamamlama ve buna g&amp;ouml;re yapılan &amp;ccedil;ıkarımlarla ilişkili temel sorunlar şu şekildedir: 1) Kalabantia tamamlaması kesin değildir. Bu tamamlama temel olarak &amp;ldquo;Hiera Akra&amp;rsquo;dan Kalabantia&amp;rsquo;ya 30 stadion. Kalabantia&amp;rsquo;dan Perdikiai&amp;rsquo;a kadar 50 stadion&amp;rdquo; ifadesine yer veren Stadiasmus Maris Magni&amp;rsquo;ye g&amp;ouml;re yapılmıştır. Patara Yol Anıtı&amp;rsquo;nda ilgili kısmın verildiği yer, &amp;uuml;st&amp;uuml;ndeki ve altındaki satırlara g&amp;ouml;re yarı &amp;ouml;l&amp;ccedil;&amp;uuml;de k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k yazılmıştır ve bu alanda yaklaşık 20-23 harflik bir boşluk bulunmaktadır, bu nedenle &amp;epsilon;[ἰ&amp;sigmaf; &amp;Kappa;&amp;alpha;&amp;lambda;&amp;alpha;&amp;beta;&amp;alpha;&amp;nu;&amp;tau;ί]&amp;alpha;&amp;nu; (&amp;ldquo;Kalabantia&amp;rsquo;ya&amp;rdquo;) tamamlaması her koşulda eksik ya da yanlıştır. 2) Eğer Kalabantia tamamlaması doğru ise &amp;ndash; Patara Yol Anıtı&amp;rsquo;nda ge&amp;ccedil;en yerleşimlerin bağımsız olduğu kabul edildiği takdirde &amp;ndash; Kalabatia&amp;rsquo;nın Claudius D&amp;ouml;nemi&amp;rsquo;nde bağımsız bir yerleşim olması bekleneceğinden bu yerleşimin politik stat&amp;uuml;s&amp;uuml;n&amp;uuml;n incelenmesi gerekmektedir. 3) Kalabatia&amp;rsquo;nın Sancaklı Limanı&amp;rsquo;na yerleştirilmesi kesin değildir. Kesin olarak s&amp;ouml;ylenebilecek şey, Sancaklı Limanı&amp;rsquo;ndaki mezar yazıtlarında cezaların Sidyma&amp;rsquo;ya &amp;ouml;denmesi gerektiğini bildirildiğinden, bu yerin bahsi ge&amp;ccedil;en yazıtların tarihlendiği İ.S. 2.-3. yy&amp;rsquo;larda Sidyma&amp;rsquo;ya ait olduğudur. 4) Anıtta Sidyma &amp;ndash; [Kalabati?]a arası i&amp;ccedil;in verilen uzunluk olan yak. 4,5 km, Sidyma ve Sancaklı Limanı arasındaki ger&amp;ccedil;ek uzunluk olan 7-8 km&amp;rsquo;nin &amp;ccedil;ok altında kalmaktadır.&lt;br&gt;
Bu tamamlama sonrasında, Sancaklı Limanı&amp;rsquo;na neden yol verildiği sorularına cevap olarak da &amp;ldquo;Sidyma Kuşatması&amp;rdquo; teorisi kurgulanmıştır. Bu teoriye g&amp;ouml;re Lykia b&amp;ouml;lgesi eyalet yapılırken, b&amp;ouml;lgeye hem general hem de vali olarak g&amp;ouml;nderilen Quintus Veranius, g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde Sancaklı Limanı&amp;rsquo;nda olduğu d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;len antik Kalabatia&amp;rsquo;dan bir &amp;ccedil;ıkarma yaparak, Sidyma akropol&amp;uuml;nde toplanan isyancılar &amp;uuml;zerine sefer d&amp;uuml;zenlemiş, akropol&amp;uuml; kuşatmış ve isyancıları yenmiştir. Hatta akropoldeki yıkılmış bazı sur duvarlarının bu d&amp;ouml;nemden kalmış olabileceği de d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bu &amp;ccedil;ıkarımlar vali Quintus Veranius&amp;rsquo;un mezar yazıtında belirtildiği &amp;uuml;zere, dağlık bir b&amp;ouml;lgeye d&amp;uuml;zenlendiği askeri bir operasyon bilgisine dayanmaktadır. Pek &amp;ccedil;ok araştırmacı bu b&amp;ouml;lgenin Kilikia&amp;rsquo;da olduğunu s&amp;ouml;ylerken, s&amp;ouml;z konusu teori bu dağlık b&amp;ouml;lgeyle Sidyma&amp;rsquo;nın kastedildiğine kanaat getirmektedir. Makalede Patara Yol Anıtı&amp;rsquo;ndaki ilgili kısmın yeniden incelenmesi ve arazi araştırmalarında elde edilen diğer veriler aracılığıyla