There is a newer version of this record available.

Software Open Access

E-Cell System version 4

Kaizu, Kazunari; Nishida, Kozo; Sakamoto, Yuki; Kato, Suguru; Niina, Toru; Nishida, Naoki; Aota, Naohiro; Koizumi, Moriyoshi; Takahashi, Koichi


BibTeX Export

@software{kaizu_kazunari_2020_3713197,
 author    = {Kaizu, Kazunari and
         Nishida, Kozo and
         Sakamoto, Yuki and
         Kato, Suguru and
         Niina, Toru and
         Nishida, Naoki and
         Aota, Naohiro and
         Koizumi, Moriyoshi and
         Takahashi, Koichi},
 title    = {E-Cell System version 4},
 month    = mar,
 year     = 2020,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {v2.0.5},
 doi     = {10.5281/zenodo.3713197},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3713197}
}
747
155
views
downloads
All versions This version
Views 74711
Downloads 1550
Data volume 969.7 MB0 Bytes
Unique views 66611
Unique downloads 390

Share

Cite as