Figure Open Access

FIGURE 12 in Revision of Pazala Moore, 1888: The Graphium (Pazala) alebion and G. (P.) tamerlanus Groups, with Notes on Taxonomic and Distribution Confusions (Lepidoptera: Papilionidae)

Zhang, Hui-Hong; Cotton, Adam M.; Condamine, Fabien L.; Wang, Rong-Jiang; Hsu, Yu-Feng; Duan, Kuang; Zhang, Xin; Hu, Shao-Ji


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3736032", 
 "container_title": "Zootaxa", 
 "title": "FIGURE 12 in Revision of Pazala Moore, 1888: The Graphium (Pazala) alebion and G. (P.) tamerlanus Groups, with Notes on Taxonomic and Distribution Confusions (Lepidoptera: Papilionidae)", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2020, 
    4, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "FIGURE 12. Female genitalia of G. (P.) tamerlanus kansuensis (O. Bang-Haas, 1933) from Ningshan, Shaanxi, China; scale bar = 1.0 mm.", 
 "author": [
  {
   "family": "Zhang, Hui-Hong"
  }, 
  {
   "family": "Cotton, Adam M."
  }, 
  {
   "family": "Condamine, Fabien L."
  }, 
  {
   "family": "Wang, Rong-Jiang"
  }, 
  {
   "family": "Hsu, Yu-Feng"
  }, 
  {
   "family": "Duan, Kuang"
  }, 
  {
   "family": "Zhang, Xin"
  }, 
  {
   "family": "Hu, Shao-Ji"
  }
 ], 
 "page": "77-97", 
 "volume": "4759", 
 "note": "Published as part of <i>Zhang, Hui-Hong, Cotton, Adam M., Condamine, Fabien L., Wang, Rong-Jiang, Hsu, Yu-Feng, Duan, Kuang, Zhang, Xin &amp; Hu, Shao-Ji, 2020, Revision of Pazala Moore, 1888: The Graphium (Pazala) alebion and G. (P.) tamerlanus Groups, with Notes on Taxonomic and Distribution Confusions (Lepidoptera: Papilionidae), pp. 77-97 in Zootaxa 4759 (1)</i> on page 90, DOI: 10.11646/zootaxa.4759.1.5, <a href=\"http://zenodo.org/record/3736008\">http://zenodo.org/record/3736008</a>", 
 "type": "figure", 
 "issue": "1", 
 "id": "3736032"
}
23
2
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 22
Data volume 1.3 MB1.3 MB
Unique views 2323
Unique downloads 22

Share

Cite as