b&amp;ouml;yle bir teorinin neredeyse imk&amp;acirc;nsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anıtta Sidyma&amp;rsquo;dan verilen yolun hedefinin Sancaklı Limanı olabileceğini destekleyen bir veri de bulunamamıştır. Anıtta Sidyma ve Pinara arasında bir yol verilmediği ger&amp;ccedil;eği, hedefin Pinara olabileceğini akla getirse de, b&amp;ouml;yle bir durum ilgili alanda kalan harfler ve verilen mesafe bakımından imkansızdır. Mesafe sadece yak. 4,5 km olduğu i&amp;ccedil;in Sidyma ve hedef yerleşim arasına bir başka yerleşimin &amp;ldquo;&amp;delta;&amp;iota;ά + genitif yerleşim adı&amp;rdquo; şeklinde yerleştirilmesi de hem coğrafi nedenlerle hem de Sidyma&amp;rsquo;ya bu mesafeden daha yakın bir yerleşim olmadığından m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n g&amp;ouml;r&amp;uuml;nmemektedir. Boşluğa anıtta Idebessos ve Kitanaura arasında verilmiş olduğu gibi, kısm&amp;icirc; bir yol inşası ifadesi de yerleştirilememektedir. Sonu&amp;ccedil; olarak hedef i&amp;ccedil;in Kalabatia ismi hala en iyi &amp;ouml;neri olarak durmakla birlikte, Sancaklı Limanı hedef olamamaktadır. Bu nedenle arazi &amp;uuml;zerinde Sidyma&amp;rsquo;ya 4,5 km kadar uzaklıkta bulunan bir başka yerleşimin olup olmadığı araştırılmış, Bel Mahallesi&amp;rsquo;ndeki kalıntıların bu mesafeye uyduğu tespit edilmiş ve bu kalıntıların Kalabatia&amp;rsquo;ya ait olup olamayacağı sorgulanmıştır. Anıttaki kentlerin bağımsız olabileceğinden hareketle Kalabatia&amp;rsquo;nın erken imparatorluk d&amp;ouml;nemde bağımsız olup olamayacağı sorusu da bu tartışmada &amp;ouml;nem arz etmektedir.&lt;br&gt;
Yazıtlardaki etnikon kullanımı Kalabatia&amp;rsquo;nın erken d&amp;ouml;nemlerde bağımsız olduğuna dair delil sayılabilir. Bunlardan bir tanesi yakın zamanlarda yayımlanmış olan ve Sidyma&amp;rsquo;da bir mezar yazıtında ge&amp;ccedil;en &amp;Kappa;&amp;alpha;&amp;lambda;&amp;alpha;&amp;beta;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;tau;&amp;iota;&amp;alpha;&amp;nu;ό&amp;sigmaf; etnikonudur. Yazıt edit&amp;ouml;r tarafından İ.S. 2. yy&amp;rsquo;ın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Fakat bu yazıt harf tipleri bakımından, hatta Patara Yol Anıtı&amp;rsquo;nın harflerine benzer şekilde daha erken &amp;ouml;zellikler g&amp;ouml;stermektedir. Diğeri ise yine Sidyma&amp;rsquo;dan bir başka yazıtta [&amp;Kappa;&amp;alpha;]&amp;lambda;&amp;alpha;&amp;beta;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;iota;&amp;alpha;&amp;nu;&amp;omicron;ί şeklinde g&amp;ouml;r&amp;uuml;nmektedir. İ.S. 2. yy&amp;rsquo;ın ikinci yarısına tarihlenen yazıtın son kısımlarında, 129 yıl &amp;ouml;nce verildiği bildirilen bir Apollon kehaneti, giriş kısmıyla birlikte alıntılanmıştır. Giriş kısmında Sidymalılara kehaneti getirenlerin Eupolemos ve Aristonymos isimli iki Kalabatialı olduğu belirtilmektedir. Bu kehanet kısmı, yazıtın genel tarihlemesine ve kullanılan eponim tarihleme unsuruna g&amp;ouml;re, Lykia eyalet olmadan &amp;ouml;nce, yani en ge&amp;ccedil; İ.S. 42/3 yıllarından olmalıdır. Kehanetin kaynağı &amp;ccedil;oğu araştırmacı tarafından Patara olarak kabul edilse de, Sidymalılara kehaneti getirenlerin neden Kalabatialılar olduğu ya da bu işlemde nasıl bir rol &amp;uuml;stlendikleri anlaşılamamaktadır. Dahası kehanet kaynağının Kalabatia olmaması i&amp;ccedil;in de herhangi bir neden bulunmamaktadır, bilakis kehaneti getirenlerin Kalabatialı olması da ilk etapta buna işaret etmektedir. Sidyma&amp;rsquo;dan İ.S. 2-3 yy&amp;rsquo;lara ait bazı yazıtlar kentte bir kehanet işlemi olduğunu g&amp;ouml;stermektedir. Bu da vaktiyle bağımsız olan Kalabatia&amp;rsquo;nın, imparatorluk d&amp;ouml;nemi i&amp;ccedil;lerinde Sidyma teritoryumuna dahil edilmiş olabileceğine işaret edebilir. Sonu&amp;ccedil; olarak her iki yazıt da erken imparatorluk d&amp;ouml;neminde ya da eyaletleşme &amp;ouml;ncesindeki Kalabatia vatandaşlarını andığından ve ikinci yazıtta Kalabatialıların Sidyma&amp;rsquo;ya kehanet iletme sorumluları olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;nmelerinden dolayı, Kalabatia&amp;rsquo;nın o d&amp;ouml;nemlerde bağımsız olma ihtimalini ortaya koymaktadır. Kalabatia, Stadiasmus Maris Magni&amp;rsquo;de bir liman olarak g&amp;ouml;r&amp;uuml;nmektedir. Fakat makalede hedef olarak &amp;ouml;nerilen Bel Mahallesi&amp;rsquo;ndeki kalıntıların mesafesi uygun olmakla birlikte kıyıda değildir. Bu nedenle Bel Mahallesi&amp;rsquo;ne en yakın koylarda da inceleme yapılmış ve g&amp;uuml;neydoğusundaki koyda ana yerleşimle bağlantılı Gavur Kalesi olarak adlandırılan bir liman yapısı olduğu tespit edilmiştir. Yazar, Kalabatia&amp;rsquo;nın hem Bel Mahallesi&amp;rsquo;ndeki kalıntıları hem de Gavur Kalesi&amp;rsquo;ni kapsayan bir yerleşim olabileceğini &amp;ouml;nermekle birlikte, bu durumun Stadiasmus Maris Magni&amp;rsquo;deki diğer liman yerleşimlerinin lokalizasyonlarının da yeniden değerlendirilmesi gerektireceğini de vurgulamıştır. Makalenin son kısmında ise, kayıp blok &amp;uuml;zerindeki yaklaşık 20-23 harflik boşluğun kısmen Kalabatia ile doldurulması durumunda, geriye kalan kısımda neler olabileceğine dair &amp;ouml;neriler sunulmaktadır. Bu &amp;ouml;nerilerden bir tanesi Lykia&amp;rsquo;nın federal d&amp;ouml;neminden de bilinen Kragos b&amp;ouml;lgesidir. Fakat her durumda ilgili boşluğun tamamlanması kesin bir şekilde yapılamayacak durumdadır.&lt;br&gt;
________________________________________________________________&lt;br&gt;
The block recording the destination of the road from Sidyma in the Patarean monument of roads is today lost. The destination was restored as Kalaba(n/t)tia, which was identified with Sancaklı Port. This restoration seems deficient or incorrect, since the distance given from Sidyma to the lost destination is ca. 4,5 km, while the actual distance between Sidyma and Sancaklı Port is ca. 7-8 km and Kalabatia can fill only half of the lacuna. It is emphasized that the theory concerning a siege of Sidyma, which is deduced from this restoration, cannot be justified. The evidence concerning Kalabatia&amp;rsquo;s political status might indicate an independence during the early empire or earlier. The author suggests that the ruins in Bel, located at ca. 4,5 km from Sidyma to the south, were probably the destination, the author also questions if Kalabatia could be localized in Bel. At the end is an appendix on Kragos.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
92
46
views
downloads
All versions This version
Views 9292
Downloads 4646
Data volume 1.1 GB1.1 GB
Unique views 9090
Unique downloads 4444

Share

Cite as